PageRenderTime 189ms CodeModel.GetById 170ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/manpage-ca.man

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 465 lines | 334 code | 131 blank | 0 comment | 0 complexity | 08f9348a03a50f3da2ef364d0e99a000 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1. .TH "TXT2TAGS" 1 "Aug, 2010" ""
 2. .SH NOM
 3. .P
 4. txt2tags \- Eina de formatació i conversió de texte.
 5. .SH SINOPSI
 6. .P
 7. \fBtxt2tags\fR [\fIopcions\fR] [\fIARXIU\fR...]
 8. .SH DESCRIPCIÓ
 9. .P
 10. \fBtxt2tags\fR llegeig un arxiu de texte que ha estat mínimament marcat i el converteix las siguents formats:
 11. \fIASCII Art\fR,
 12. \fIAsciiDoc\fR,
 13. \fICreole\fR,
 14. \fIDocBook\fR,
 15. \fIDokuWiki\fR,
 16. \fIGoogle Code Wiki\fR,
 17. \fIHTML\fR,
 18. \fILaTeX\fR,
 19. \fILout\fR,
 20. \fIMagicPoint\fR,
 21. \fIMan page\fR,
 22. \fIMoinMoin\fR,
 23. \fIPageMaker\fR,
 24. \fIPlain Text (Texte Plà)\fR,
 25. \fIPmWiki\fR,
 26. \fISGML\fR,
 27. \fIWikipedia\fR
 28. \fIXHTML\fR.
 29. .P
 30. Aquesta pàgina de manual (Man page) fou creada amb \fBtxt2tags\fR a partir d'un arxiu de texte plà. El mateix arxiu de texte plà fou tambè convertit a HTML per a la versió online d'aquest manual.
 31. .P
 32. UNA única font, MÚLTIPLES formats de sortida \- http://txt2tags.org
 33. .SH MARCAT
 34. .nf
 35. Encapçalaments Les primeres tres línies de l'arxiu font.
 36. Títol = texte =
 37. Títol numerat + texte +
 38. Comentari % comentaris
 39. Línia de separació -----------------------...
 40. Línia gruixuda =======================...
 41. Imàgen [nom.jpg]
 42. Enlaç [etiqueta url]
 43. Negreta **texte**
 44. Cursiva //texte//
 45. ratllat __texte__
 46. Tatxat --texte--
 47. Monoespai ``texte``
 48. Raw ""texte""
 49. Etiquetat ''texte''
 50. Paràgraf texte
 51. Cita <TAB>texte
 52. Llista - texte
 53. Llista numerada + texte
 54. Llista de definició : texte
 55. Taula | cel.la1 | cel.la2 | cel.la3...
 56. Línia verbatim ``` texte
 57. Línia Raw """ texte
 58. Línia Etiquetada ''' texte
 59. Bloc Verbatim ```
 60. línies
 61. ```
 62. Bloc Raw """
 63. línies
 64. """
 65. Bloc etiquetat '''
 66. línies
 67. '''
 68. .fi
 69. .SH OPCIONS
 70. .TP
 71. \fB\-C\fR, \fB\-\-config\-file\fR=\fIARXIU\fR
 72. Llegeig la configuració (ajusts) especificats a l'arxiu extern \fIARXIU\fR. La configuració ha d'estar en format \fI%!keyword:value\fR. Per a més detalls, consultar la secció AJUSTS.
 73. .TP
 74. \fB\-\-css\-sugar\fR
 75. Millora el codi HTML/XHTML generat per a fi de poder utilitzar CSS. S'eliminen els atributs de les etiquetes, s'ignòren les etiquetes de presentació, les capçaleres es generen amb etiquetes H1, H2 i H3 i es creen noves DIVs : \fI#header\fR, \fI#body\fR, \fI.toc\fR.
 76. .TP
 77. \fB\-\-css\-inside\fR
 78. Insereix el contingut d'un arxiu CSS dins l'encapçalament HTML/XHTML. Utilitzar \-\-style per especificar l'arxiu CSS que s'ha de llegir.
 79. .TP
 80. \fB\-\-dump\-config\fR
 81. Mostra tota la configuració (ajusts) i surt.
 82. .TP
 83. \fB\-\-dump\-source\fR
 84. Mostra el document font, amb totes les seves les inclusions (%!include) expandides.
 85. .TP
 86. \fB\-\-encoding\fR=\fICODI\fR
 87. Estableix la configuració de caràcters que s'utilitzarà a l'arxiu de sortida, utilitzant l'establerta a \fICODI\fR. Exemples de \fICODI\fR: UTF\-8 y iso\-8859\-1.
 88. .TP
 89. \fB\-\-gui\fR
 90. Activa la Interfície Gráfica Tk.
 91. .TP
 92. \fB\-h\fR, \fB\-\-help\fR
 93. Mostra la informació d'ajut i surt.
 94. .TP
 95. \fB\-H\fR, \fB\-\-no\-headers\fR
 96. Elimina els encapçalaments i els peus de pàgina de l'arxiu de sortida. Sols es mostraràn els continguts (cos del document).
 97. .TP
 98. \fB\-\-headers\fR
 99. Mostra els encapçalaments i els peus de pàgina de l'arxiu de sortida. Per defecte: ON.
 100. .TP
 101. \fB\-\-height\fR=\fINUM\fR
 102. Fixa el nombre de línies de l'arxiu de sortida a l'establert a \fINUM\fR. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida ASCII Art, quan també s'estigui utilitzant l'opció \-\-slides.
 103. .TP
 104. \fB\-i\fR, \fB\-\-infile\fR=\fIARXIU\fR
 105. Pren \fIARXIU\fR com l'arxiu font. Utilitzar '\-' per a llegir la font des de STDIN.
 106. .TP
 107. \fB\-\-mask\-email\fR
 108. Oculta els emails als robots de spam. Elimina @ i punts. L'adreça foo@bar.com esdevé <foo (a) bar com>.
 109. .TP
 110. \fB\-n\fR, \fB\-\-enum\-title\fR
 111. Activa la numeració automàtica dels títols. Està prefixada a: 1, 1.1, 1.1.1, ...
 112. .TP
 113. \fB\-\-no\-dump\-config\fR
 114. Anul.la l'acció \-\-dump\-config.
 115. .TP
 116. \fB\-\-no\-dump\-source\fR
 117. Anul.la l'acció \-\-dump\-source.
 118. .TP
 119. \fB\-\-no\-encoding\fR
 120. Anul.la la configuració de caràcters.
 121. .TP
 122. \fB\-\-no\-enum\-title\fR
 123. Desactiva la numeració automàtica dels títols.
 124. .TP
 125. \fB\-\-no\-infile\fR
 126. Anul.la tota anterior declaració \-\-infile.
 127. .TP
 128. \fB\-\-no\-targets\fR
 129. Anul.la l'acció \-\-targets.
 130. .TP
 131. \fB\-\-no\-mask\-email\fR
 132. Desactiva l'ocultació dels emails.
 133. .TP
 134. \fB\-\-no\-outfile\fR
 135. Anul.la tota anterior declaració \-\-outfile.
 136. .TP
 137. \fB\-\-no\-quiet\fR
 138. Mostra els missatges del sistema, desactiva l'opció \-\-quiet.
 139. .TP
 140. \fB\-\-no\-rc\fR
 141. No llegir a l'arxiu de configuració (ajusts) de l'usuari ~/.txt2tagsrc.
 142. .TP
 143. \fB\-\-no\-slides\fR
 144. Desactiva \-\-slides.
 145. .TP
 146. \fB\-\-no\-style\fR
 147. Desactiva tots els ajusts d'estil.
 148. .TP
 149. \fB\-\-no\-toc\fR
 150. Elimina la Taula de Continguts (TOC) a l'arxiu de sortida.
 151. .TP
 152. \fB\-\-no\-toc\-only\fR
 153. Desactiva l'acció \-\-toc\-only.
 154. .TP
 155. \fB\-o\fR, \fB\-\-outfile\fR=\fIARXIU\fR
 156. Pren \fIARXIU\fR com a nom per a l'arxiu de sortida. Utilitzar '\-' per a dirigir els resultats a STDOUT.
 157. .TP
 158. \fB\-q\fR, \fB\-\-quiet\fR
 159. Mode silenciós. Suprimeix tots els missatges del sistema, excepte els dels errors.
 160. .TP
 161. \fB\-\-rc\fR
 162. Llegeig a l'arxiu de configuració de l'usuari ~/.txt2tagsrc. Per defecte: ON.
 163. .TP
 164. \fB\-\-slides\fR
 165. Formata l'arxiu de sortida com una presentació de diapositives. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida ASCII Art.
 166. .TP
 167. \fB\-\-style\fR=\fIARXIU\fR
 168. Utilitza \fIARXIU\fR como l'arxiu que conté l'estil del document. Utilitzat per a definir arxius CSS en documents HTML/XHTML i ´´mòduls´´ LaTeX. Aquesta opció es pot utilitzar repetides vegades amb la finalitat d'incloure múltiples arxius d'estil.
 169. .TP
 170. \fB\-t\fR, \fB\-\-target\fR=\fITIPUS\fR
 171. Fixa el format del document de sortida a l'establert a \fITIPUS\fR. Els formats de document mes corrents son: \fIhtml\fR, \fIxhtml\fR, \fItex\fR, \fIman\fR, \fItxt\fR. Utilitzar l'opció \-\-targets per a consultar els formats disponibles.
 172. .TP
 173. \fB\-\-targets\fR
 174. Mostra els formats de document disponibles per als arxius de sortida i surt.
 175. .TP
 176. \fB\-\-toc\fR
 177. Inclou, automaticament, una Taula de Continguts (TOC) a l'arxiu de sortida, entre la capçalera (HEADER) i el cos del document (BODY). Es possible especificar la posició de la TOC utilitzant la macro %%TOC.
 178. .TP
 179. \fB\-\-toc\-level\fR=\fINUM\fR
 180. Fixa el nivell màxim de la Taula de Continguts (TOC) al número especificat a \fINUM\fR. Tots els títols inferiors a \fINUM\fR no serán inclosos a la Taula de Continguts.
 181. .TP
 182. \fB\-\-toc\-only\fR
 183. Mostra la Taula de Continguts (TOC) i surt.
 184. .TP
 185. \fB\-v\fR, \fB\-\-verbose\fR
 186. Mostra els missatges del sistema durant el procés de conversió. Aquesta opció es pot utilitzar repetides vegades per a incrementar el nombre de missatges a mostrar.
 187. .TP
 188. \fB\-V\fR, \fB\-\-version\fR
 189. Mostra l'actual versió del programa i surt.
 190. .TP
 191. \fB\-\-width\fR=\fINUM\fR
 192. Fixa al número especificat a \fINUM\fR l'amplada de les columnes de l'arxiu de sortida. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida del tipus ASCII Art.
 193. .SH ARXIU FONT
 194. .P
 195. Els arxius font acostumen a especificar\-se mitjançant l'extensió \fI.t2t\fR (per exemple, arxiu.t2t). Dins d'un arxiu font hi podem considerar tres àrees :
 196. .TP
 197. \fBEncapçalament\fR (opcional)
 198. Les tres primeres línies de l'arxiu. Si no es necessita encapçalament, deixar en blanc la primera línia. S'acostuma a utilitzar aquesta àrea per a posar\-hi el títol del document i la informació sobre el autor, la versió, la data etc.
 199. .TP
 200. \fBAjusts\fR (opcional)
 201. Comença tot just després de l'Encapçalament (4ª línia, o 2ª línia en el càs d'ometre l'encapçalament) i finalitza al començament de l'àrea del Cos del Document.
 202. Utilitzats per a implementar ajusts (configuracions) en format %!keyword:value.
 203. .TP
 204. \fBCos del Document\fR
 205. Comença amb la primera línia de text vàlid (que no sigui comentari o ajust) després de l'Encapçalament i s'estén fins al final del document. A aquesta àrea es a on hi trobarém el contingut del document.
 206. .SH AJUSTS
 207. .P
 208. Els ajusts ens permeten personalitzar \fBtxt2tags\fR; son similars a les opcions. Poden emplaçar\-se a: l'área d'Ajusts del document font, a l'arxiu ~/.txt2tagsrc o a un arxiu extern que s'invocarà mitjançant l'opció \-\-config\-file.
 209. .TP
 210. \fB%!target\fR
 211. Defineix el format de l'arxiu de sortida, tal com ho faria l'opció \-\-target. Exemple:
 212. .nf
 213. %!target: html
 214. .fi
 215. .TP
 216. \fB%!options(tipo)\fR
 217. Defineix les opcions per defecte per a cada tipus d'arxiu de sortida. S'han d'utilitzar les opcions amb versió línia d'ordres (la que comença amb '\-\-'). Exemple:
 218. .nf
 219. %!options(html): --toc --toc-level 3 --css-sugar
 220. .fi
 221. .TP
 222. \fB%!includeconf\fR
 223. Inclou, a l'arxiu corrent, els ajusts definits a un arxiu extern, tal com ho faria l'opció \-\-config\-file. Exemple:
 224. .nf
 225. %!includeconf: miconfig.t2t
 226. .fi
 227. .TP
 228. \fB%!style\fR
 229. Utilitza un arxiu d'estil extern, tal com ho faria l'opció \-\-style. Es pot utilitzar repetides vegades. Exemple:
 230. .nf
 231. %!style: colores.css
 232. .fi
 233. .TP
 234. \fB%!encoding\fR
 235. Defineix la codificació de caràcters que s'utilitzarà al document convertit, tal com ho faria l'opció \-\-encoding. Exemple :
 236. .nf
 237. %!encoding: UTF-8
 238. .fi
 239. .TP
 240. \fB%!preproc\fR
 241. Filtre input de cercar/reemplaçar utilitzat per a realitzar canvis en el cos del document font ABANS que txt2tags realitzi qualsevol acció. La cerca utilitza expresions regulars de Python. Exemple:
 242. .nf
 243. %!preproc: "JJS" "John J. Smith"
 244. .fi
 245. .TP
 246. \fB%!postproc\fR
 247. Filtre output de cercar/reemplaçar utilitzat per a realitzar canvis en el document generat DESPRÉS del complet processament per txt2tags de l'arxiu font. La cerca utilitza exresions regulars de Python. Exemple:
 248. .nf
 249. %!postproc(html): "<B>" "<STRONG>"
 250. .fi
 251. .P
 252. Si la mateixa paraula clau apareix més d'una vegada, l'ùltima trobada será que s'utilitzarà (excepcions: opcions, preproc i postproc, que son acumulatives). Les paraules claus invàlides seràn ignorades. L'odre de processament es: ~/.txt2tagsrc, àrea de Ajusts del document font, opció \-\-config\-file.
 253. .SH ORDRES
 254. .P
 255. Les Ordres executen tasques durant el procés de conversió. S'han d'emplaçar en el cos del document font.
 256. .TP
 257. \fB%!csv: arxiu.csv\fR
 258. Incorpora un arxiu CSV com una tabla.
 259. .TP
 260. \fB%!include: arxiu.t2t\fR
 261. Incorpora al document un arxiu txt2tags.
 262. .TP
 263. \fB%!include: ``arxiu.txt``\fR
 264. Incorpora al document un arxiu de text (verbatim).
 265. .TP
 266. \fB%!include: \&''arxiu.html''\fR
 267. Incorpora al document un arxiu marcat.
 268. .SH MACROS
 269. .P
 270. Mitjançant les Macros podrem inserir, d'una forma fàcil, continguts dinàmics en el document convertit. S'han de definir en el cos del document font. Amb l'excepció de %%toc , totes les macros poden ser personalitzades amb directives especials, como %Y i %f. Per més detalls, consulteu la \fBGuia del Usuario de txt2tags\fR.
 271. .TP
 272. \fB%%date\fR
 273. Insereix la data actual. El seu format per defecte es: %%date(%Y%m%d), que ens mostrará la data com: AAAAMMDD.
 274. .TP
 275. \fB%%infile\fR
 276. Insereix el path de l'arxiu font. El seu format per defecte es: %%infile(%f). Útil per a enllaços del tipus: [Veure font %%infile].
 277. .TP
 278. \fB%%mtime\fR
 279. Insereix la data de l'última modificació de l'arxiu font. El seu format per defecte es: %%date(%Y%m%d), que ens mostrarà la data com: AAAAMMDD.
 280. .TP
 281. \fB%%outfile\fR
 282. Insereix el path de l'arxiu final. El seu format per defecte es: %%outfile(%f). Útil en mencions del tipus: "Aquest es l'arxiu manpage\-ca.man".
 283. .TP
 284. \fB%%toc\fR
 285. Amb aquesta macro l'usuari pot fixar l'emplaçament de la Taula de Continguts (TOC). Es pot utilitzar repetides vegades. S'ha d'utilitzar conjuntament amb l'opció \-\-toc.
 286. .SH EXEMPLES
 287. .TP
 288. txt2tags \-t html arxiu.t2t
 289. Converteix a HTML, guardant el resultat com arxiu.html.
 290. .TP
 291. txt2tags \-t html \-o \- arxiu.t2t
 292. Converteix a HTML, mostrant el resultat a STDOUT.
 293. .TP
 294. txt2tags \-t html \-\-toc arxiu.t2t
 295. Converteix a HTML, generant una Taula de Continguts (TOC) de forma automàtica.
 296. .TP
 297. txt2tags \-t html \-\-toc \-\-toc\-level 2 \-n archivo.t2t
 298. Converteix a HTML, amb una Taula de Continguts (TOC) a dos nivells i títols numerats.
 299. .TP
 300. txt2tags \-\-toc\-only arxiu.t2t
 301. Ens mostra sols la Taula de Continguts (TOC), sense realitzar cap mena de conversió en el document font.
 302. .TP
 303. txt2tags \-t html \-\-css\-sugar \-\-style base.css \-\-style ui.css arxiu.t2t
 304. Converteix a HTML, preparant el codi resultat per a poder utilitzar CSS, incloent\-hi també una crida a dos arxius CSS externs (base.css y ui.css).
 305. .TP
 306. txt2tags \-t art \-\-slides \-\-width 80 \-\-height 25 \-o \- arxiu.t2t | more
 307. Crea una presentació de diapositives tipus ASCII Art, apta para a ser visionada amb un terminal pantalla/finestra 80x25.
 308. .TP
 309. (echo ; echo "**bold**") | txt2tags \-t html \-H \-
 310. Pràctica forma de realitzar comprovacions ràpides utilitzant STDIN.
 311. .TP
 312. txt2tags \-t html \-o \- arxiu.t2t | tidy > arxiu.html
 313. Envia el resultat a STDOUT, desde on se'l redirigeix a un programa extern (tidy) abans de ser guardat.
 314. .SH ARXIUS
 315. .TP
 316. ~/.txt2tagsrc
 317. Arxiu de configuració de l'usuari, per defecte.
 318. .SH ENTORN
 319. .TP
 320. T2TCONFIG
 321. Si no es nul, defineix el pathname de l'arxiu de configuració de l'usuari per defecte.
 322. .SH AUTOR
 323. .P
 324. Aurelio Jargas <verde@aurelio.net>
 325. .P
 326. Traducció al català realitzada per Antoni Serra Devecchi <antoni.serra@gmail.com>
 327. .SH BUGS
 328. .P
 329. http://bugs.txt2tags.org
 330. .SH COPYRIGHT
 331. .P
 332. Copyright (C) 2001\-2010 Aurelio Jargas, GNU GPL v2
 333. .\" man code generated by txt2tags 2.6 (http://txt2tags.org)
 334. .\" cmdline: txt2tags -t man doc/Catalan/manpage-ca.t2t