PageRenderTime 12ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/markup-ca/beauti.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 6 lines | 4 code | 2 blank | 0 comment | 0 complexity | a8e03d31b01bad96c03f5769b5a5ed6c MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
1
2Com a atributs de fonts es ténen la **negreta**
3i la //cursiva (itàlica)//.
4
5Hi ha, també, el __subratllat__ i el
6``monoespaiat``.