PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 7ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/manpage-ca.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 472 lines | 458 code | 14 blank | 0 comment | 0 complexity | e773d62889a4407cfffe219809b4e92b MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<STYLE>body{margin:3em;} pre{background:#ffc;}</STYLE>
 5<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 6<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
 7<TITLE>TXT2TAGS</TITLE>
 8</HEAD><BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
 9<CENTER>
 10<H1>TXT2TAGS</H1>
 11<FONT SIZE="4">Aug, 2010</FONT>
 12</CENTER>
 13
 14<P></P>
 15<HR NOSHADE SIZE=1>
 16<P></P>
 17
 18 <UL>
 19 <LI><A HREF="#name">NOM</A>
 20 <LI><A HREF="#synopsis">SINOPSI</A>
 21 <LI><A HREF="#description">DESCRIPCIÓ</A>
 22 <LI><A HREF="#markup">MARCAT</A>
 23 <LI><A HREF="#options">OPCIONS</A>
 24 <LI><A HREF="#source">ARXIU FONT</A>
 25 <LI><A HREF="#settings">AJUSTS</A>
 26 <LI><A HREF="#commands">ORDRES</A>
 27 <LI><A HREF="#macros">MACROS</A>
 28 <LI><A HREF="#examples">EXEMPLES</A>
 29 <LI><A HREF="#files">ARXIUS</A>
 30 <LI><A HREF="#environment">ENTORN</A>
 31 <LI><A HREF="#author">AUTOR</A>
 32 <LI><A HREF="#bugs">BUGS</A>
 33 <LI><A HREF="#copyright">COPYRIGHT</A>
 34 </UL>
 35
 36<P></P>
 37<HR NOSHADE SIZE=1>
 38<P></P>
 39
 40<A NAME="name"></A>
 41<H1>NOM</H1>
 42
 43<P>
 44txt2tags - Eina de formatació i conversió de texte.
 45</P>
 46
 47<A NAME="synopsis"></A>
 48<H1>SINOPSI</H1>
 49
 50<P>
 51<B>txt2tags</B> [<I>opcions</I>] [<I>ARXIU</I>...]
 52</P>
 53
 54<A NAME="description"></A>
 55<H1>DESCRIPCIÓ</H1>
 56
 57<P>
 58<B>txt2tags</B> llegeig un arxiu de texte que ha estat mínimament marcat i el converteix las siguents formats:
 59<I>ASCII Art</I>,
 60<I>AsciiDoc</I>,
 61<I>Creole</I>,
 62<I>DocBook</I>,
 63<I>DokuWiki</I>,
 64<I>Google Code Wiki</I>,
 65<I>HTML</I>,
 66<I>LaTeX</I>,
 67<I>Lout</I>,
 68<I>MagicPoint</I>,
 69<I>Man page</I>,
 70<I>MoinMoin</I>,
 71<I>PageMaker</I>,
 72<I>Plain Text (Texte Plà)</I>,
 73<I>PmWiki</I>,
 74<I>SGML</I>,
 75<I>Wikipedia</I> 
 76<I>XHTML</I>.
 77</P>
 78<P>
 79Aquesta pàgina de manual (Man page) fou creada amb <B>txt2tags</B> a partir d'un arxiu de texte plà. El mateix arxiu de texte plà fou tambè convertit a HTML per a la versió online d'aquest manual.
 80</P>
 81<P>
 82UNA única font, MÚLTIPLES formats de sortida - <A HREF="http://txt2tags.org">http://txt2tags.org</A>
 83</P>
 84
 85<A NAME="markup"></A>
 86<H1>MARCAT</H1>
 87
 88<PRE>
 89 Encapçalaments      Les primeres tres línies de l'arxiu font.
 90 Títol           = texte =
 91 Títol numerat       + texte +
 92 Comentari         % comentaris
 93 Línia de separació    -----------------------...
 94 Línia gruixuda      =======================...
 95 Imàgen          [nom.jpg]
 96 Enlaç           [etiqueta url]
 97 
 98 Negreta          **texte**
 99 Cursiva          //texte//
100 ratllat          __texte__
101 Tatxat          --texte--
102 Monoespai         ``texte``
103 Raw            ""texte""
104 Etiquetat         ''texte''
105 
106 Paràgraf         texte
107 Cita           &lt;TAB&gt;texte
108 Llista          - texte
109 Llista numerada      + texte
110 Llista de definició    : texte
111 Taula           | cel.la1 | cel.la2 | cel.la3...
112 
113 Línia verbatim      ``` texte
114 Línia Raw         """ texte
115 Línia Etiquetada     ''' texte
116 
117 Bloc Verbatim       ```
118              línies
119              ```
120 Bloc Raw         """
121              línies
122              """
123 Bloc etiquetat      '''
124              línies
125              '''
126</PRE>
127
128<A NAME="options"></A>
129<H1>OPCIONS</H1>
130
131<DL>
132<DT><B>-C</B>, <B>--config-file</B>=<I>ARXIU</I></DT><DD>
133Llegeig la configuració (ajusts) especificats a l'arxiu extern  <I>ARXIU</I>. La configuració ha d'estar en format  <I>%!keyword:value</I>. Per a més detalls, consultar la secció <A HREF="#settings">AJUSTS</A>.
134<P></P>
135<DT>  <B>--css-sugar</B></DT><DD>
136Millora el codi HTML/XHTML generat per a fi de poder utilitzar CSS. S'eliminen els atributs de les etiquetes, s'ignòren les etiquetes de presentació, les capçaleres es generen amb etiquetes H1, H2 i H3 i es creen noves DIVs : <I>#header</I>, <I>#body</I>, <I>.toc</I>.
137<P></P>
138<DT>  <B>--css-inside</B></DT><DD>
139Insereix el contingut d'un arxiu CSS dins l'encapçalament HTML/XHTML. Utilitzar <CODE>--style</CODE> per especificar l'arxiu CSS que s'ha de llegir.
140<P></P>
141<DT>  <B>--dump-config</B></DT><DD>
142Mostra tota la configuració (ajusts) i surt.
143<P></P>
144<DT>  <B>--dump-source</B></DT><DD>
145Mostra el document font, amb totes les seves les inclusions (<CODE>%!include</CODE>) expandides.
146<P></P>
147<DT>  <B>--encoding</B>=<I>CODI</I></DT><DD>
148Estableix la configuració de caràcters que s'utilitzarà a l'arxiu de sortida, utilitzant l'establerta a <I>CODI</I>. Exemples de <I>CODI</I>: UTF-8 y iso-8859-1.
149<P></P>
150<DT>  <B>--gui</B></DT><DD>
151Activa la Interfície Gráfica Tk.
152<P></P>
153<DT><B>-h</B>, <B>--help</B></DT><DD>
154Mostra la informació d'ajut i surt.
155<P></P>
156<DT><B>-H</B>, <B>--no-headers</B></DT><DD>
157Elimina els encapçalaments i els peus de pàgina de l'arxiu de sortida. Sols es mostraràn els continguts (cos del document).
158<P></P>
159<DT>  <B>--headers</B></DT><DD>
160Mostra els encapçalaments i els peus de pàgina de l'arxiu de sortida. Per defecte: ON.
161<P></P>
162<DT>  <B>--height</B>=<I>NUM</I></DT><DD>
163Fixa el nombre de línies de l'arxiu de sortida a l'establert a <I>NUM</I>. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida ASCII Art, quan també s'estigui utilitzant l'opció <CODE>--slides</CODE>.
164<P></P>
165<DT><B>-i</B>, <B>--infile</B>=<I>ARXIU</I></DT><DD>
166Pren <I>ARXIU</I> com l'arxiu font. Utilitzar '-' per a llegir la font des de STDIN.
167<P></P>
168<DT>  <B>--mask-email</B></DT><DD>
169Oculta els emails als robots de spam. Elimina @ i punts. L'adreça foo@bar.com esdevé &lt;foo (a) bar com&gt;.
170<P></P>
171<DT><B>-n</B>, <B>--enum-title</B></DT><DD>
172Activa la numeració automàtica dels títols. Està prefixada a: 1, 1.1, 1.1.1, ...
173<P></P>
174<DT>  <B>--no-dump-config</B></DT><DD>
175Anul.la l'acció <CODE>--dump-config</CODE>.
176<P></P>
177<DT>  <B>--no-dump-source</B></DT><DD>
178Anul.la l'acció <CODE>--dump-source</CODE>.
179<P></P>
180<DT>  <B>--no-encoding</B></DT><DD>
181Anul.la la configuració de caràcters.
182<P></P>
183<DT>  <B>--no-enum-title</B></DT><DD>
184Desactiva la numeració automàtica dels títols.
185<P></P>
186<DT>  <B>--no-infile</B></DT><DD>
187Anul.la tota anterior declaració  <CODE>--infile</CODE>.
188<P></P>
189<DT>  <B>--no-targets</B></DT><DD>
190Anul.la l'acció  <CODE>--targets</CODE>.
191<P></P>
192<DT>  <B>--no-mask-email</B></DT><DD>
193Desactiva l'ocultació dels emails.
194<P></P>
195<DT>  <B>--no-outfile</B></DT><DD>
196Anul.la tota anterior declaració <CODE>--outfile</CODE>.
197<P></P>
198<DT>  <B>--no-quiet</B></DT><DD>
199Mostra els missatges del sistema, desactiva l'opció <CODE>--quiet</CODE>.
200<P></P>
201<DT>  <B>--no-rc</B></DT><DD>
202No llegir a l'arxiu de configuració (ajusts) de l'usuari  ~/.txt2tagsrc.
203<P></P>
204<DT>  <B>--no-slides</B></DT><DD>
205Desactiva <CODE>--slides</CODE>.
206<P></P>
207<DT>  <B>--no-style</B></DT><DD>
208Desactiva tots els ajusts d'estil.
209<P></P>
210<DT>  <B>--no-toc</B></DT><DD>
211Elimina la Taula de Continguts (TOC) a l'arxiu de sortida.
212<P></P>
213<DT>  <B>--no-toc-only</B></DT><DD>
214Desactiva l'acció <CODE>--toc-only</CODE>.
215<P></P>
216<DT><B>-o</B>, <B>--outfile</B>=<I>ARXIU</I></DT><DD>
217Pren <I>ARXIU</I> com a nom per a l'arxiu de sortida. Utilitzar '-' per a dirigir els resultats a STDOUT.
218<P></P>
219<DT><B>-q</B>, <B>--quiet</B></DT><DD>
220Mode silenciós. Suprimeix tots els missatges del sistema, excepte els dels errors.
221<P></P>
222<DT>  <B>--rc</B></DT><DD>
223Llegeig a l'arxiu de configuració de l'usuari ~/.txt2tagsrc. Per defecte: ON.
224<P></P>
225<DT>  <B>--slides</B></DT><DD>
226Formata l'arxiu de sortida com una presentació de diapositives. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida ASCII Art.
227<P></P>
228<DT>  <B>--style</B>=<I>ARXIU</I></DT><DD>
229Utilitza <I>ARXIU</I> como l'arxiu que conté l'estil del document. Utilitzat per a definir arxius CSS en documents HTML/XHTML i ´´mòduls´´ LaTeX. Aquesta opció es pot utilitzar repetides vegades amb la finalitat d'incloure múltiples arxius d'estil.
230<P></P>
231<DT><B>-t</B>, <B>--target</B>=<I>TIPUS</I></DT><DD>
232Fixa el format del document de sortida a l'establert a <I>TIPUS</I>. Els formats de document mes corrents son: <I>html</I>, <I>xhtml</I>, <I>tex</I>, <I>man</I>, <I>txt</I>. Utilitzar l'opció <CODE>--targets</CODE> per a consultar els formats disponibles.
233<P></P>
234<DT>  <B>--targets</B></DT><DD>
235Mostra els formats de document disponibles per als arxius de sortida i surt.
236<P></P>
237<DT>  <B>--toc</B></DT><DD>
238Inclou, automaticament, una Taula de Continguts (TOC) a l'arxiu de sortida, entre la capçalera (HEADER) i el cos del document (BODY). Es possible especificar la posició de la TOC utilitzant la macro <CODE>%%TOC</CODE>.
239<P></P>
240<DT>  <B>--toc-level</B>=<I>NUM</I></DT><DD>
241Fixa el nivell màxim de la Taula de Continguts (TOC) al número especificat a <I>NUM</I>. Tots els títols inferiors a <I>NUM</I> no serán inclosos a la Taula de Continguts.
242<P></P>
243<DT>  <B>--toc-only</B></DT><DD>
244Mostra la Taula de Continguts (TOC) i surt.
245<P></P>
246<DT><B>-v</B>, <B>--verbose</B></DT><DD>
247Mostra els missatges del sistema durant el procés de conversió. Aquesta opció es pot utilitzar repetides vegades per a incrementar el nombre de missatges a mostrar.
248<P></P>
249<DT><B>-V</B>, <B>--version</B></DT><DD>
250Mostra l'actual versió del programa i surt.
251<P></P>
252<DT>  <B>--width</B>=<I>NUM</I> </DT><DD>
253Fixa al número especificat a <I>NUM</I> l'amplada de les columnes de l'arxiu de sortida. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida del tipus ASCII Art.
254</DL>
255
256<A NAME="source"></A>
257<H1>ARXIU FONT</H1>
258
259<P>
260Els arxius font acostumen a especificar-se mitjançant l'extensió <I>.t2t</I> (per exemple, <CODE>arxiu.t2t</CODE>). Dins d'un arxiu font hi podem considerar tres àrees :
261</P>
262
263<DL>
264<DT><B>Encapçalament</B> (opcional)</DT><DD>
265Les tres primeres línies de l'arxiu. Si no es necessita encapçalament, deixar en blanc la primera línia. S'acostuma a utilitzar aquesta àrea per a posar-hi el títol del document i la informació sobre el autor, la versió, la data etc.
266<P></P>
267<DT><B>Ajusts</B> (opcional)</DT><DD>
268Comença tot just després de l'Encapçalament (4ª línia, o 2ª línia en el càs d'ometre l'encapçalament) i finalitza al començament de l'àrea del Cos del Document.
269Utilitzats per a implementar ajusts (configuracions) en format <CODE>%!keyword:value</CODE>.
270<P></P>
271<DT><B>Cos del Document</B></DT><DD>
272Comença amb la primera línia de text vàlid (que no sigui comentari o ajust) després de l'Encapçalament i s'estén fins al final del document. A aquesta àrea es a on hi trobarém el contingut del document.
273</DL>
274
275<A NAME="settings"></A>
276<H1>AJUSTS</H1>
277
278<P>
279Els ajusts ens permeten personalitzar <B>txt2tags</B>; son similars a les opcions. Poden emplaçar-se a: l'área d'Ajusts del document font, a l'arxiu <CODE>~/.txt2tagsrc</CODE> o a un arxiu extern que s'invocarà mitjançant l'opció <CODE>--config-file</CODE>.
280</P>
281
282<DL>
283<DT><B>%!target</B></DT><DD>
284Defineix el format de l'arxiu de sortida, tal com ho faria l'opció <CODE>--target</CODE>. Exemple:
285
286<PRE>
287 %!target: html
288</PRE>
289
290<P></P>
291<DT><B>%!options(tipo)</B></DT><DD>
292Defineix les opcions per defecte per a cada tipus d'arxiu de sortida. S'han d'utilitzar les opcions amb versió línia d'ordres (la que comença amb '--'). Exemple:
293
294<PRE>
295 %!options(html): --toc --toc-level 3 --css-sugar
296</PRE>
297
298<P></P>
299<DT><B>%!includeconf</B></DT><DD>
300Inclou, a l'arxiu corrent, els ajusts definits a un arxiu extern, tal com ho faria l'opció <CODE>--config-file</CODE>. Exemple:
301
302<PRE>
303 %!includeconf: miconfig.t2t
304</PRE>
305
306<P></P>
307<DT><B>%!style</B> </DT><DD>
308Utilitza un arxiu d'estil extern, tal com ho faria l'opció <CODE>--style</CODE>. Es pot utilitzar repetides vegades. Exemple:
309
310<PRE>
311 %!style: colores.css
312</PRE>
313
314<P></P>
315<DT><B>%!encoding</B></DT><DD>
316Defineix la codificació de caràcters que s'utilitzarà al document convertit, tal com ho faria l'opció <CODE>--encoding</CODE>. Exemple :
317
318<PRE>
319 %!encoding: UTF-8
320</PRE>
321
322<P></P>
323<DT><B>%!preproc</B></DT><DD>
324Filtre input de cercar/reemplaçar utilitzat per a realitzar canvis en el cos del document font ABANS que txt2tags realitzi qualsevol acció. La cerca utilitza expresions regulars de Python. Exemple:
325
326<PRE>
327 %!preproc: "JJS" "John J. Smith"
328</PRE>
329
330<P></P>
331<DT><B>%!postproc</B></DT><DD>
332Filtre output de cercar/reemplaçar utilitzat per a realitzar canvis en el document generat DESPRÉS del complet processament per txt2tags de l'arxiu font. La cerca utilitza exresions regulars de Python. Exemple:
333
334<PRE>
335 %!postproc(html): "&lt;B&gt;" "&lt;STRONG&gt;"
336</PRE>
337
338</DL>
339
340<P>
341Si la mateixa paraula clau apareix més d'una vegada, l'ùltima trobada será que s'utilitzarà (excepcions: opcions, preproc i postproc, que son acumulatives). Les paraules claus invàlides seràn ignorades. L'odre de processament es: <CODE>~/.txt2tagsrc</CODE>, àrea de Ajusts del document font, opció <CODE>--config-file</CODE>.
342</P>
343
344<A NAME="commands"></A>
345<H1>ORDRES</H1>
346
347<P>
348Les Ordres executen tasques durant el procés de conversió. S'han d'emplaçar en el cos del document font.
349</P>
350
351<DL>
352<DT><B>%!csv: arxiu.csv</B></DT><DD>
353Incorpora un arxiu CSV com una tabla.
354<P></P>
355<DT><B>%!include: arxiu.t2t</B></DT><DD>
356Incorpora al document un arxiu txt2tags.
357<P></P>
358<DT><B>%!include: ``arxiu.txt``</B></DT><DD>
359Incorpora al document un arxiu de text (verbatim).
360<P></P>
361<DT><B>%!include: ''arxiu.html''</B></DT><DD>
362Incorpora al document un arxiu marcat.
363</DL>
364
365<A NAME="macros"></A>
366<H1>MACROS</H1>
367
368<P>
369Mitjançant les Macros podrem inserir, d'una forma fàcil, continguts dinàmics en el document convertit. S'han de definir en el cos del document font. Amb l'excepció de <CODE>%%toc</CODE> , totes les macros poden ser personalitzades amb directives especials, como <CODE>%Y</CODE> i <CODE>%f</CODE>. Per més detalls, consulteu la <B>Guia del Usuario de txt2tags</B>.
370</P>
371
372<DL>
373<DT><B>%%date</B></DT><DD>
374Insereix la data actual. El seu format per defecte es: <CODE>%%date(%Y%m%d)</CODE>, que ens mostrará la data com: AAAAMMDD.
375<P></P>
376<DT><B>%%infile</B></DT><DD>
377Insereix el path de l'arxiu font. El seu format per defecte es: <CODE>%%infile(%f)</CODE>. Útil per a enllaços del tipus: <CODE>[Veure font %%infile]</CODE>.
378<P></P>
379<DT><B>%%mtime</B></DT><DD>
380Insereix la data de l'última modificació de l'arxiu font. El seu format per defecte es: <CODE>%%date(%Y%m%d)</CODE>, que ens mostrarà la data com: AAAAMMDD.
381<P></P>
382<DT><B>%%outfile</B></DT><DD>
383Insereix el path de l'arxiu final. El seu format per defecte es: <CODE>%%outfile(%f)</CODE>. Útil en mencions del tipus: "Aquest es l'arxiu manpage-ca.html".
384<P></P>
385<DT><B>%%toc</B></DT><DD>
386Amb aquesta macro l'usuari pot fixar l'emplaçament de la Taula de Continguts (TOC). Es pot utilitzar repetides vegades. S'ha d'utilitzar conjuntament amb l'opció <CODE>--toc</CODE>.
387</DL>
388
389<A NAME="examples"></A>
390<H1>EXEMPLES</H1>
391
392<DL>
393<DT><CODE>txt2tags -t html arxiu.t2t</CODE></DT><DD>
394<P></P>
395Converteix a HTML, guardant el resultat com arxiu.html.
396<P></P>
397<DT><CODE>txt2tags -t html -o - arxiu.t2t</CODE></DT><DD>
398<P></P>
399Converteix a HTML, mostrant el resultat a STDOUT.
400<P></P>
401<DT><CODE>txt2tags -t html --toc arxiu.t2t</CODE></DT><DD>
402<P></P>
403Converteix a HTML, generant una Taula de Continguts (TOC) de forma automàtica.
404<P></P>
405<DT><CODE>txt2tags -t html --toc --toc-level 2 -n archivo.t2t</CODE></DT><DD>
406<P></P>
407Converteix a HTML, amb una Taula de Continguts (TOC) a dos nivells i títols numerats.
408<P></P>
409<DT><CODE>txt2tags --toc-only arxiu.t2t</CODE></DT><DD>
410<P></P>
411Ens mostra sols la Taula de Continguts (TOC), sense realitzar cap mena de conversió en el document font.
412<P></P>
413<DT><CODE>txt2tags -t html --css-sugar --style base.css --style ui.css arxiu.t2t</CODE></DT><DD>
414<P></P>
415Converteix a HTML, preparant el codi resultat per a poder utilitzar CSS, incloent-hi també una crida a dos arxius CSS externs (base.css y ui.css).
416<P></P>
417<DT><CODE>txt2tags -t art --slides --width 80 --height 25 -o - arxiu.t2t | more</CODE></DT><DD>
418<P></P>
419Crea una presentació de diapositives tipus ASCII Art, apta para a ser visionada amb un terminal pantalla/finestra 80x25.
420<P></P>
421<DT><CODE>(echo ; echo "**bold**") | txt2tags -t html -H -</CODE></DT><DD>
422<P></P>
423Pràctica forma de realitzar comprovacions ràpides utilitzant STDIN.
424<P></P>
425<DT><CODE>txt2tags -t html -o - arxiu.t2t | tidy &gt; arxiu.html</CODE></DT><DD>
426<P></P>
427Envia el resultat a STDOUT, desde on se'l redirigeix a un programa extern (tidy) abans de ser guardat.
428</DL>
429
430<A NAME="files"></A>
431<H1>ARXIUS</H1>
432
433<DL>
434<DT>~/.txt2tagsrc</DT><DD>
435Arxiu de configuració de l'usuari, per defecte.
436</DL>
437
438<A NAME="environment"></A>
439<H1>ENTORN</H1>
440
441<DL>
442<DT>T2TCONFIG</DT><DD>
443Si no es nul, defineix el pathname de l'arxiu de configuració de l'usuari per defecte.
444</DL>
445
446<A NAME="author"></A>
447<H1>AUTOR</H1>
448
449<P>
450Aurelio Jargas &lt;&lt;verde (a) aurelio net&gt;&gt;
451</P>
452<P>
453Traducció al català realitzada per Antoni Serra Devecchi &lt;&lt;antoni serra (a) gmail com&gt;&gt;
454</P>
455
456<A NAME="bugs"></A>
457<H1>BUGS</H1>
458
459<P>
460<A HREF="http://bugs.txt2tags.org">http://bugs.txt2tags.org</A>
461</P>
462
463<A NAME="copyright"></A>
464<H1>COPYRIGHT</H1>
465
466<P>
467Copyright (C) 2001-2010 Aurelio Jargas, GNU GPL v2
468</P>
469
470<!-- html code generated by txt2tags 2.6 (http://txt2tags.org) -->
471<!-- cmdline: txt2tags -t html doc/Catalan/manpage-ca.t2t -->
472</BODY></HTML>