PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 22ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/manpage-ca.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 370 lines | 248 code | 122 blank | 0 comment | 0 complexity | 771fe4458910429e7e4f5c6814ed6ada MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1TXT2TAGS
 2
 3Aug, 2010
 4
 5%!target: man
 6%!encoding: UTF-8
 7
 8%!postproc(man): ' \(#\w+\)' ''
 9
 10%!options(html): --mask-email --toc
 11%!postproc(html): <HEAD> '<HEAD>\n<STYLE>body{margin:3em;} pre{background:#ffc;}</STYLE>'
 12
 13
 14= NOM =[name]
 15
 16txt2tags - Eina de formatació i conversió de texte.
 17
 18= SINOPSI =[synopsis]
 19
 20**txt2tags** [//opcions//] [//ARXIU//...]
 21
 22= DESCRIPCIÓ =[description]
 23
 24**txt2tags** llegeig un arxiu de texte que ha estat mínimament marcat i el converteix las siguents formats:
 25//ASCII Art//,
 26//AsciiDoc//,
 27//Creole//,
 28//DocBook//,
 29//DokuWiki//,
 30//Google Code Wiki//,
 31//HTML//,
 32//LaTeX//,
 33//Lout//,
 34//MagicPoint//,
 35//Man page//,
 36//MoinMoin//,
 37//PageMaker//,
 38//Plain Text (Texte Plà)//,
 39//PmWiki//,
 40//SGML//,
 41//Wikipedia// 
 42//XHTML//.
 43% TRANSLATOR: please keep the alphabetical order of this list.
 44
 45
 46Aquesta pàgina de manual (Man page) fou creada amb **txt2tags** a partir d'un arxiu de texte plà. El mateix arxiu de texte plà fou tambè convertit a HTML per a la versió online d'aquest manual.
 47
 48UNA única font, MÚLTIPLES formats de sortida - http://txt2tags.org
 49
 50
 51= MARCAT =[markup]
 52
 53```
 54Encapçalaments      Les primeres tres línies de l'arxiu font.
 55Títol           = texte =
 56Títol numerat       + texte +
 57Comentari         % comentaris
 58Línia de separació    -----------------------...
 59Línia gruixuda      =======================...
 60Imàgen          [nom.jpg]
 61Enlaç           [etiqueta url]
 62
 63Negreta          **texte**
 64Cursiva          //texte//
 65ratllat          __texte__
 66Tatxat          --texte--
 67Monoespai         ``texte``
 68Raw            ""texte""
 69Etiquetat         ''texte''
 70
 71Paràgraf         texte
 72Cita           <TAB>texte
 73Llista          - texte
 74Llista numerada      + texte
 75Llista de definició    : texte
 76Taula           | cel.la1 | cel.la2 | cel.la3...
 77
 78Línia verbatim      ``` texte
 79Línia Raw         """ texte
 80Línia Etiquetada     ''' texte
 81
 82Bloc Verbatim       ```
 83             línies
 84             ```
 85Bloc Raw         """
 86             línies
 87             """
 88Bloc etiquetat      '''
 89             línies
 90             '''
 91```
 92
 93= OPCIONS =[options]
 94
 95: **-C**, **--config-file**=//ARXIU//
 96Llegeig la configuració (ajusts) especificats a l'arxiu extern  //ARXIU//. La configuració ha d'estar en format  //%!keyword:value//. Per a més detalls, consultar la secció [AJUSTS #settings].
 97
 98:   **--css-sugar**
 99Millora el codi HTML/XHTML generat per a fi de poder utilitzar CSS. S'eliminen els atributs de les etiquetes, s'ignòren les etiquetes de presentació, les capçaleres es generen amb etiquetes H1, H2 i H3 i es creen noves DIVs : //#header//, //#body//, //.toc//.
100
101:   **--css-inside**
102Insereix el contingut d'un arxiu CSS dins l'encapçalament HTML/XHTML. Utilitzar ``--style`` per especificar l'arxiu CSS que s'ha de llegir.
103
104:   **--dump-config**
105Mostra tota la configuració (ajusts) i surt.
106
107:   **--dump-source**
108Mostra el document font, amb totes les seves les inclusions (``%!include``) expandides.
109
110:   **--encoding**=//CODI//
111Estableix la configuració de caràcters que s'utilitzarà a l'arxiu de sortida, utilitzant l'establerta a //CODI//. Exemples de //CODI//: UTF-8 y iso-8859-1.
112
113:   **--gui**
114Activa la Interfície Gráfica Tk.
115
116: **-h**, **--help**
117Mostra la informació d'ajut i surt.
118
119: **-H**, **--no-headers**
120Elimina els encapçalaments i els peus de pàgina de l'arxiu de sortida. Sols es mostraràn els continguts (cos del document).
121
122:   **--headers**
123Mostra els encapçalaments i els peus de pàgina de l'arxiu de sortida. Per defecte: ON.
124
125:   **--height**=//NUM//
126Fixa el nombre de línies de l'arxiu de sortida a l'establert a //NUM//. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida ASCII Art, quan també s'estigui utilitzant l'opció ``--slides``.
127
128: **-i**, **--infile**=//ARXIU//
129Pren //ARXIU// com l'arxiu font. Utilitzar '-' per a llegir la font des de STDIN.
130
131:   **--mask-email**
132Oculta els emails als robots de spam. Elimina @ i punts. L'adreça ""foo@bar.com"" esdevé <foo (a) bar com>.
133
134: **-n**, **--enum-title**
135Activa la numeració automàtica dels títols. Està prefixada a: 1, 1.1, 1.1.1, ...
136
137:   **--no-dump-config**
138Anul.la l'acció ``--dump-config``.
139
140:   **--no-dump-source**
141Anul.la l'acció ``--dump-source``.
142
143:   **--no-encoding**
144Anul.la la configuració de caràcters.
145
146:   **--no-enum-title**
147Desactiva la numeració automàtica dels títols.
148
149:   **--no-infile**
150Anul.la tota anterior declaració  ``--infile``.
151
152:   **--no-targets**
153Anul.la l'acció  ``--targets``.
154
155:   **--no-mask-email**
156Desactiva l'ocultació dels emails.
157
158:   **--no-outfile**
159Anul.la tota anterior declaració ``--outfile``.
160
161:   **--no-quiet**
162Mostra els missatges del sistema, desactiva l'opció ``--quiet``.
163
164:   **--no-rc**
165No llegir a l'arxiu de configuració (ajusts) de l'usuari  ~/.txt2tagsrc.
166
167:   **--no-slides**
168Desactiva ``--slides``.
169
170:   **--no-style**
171Desactiva tots els ajusts d'estil.
172
173:   **--no-toc**
174Elimina la Taula de Continguts (TOC) a l'arxiu de sortida.
175
176:   **--no-toc-only**
177Desactiva l'acció ``--toc-only``.
178
179: **-o**, **--outfile**=//ARXIU//
180Pren //ARXIU// com a nom per a l'arxiu de sortida. Utilitzar '-' per a dirigir els resultats a STDOUT.
181
182: **-q**, **--quiet**
183Mode silenciós. Suprimeix tots els missatges del sistema, excepte els dels errors.
184
185:   **--rc**
186Llegeig a l'arxiu de configuració de l'usuari ~/.txt2tagsrc. Per defecte: ON.
187
188:   **--slides**
189Formata l'arxiu de sortida com una presentació de diapositives. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida ASCII Art.
190
191:   **--style**=//ARXIU//
192Utilitza //ARXIU// como l'arxiu que conté l'estil del document. Utilitzat per a definir arxius CSS en documents HTML/XHTML i ´´mòduls´´ LaTeX. Aquesta opció es pot utilitzar repetides vegades amb la finalitat d'incloure múltiples arxius d'estil.
193
194: **-t**, **--target**=//TIPUS//
195Fixa el format del document de sortida a l'establert a //TIPUS//. Els formats de document mes corrents son: //html//, //xhtml//, //tex//, //man//, //txt//. Utilitzar l'opció ``--targets`` per a consultar els formats disponibles.
196
197:   **--targets**
198Mostra els formats de document disponibles per als arxius de sortida i surt.
199
200:   **--toc**
201Inclou, automaticament, una Taula de Continguts (TOC) a l'arxiu de sortida, entre la capçalera (HEADER) i el cos del document (BODY). Es possible especificar la posició de la TOC utilitzant la macro ``%%TOC``.
202
203:   **--toc-level**=//NUM//
204Fixa el nivell màxim de la Taula de Continguts (TOC) al número especificat a //NUM//. Tots els títols inferiors a //NUM// no serán inclosos a la Taula de Continguts.
205
206:   **--toc-only**
207Mostra la Taula de Continguts (TOC) i surt.
208
209: **-v**, **--verbose**
210Mostra els missatges del sistema durant el procés de conversió. Aquesta opció es pot utilitzar repetides vegades per a incrementar el nombre de missatges a mostrar.
211
212: **-V**, **--version**
213Mostra l'actual versió del programa i surt.
214
215:   **--width**=//NUM// 
216Fixa al número especificat a //NUM// l'amplada de les columnes de l'arxiu de sortida. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida del tipus ASCII Art.
217:
218
219= ARXIU FONT =[source]
220
221Els arxius font acostumen a especificar-se mitjançant l'extensió //.t2t// (per exemple, ``arxiu.t2t``). Dins d'un arxiu font hi podem considerar tres àrees :
222
223: **Encapçalament** (opcional)
224Les tres primeres línies de l'arxiu. Si no es necessita encapçalament, deixar en blanc la primera línia. S'acostuma a utilitzar aquesta àrea per a posar-hi el títol del document i la informació sobre el autor, la versió, la data etc.
225
226: **Ajusts** (opcional)
227Comença tot just després de l'Encapçalament (4ª línia, o 2ª línia en el càs d'ometre l'encapçalament) i finalitza al començament de l'àrea del Cos del Document.
228Utilitzats per a implementar ajusts (configuracions) en format ``%!keyword:value``.
229
230: **Cos del Document**
231Comença amb la primera línia de text vàlid (que no sigui comentari o ajust) després de l'Encapçalament i s'estén fins al final del document. A aquesta àrea es a on hi trobarém el contingut del document.
232:
233
234= AJUSTS =[settings]
235
236Els ajusts ens permeten personalitzar **txt2tags**; son similars a les opcions. Poden emplaçar-se a: l'área d'Ajusts del document font, a l'arxiu ``~/.txt2tagsrc`` o a un arxiu extern que s'invocarà mitjançant l'opció ``--config-file``.
237
238: **%!target**
239Defineix el format de l'arxiu de sortida, tal com ho faria l'opció ``--target``. Exemple:
240``` %!target: html
241
242: **%!options(tipo)**
243Defineix les opcions per defecte per a cada tipus d'arxiu de sortida. S'han d'utilitzar les opcions amb versió línia d'ordres (la que comença amb '--'). Exemple:
244``` %!options(html): --toc --toc-level 3 --css-sugar
245
246: **%!includeconf**
247Inclou, a l'arxiu corrent, els ajusts definits a un arxiu extern, tal com ho faria l'opció ``--config-file``. Exemple:
248``` %!includeconf: miconfig.t2t
249
250: **%!style** 
251Utilitza un arxiu d'estil extern, tal com ho faria l'opció ``--style``. Es pot utilitzar repetides vegades. Exemple:
252``` %!style: colores.css
253
254: **%!encoding**
255Defineix la codificació de caràcters que s'utilitzarà al document convertit, tal com ho faria l'opció ``--encoding``. Exemple :
256``` %!encoding: UTF-8
257
258: **%!preproc**
259Filtre input de cercar/reemplaçar utilitzat per a realitzar canvis en el cos del document font ABANS que txt2tags realitzi qualsevol acció. La cerca utilitza expresions regulars de Python. Exemple:
260``` %!preproc: "JJS" "John J. Smith"
261
262: **%!postproc**
263Filtre output de cercar/reemplaçar utilitzat per a realitzar canvis en el document generat DESPRÉS del complet processament per txt2tags de l'arxiu font. La cerca utilitza exresions regulars de Python. Exemple:
264``` %!postproc(html): "<B>" "<STRONG>"
265:
266
267Si la mateixa paraula clau apareix més d'una vegada, l'ùltima trobada será que s'utilitzarà (excepcions: opcions, preproc i postproc, que son acumulatives). Les paraules claus invàlides seràn ignorades. L'odre de processament es: ``~/.txt2tagsrc``, àrea de Ajusts del document font, opció ``--config-file``.
268
269
270= ORDRES =[commands]
271
272Les Ordres executen tasques durant el procés de conversió. S'han d'emplaçar en el cos del document font.
273
274: **%!csv: arxiu.csv**
275Incorpora un arxiu CSV com una tabla.
276
277: **%!include: arxiu.t2t**
278Incorpora al document un arxiu txt2tags.
279
280: **%!include: ""``arxiu.txt``""**
281Incorpora al document un arxiu de text (verbatim).
282
283: **%!include: ""''arxiu.html''""**
284Incorpora al document un arxiu marcat.
285:
286
287= MACROS =[macros]
288
289Mitjançant les Macros podrem inserir, d'una forma fàcil, continguts dinàmics en el document convertit. S'han de definir en el cos del document font. Amb l'excepció de ``%%toc`` , totes les macros poden ser personalitzades amb directives especials, como ``%Y`` i ``%f``. Per més detalls, consulteu la **Guia del Usuario de txt2tags**.
290
291: **""%%date""**
292Insereix la data actual. El seu format per defecte es: ``%%date(%Y%m%d)``, que ens mostrará la data com: AAAAMMDD.
293
294: **""%%infile""**
295Insereix el path de l'arxiu font. El seu format per defecte es: ``%%infile(%f)``. Útil per a enllaços del tipus: ``[Veure font %%infile]``.
296
297: **""%%mtime""**
298Insereix la data de l'última modificació de l'arxiu font. El seu format per defecte es: ``%%date(%Y%m%d)``, que ens mostrarà la data com: AAAAMMDD.
299
300: **""%%outfile""**
301Insereix el path de l'arxiu final. El seu format per defecte es: ``%%outfile(%f)``. Útil en mencions del tipus: "Aquest es l'arxiu %%outfile".
302
303: **""%%toc""**
304Amb aquesta macro l'usuari pot fixar l'emplaçament de la Taula de Continguts (TOC). Es pot utilitzar repetides vegades. S'ha d'utilitzar conjuntament amb l'opció ``--toc``.
305:
306
307= EXEMPLES =[examples]
308
309: ``txt2tags -t html arxiu.t2t``
310
311Converteix a HTML, guardant el resultat com arxiu.html.
312
313: ``txt2tags -t html -o - arxiu.t2t``
314
315Converteix a HTML, mostrant el resultat a STDOUT.
316
317: ``txt2tags -t html --toc arxiu.t2t``
318
319Converteix a HTML, generant una Taula de Continguts (TOC) de forma automàtica.
320
321: ``txt2tags -t html --toc --toc-level 2 -n archivo.t2t``
322
323Converteix a HTML, amb una Taula de Continguts (TOC) a dos nivells i títols numerats.
324
325: ``txt2tags --toc-only arxiu.t2t``
326
327Ens mostra sols la Taula de Continguts (TOC), sense realitzar cap mena de conversió en el document font.
328
329: ``txt2tags -t html --css-sugar --style base.css --style ui.css arxiu.t2t``
330
331Converteix a HTML, preparant el codi resultat per a poder utilitzar CSS, incloent-hi també una crida a dos arxius CSS externs (base.css y ui.css).
332
333: ``txt2tags -t art --slides --width 80 --height 25 -o - arxiu.t2t | more``
334
335Crea una presentació de diapositives tipus ASCII Art, apta para a ser visionada amb un terminal pantalla/finestra 80x25.
336
337: ``(echo ; echo "**bold**") | txt2tags -t html -H -``
338
339Pràctica forma de realitzar comprovacions ràpides utilitzant STDIN.
340
341: ``txt2tags -t html -o - arxiu.t2t | tidy > arxiu.html``
342
343Envia el resultat a STDOUT, desde on se'l redirigeix a un programa extern (tidy) abans de ser guardat.
344:
345
346= ARXIUS =[files]
347
348: ~/.txt2tagsrc
349Arxiu de configuració de l'usuari, per defecte.
350:
351
352= ENTORN =[environment]
353
354: T2TCONFIG
355Si no es nul, defineix el pathname de l'arxiu de configuració de l'usuari per defecte.
356:
357
358= AUTOR =[author]
359
360Aurelio Jargas <verde@aurelio.net>
361
362Traducció al català realitzada per Antoni Serra Devecchi <antoni.serra@gmail.com>
363
364= BUGS =[bugs]
365
366http://bugs.txt2tags.org
367
368= COPYRIGHT =[copyright]
369
370Copyright (C) 2001-%%date(%Y) Aurelio Jargas, GNU GPL v2