PageRenderTime 14ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Luxembourgish/markup-de_LU/numlist.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 7 lines | 6 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | f3686da4c2b494521e06f6a27356829e MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
1
2+ Enner den Bindestrich zu engem Plus
3+ An et get eng nummereiert Lescht
4  + Deiselwescht Gronnregelen bleiwen
5  +
6+
7En eidelt Element mecht d'Lescht zou.