PageRenderTime 75ms CodeModel.GetById 31ms app.highlight 8ms RepoModel.GetById 20ms app.codeStats 0ms

/doc/Luxembourgish/markup-de_LU.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 390 lines | 323 code | 67 blank | 0 comment | 0 complexity | 20bce48270d5b6dc6a117e21e905871b MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 6<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="http://txt2tags.org/markup.css">
 7<TITLE>Txt2tags Markup Demo</TITLE>
 8</HEAD>
 9<BODY>
 10
 11<DIV CLASS="header" ID="header">
 12<H1>Txt2tags Markup Demo</H1>
 13<H2>D'Markeierungen ginn an HTML konverteiert</H2>
 14</DIV>
 15
 16<DIV CLASS="body" ID="body">
 17<table>
 18<tr><th colspan="2">
 19BASIS
 20</th></tr><tr><td class="t2t">
 21
 22<PRE>
 23
 24= Titel Niveau 1 =
 25
 26== Titel Niveau 2 ==
 27
 28=== Titel Niveau 3 ===
 29</PRE>
 30
 31</td><td>
 32
 33<H1>Titel Niveau 1</H1>
 34
 35<H2>Titel Niveau 2</H2>
 36
 37<H3>Titel Niveau 3</H3>
 38
 39</td></tr><tr><td class="t2t">
 40
 41<PRE>
 42
 43+ Numereierten Titel Niveau 1 +
 44
 45++ Numereierten Titel Niveau 2 ++
 46
 47+++ Numereierten Titel Niveau 3 +++
 48</PRE>
 49
 50</td><td>
 51
 52<H1>1. Numereierten Titel Niveau 1</H1>
 53
 54<H2>1.1. Numereierten Titel Niveau 2</H2>
 55
 56<H3>1.1.1. Numereierten Titel Niveau 3</H3>
 57
 58</td></tr><tr><td class="t2t">
 59
 60<PRE>
 61
 62En Paragraph besteet aus enger oder
 63mei Linnen.
 64
 65Eng eidel Linn trennt se.
 66</PRE>
 67
 68</td><td>
 69<P>
 70En Paragraph besteet aus enger oder
 71mei Linnen.
 72</P>
 73<P>
 74Eng eidel Linn trennt se.
 75</P>
 76</td></tr><tr><td class="t2t">
 77
 78<PRE>
 79
 80% Fänk eng Linn matt
 81engem Prozentzeechen hun,
 82% an se gett ignoreiert
 83interessant fier TODOen!
 84</PRE>
 85
 86</td><td>
 87<P>
 88engem Prozentzeechen hun,
 89interessant fier TODOen!
 90</P>
 91</td></tr><tr><td class="t2t">
 92
 93<PRE>
 94
 95Als Verscheinerungen gett et **fett**
 96an //italique//.
 97
 98Weider hun mer nach __ennerstrach__ an
 99``mono``.
100</PRE>
101
102</td><td>
103<P>
104Als Verscheinerungen gett et <B>fett</B>
105an <I>italique</I>.
106</P>
107<P>
108Weider hun mer nach <U>ennerstrach</U> an
109<CODE>mono</CODE>.
110</P>
111</td></tr><tr><th colspan="2">
112LESCHTEN
113</th></tr><tr><td class="t2t">
114
115<PRE>
116
117- Dest ass en Leschtenelement
118- Benotzt einfach Bindestricher
119 - Eranngereckelt ginn et Ennerleschten
120
121
122Zwou eidel Linnen maachen d'Lescht zou.
123</PRE>
124
125</td><td>
126
127<UL>
128<LI>Dest ass en Leschtenelement
129<LI>Benotzt einfach Bindestricher
130 <UL>
131 <LI>Eranngereckelt ginn et Ennerleschten
132 </UL>
133</UL>
134
135<P>
136Zwou eidel Linnen maachen d'Lescht zou.
137</P>
138</td></tr><tr><td class="t2t">
139
140<PRE>
141
142+ Enner den Bindestrich zu engem Plus
143+ An et get eng nummereiert Lescht
144 + Deiselwescht Gronnregelen bleiwen
145 +
146+
147En eidelt Element mecht d'Lescht zou.
148</PRE>
149
150</td><td>
151
152<OL>
153<LI>Enner den Bindestrich zu engem Plus
154<LI>An et get eng nummereiert Lescht
155 <OL>
156 <LI>Deiselwescht Gronnregelen bleiwen
157 </OL>
158</OL>
159
160<P>
161En eidelt Element mecht d'Lescht zou.
162</P>
163</td></tr><tr><td class="t2t">
164
165<PRE>
166
167: Definitiounslescht
168 Eng Lescht matt Begreffer
169: Fenk den Begreff matt engem Doppelpunkt un
170 An d'Definitioun kennt no
171:
172</PRE>
173
174</td><td>
175
176<DL>
177<DT>Definitiounslescht</DT><DD>
178 Eng Lescht matt Begreffer
179<DT>Fenk den Begreff matt engem Doppelpunkt un</DT><DD>
180 An d'Definitioun kennt no
181</DL>
182
183</td></tr><tr><th colspan="2">
184BLÉCK
185</th></tr><tr><td class="t2t">
186
187<PRE>
188
189	En Zitat get fänkt matt
190	engem TAB unn.
191		Mei TABen, mei Deift.
192Eng Linn ouni TAB oder eng eidel Linn, schlésst of.
193</PRE>
194
195</td><td>
196	<BLOCKQUOTE>
197	En Zitat get fänkt matt
198	engem TAB unn.
199		<BLOCKQUOTE>
200		Mei TABen, mei Deift.
201		</BLOCKQUOTE>
202	</BLOCKQUOTE>
203<P>
204Eng Linn ouni TAB oder eng eidel Linn, schlésst of.
205</P>
206</td></tr><tr><td class="t2t">
207
208<PRE>
209
210```
211    Eng "verbatim" Zon steet
212   bannent drei "backquoten".
213**Markeierungen** ginn net interpreteiert
214       d'Espacen awer preserveiert.
215```
216</PRE>
217
218</td><td>
219
220<PRE>
221    Eng "verbatim" Zon steet
222   bannent drei "backquoten".
223**Markeierungen** ginn net interpreteiert
224       d'Espacen awer preserveiert.
225</PRE>
226
227</td></tr><tr><td class="t2t">
228
229<PRE>
230
231"Verbatim" Linnen sinn flott fier Commanden:
232``` $ cat /etc/passwd | tr : ,
233Setzt einfach 3 "backquoten" fierdrun.
234</PRE>
235
236</td><td>
237<P>
238"Verbatim" Linnen sinn flott fier Commanden:
239</P>
240
241<PRE>
242$ cat /etc/passwd | tr : ,
243</PRE>
244
245<P>
246Setzt einfach 3 "backquoten" fierdrun.
247</P>
248</td></tr><tr><td class="t2t">
249
250<PRE>
251
252"""
253		 Eng "raw" Zon steet
254   bannent drei Gäanseféeissercher.
255
256**Markeierungen** ginn net interpreteiert
257      an d'Espacen net preserveiert.
258"""
259</PRE>
260
261</td><td>
262		 Eng "raw" Zon steet
263   bannent drei Gäanseféeissercher.
264
265**Markeierungen** ginn net interpreteiert
266      an d'Espacen net preserveiert.
267</td></tr><tr><td class="t2t">
268
269<PRE>
270
271""" Dest ass eng **raw** Linn.
272</PRE>
273
274</td><td>
275Dest ass eng **raw** Linn.
276</td></tr><tr><th colspan="2">
277VERSCHIDDENES
278</th></tr><tr><td class="t2t">
279
280<PRE>
281
282|| Tabellentitel | Tabellentitel |
283|    Tabellen | aligneieren |
284|     Linnen |   ass   |
285|   mat Zellen |   cool!   |
286</PRE>
287
288</td><td>
289
290<TABLE BORDER="1">
291<TR>
292<TH>Tabellentitel</TH>
293<TH>Tabellentitel</TH>
294</TR>
295<TR>
296<TD ALIGN="right">Tabellen</TD>
297<TD ALIGN="center">aligneieren</TD>
298</TR>
299<TR>
300<TD ALIGN="right">Linnen</TD>
301<TD ALIGN="center">ass</TD>
302</TR>
303<TR>
304<TD ALIGN="right">mat Zellen</TD>
305<TD ALIGN="center">cool!</TD>
306</TR>
307</TABLE>
308
309</td></tr><tr><td class="t2t">
310
311<PRE>
312
313[t2t.png] Lenks aligneiert Bild
314
315Zentreiert [t2t.png] Bild
316
317Riets aligneiert [t2t.png]
318</PRE>
319
320</td><td>
321<P>
322<IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> Lenks aligneiert Bild
323</P>
324<P>
325Zentreiert <IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> Bild
326</P>
327<P>
328Riets aligneiert <IMG ALIGN="right" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT="">
329</P>
330</td></tr><tr><td class="t2t">
331
332<PRE>
333
334En Link gett automatesch@erkannt.ok ?
335
336En [benannten Link www.meinsite.lu] ass easy.
337
338E Bild [[t2t.png] als-Link.html].
339</PRE>
340
341</td><td>
342<P>
343En Link gett <A HREF="mailto:automatesch@erkannt.ok">automatesch@erkannt.ok</A> ?
344</P>
345<P>
346En <A HREF="http://www.meinsite.lu">benannten Link</A> ass easy.
347</P>
348<P>
349E Bild <A HREF="als-Link.html"><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""></A>.
350</P>
351</td></tr><tr><td class="t2t">
352
353<PRE>
354
355Eng Separatiounslinn:
356--------------------
357Eng fett:
358====================
359(Weinsdens 20 Zeechen)
360</PRE>
361
362</td><td>
363<P>
364Eng Separatiounslinn:
365</P>
366
367<HR NOSHADE SIZE=1>
368
369<P>
370Eng fett:
371</P>
372
373<HR NOSHADE SIZE=5>
374
375<P>
376(Weinsdens 20 Zeechen)
377</P>
378</td></tr>
379</table>
380<P>
381Iwwersaat an d'Letzeburgescht vum Pascal Steichen.
382</P>
383<P>
384<A HREF="http://txt2tags.org">Zereck op d'txt2tags Haaptseit</A>
385</P>
386</DIV>
387
388<!-- html code generated by txt2tags 2.6.585 (http://txt2tags.org) -->
389<!-- cmdline: txt2tags Luxembourgish/markup-de_LU/markup-de_LU.t2t -->
390</BODY></HTML>