PageRenderTime 17ms CodeModel.GetById 10ms app.highlight 4ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/markup-ca.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 390 lines | 323 code | 67 blank | 0 comment | 0 complexity | c78717ab01988573dc2833a3e558a668 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 6<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="http://txt2tags.org/markup.css">
 7<TITLE>Mostre de les marques de Txt2tags</TITLE>
 8</HEAD>
 9<BODY>
 10
 11<DIV CLASS="header" ID="header">
 12<H1>Mostre de les marques de Txt2tags</H1>
 13<H2>Fitxa't amb les marques convertides a HTML</H2>
 14</DIV>
 15
 16<DIV CLASS="body" ID="body">
 17<table>
 18<tr><th colspan="2">
 19BÀSIQUES
 20</th></tr><tr><td class="t2t">
 21
 22<PRE>
 23
 24= Títol nivell 1 =
 25
 26== Títol nivell 2 ==
 27
 28=== Títol nivell 3 ===
 29</PRE>
 30
 31</td><td>
 32
 33<H1>Títol nivell 1</H1>
 34
 35<H2>Títol nivell 2</H2>
 36
 37<H3>Títol nivell 3</H3>
 38
 39</td></tr><tr><td class="t2t">
 40
 41<PRE>
 42
 43+ Títol numerat nivell 1 +
 44
 45++ Títol numerat nivell 2 ++
 46
 47+++ Títol numerat nivell 3 +++
 48</PRE>
 49
 50</td><td>
 51
 52<H1>1. Títol numerat nivell 1</H1>
 53
 54<H2>1.1. Títol numerat nivell 2</H2>
 55
 56<H3>1.1.1. Títol numerat nivell 3</H3>
 57
 58</td></tr><tr><td class="t2t">
 59
 60<PRE>
 61
 62Un paràgraf está compost per una o
 63més línies.
 64
 65Una línia en blanc separa els paràgrafs
 66</PRE>
 67
 68</td><td>
 69<P>
 70Un paràgraf está compost per una o
 71més línies.
 72</P>
 73<P>
 74Una línia en blanc separa els paràgrafs
 75</P>
 76</td></tr><tr><td class="t2t">
 77
 78<PRE>
 79
 80% comença una línia amb
 81el signe de percentatge,
 82% i será ignorada
 83útil per a TODOs!
 84</PRE>
 85
 86</td><td>
 87<P>
 88el signe de percentatge,
 89útil per a TODOs!
 90</P>
 91</td></tr><tr><td class="t2t">
 92
 93<PRE>
 94
 95Com a atributs de fonts es ténen la **negreta**
 96i la //cursiva (itàlica)//.
 97
 98Hi ha, també, el __subratllat__ i el
 99``monoespaiat``.
100</PRE>
101
102</td><td>
103<P>
104Com a atributs de fonts es ténen la <B>negreta</B>
105i la <I>cursiva (itàlica)</I>.
106</P>
107<P>
108Hi ha, també, el <U>subratllat</U> i el
109<CODE>monoespaiat</CODE>.
110</P>
111</td></tr><tr><th colspan="2">
112LLISTES
113</th></tr><tr><td class="t2t">
114
115<PRE>
116
117- Aixó es una llista d'elements
118- Utilitzeu guionets
119 - Un altre espai obre una subllista
120
121
122Dues línies en blanc tanquen una llista
123</PRE>
124
125</td><td>
126
127<UL>
128<LI>Aixó es una llista d'elements
129<LI>Utilitzeu guionets
130 <UL>
131 <LI>Un altre espai obre una subllista
132 </UL>
133</UL>
134
135<P>
136Dues línies en blanc tanquen una llista
137</P>
138</td></tr><tr><td class="t2t">
139
140<PRE>
141
142+ Canvia el guionet pel signe de sumar
143+ I tindrás una llista numerada
144 + S'apliquen les mateixes regles
145 +
146+
147Un element en blanc també tanca les llistes
148</PRE>
149
150</td><td>
151
152<OL>
153<LI>Canvia el guionet pel signe de sumar
154<LI>I tindrás una llista numerada
155 <OL>
156 <LI>S'apliquen les mateixes regles
157 </OL>
158</OL>
159
160<P>
161Un element en blanc també tanca les llistes
162</P>
163</td></tr><tr><td class="t2t">
164
165<PRE>
166
167: Llista de Definició
168 Es una llista de termes
169: Comença el terme amb dos punts
170 I segueix amb la definició
171:
172</PRE>
173
174</td><td>
175
176<DL>
177<DT>Llista de Definició</DT><DD>
178 Es una llista de termes
179<DT>Comença el terme amb dos punts</DT><DD>
180 I segueix amb la definició
181</DL>
182
183</td></tr><tr><th colspan="2">
184ÁREES
185</th></tr><tr><td class="t2t">
186
187<PRE>
188
189	Un paràgraf de cita está precedit
190	per un TAB.
191		Més TABs, més profunditat.
192No més TABs o una línia en blanc, tanquen una cita.
193</PRE>
194
195</td><td>
196	<BLOCKQUOTE>
197	Un paràgraf de cita está precedit
198	per un TAB.
199		<BLOCKQUOTE>
200		Més TABs, més profunditat.
201		</BLOCKQUOTE>
202	</BLOCKQUOTE>
203<P>
204No més TABs o una línia en blanc, tanquen una cita.
205</P>
206</td></tr><tr><td class="t2t">
207
208<PRE>
209
210```
211 Una área verbatim está tancada
212   dintre de tres accents oberts.
213Les **marques** no son interpretades
214   i no es mantenen els espais.
215```
216</PRE>
217
218</td><td>
219
220<PRE>
221 Una área verbatim está tancada
222   dintre de tres accents oberts.
223Les **marques** no son interpretades
224   i no es mantenen els espais.
225</PRE>
226
227</td></tr><tr><td class="t2t">
228
229<PRE>
230
231Una línia verbatim es adequada per anotar ordres:
232``` $ cat /etc/passwd | tr : ,
233Está precedida per tres accents oberts.
234</PRE>
235
236</td><td>
237<P>
238Una línia verbatim es adequada per anotar ordres:
239</P>
240
241<PRE>
242$ cat /etc/passwd | tr : ,
243</PRE>
244
245<P>
246Está precedida per tres accents oberts.
247</P>
248</td></tr><tr><td class="t2t">
249
250<PRE>
251
252"""
253    Una área raw está tancada
254  dintre de tres dobles-cometes.
255
256Les **marques** no son interpretades
257 i no es mantenen els espais.
258"""
259</PRE>
260
261</td><td>
262    Una área raw está tancada
263  dintre de tres dobles-cometes.
264
265Les **marques** no son interpretades
266 i no es mantenen els espais.
267</td></tr><tr><td class="t2t">
268
269<PRE>
270
271""" També hi ha línies **raw**.
272</PRE>
273
274</td><td>
275També hi ha línies **raw**.
276</td></tr><tr><th colspan="2">
277ALTRES
278</th></tr><tr><td class="t2t">
279
280<PRE>
281
282|| Encapçalament | Encapçalament |
283|   Una taula |   tenen   |
284|  amb cel.les |  alineació  |
285|      que |  es millor! |
286</PRE>
287
288</td><td>
289
290<TABLE BORDER="1">
291<TR>
292<TH>Encapçalament</TH>
293<TH>Encapçalament</TH>
294</TR>
295<TR>
296<TD ALIGN="right">Una taula</TD>
297<TD ALIGN="center">tenen</TD>
298</TR>
299<TR>
300<TD ALIGN="right">amb cel.les</TD>
301<TD ALIGN="center">alineació</TD>
302</TR>
303<TR>
304<TD ALIGN="right">que</TD>
305<TD ALIGN="center">es millor!</TD>
306</TR>
307</TABLE>
308
309</td></tr><tr><td class="t2t">
310
311<PRE>
312
313[t2t.png] Imatge alineada a l'esquerra
314
315Alineació [t2t.png] central
316
317Alineada a la dreta [t2t.png]
318</PRE>
319
320</td><td>
321<P>
322<IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> Imatge alineada a l'esquerra
323</P>
324<P>
325Alineació <IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> central
326</P>
327<P>
328Alineada a la dreta <IMG ALIGN="right" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT="">
329</P>
330</td></tr><tr><td class="t2t">
331
332<PRE>
333
334Un enllaç es reconegut@automaticament.veus?
335
336Un [enllaç amb nom www.myurl.com] es així de fàcil.
337
338Una imatge [[t2t.png] es-com-un-enllac.html].
339</PRE>
340
341</td><td>
342<P>
343Un enllaç es <A HREF="mailto:reconegut@automaticament.veus">reconegut@automaticament.veus</A>?
344</P>
345<P>
346Un <A HREF="http://www.myurl.com">enllaç amb nom</A> es així de fàcil.
347</P>
348<P>
349Una imatge <A HREF="es-com-un-enllac.html"><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""></A>.
350</P>
351</td></tr><tr><td class="t2t">
352
353<PRE>
354
355Una línia de separació:
356--------------------
357I una línia gruixuda:
358====================
359(Com a mínim, 20 carácters)
360</PRE>
361
362</td><td>
363<P>
364Una línia de separació:
365</P>
366
367<HR NOSHADE SIZE=1>
368
369<P>
370I una línia gruixuda:
371</P>
372
373<HR NOSHADE SIZE=5>
374
375<P>
376(Com a mínim, 20 carácters)
377</P>
378</td></tr>
379</table>
380<P>
381Traduït al catalá per Antoni Serra Devecchi.
382</P>
383<P>
384<A HREF="http://txt2tags.org">Go to the txt2tags homepage</A>
385</P>
386</DIV>
387
388<!-- html code generated by txt2tags 2.6.585 (http://txt2tags.org) -->
389<!-- cmdline: txt2tags Catalan/markup-ca/markup-ca.t2t -->
390</BODY></HTML>