PageRenderTime 35ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 18ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/fund.lua

https://code.google.com/p/google-pinyin-api/
Lua | 516 lines | 500 code | 5 blank | 11 comment | 4 complexity | 13d7fdd4e00ac1822de68793543f4486 MD5 | raw file
 1-- encoding: UTF-8
 2
 3------------------------------------------------
 4-- 谷歌拼音基金列表扩展
 5-- 版本: 0.1
 6-- 作者:Yichen Lu
 7-- 作者主页:http://yichenlu.cn/
 8-- 项目主页: http://code.google.com/p/google-pinyin-api/
 9--
 10-- 此扩展遵循GPLv3发布
 11------------------------------------------------
 12
 13function YichenLu_Fund(input)
 14 if _YichenLu_Fund_Code[input] then
 15  return _YichenLu_Fund_Code[input]
 16 else
 17  local metatables = {}
 18  for k, v in pairs(_YichenLu_Fund_Code) do
 19   if string.sub(k, 1, #input) == input then
 20    table.insert(metatables, {["suggest"] = string.sub(k, #input+1), ["help"] = v})
 21   end
 22  end
 23  return metatables
 24 end
 25end
 26
 27_YichenLu_Fund_Code ={
 28["000001"] = "华夏成长",
 29["000011"] = "华夏大盘精选",
 30["000021"] = "华夏优势",
 31["000031"] = "华夏复兴",
 32["000041"] = "华夏全球精选",
 33["001001"] = "华夏债券A/B",
 34["001003"] = "华夏债券C",
 35["001011"] = "华夏希望债券A",
 36["001013"] = "华夏希望债券C",
 37["002001"] = "华夏回报",
 38["002011"] = "华夏红利",
 39["002021"] = "华夏回报二号",
 40["002031"] = "华夏策略精选",
 41["003003"] = "华夏现金增利",
 42["020001"] = "国泰金鹰增长",
 43["020002"] = "国泰金龙债券A",
 44["020003"] = "国泰金龙行业",
 45["020005"] = "国泰金马稳健",
 46["020007"] = "国泰货币",
 47["020009"] = "国泰金鹏蓝筹",
 48["020010"] = "国泰金牛创新",
 49["020011"] = "国泰沪深300",
 50["020012"] = "国泰金龙债券C",
 51["020018"] = "国泰金鹿保本二期",
 52["040001"] = "华安创新",
 53["040002"] = "华安中国A股",
 54["040003"] = "华安现金富利",
 55["040004"] = "华安宝利配置",
 56["040005"] = "华安宏利",
 57["040006"] = "华安国际配置",
 58["040007"] = "华安成长",
 59["040008"] = "华安策略优选",
 60["040009"] = "华安收益A",
 61["040010"] = "华安收益B",
 62["040011"] = "华安核心优选",
 63["050001"] = "博时价值增长",
 64["050002"] = "博时裕富",
 65["050003"] = "博时现金收益",
 66["050004"] = "博时精选",
 67["050006"] = "博时稳定价值B",
 68["050007"] = "博时平衡配置",
 69["050008"] = "博时产业成长",
 70["050009"] = "博时新兴成长",
 71["050010"] = "博时特许价值",
 72["050106"] = "博时稳定价值A",
 73["050201"] = "博时价值贰号",
 74["070001"] = "嘉实成长",
 75["070002"] = "嘉实增长",
 76["070003"] = "嘉实稳健",
 77["070005"] = "嘉实债券",
 78["070006"] = "嘉实服务",
 79["070008"] = "嘉实货币",
 80["070009"] = "嘉实短债",
 81["070010"] = "嘉实主题",
 82["070011"] = "嘉实策略",
 83["070012"] = "嘉实海外中国",
 84["070013"] = "嘉实研究精选",
 85["070015"] = "嘉实多元收益A",
 86["070016"] = "嘉实多元收益B",
 87["070099"] = "嘉实优质",
 88["080001"] = "长盛成长价值",
 89["080002"] = "长盛创新先锋",
 90["080003"] = "长盛积极配置",
 91["080011"] = "长盛货币",
 92["090001"] = "大成价值增长",
 93["090002"] = "大成债券A/B",
 94["090003"] = "大成蓝筹稳健",
 95["090004"] = "大成精选增值",
 96["090005"] = "大成货币A",
 97["090006"] = "大成生命周期",
 98["090007"] = "大成策略回报",
 99["090008"] = "大成强债A/B",
100["091005"] = "大成货币B",
101["092002"] = "大成债券C",
102["100016"] = "富国天源",
103["100018"] = "富国天利",
104["100020"] = "富国天益",
105["100022"] = "富国天瑞",
106["100025"] = "富国天时货币A",
107["100026"] = "富国天合",
108["100028"] = "富国天时货币B",
109["100029"] = "富国天成红利",
110["100032"] = "富国天鼎",
111["110001"] = "易方达平稳增长",
112["110002"] = "易方达策略成长",
113["110003"] = "易方达50指数",
114["110005"] = "易方达积极成长",
115["110006"] = "易方达货币A",
116["110007"] = "易方达稳健收益A",
117["110008"] = "易方达稳健收益B",
118["110009"] = "易方达价值精选",
119["110010"] = "易方达价值成长",
120["110011"] = "易方达中小盘",
121["110012"] = "易方达科汇",
122["110013"] = "易方达科翔",
123["110016"] = "易方达货币B",
124["110017"] = "易方达增强回报A",
125["110018"] = "易方达增强回报B",
126["110029"] = "易方达科讯",
127["112002"] = "易方达策略二号",
128["121001"] = "国投瑞银融华",
129["121002"] = "国投瑞银景气",
130["121003"] = "国投瑞银核心",
131["121005"] = "国投瑞银创新",
132["121006"] = "国投灵活配置",
133["121007"] = "国投瑞福优先",
134["121008"] = "国投瑞银优选",
135["121009"] = "国投瑞银债券",
136["150001"] = "国投瑞福进取",
137["150002"] = "大成优选",
138["150003"] = "建信优势动力",
139["150005"] = "银河银富A",
140["150103"] = "银河银泰",
141["151001"] = "银河稳健",
142["151002"] = "银河收益",
143["151005"] = "银河银富B",
144["159901"] = "易方达深100ETF",
145["159902"] = "华夏中小板",
146["160105"] = "南方积极配置",
147["160106"] = "南方高增",
148["160311"] = "华夏蓝筹",
149["160314"] = "华夏行业精选",
150["160505"] = "博时主题",
151["160602"] = "鹏华普天债券A",
152["160603"] = "鹏华普天收益",
153["160605"] = "鹏华中国50",
154["160606"] = "鹏华货币A",
155["160607"] = "鹏华价值优选",
156["160608"] = "鹏华普天债券B",
157["160609"] = "鹏华货币B",
158["160610"] = "鹏华动力增长",
159["160611"] = "鹏华优质治理",
160["160612"] = "鹏华丰收债券",
161["160613"] = "鹏华盛世创新",
162["160706"] = "嘉实300",
163["160805"] = "长盛同智优势",
164["160910"] = "大成创新成长",
165["161005"] = "富国天惠",
166["161010"] = "富国天丰债券",
167["161601"] = "融通新蓝筹",
168["161603"] = "融通债券",
169["161604"] = "融通深证100",
170["161605"] = "融通蓝筹成长",
171["161606"] = "融通行业景气",
172["161607"] = "融通巨潮",
173["161608"] = "融通易支付货币",
174["161609"] = "融通动力先锋",
175["161610"] = "融通领先成长",
176["161706"] = "招商优质成长",
177["161902"] = "万家债券",
178["161903"] = "万家公用",
179["162006"] = "长城久富",
180["162102"] = "金鹰小盘",
181["162201"] = "荷银合丰成长",
182["162202"] = "荷银合丰周期",
183["162203"] = "荷银合丰稳定",
184["162204"] = "荷银行业精选",
185["162205"] = "荷银风险预算",
186["162206"] = "泰达荷银货币",
187["162207"] = "荷银效率优选",
188["162208"] = "荷银首选企业",
189["162209"] = "荷银市值优选",
190["162210"] = "泰达荷银集利A",
191["162299"] = "泰达荷银集利C",
192["162605"] = "景顺鼎益LOF",
193["162607"] = "景顺资源垄断",
194["162703"] = "广发小盘",
195["163302"] = "摩根士丹利资源",
196["163303"] = "摩根士丹利货币",
197["163402"] = "兴业趋势基金",
198["163503"] = "天治核心成长",
199["163801"] = "中银中国",
200["163802"] = "中银货币",
201["163803"] = "中银增长",
202["163804"] = "中银收益",
203["163805"] = "中银策略",
204["163806"] = "中银稳健",
205["166001"] = "中欧新趋势",
206["166002"] = "中欧新蓝筹",
207["180001"] = "银华优势",
208["180002"] = "银华保本",
209["180003"] = "银华88",
210["180008"] = "银华货币A",
211["180009"] = "银华货币B",
212["180010"] = "银华优质",
213["180012"] = "银华富裕",
214["180013"] = "银华领先策略",
215["180015"] = "银华增强收益",
216["183001"] = "银华全球优选",
217["184688"] = "基金开元",
218["184689"] = "基金普惠",
219["184690"] = "基金同益",
220["184691"] = "基金景宏",
221["184692"] = "基金裕隆",
222["184693"] = "基金普丰",
223["184698"] = "基金天元",
224["184699"] = "基金同盛",
225["184701"] = "基金景福",
226["184703"] = "基金金盛",
227["184705"] = "基金裕泽",
228["184706"] = "基金天华",
229["184713"] = "基金科翔",
230["184721"] = "基金丰和",
231["184722"] = "基金久嘉",
232["184728"] = "基金鸿阳",
233["199999"] = "相伴一生实盘示范",
234["200001"] = "长城久恒",
235["200002"] = "长城久泰",
236["200003"] = "长城货币",
237["200006"] = "长城消费增值",
238["200007"] = "长城安心",
239["200008"] = "长城品牌优选",
240["200009"] = "长城稳健增利",
241["200010"] = "长城双动力",
242["202001"] = "南方稳健成长",
243["202002"] = "南方稳健贰号",
244["202003"] = "南方绩优成长",
245["202005"] = "南方成份精选",
246["202007"] = "南方隆元产业",
247["202009"] = "南方盛元红利",
248["202011"] = "南方优选价值",
249["202101"] = "南方宝元",
250["202102"] = "南方多利",
251["202202"] = "南方避险",
252["202211"] = "南方恒元保本",
253["202301"] = "南方现金增利",
254["202801"] = "南方全球精选",
255["206001"] = "鹏华行业成长",
256["210001"] = "金鹰优选",
257["210002"] = "金鹰红利价值",
258["213001"] = "宝盈鸿利收益",
259["213002"] = "宝盈区域增长",
260["213003"] = "宝盈策略增长",
261["213007"] = "宝盈增强收益A/B",
262["213008"] = "宝盈资源优选",
263["213917"] = "宝盈增强收益C",
264["217001"] = "招商安泰股票",
265["217002"] = "招商安泰平衡",
266["217003"] = "招商安泰债券A",
267["217004"] = "招商现金增值",
268["217005"] = "招商先锋基金",
269["217008"] = "招商安本增利",
270["217009"] = "招商核心价值",
271["217010"] = "招商大盘蓝筹",
272["217011"] = "招商安心收益",
273["217203"] = "招商安泰债券B",
274["233001"] = "摩根士丹利基础",
275["240001"] = "华宝宝康消费品",
276["240002"] = "华宝宝康配置",
277["240003"] = "华宝宝康债券",
278["240004"] = "华宝动力组合",
279["240005"] = "华宝多策略增长",
280["240006"] = "现金宝A",
281["240007"] = "现金宝B",
282["240008"] = "华宝收益增长",
283["240009"] = "华宝先进成长",
284["240010"] = "华宝行业精选",
285["240011"] = "华宝大盘精选",
286["241001"] = "华宝海外中国",
287["253010"] = "德盛安心",
288["255010"] = "德盛稳健",
289["257010"] = "德盛小盘",
290["257020"] = "德盛精选",
291["257030"] = "德盛优势",
292["257040"] = "德盛红利",
293["260101"] = "景顺优选股票",
294["260102"] = "景顺长城货币",
295["260103"] = "景顺动力平衡",
296["260104"] = "景顺内需增长",
297["260108"] = "景顺新兴成长",
298["260109"] = "景顺内需贰号",
299["260110"] = "景顺精选蓝筹",
300["260111"] = "景顺公司治理",
301["270001"] = "广发聚富",
302["270002"] = "广发稳健",
303["270004"] = "广发货币",
304["270005"] = "广发聚丰",
305["270006"] = "广发优选",
306["270007"] = "广发大盘",
307["270008"] = "广发核心精选",
308["270009"] = "广发强债",
309["270010"] = "广发沪深300",
310["288001"] = "中信经典配置",
311["288002"] = "中信红利精选",
312["288101"] = "中信现金优势货币",
313["288102"] = "中信稳定双利",
314["290001"] = "泰信天天收益",
315["290002"] = "泰信先行策略",
316["290003"] = "泰信双息双利",
317["290004"] = "泰信优质生活",
318["290005"] = "泰信优势增长",
319["310308"] = "申万盛利精选",
320["310318"] = "申万盛利配置",
321["310328"] = "申万新动力",
322["310338"] = "申万巴黎收益宝货币",
323["310358"] = "申万新经济",
324["310368"] = "申万巴黎竞争优势",
325["310378"] = "申万添益宝债券A",
326["310379"] = "申万添益宝债券B",
327["320001"] = "诺安平衡",
328["320002"] = "诺安货币",
329["320003"] = "诺安股票",
330["320004"] = "诺安优化",
331["320005"] = "诺安价值",
332["320006"] = "诺安灵活配置",
333["340001"] = "兴业转债基金",
334["340005"] = "兴业货币",
335["340006"] = "兴业全球视野",
336["340007"] = "兴业社会责任",
337["350001"] = "天治财富增长",
338["350002"] = "天治品质优选",
339["350004"] = "天治天得利货币",
340["350005"] = "天治创新先锋",
341["350006"] = "天治稳健双盈",
342["360001"] = "光大量化核心",
343["360003"] = "光大货币",
344["360005"] = "光大红利",
345["360006"] = "光大新增长",
346["360007"] = "光大优势",
347["360008"] = "光大增利收益A",
348["360009"] = "光大增利收益C",
349["370010"] = "上投货币A",
350["37001b"] = "上投货币B",
351["373010"] = "上投双息平衡",
352["373020"] = "上投双核平衡",
353["375010"] = "上投中国优势",
354["377010"] = "上投阿尔法",
355["377016"] = "上投亚太优势",
356["377020"] = "上投内需动力",
357["378010"] = "上投成长先锋",
358["379010"] = "上投中小盘",
359["395001"] = "中海稳健收益",
360["398001"] = "中海优质成长",
361["398011"] = "中海分红增利",
362["398021"] = "中海能源策略",
363["398031"] = "中海灵活配置",
364["400001"] = "东方龙",
365["400003"] = "东方精选",
366["400005"] = "东方金帐薄货币",
367["400007"] = "东方策略成长",
368["400009"] = "东方稳健回报",
369["410001"] = "华富竞争力",
370["410002"] = "华富货币",
371["410003"] = "华富成长趋势",
372["410004"] = "华富收益增强A",
373["410005"] = "华富收益增强B",
374["410006"] = "华富策略精选",
375["420001"] = "天弘精选",
376["420002"] = "天弘永利债券A",
377["420003"] = "天弘永定价值",
378["420102"] = "天弘永利债券B",
379["450001"] = "国海收益",
380["450002"] = "国海弹性",
381["450003"] = "国海潜力",
382["450004"] = "国海深化价值",
383["450005"] = "国海强化收益A",
384["450006"] = "国海强化收益C",
385["460001"] = "友邦盛世",
386["460002"] = "友邦成长",
387["460003"] = "友邦增利B",
388["460005"] = "友邦价值增长",
389["481001"] = "工银价值",
390["481004"] = "工银成长",
391["481006"] = "工银红利",
392["481008"] = "工银大盘蓝筹",
393["482002"] = "工银瑞信货币",
394["483003"] = "工银平衡",
395["485005"] = "工银强债B",
396["485007"] = "工银添利B",
397["485105"] = "工银强债A",
398["485107"] = "工银添利A",
399["486001"] = "工银全球配置",
400["500001"] = "基金金泰",
401["500002"] = "基金泰和",
402["500003"] = "基金安信",
403["500005"] = "基金汉盛",
404["500006"] = "基金裕阳",
405["500008"] = "基金兴华",
406["500009"] = "基金安顺",
407["500011"] = "基金金鑫",
408["500015"] = "基金汉兴",
409["500018"] = "基金兴和",
410["500025"] = "基金汉鼎",
411["500038"] = "基金通乾",
412["500056"] = "基金科瑞",
413["500058"] = "基金银丰",
414["510050"] = "华夏上证50",
415["510080"] = "长盛债券基金",
416["510081"] = "长盛动态精选",
417["510180"] = "华安上证180",
418["510880"] = "友邦红利ETF",
419["519001"] = "银华核心价值",
420["519003"] = "海富通收益增长",
421["519005"] = "海富通股票",
422["519007"] = "海富通强化回报",
423["519008"] = "汇添富优势",
424["519011"] = "海富通精选",
425["519013"] = "海富通风格优势",
426["519015"] = "海富通精选二号",
427["519017"] = "大成积极成长",
428["519018"] = "汇添富均衡",
429["519019"] = "大成景阳",
430["519021"] = "国泰金鼎价值",
431["519023"] = "海富通稳健添利",
432["519029"] = "华夏稳增",
433["519035"] = "富国天博",
434["519039"] = "长盛同德主题",
435["519066"] = "汇添富蓝筹稳健",
436["519068"] = "汇添富焦点",
437["519069"] = "汇添富价值精选",
438["519078"] = "汇添富强债",
439["519087"] = "新世纪优选分红",
440["519089"] = "新世纪优选成长",
441["519100"] = "长盛中证100",
442["519110"] = "浦银安盛价值",
443["519111"] = "浦银安盛债券",
444["519180"] = "万家180",
445["519181"] = "万家和谐",
446["519183"] = "万家灵活配置",
447["519300"] = "大成沪深300",
448["519505"] = "海富通货币A",
449["519506"] = "海富通货币B",
450["519508"] = "万家货币",
451["519517"] = "汇添富货币B",
452["519518"] = "汇添富货币A",
453["519519"] = "友邦增利A",
454["519588"] = "交银货币A",
455["519589"] = "交银货币B",
456["519601"] = "海富通海外精选",
457["519666"] = "银信添利B",
458["519667"] = "银信添利A",
459["519668"] = "银河竞争优势",
460["519680"] = "交银增利A",
461["519682"] = "交银增利C",
462["519688"] = "交银精选",
463["519690"] = "交银稳健",
464["519692"] = "交银成长",
465["519694"] = "交银蓝筹",
466["519696"] = "交银环球精选",
467["519697"] = "交银保本",
468["519989"] = "长信利丰",
469["519991"] = "长信双利",
470["519993"] = "长信增利",
471["519994"] = "长信金利",
472["519996"] = "长信银利",
473["519999"] = "长信利息收益",
474["530001"] = "建信恒久价值",
475["530002"] = "建信货币",
476["530003"] = "建信优选成长",
477["530005"] = "建信优化配置",
478["530006"] = "建信核心精选",
479["530008"] = "建信稳定增利",
480["540001"] = "汇丰晋信2016",
481["540002"] = "汇丰晋信龙腾",
482["540003"] = "汇丰晋信策略",
483["540004"] = "汇丰晋信2026",
484["540005"] = "汇丰晋信平稳",
485["550001"] = "信诚四季红",
486["550002"] = "信诚精萃成长",
487["550003"] = "信诚盛世蓝筹",
488["550004"] = "信诚三得益A",
489["550005"] = "信诚三得益B",
490["560001"] = "益民货币",
491["560002"] = "益民红利成长",
492["560003"] = "益民创新优势",
493["560005"] = "益民债券",
494["570001"] = "诺德价值",
495["571002"] = "诺德主题",
496["580001"] = "东吴嘉禾",
497["580002"] = "东吴动力",
498["580003"] = "东吴行业轮动",
499["582001"] = "东吴优信稳健",
500["590001"] = "中邮核心优选",
501["590002"] = "中邮核心成长",
502["610001"] = "信达澳银增长",
503["610002"] = "信达澳银灵活配置",
504["620001"] = "宝石动力保本",
505["620002"] = "金元比联成长动力",
506["630001"] = "华商领先企业",
507["630002"] = "华商盛世成长",
508["630003"] = "华商收益A",
509["630103"] = "华商收益B",
510["660001"] = "农银汇理行业成长",
511["660002"] = "农银汇理恒久增利",
512}
513
514------------
515
516ime.register_command("jj", "YichenLu_Fund", "基金","alpha","输入基金代码:如200001")