PageRenderTime 26ms CodeModel.GetById 21ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/sample-ca.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 305 lines | 253 code | 50 blank | 2 comment | 0 complexity | 08cf440631a27474ceee4c43b991df84 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 6<TITLE>TXT2TAGS : EXEMPLES</TITLE>
 7</HEAD><BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
 8<CENTER>
 9<H1>TXT2TAGS : EXEMPLES</H1>
 10<FONT SIZE="4"><I>Aurelio Jargas</I></FONT><BR>
 11<FONT SIZE="4">12/15/2010</FONT>
 12</CENTER>
 13
 14
 15<H1>Introducció</H1>
 16
 17<P>
 18Benvinguts al fitxer d'exemples de txt2tags.
 19</P>
 20<P>
 21Aquí hi trobareu exemples i una curta explicació de les marques.
 22</P>
 23<P>
 24Les tres primeres línies d'aquest fitxer són utilitzades com encapçalament, amb el següent format:
 25</P>
 26
 27<PRE>
 28 línia1: títol del document
 29 línia2: nom de l'autor i email
 30 línia3: data i versió
 31</PRE>
 32
 33<P>
 34Les línies amb els signes = equilibrats davant i darrera son els títols.
 35</P>
 36
 37<H1>Fonts i Atributs de Fonts</H1>
 38
 39<P>
 40Hi ha dos jocs de fonts:
 41</P>
 42<P>
 43La font NORMAL , que pot ser modificada mitjançant els atributs de fonts.
 44</P>
 45<P>
 46La font TYPEWRITER, que utilitza la font amb espai fixe (monospaced) pel texte preformatat.
 47</P>
 48<P>
 49Ara, anem cap a un subtítol...
 50</P>
 51
 52<H2>Atributs de Fonts</H2>
 53
 54<P>
 55Les marques pels atributs de les fonts són molt senzilles, tot just com si teclejessiu un texte plá en un missatge email.
 56</P>
 57<P>
 58Utilitzem un doble "*", "/" o "_" per representar <B>negreta</B>,
 59<I>itàlica (cursiva)</I> o <U>subratllat</U>.
 60</P>
 61<P>
 62Es possible la combinació <B><I><U>negreta cursiva subratllat</U></I></B> .
 63</P>
 64
 65<H2>Texte Pre-Formatat</H2>
 66
 67<P>
 68Podem incloure una mostra de codi o d'altre texte pre-formatat:
 69</P>
 70
 71<PRE>
 72  aquest ès preformatat
 73 les //marques// **no** són ``interpretades``.
 74</PRE>
 75
 76<P>
 77també es fàcil posar-hi una línia de texte pre-formatat:
 78</P>
 79
 80<PRE>
 81 prompt$ ls /etc
 82</PRE>
 83
 84<P>
 85O utilitzar <CODE>pre-formatejat</CODE> dins les frases.
 86</P>
 87
 88<H2>Més Cosmètics</H2>
 89
 90<P>
 91Agrupaments especials, com les adreces email (<A HREF="mailto:duh@somewhere.com">duh@somewhere.com</A>) i les 
 92URL (<A HREF="http://www.duh.com">http://www.duh.com</A>) són detectats automaticament.
 93</P>
 94<P>
 95Igual que les línies horitzontals,que poden ser traçades fines:
 96</P>
 97
 98<HR NOSHADE SIZE=1>
 99
100<P>
101^ o gruixudes v
102</P>
103
104<HR NOSHADE SIZE=5>
105
106<P>
107També podem especificar un <A HREF="http://duh.org">enllaç com un nom</A>,
108posant-hi una etiqueta.
109</P>
110<P>
111Recordeu,
112</P>
113	<BLOCKQUOTE>
114	Un TAB davant d'una línia la converteix en una cita.
115		<BLOCKQUOTE>
116		A mes TABs, més "profunditat" (si és permés).
117		</BLOCKQUOTE>
118	</BLOCKQUOTE>
119<P>
120Maco, oi? :-)
121</P>
122
123<H1>Llistes</H1>
124
125<P>
126Fer una llista es senzill, natural, tot just com posar un  <B>guionet</B> o
127un <B>signe de suma</B> al començament de la línia.
128</P>
129
130<H2>Llista Simple</H2>
131
132<P>
133El guionet és l'identificador per defecte de la llista. Per a les sub-llistes,
134afegiu un <B>espai</B> al començament de la línia. A més espais, mes nivell de sub-llista.
135</P>
136
137<UL>
138<LI>terra
139 <UL>
140 <LI>amèrica
141  <UL>
142  <LI>sud-amèrica
143   <UL>
144   <LI>brasil
145    <UL>
146    <LI>fins a quina "profunditat" podem arribar?
147    </UL>
148   </UL>
149  </UL>
150 <LI>europa
151  <UL>
152  <LI>un munt de països
153  </UL>
154 </UL>
155<LI>mart
156 <UL>
157 <LI>quí ho coneix?
158 </UL>
159</UL>
160
161<P>
162Una llista s'acaba amb <B>dues</B> línies consecutives en blanc .
163</P>
164
165<H2>Llistes Numerades</H2>
166
167<P>
168Les mateixes regles, pero amb un identificador diferent, el signe de sumar: <B>+</B>.
169</P>
170
171<OL>
172<LI>u
173<LI>dos
174<LI>tres
175 <UL>
176 <LI>llistes mixtes!
177 <LI>que bé!
178  <OL>
179  <LI>tornem a començar,
180  <LI>...
181  </OL>
182 </UL>
183<LI>quatre
184</OL>
185
186<H2>Llistes de Definició</H2>
187
188<P>
189El seu identificador es el doble-punt, <B>:</B> , seguit pel terme
190. La definició del terme es col.locará a la línia següent.
191</P>
192
193<DL>
194<DT>taronja</DT><DD>
195 una fruita groga
196<DT>poma</DT><DD>
197 una fruita verda o vermella
198<DT>altres fruites</DT><DD>
199 <UL>
200 <LI>wee!
201 <LI>combinem llistes
202  <OL>
203  <LI>un cop més!
204  <LI>i un altre!
205  </OL>
206 </UL>
207</DL>
208
209<H1>Taules</H1>
210
211<P>
212Utilitzeu la barra vertical, <B>|</B>, per formar les files i les columnes.
213Dues barres verticals al començament d'una fila per indicar que és la fila de capçalera.
214L'alineament dins cadascuna de les cel.les es fá mitjançant els espais naturals ( NO TABs!).
215</P>
216
217<TABLE ALIGN="center" BORDER="1" CELLPADDING="4">
218<TR>
219<TH>capçalera 1</TH>
220<TH>capçalera 2</TH>
221<TH>capçalera 3</TH>
222</TR>
223<TR>
224<TD>cel.la 1.1</TD>
225<TD ALIGN="center">cel.la 1.2</TD>
226<TD ALIGN="right">cel.la 1.3</TD>
227</TR>
228<TR>
229<TD>cel.la 2.1</TD>
230<TD ALIGN="center">cel.la 2.2</TD>
231<TD ALIGN="right">cel.la 2.3</TD>
232</TR>
233</TABLE>
234
235<P>
236Si s'omet la darrera barra vertical, no hi haurán línies de vores:
237</P>
238
239<TABLE ALIGN="center" CELLPADDING="4">
240<TR>
241<TH>capçalera 1</TH>
242<TH>capçalera 2</TH>
243<TH>capçalera 3</TH>
244</TR>
245<TR>
246<TD>cel.la 1.1</TD>
247<TD ALIGN="center">cel.la 1.2</TD>
248<TD ALIGN="right">cel.la 1.3</TD>
249</TR>
250<TR>
251<TD>cel.la 2.1</TD>
252<TD ALIGN="center">cel.la 2.2</TD>
253<TD ALIGN="right">cel.la 2.3</TD>
254</TR>
255</TABLE>
256
257<H1>Entitats Especials</H1>
258
259<P>
260Degut a que les coses son molt simples.
261</P>
262
263<H2>Imatges</H2>
264
265<P>
266La marca per a una imatge es tan senzilla com: <CODE>[filename]</CODE>.
267</P>
268           <center><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/photo.jpg" BORDER="0" ALT=""></center> 
269
270<UL>
271<LI>El mom del fitxer ha de finalitzar en: PNG, JPG, GIF, o similar.
272<LI>No son permesos espais entre els claudàtors!
273</UL>
274
275<H2>Altres</H2>
276
277<P>
278Una macro molt ùtil <CODE>%%date</CODE>, que ens donará la data corrent.
279</P>
280<P>
281Així, avui som a 20120111 en el format ISO <CODE>YYYYMMDD</CODE> .
282</P>
283<P>
284Però podem canviar el format de la data amb els indicadors %? ,
285com en aquest exemple: <CODE>%%date(%m-%d-%Y)</CODE>, que ens donará: 01-11-2012.
286</P>
287<P>
288I aixó es tot, per ara.
289</P>
290
291<HR NOSHADE SIZE=1>
292
293<P>
294Traduït al catalá per Antoni Serra Devecchi.
295</P>
296
297<HR NOSHADE SIZE=1>
298
299<P>
300<IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> (<A HREF="sample-ca.t2t">sample-ca.t2t</A>)
301</P>
302
303<!-- html code generated by txt2tags 2.6.641 (http://txt2tags.org) -->
304<!-- cmdline: txt2tags Catalan/sample-ca.t2t -->
305</BODY></HTML>