PageRenderTime 72ms CodeModel.GetById 47ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 24ms app.codeStats 0ms

/doc/Luxembourgish/markup-de_LU/raw.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 8 lines | 6 code | 2 blank | 0 comment | 0 complexity | 528cb9099f56a55d0c86e335c31886c5 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
1
2"""
3		  Eng "raw" Zon steet
4      bannent drei GäansefÊeissercher.
5
6**Markeierungen** ginn net interpreteiert
7            an d'Espacen net preserveiert.
8"""