PageRenderTime 18ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/doc/Catalan/sample-ca.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 185 lines | 115 code | 70 blank | 0 comment | 0 complexity | 31f443017275f192ef3c171981bbb12b MD5 | raw file
 1TXT2TAGS : EXEMPLES
 2Aurelio Jargas
 3%%mtime(%m/%d/%Y)
 4
 5%!target: html
 6%!encoding: UTF-8
 7
 8         = Introducció =
 9
 10Benvinguts al fitxer d'exemples de txt2tags.
 11
 12Aquí hi trobareu exemples i una curta explicació de les marques.
 13
 14Les tres primeres línies d'aquest fitxer són utilitzades com encapçalament, amb el següent format:
 15```
 16línia1: títol del document
 17línia2: nom de l'autor i email
 18línia3: data i versió
 19```
 20
 21Les línies amb els signes = equilibrats davant i darrera son els títols.
 22
 23% a secret comment!
 24%TODO link to program homepage http://txt2tags.org
 25
 26
 27       = Fonts i Atributs de Fonts =
 28
 29Hi ha dos jocs de fonts:
 30
 31La font NORMAL , que pot ser modificada mitjançant els atributs de fonts.
 32
 33La font TYPEWRITER, que utilitza la font amb espai fixe (monospaced) pel texte preformatat.
 34
 35
 36Ara, anem cap a un subtítol...
 37
 38
 39         == Atributs de Fonts ==
 40
 41Les marques pels atributs de les fonts són molt senzilles, tot just com si teclejessiu un texte plá en un missatge email.
 42
 43Utilitzem un doble "*", "/" o "_" per representar **negreta**,
 44//itàlica (cursiva)// o __subratllat__.
 45
 46Es possible la combinació **//__negreta cursiva subratllat__//** .
 47
 48
 49       == Texte Pre-Formatat ==
 50
 51Podem incloure una mostra de codi o d'altre texte pre-formatat:
 52```
 53 aquest ès preformatat
 54les //marques// **no** són ``interpretades``.
 55```
 56
 57també es fàcil posar-hi una línia de texte pre-formatat:
 58
 59``` prompt$ ls /etc
 60
 61O utilitzar ``pre-formatejat`` dins les frases.
 62
 63
 64        == Més Cosmètics ==
 65
 66Agrupaments especials, com les adreces email (duh@somewhere.com) i les 
 67URL (http://www.duh.com) són detectats automaticament.
 68
 69Igual que les línies horitzontals,que poden ser traçades fines:
 70
 71--------------------------------------------------------
 72^ o gruixudes v
 73========================================================
 74
 75També podem especificar un [enllaç com un nom http://duh.org],
 76posant-hi una etiqueta.
 77
 78Recordeu,
 79	Un TAB davant d'una línia la converteix en una cita.
 80		A mes TABs, més "profunditat" (si és permés).
 81Maco, oi? :-)
 82
 83
 84           = Llistes =
 85
 86Fer una llista es senzill, natural, tot just com posar un  **guionet** o
 87un **signe de suma** al començament de la línia.
 88
 89
 90         == Llista Simple ==
 91
 92El guionet és l'identificador per defecte de la llista. Per a les sub-llistes,
 93afegiu un **espai** al començament de la línia. A més espais, mes nivell de sub-llista.
 94
 95- terra
 96 - amèrica
 97  - sud-amèrica
 98   - brasil
 99    - fins a quina "profunditat" podem arribar?
100 - europa
101  - un munt de països
102- mart
103 - quí ho coneix?
104
105
106Una llista s'acaba amb **dues** línies consecutives en blanc .
107
108
109         == Llistes Numerades ==
110
111Les mateixes regles, pero amb un identificador diferent, el signe de sumar: **+**.
112
113+ u
114+ dos
115+ tres
116 - llistes mixtes!
117 - que bé!
118  + tornem a començar,
119  + ...
120+ quatre
121
122
123        == Llistes de Definició ==
124
125El seu identificador es el doble-punt, **:** , seguit pel terme
126. La definició del terme es col.locará a la línia següent.
127
128: taronja
129 una fruita groga
130: poma
131 una fruita verda o vermella
132: altres fruites
133 - wee!
134 - combinem llistes
135  + un cop més!
136  + i un altre!
137
138
139           = Taules =
140
141Utilitzeu la barra vertical, **|**, per formar les files i les columnes.
142Dues barres verticals al començament d'una fila per indicar que és la fila de capçalera.
143L'alineament dins cadascuna de les cel.les es fá mitjançant els espais naturals ( NO TABs!).
144
145 || capçalera 1 | capçalera 2 | capçalera 3 |
146 | cel.la 1.1 | cel.la 1.2  |  cel.la 1.3 |
147 | cel.la 2.1 | cel.la 2.2  |  cel.la 2.3 |
148
149Si s'omet la darrera barra vertical, no hi haurán línies de vores:
150
151 || capçalera 1 | capçalera 2 | capçalera 3
152 | cel.la 1.1 | cel.la 1.2  |  cel.la 1.3
153 | cel.la 2.1 | cel.la 2.2  |  cel.la 2.3
154
155
156        = Entitats Especials =
157
158Degut a que les coses son molt simples.
159
160
161          == Imatges ==
162
163La marca per a una imatge es tan senzilla com: ``[filename]``.
164
165           [../img/photo.jpg] 
166
167- El mom del fitxer ha de finalitzar en: PNG, JPG, GIF, o similar.
168- No son permesos espais entre els claudàtors!
169
170
171           == Altres ==
172
173Una macro molt ùtil ``%%date``, que ens donará la data corrent.
174
175Així, avui som a %%date en el format ISO ``YYYYMMDD`` .
176
177Però podem canviar el format de la data amb els indicadors %? ,
178com en aquest exemple: ``%%date(%m-%d-%Y)``, que ens donará: %%date(%m-%d-%Y).
179
180I aixó es tot, per ara.
181
182-------------------------------------------------------
183Traduït al catalá per Antoni Serra Devecchi.
184-------------------------------------------------------
185[../img/t2tpowered.png] ([%%infile %%infile])