PageRenderTime 38ms CodeModel.GetById 10ms app.highlight 17ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/TalkBack/res/values-lv/strings.xml

http://eyes-free.googlecode.com/
XML | 144 lines | 144 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | c17759ddc95c056e4384198e61c06352 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
 4  <string name="talkback_service_description" msgid="983212841294665356">"Kad lietotne TalkBack ir iesl?gta, ier?c? tiek sniegti mutiski koment?ri, lai pal?dz?tu neredz?giem un v?jredz?giem lietot?jiem. Piem?ram, tiek nosaukti tie vienumi, kuriem pieskaraties, kurus atlas?t un kurus aktiviz?jat."</string>
 5  <string name="notification_type_text_message" msgid="2840489326612585077">"?szi?a"</string>
 6  <string name="notification_type_failed_text_message" msgid="3279662617442887805">"Nenos?t?ta ?szi?a"</string>
 7  <string name="notification_type_missed_call" msgid="4227042474220035667">"Neatbild?ts zvans"</string>
 8  <string name="notification_type_usb_connected" msgid="6285639671469979341">"USB ir pievienots."</string>
 9  <string name="notification_type_status_mute" msgid="575502984311443548">"Izsl?gt ska?u"</string>
 10  <string name="notification_type_status_chat" msgid="6270641711377218448">"T?rz?t"</string>
 11  <string name="notification_type_status_error" msgid="9106600515811868558">"K??da"</string>
 12  <string name="notification_type_status_more" msgid="3191659976249507098">"Vair?k"</string>
 13  <string name="notification_type_status_sdcard" msgid="2268627072134312579">"SD karte"</string>
 14  <string name="notification_type_status_sdcard_usb" msgid="410122674028987252">"SD kartes USB"</string>
 15  <string name="notification_status_sync" msgid="4919271166470257796">"Sinhroniz?cija"</string>
 16  <string name="notification_type_new_email" msgid="207543580986817175">"Jauns e-pasta zi?ojums"</string>
 17  <string name="notification_type_status_sync_noanim" msgid="7207653060078653323">"Sinhroniz?cija"</string>
 18  <string name="notification_type_status_voicemail" msgid="7888717277194798847">"Balss pasts"</string>
 19  <string name="notification_status_play" msgid="5444333019485373575">"Notiek atska?ošana"</string>
 20  <string name="template_compound_button_checked" msgid="8969457633214121273">"<xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g> p?rbaud?ts"</string>
 21  <string name="template_compound_button_not_checked" msgid="2022559641068252555">"<xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g> nav p?rbaud?ts"</string>
 22  <string name="template_edit_box" msgid="8644462446565912356">"Lodzi?š Redi??t. <xliff:g id="TEXT_CONTENT">%1$s</xliff:g>"</string>
 23  <string name="template_search_box" msgid="374713873976390037">"Mekl?šanas lodzi?š. <xliff:g id="TEXT_CONTENT">%1$s</xliff:g>"</string>
 24  <string name="template_alert_dialog_template" msgid="578525726030867650">"Trauksme: <xliff:g id="MESSAGE">%1$s</xliff:g>"</string>
 25  <string name="template_text_replaced" msgid="6030467088396825159">"<xliff:g id="OLD_TEXT">%1$s</xliff:g> aizst?ts ar: <xliff:g id="NEW_TEXT">%2$s</xliff:g>"</string>
 26  <string name="template_replaced_characters" msgid="5425385364820310962">"<xliff:g id="OLD_TEXT_LENGTH">%1$s</xliff:g> rakstz?mes ir aizst?tas ar <xliff:g id="NEW_TEXT_LENGTH">%2$s</xliff:g> rakstz?m?m"</string>
 27  <string name="template_ringer_volume" msgid="5136691769333649340">"Zvan?t?js: <xliff:g id="PERCENT">%d</xliff:g> procenti."</string>
 28  <string name="template_dragging_icon" msgid="7633606891857792337">"Vilkšanas ikona <xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g>."</string>
 29  <string name="template_image_view" msgid="4213590103284596735">"Att?ls: <xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g>"</string>
 30  <string name="template_unlabeled_image_view" msgid="1433983285490648415">"att?ls <xliff:g id="TITLE">%d</xliff:g>"</string>
 31  <string name="template_seek_bar" msgid="8598603084443742698">"<xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g> mekl? vad?bu."</string>
 32  <string name="template_percent" msgid="8298434876867671403">"<xliff:g id="PERCENTAGE">%1$s</xliff:g> procenti."</string>
 33  <string name="template_scroll_from_to_count" msgid="3686789962835061906">"Tiek r?d?ts <xliff:g id="FROM_INDEX">%d</xliff:g><xliff:g id="TO_INDEX">%d</xliff:g>. vienums no <xliff:g id="TOTAL_COUNT">%d</xliff:g>."</string>
 34  <string name="template_scroll_from_count" msgid="677594507054979865">"Tiek r?d?ts <xliff:g id="FROM_INDEX">%d</xliff:g>. vienums no <xliff:g id="TOTAL_COUNT">%d</xliff:g>."</string>
 35  <string name="template_spinner" msgid="3914981448273826697">"Nolaižamais saraksts <xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g>."</string>
 36  <string name="template_minutes" msgid="7785580701367168753">"<xliff:g id="MINUTES">%1$s</xliff:g> min?tes"</string>
 37  <string name="template_hours" msgid="8134792651564545111">"<xliff:g id="HOURS">%1$s</xliff:g> stundas"</string>
 38  <string name="template_announce_day" msgid="2697007626595567773">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, dienas skat?jums."</string>
 39  <string name="template_announce_week" msgid="8260793227327782733">"no <xliff:g id="FROM_DATE">%1$s</xliff:g> l?dz <xliff:g id="TO_DATE">%2$s</xliff:g>, ned??as skat?jums."</string>
 40  <string name="template_announce_month" msgid="1949363379962245428">"<xliff:g id="MONTH">%1$s</xliff:g>, m?neša skat?jums."</string>
 41  <string name="template_announce_item_index" msgid="5245551532025107789">"<xliff:g id="ITEM_INDEX">%1$s</xliff:g> no <xliff:g id="ITEM_COUNT">%2$s</xliff:g>"</string>
 42  <string name="template_announce_disabled_control_hover" msgid="8348046264288231066">"<xliff:g id="DISABLED_CONTROL_TEXT">%1$s</xliff:g>, atsp?jota"</string>
 43  <string name="template_password_selected" msgid="7528235887386963927">"Atlas?tas rakstz?mes no <xliff:g id="FROM_INDEX">%1$s</xliff:g> l?dz <xliff:g id="TO_INDEX">%1$s</xliff:g>"</string>
 44  <string name="template_announce_clickable_children" msgid="2387604554284732025">"<xliff:g id="NUMBER_CLICKABLE_CHILDREN">%1$s</xliff:g> noklikš?in?mie vienumi"</string>
 45  <string name="value_password" msgid="52094746222829357">"parole"</string>
 46  <string name="value_sliding_drawer_opened" msgid="2149064620861446612">"B?d?m? atvilktne ir atv?rta"</string>
 47  <string name="value_handle_view" msgid="4485214410029604290">"B?d?m?s atvilktnes turis"</string>
 48  <string name="value_input_method_shown" msgid="2510296343794293380">"Ievades metode"</string>
 49  <string name="value_status_bar_opened" msgid="8045746361335399437">"Statusa josla"</string>
 50  <string name="value_options_menu_open" msgid="8668502811176292723">"Opcijas."</string>
 51  <string name="value_text_removed" msgid="2700105425865376595">"dz?sts"</string>
 52  <string name="value_notification_summary" msgid="1053258094292920648">"Pazi?ojuma kopsavilkums"</string>
 53  <string name="value_password_character_typed" msgid="3384590085073731527">"punkts"</string>
 54  <string name="value_checked" msgid="5234989698372864892">"atz?m?ts"</string>
 55  <string name="value_not_checked" msgid="193134740901545340">"nav atz?m?ts"</string>
 56  <string name="value_disabled" msgid="65077823320194685">"atsp?jota"</string>
 57  <string name="value_clickable" msgid="7427194667856810494">"noklikš?in?ms"</string>
 58  <string name="value_long_clickable" msgid="6317377901757976390">"ilgi klikš?in?ms"</string>
 59  <string name="value_scrollable" msgid="2310899165772659098">"ritin?ms"</string>
 60  <string name="value_clicked" msgid="8306469740150249879">"noklikš?in?ja"</string>
 61  <string name="value_ringer_vibrate" msgid="4632889587347385751">"Zvan?t?js vibr?."</string>
 62  <string name="value_ringer_silent" msgid="672965424730167385">"Zvan?t?js kluss."</string>
 63  <string name="value_ringer_normal" msgid="5319228013151793967">"Zvan?t?js norm?ls."</string>
 64  <string name="value_screen_on" msgid="6000430443458639755">"Ekr?ns ir iesl?gts."</string>
 65  <string name="value_screen_off" msgid="8705438751467344903">"Ekr?ns ir izsl?gts."</string>
 66  <string name="value_device_unlocked" msgid="1424846510201818289">"Ier?ce ir atblo??ta."</string>
 67  <string name="value_dragging_widget" msgid="2839615701303758943">"Vilkšanas logr?ks."</string>
 68  <string name="value_web_view" msgid="8368045336469722566">"T?mek?a skat?jums."</string>
 69  <string name="value_unknown_object" msgid="7353842829622995954">"Nezin?ms objekts."</string>
 70  <string name="value_market_search" msgid="5962672691633469998">"Poga Mekl?t."</string>
 71  <string name="value_maps_choose_start" msgid="2446857840351856118">"Poga Izv?l?ties s?kuma atrašan?s vietu."</string>
 72  <string name="value_maps_choose_destination" msgid="7597325109784367823">"Poga Izv?l?ties galam?r?a atrašan?s vietu."</string>
 73  <string name="value_maps_driving" msgid="17682521549267904">"Poga Braukšana."</string>
 74  <string name="value_maps_public_transport" msgid="4853965273701512693">"Poga Sabiedriskais transports."</string>
 75  <string name="value_maps_bicycling" msgid="3373483282987467511">"Poga Rite?braukšana."</string>
 76  <string name="value_maps_walking" msgid="4266344744219840236">"Poga K?j?m."</string>
 77  <string name="value_maps_driving_checked" msgid="5433513572249853506">"Braukšana, p?rbaud?ts."</string>
 78  <string name="value_maps_public_transport_checked" msgid="8304476990748308126">"Sabiedriskais transports, p?rbaud?ts."</string>
 79  <string name="value_maps_bicycling_checked" msgid="7554345318572740886">"Rite?braukšana, p?rbaud?ts."</string>
 80  <string name="value_maps_walking_checked" msgid="1515076165963612327">"Iešana, p?rbaud?ts."</string>
 81  <string name="value_phone_incall_star" msgid="2693353543372512851">"zvaigzn?te"</string>
 82  <string name="value_increment_hours" msgid="7158276085728574637">"Palielin?t stundas."</string>
 83  <string name="value_increment_minutes" msgid="6165324977047656454">"Palielin?t min?tes."</string>
 84  <string name="value_decrement_hours" msgid="441296968884730689">"Samazin?t stundas."</string>
 85  <string name="value_decrement_minutes" msgid="8498790312841197460">"Samazin?t min?tes."</string>
 86  <string name="value_increment_month" msgid="5454425189529249656">"Paaugstin?t m?nes?."</string>
 87  <string name="value_increment_day" msgid="3105875429979308831">"Palielin?t dienu."</string>
 88  <string name="value_increment_year" msgid="2817702366437069114">"Palielin?t gadu."</string>
 89  <string name="value_decrement_month" msgid="8924970351354671861">"Samazin?t m?nesi."</string>
 90  <string name="value_decrement_day" msgid="6765872058795160928">"Samazin?t dienu."</string>
 91  <string name="value_decrement_year" msgid="6888532808015558315">"Samazin?t gadu."</string>
 92  <string name="value_playlist" msgid="169034635850956540">"Atska?ošanas saraksts."</string>
 93  <string name="value_toggle_shuffle" msgid="3396915142517587583">"P?rsl?gt jauktu sec?bu."</string>
 94  <string name="value_toggle_repeat" msgid="8873027804000805156">"P?rsl?gt atk?rtošanu."</string>
 95  <string name="value_rewind_button" msgid="5161645834242351385">"Poga Att?t."</string>
 96  <string name="value_play_button" msgid="2701216749763299935">"Poga Atska?ot."</string>
 97  <string name="value_fast_forward_button" msgid="8502328522663492005">"Poga ?tri p?rt?t uz priekšu."</string>
 98  <string name="value_owner" msgid="2419158478547189476">"?pašnieks"</string>
 99  <string name="punctuation_questionmark" msgid="179720356310397041">"Jaut?juma z?me"</string>
100  <string name="punctuation_space" msgid="2858396268976961492">"Atstarpe"</string>
101  <string name="punctuation_comma" msgid="5904123197868367248">"Komats"</string>
102  <string name="punctuation_dot" msgid="5613956000742145839">"Punkts"</string>
103  <string name="punctuation_exclamation" msgid="5087215816659188811">"Iesaukšan?s"</string>
104  <string name="punctuation_open_paren" msgid="1087551343442146730">"Atv?rt iekavas"</string>
105  <string name="punctuation_close_paren" msgid="8180528806258316143">"Aizv?rt iekavas"</string>
106  <string name="punctuation_double_quote" msgid="5451902512870494782">"Dubult?s p?di?as"</string>
107  <string name="punctuation_semicolon" msgid="2970948646830240735">"Semikols"</string>
108  <string name="punctuation_colon" msgid="4212987887163582631">"Kols"</string>
109 <plurals name="plural_event">
110  <item quantity="one" msgid="8890979114667202113">"notikums"</item>
111  <item quantity="other" msgid="8275223643159991572">"notikumi"</item>
112 </plurals>
113  <string name="title_talkback_crash" msgid="1342512684382958066">"Ir pieej. TalkBack av?r. dati"</string>
114  <string name="message_talkback_crash" msgid="8552017712769665127">"Noklikš?iniet šeit, lai uzlabotu TalkBack, s?tot av?rijas datus."</string>
115  <string name="title_pref_category_when_to_speak" msgid="1720405045631424064">"Run?šana"</string>
116  <string name="title_pref_speak_ringer" msgid="129787842665516896">"Zvana ska?ums"</string>
117  <string name="title_pref_speak_screenoff" msgid="1278357255432372076">"Run?t, kad ekr. ir izsl."</string>
118  <string name="title_pref_caller_id" msgid="1414845059814636961">"Izrun?t zvan?t?ja ID"</string>
119  <string name="title_pref_proximity" msgid="4957940010293002852">"Izmantot tuvuma sensoru"</string>
120  <string name="summaryOn_pref_proximity" msgid="9000886370261892995">"Tuvuma sensors klusina runu"</string>
121  <string name="summaryOff_pref_proximity" msgid="3024213283254452034">"Tuvuma sensors nekontrol? runu"</string>
122  <string name="title_pref_bluetooth" msgid="3475728515720218108">"Bluetooth izeja"</string>
123  <string name="summaryOn_pref_bluetooth" msgid="655029542459409862">"Run?jiet, izmantojot Bluetooth austi?as, ja tas ir iesp?jams."</string>
124  <string name="summaryOff_pref_bluetooth" msgid="8270563973653936052">"Nekad nerun?jiet, izmantojot Bluetooth austi?as."</string>
125  <string name="title_pref_category_feedback_settings" msgid="5588871484662795651">"Sign?la iestat?jumi"</string>
126  <string name="title_pref_vibration" msgid="3844312655168149890">"Vibr?cija"</string>
127  <string name="title_pref_vibration_patterns" msgid="2883907174568613798">"Pieš?irt vibr?c. veidus"</string>
128  <string name="title_pref_patterns_hover" msgid="1028955563101936030">"P?rl?kot pieskaroties"</string>
129  <string name="title_pref_patterns_actionable" msgid="4119848460907205018">"Noklikš?. vien. skat?šana"</string>
130  <string name="title_pref_soundback" msgid="4700299128916932277">"Ska?as sign?ls"</string>
131  <string name="title_pref_soundback_volume" msgid="7800640782909840723">"Ska?as ska?ums"</string>
132  <string name="title_pref_soundback_sounds" msgid="4085905099641175573">"Pieš?irt ska?as sign?lus"</string>
133  <string name="title_pref_sounds_hover" msgid="7541705161020400291">"P?rl?kot pieskaroties"</string>
134  <string name="title_pref_sounds_actionable" msgid="309050969670809224">"Noklikš?. vien. skat?šana"</string>
135  <string name="subject_crash_report_email" msgid="3043388136219501183">"TalkBack av?rijas p?rskats"</string>
136  <string name="header_crash_report_email" msgid="9218276172142314054">"T?l?k ir sniegts TalkBack av?riju p?rskats. Noklikš?inot uz pogas S?t?t, šie dati tiks p?rs?t?ti TalkBack izstr?d?t?jiem."\n\n</string>
137  <string name="axis_character" msgid="5059604520074645703">"P?rvietošan?s pa rakstz?m?m."</string>
138  <string name="axis_word" msgid="7745798763195184060">"P?rvietošan?s pa v?rdiem."</string>
139  <string name="axis_sentence" msgid="5569363499210008882">"P?rvietošan?s pa teikumiem."</string>
140  <string name="axis_heading" msgid="8928386537164255063">"P?rvietošan?s pa virsrakstiem."</string>
141  <string name="axis_sibling" msgid="7260754205862306385">"P?rvietošan?s pa atvas?m."</string>
142  <string name="axis_document" msgid="1581988340856497809">"P?rvietošan?s pa dokumentiem."</string>
143  <string name="axis_default_web_view_behavior" msgid="4427026616802959980">"P?rvietošan?s p?c noklus?juma t?mek?a skat?juma darb?bas."</string>
144</resources>