PageRenderTime 117ms CodeModel.GetById 38ms app.highlight 47ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/native/external/espeak/dictsource/zh_list

http://eyes-free.googlecode.com/
#! | 3883 lines | 3878 code | 5 blank | 0 comment | 0 complexity | 8e8fb67f7dc0e1b68ace074ea374f00d MD5 | raw file
  1
  2_?? @:11  // unrecognized character
  3
  4//numbers
  5_0 liN35
  6_1 ji55
  7_2 @r51
  8_3 san55
  9_4 si[51
 10_5 wu214
 11_6 liou51
 12_7 tS;hi55
 13_8 pA55
 14_9 S;iou214
 15
 16//Latin letters with Chinese accent
 17a ei51
 18b pi51
 19c sei55
 20d ti51
 21e ji51
 22f ai35f
 23g ts.i51
 24h ei35ts.h
 25i ai51
 26j ts.ei51
 27k khei51
 28l ai35l
 29m ai35m
 30n @n55
 31o ou55
 32p phi51
 33q khiou55
 34r @r35
 35s ai35s
 36t thi51
 37u jiou55
 38v vei55
 39w ta35pliou
 40x ai35ks
 41y wuai51
 42z zi51
 43
 44//bopomofo letters
 45? po55
 46? pho55
 47? mo55
 48? fo55
 49? t@55
 50? th@55
 51? n@55
 52? l@55
 53? ko-55
 54? kho-55
 55? xo-55
 56? tS;i55
 57? tS;hi55
 58? S;i55
 59? ts.i.55
 60? ts.hi.55
 61? s.i.55
 62? z.i.55
 63? tsi[55
 64? tshi[55
 65? si[55
 66? A55
 67? o55
 68? o-55
 69? E55
 70? ai55
 71? ei55
 72? Au55
 73? ou55
 74? an55
 75? @n55
 76? AN55
 77? @N55
 78? @r55
 79? ji55
 80? wu55
 81? y55
 82
 83$textmode
 84// Most frequent pronunciations of the 3799 most common characters (from Unihan database ftp://ftp.unicode.org/Public/UNIDATA/Unihan.zip, kHanyuPinlu field)
 85?	she4
 86?	kuang4
 87?	he2
 88?	fan3
 89?	yuan3
 90?	ying1
 91?	e2
 92?	lu4
 93?	shang4
 94?	ku1
 95?	nao4
 96?	ke4
 97?	zhong3
 98?	tao2
 99?	pi1
 100?	jian4
 101?	man2
 102?	pei4
 103?	qian1
 104?	jue1
 105?	yao4
 106?	fu4
 107?	ji1
 108?	bao2
 109?	xun2
 110?	fu4
 111?	xian4
 112?	po1
 113?	dang1
 114?	du1
 115?	shu1
 116?	wei4
 117?	bian4
 118?	ji1
 119?	liang2
 120?	qi5
 121?	wo1
 122?	qin1
 123?	rong2
 124?	li2
 125?	gu3
 126?	ji2
 127?	xie1
 128?	zan4
 129?	sou1
 130?	zao4
 131?	he2
 132?	gai4
 133?	yin1
 134?	yue4
 135?	zuo2
 136?	jue2
 137?	chun5
 138?	xun2
 139?	jiao1
 140?	yu3
 141?	xiu4
 142?	mi2
 143?	xian1
 144?	duo5
 145?	shao4
 146?	zhi1
 147?	bie3
 148?	zhi3
 149?	fen1
 150?	ye4
 151?	fen4
 152?	chai2
 153?	chang2
 154?	xing3
 155?	ming2
 156?	tuo3
 157?	jia1
 158?	qing3
 159?	mou2
 160?	dao4
 161?	pan4
 162?	jiu1
 163?	dian4
 164?	ji1
 165?	ren3
 166?	zhuang1
 167?	ta1
 168?	mai4
 169?	zhao3
 170?	ya3
 171?	zai1
 172?	lv4
 173?	wu4
 174?	he2
 175?	yuan2
 176?	tu2
 177?	wen1
 178?	qiao1
 179?	ze2
 180?	han4
 181?	chang3
 182?	yue1
 183?	e4
 184?	mei2
 185?	kang4
 186?	guai1
 187?	can2
 188?	jing1
 189?	she2
 190?	yan4
 191?	ling2
 192?	bin1
 193?	jian1
 194?	wu3
 195?	dan1
 196?	shu3
 197?	e4
 198?	kuang2
 199?	kan3
 200?	xiu4
 201?	ri4
 202?	xiang2
 203?	zhi2
 204?	lian2
 205?	pou1
 206?	tan1
 207?	jiao4
 208?	fu2
 209?	luo4
 210?	hen3
 211?	long3
 212?	cheng1
 213?	hu5
 214?	ti3
 215?	jiang1
 216?	zhi4
 217?	tan4
 218?	bo2
 219?	zhui1
 220?	hu4
 221?	heng2
 222?	huan2
 223?	shi4
 224?	dian4
 225?	pin3
 226?	sai1
 227?	hou5
 228?	dan4
 229?	si1
 230?	lou2
 231?	tiao4
 232?	beng2
 233?	tie1
 234?	ying3
 235?	xu1
 236?	fei2
 237?	tou2
 238?	duan4
 239?	shu1
 240?	jing1
 241?	ping2
 242?	shou3
 243?	yi4
 244?	zong4
 245?	qian1
 246?	lei3
 247?	dao3
 248?	chen2
 249?	sa4
 250?	chu3
 251?	kong3
 252?	zhuang1
 253?	guang4
 254?	fa2
 255?	shi2
 256?	bie3
 257?	xiu4
 258?	bi4
 259?	ge1
 260?	luo2
 261?	jian3
 262?	jin4
 263?	ju4
 264?	li4
 265?	ji4
 266?	wan2
 267?	qing3
 268?	yi4
 269?	jia3
 270?	wei1
 271?	tang2
 272?	si1
 273?	jin4
 274?	zu3
 275?	cai3
 276?	gei3
 277?	chi4
 278?	xie3
 279?	ai4
 280?	a1
 281?	ju4
 282?	chou2
 283?	xiang1
 284?	jia4
 285?	lei3
 286?	kan1
 287?	zhi4
 288?	yuan2
 289?	jie2
 290?	zhen3
 291?	jing4
 292?	pao4
 293?	que4
 294?	deng4
 295?	gen1
 296?	ban3
 297?	ya4
 298?	zhuang4
 299?	cang1
 300?	cui1
 301?	qing1
 302?	mian3
 303?	zhan4
 304?	ze2
 305?	kuai4
 306?	long2
 307?	tui1
 308?	xu3
 309?	lv4
 310?	zheng4
 311?	zhen1
 312?	sui2
 313?	zhen1
 314?	zui4
 315?	shuai1
 316?	xuan1
 317?	ge4
 318?	pin2
 319?	ma5
 320?	ye3
 321?	cu4
 322?	jian4
 323?	ya1
 324?	long2
 325?	chi2
 326?	gong3
 327?	chun2
 328?	chui1
 329?	zhu4
 330?	niu3
 331?	san3
 332?	lv3
 333?	me5
 334?	lu4
 335?	zai4
 336?	hen3
 337?	ding4
 338?	leng3
 339?	fu4
 340?	ge1
 341?	quan2
 342?	mai4
 343?	pu4
 344?	bao3
 345?	chao1
 346?	ti3
 347?	mo2
 348?	kai1
 349?	guan3
 350?	ben3
 351?	su4
 352?	yong1
 353?	yuan2
 354?	jiang3
 355?	jiu4
 356?	lie4
 357?	jing4
 358?	ru3
 359?	ba4
 360?	bi4
 361?	guan4
 362?	zai3
 363?	hui4
 364?	yang3
 365?	lou3
 366?	dou4
 367?	pen1
 368?	ben1
 369?	nen4
 370?	fan1
 371?	mai4
 372?	pu2
 373?	wei4
 374?	dou3
 375?	cong1
 376?	luo2
 377?	ji2
 378?	juan4
 379?	chan2
 380?	ye4
 381?	pi4
 382?	guan1
 383?	lei1
 384?	qian1
 385?	duan4
 386?	pao1
 387?	hen2
 388?	gong1
 389?	qi1
 390?	lu4
 391?	zhang1
 392?	jiao4
 393?	gu5
 394?	xiao3
 395?	xian5
 396?	mao2
 397?	hao2
 398?	yun4
 399?	shen3
 400?	guan4
 401?	nian3
 402?	ne5
 403?	beng3
 404?	xun2
 405?	rong2
 406?	yan3
 407?	xian4
 408?	kuang4
 409?	mi2
 410?	xia2
 411?	zhuan3
 412?	ya2
 413?	shi4
 414?	bai2
 415?	xiang3
 416?	yan4
 417?	zhu1
 418?	xuan4
 419?	she4
 420?	yao2
 421?	dong1
 422?	shu3
 423?	la1
 424?	jian4
 425?	tu4
 426?	hu2
 427?	lan4
 428?	bing4
 429?	shou4
 430?	xia4
 431?	chu2
 432?	que4
 433?	ji4
 434?	peng1
 435?	zou4
 436?	de5
 437?	zhang1
 438?	xiong2
 439?	zhi4
 440?	zhu4
 441?	wen4
 442?	zhi4
 443?	ge4
 444?	wei5
 445?	bian4
 446?	shuo4
 447?	que5
 448?	qiao1
 449?	yue4
 450?	niang4
 451?	tai4
 452?	po1
 453?	ying2
 454?	bing4
 455?	man4
 456?	zhuan1
 457?	zhui4
 458?	mi4
 459?	bei4
 460?	shu1
 461?	zhuo2
 462?	shua3
 463?	song4
 464?	ju4
 465?	yu2
 466?	huan4
 467?	fen2
 468?	ya5
 469?	wai1
 470?	suo3
 471?	dang4
 472?	hui1
 473?	hong1
 474?	gang1
 475?	gang1
 476?	yao2
 477?	kua4
 478?	gan3
 479?	jia4
 480?	yi4
 481?	bei5
 482?	e2
 483?	kuang4
 484?	fu5
 485?	rang4
 486?	liao2
 487?	xiong1
 488?	wu5
 489?	li2
 490?	he1
 491?	hou2
 492?	wai4
 493?	hai1
 494?	mu3
 495?	fa2
 496?	mai4
 497?	nao3
 498?	jiao1
 499?	chi3
 500?	huang2
 501?	jian4
 502?	zhou5
 503?	di4
 504?	ya2
 505?	ci2
 506?	huo4
 507?	lian2
 508?	chao1
 509?	sao3
 510?	tao1
 511?	ning2
 512?	mao2
 513?	you2
 514?	jiao4
 515?	bu4
 516?	mei2
 517?	yang2
 518?	ei2
 519?	sha1
 520?	nu4
 521?	yao2
 522?	chong1
 523?	pai2
 524?	mo2
 525?	lu2
 526?	zhuan4
 527?	ya2
 528?	chuan2
 529?	ju2
 530?	yao4
 531?	zhai3
 532?	mie4
 533?	li3
 534?	han4
 535?	can3
 536?	qu1
 537?	chan3
 538?	xiang1
 539?	ce4
 540?	jian3
 541?	zheng1
 542?	ku4
 543?	wa2
 544?	zhan3
 545?	kun4
 546?	fu3
 547?	ou1
 548?	guan1
 549?	du4
 550?	zhu3
 551?	lian4
 552?	ling2
 553?	mao4
 554?	ban1
 555?	chang3
 556?	lv3
 557?	diu1
 558?	shi4
 559?	xian2
 560?	yun4
 561?	jiao4
 562?	cong2
 563?	wei3
 564?	xu1
 565?	bing3
 566?	qian2
 567?	xiang2
 568?	zhang4
 569?	zan4
 570?	qian3
 571?	gen2
 572?	pei2
 573?	bu3
 574?	bi4
 575?	zhi4
 576?	you5
 577?	mao2
 578?	shou4
 579?	bao2
 580?	sheng4
 581?	fen4
 582?	zhan3
 583?	hua4
 584?	ju4
 585?	feng1
 586?	yi1
 587?	qu1
 588?	yu3
 589?	chou2
 590?	jue2
 591?	ji4
 592?	shang5
 593?	xi1
 594?	gao3
 595?	chu2
 596?	xing4
 597?	hua2
 598?	luan2
 599?	ping2
 600?	zhan4
 601?	xiang4
 602?	tan4
 603?	lai2
 604?	shui4
 605?	huan4
 606?	si1
 607?	you2
 608?	mai2
 609?	men4
 610?	shou4
 611?	xia2
 612?	li4
 613?	yu3
 614?	jing1
 615?	wo4
 616?	wei4
 617?	qiang2
 618?	ao3
 619?	qing2
 620?	xian4
 621?	gang3
 622?	an4
 623?	jiao1
 624?	tang2
 625?	sang3
 626?	dian4
 627?	yuan2
 628?	pei2
 629?	wei4
 630?	xiang3
 631?	ou1
 632?	zheng4
 633?	zhi2
 634?	bei1
 635?	hu2
 636?	sheng4
 637?	qu3
 638?	wen2
 639?	huan4
 640?	zhuang1
 641?	hai2
 642?	jian1
 643?	dun4
 644?	tu3
 645?	lian3
 646?	lai4
 647?	ge1
 648?	fan2
 649?	gang1
 650?	qing1
 651?	wu4
 652?	shu4
 653?	luan4
 654?	hong2
 655?	hua4
 656?	ying5
 657?	zhou4
 658?	o2
 659?	tiao4
 660?	xiang4
 661?	ji2
 662?	tuo3
 663?	qian1
 664?	wei2
 665?	dui4
 666?	dian4
 667?	na4
 668?	qian1
 669?	ba5
 670?	keng1
 671?	yan2
 672?	wen2
 673?	qi2
 674?	zhu4
 675?	dai4
 676?	zhuang1
 677?	geng3
 678?	luo2
 679?	li2
 680?	bao3
 681?	zheng4
 682?	gou3
 683?	feng4
 684?	yao1
 685?	liu2
 686?	ha2
 687?	hao4
 688?	shun4
 689?	jian3
 690?	cang1
 691?	qiang3
 692?	pi1
 693?	huang2
 694?	shi3
 695?	shi1
 696?	yi4
 697?	zao1
 698?	bei4
 699?	shi2
 700?	zhuang4
 701?	wu1
 702?	jian3
 703?	wang4
 704?	bei5
 705?	tan1
 706?	mu3
 707?	qian1
 708?	mu4
 709?	dong1
 710?	mu4
 711?	qu1
 712?	gun3
 713?	liao3
 714?	dao4
 715?	ji3
 716?	feng4
 717?	yan1
 718?	tao1
 719?	lian3
 720?	hu4
 721?	chang4
 722?	fu5
 723?	you2
 724?	yan4
 725?	huo2
 726?	bi3
 727?	yang3
 728?	pin2
 729?	jiang1
 730?	jin4
 731?	ti5
 732?	ma5
 733?	you4
 734?	tiao2
 735?	yi4
 736?	fen4
 737?	mo3
 738?	yu4
 739?	ku1
 740?	dian4
 741?	chi3
 742?	shi1
 743?	jian4
 744?	ci4
 745?	yong3
 746?	ning2
 747?	nao3
 748?	wei4
 749?	cai1
 750?	mao4
 751?	jian3
 752?	li4
 753?	rou2
 754?	bao4
 755?	cao2
 756?	ke1
 757?	zuo2
 758?	chu3
 759?	ting2
 760?	fei1
 761?	ying4
 762?	nao3
 763?	li4
 764?	zhi2
 765?	yang4
 766?	juan1
 767?	guai3
 768?	huan5
 769?	fan4
 770?	qian3
 771?	miao4
 772?	la4
 773?	qiang2
 774?	wo3
 775?	shi4
 776?	ju1
 777?	shang3
 778?	hui2
 779?	ceng2
 780?	gong4
 781?	lun4
 782?	fang2
 783?	guang1
 784?	lie4
 785?	jian4
 786?	jun1
 787?	jing1
 788?	yi4
 789?	li4
 790?	zi3
 791?	gong1
 792?	zhong1
 793?	wu1
 794?	yan1
 795?	li2
 796?	tong2
 797?	bang1
 798?	chu4
 799?	tao3
 800?	cun2
 801?	mao2
 802?	qiao4
 803?	gui1
 804?	tang3
 805?	lao2
 806?	qiao2
 807?	shi5
 808?	huai2
 809?	qian2
 810?	qiu1
 811?	tiao4
 812?	kuan1
 813?	mei2
 814?	yin3
 815?	wei4
 816?	bei1
 817?	long2
 818?	jing4
 819?	bi4
 820?	zhu4
 821?	ju1
 822?	ka3
 823?	zhen4
 824?	sao3
 825?	si4
 826?	qi2
 827?	chun2
 828?	huan4
 829?	fu4
 830?	can2
 831?	jing3
 832?	chan1
 833?	mu4
 834?	xin1
 835?	mo4
 836?	shen1
 837?	xiang1
 838?	zhang1
 839?	jian4
 840?	zha4
 841?	zhen3
 842?	li4
 843?	wei1
 844?	zan4
 845?	e4
 846?	gu1
 847?	huang2
 848?	jiu3
 849?	jiao3
 850?	zhou1
 851?	wu1
 852?	jiao1
 853?	tou4
 854?	dao3
 855?	gu3
 856?	wang3
 857?	po1
 858?	peng2
 859?	chu1
 860?	yi3
 861?	wo1
 862?	qi2
 863?	xie4
 864?	jin1
 865?	jian4
 866?	fu3
 867?	qu1
 868?	que1
 869?	mu5
 870?	rao2
 871?	yu3
 872?	xing1
 873?	dian1
 874?	tuo1
 875?	hei1
 876?	dan4
 877?	shi3
 878?	ai4
 879?	e2
 880?	ji1
 881?	fan2
 882?	hu2
 883?	qiu1
 884?	r5
 885?	lun2
 886?	qiao4
 887?	fu4
 888?	sha4
 889?	sui2
 890?	guan1
 891?	lei4
 892?	heng2
 893?	niao3
 894?	sheng1
 895?	xing2
 896?	tu2
 897?	suo3
 898?	zhi1
 899?	an1
 900?	zhang4
 901?	han4
 902?	su1
 903?	ju2
 904?	liang3
 905?	ken3
 906?	rou4
 907?	hong2
 908?	jing1
 909?	feng1
 910?	shu1
 911?	wa3
 912?	dao3
 913?	pao2
 914?	da2
 915?	hu1
 916?	you4
 917?	ken3
 918?	shen2
 919?	deng1
 920?	zao4
 921?	wu3
 922?	du2
 923?	xue2
 924?	ding1
 925?	teng2
 926?	wei2
 927?	qu1
 928?	gou1
 929?	yan4
 930?	ji1
 931?	nian2
 932?	chang2
 933?	xiao4
 934?	dian1
 935?	mi3
 936?	mei2
 937?	yi1
 938?	mian2
 939?	cai2
 940?	xu1
 941?	chi4
 942?	tan1
 943?	zhu4
 944?	ai4
 945?	jiao3
 946?	fu4
 947?	hu4
 948?	po2
 949?	re4
 950?	ao2
 951?	kang1
 952?	ting3
 953?	diao4
 954?	zhi1
 955?	ying1
 956?	bao1
 957?	qian1
 958?	ran2
 959?	yi4
 960?	zao4
 961?	fen1
 962?	gui1
 963?	tai1
 964?	ya4
 965?	gan3
 966?	xian2
 967?	long3
 968?	yang3
 969?	zhen1
 970?	zheng1
 971?	po5
 972?	gou4
 973?	qu1
 974?	chou3
 975?	zheng1
 976?	liang2
 977?	jing4
 978?	fu1
 979?	fang5
 980?	pen1
 981?	fei4
 982?	ha1
 983?	shi3
 984?	ding1
 985?	ji2
 986?	fu5
 987?	zhen4
 988?	bo1
 989?	dian4
 990?	ban3
 991?	lian2
 992?	yo1
 993?	gui3
 994?	xing4
 995?	xian4
 996?	yue1
 997?	lan2
 998?	jian4
 999?	pan4
1000?	yang2
1001?	chi2
1002?	wei1
1003?	tou2
1004?	dan1
1005?	zhan3
1006?	jing4
1007?	qi1
1008?	ban4
1009?	gan3
1010?	fu4
1011?	lian4
1012?	mei2
1013?	zan2
1014?	tu1
1015?	jiao3
1016?	cang1
1017?	ji4
1018?	tang2
1019?	ca1
1020?	shi4
1021?	niang5
1022?	jia3
1023?	kuang4
1024?	mai3
1025?	lian2
1026?	shu3
1027?	jin3
1028?	cun1
1029?	la3
1030?	xiang1
1031?	bi4
1032?	chui1
1033?	xin1
1034?	luo4
1035?	gui1
1036?	ji2
1037?	hai3
1038?	zhu1
1039?	yao4
1040?	yu4
1041?	xian4
1042?	tan2
1043?	pai2
1044?	chu2
1045?	huan3
1046?	di1
1047?	chen2
1048?	bu4
1049?	li2
1050?	fen4
1051?	jie2
1052?	yan4
1053?	pang4
1054?	ji3
1055?	chi3
1056?	fa2
1057?	ku4
1058?	she4
1059?	yu3
1060?	hao4
1061?	shui2
1062?	dong3
1063?	miao3
1064?	zhu4
1065?	hao3
1066?	yao2
1067?	kuang1
1068?	bao3
1069?	wen4
1070?	ku4
1071?	long5
1072?	ai2
1073?	gou1
1074?	zhi4
1075?	dang1
1076?	song4
1077?	xun4
1078?	qin2
1079?	yao2
1080?	xi1
1081?	shou4
1082?	ma3
1083?	bie2
1084?	ken3
1085?	jiang4
1086?	yao4
1087?	ji4
1088?	yu2
1089?	ju4
1090?	qian1
1091?	liang4
1092?	zhe2
1093?	xu4
1094?	chong2
1095?	ni3
1096?	shu1
1097?	gu1
1098?	jie1
1099?	sha1
1100?	guan4
1101?	hao2
1102?	ne5
1103?	kan4
1104?	da1
1105?	qian1
1106?	luan4
1107?	zhang3
1108?	zhu2
1109?	wei3
1110?	jing1
1111?	jiao1
1112?	geng4
1113?	yue4
1114?	xiao4
1115?	zao4
1116?	fu3
1117?	wan2
1118?	shuai4
1119?	ruan3
1120?	yi4
1121?	huo4
1122?	fa1
1123?	chao2
1124?	yun2
1125?	huo3
1126?	nai3
1127?	xu1
1128?	shao1
1129?	cha4
1130?	shan3
1131?	shou4
1132?	dou1
1133?	o1
1134?	chai1
1135?	fu2
1136?	yuan2
1137?	she2
1138?	la5
1139?	fu5
1140?	zhou1
1141?	wu1
1142?	song3
1143?	shuan1
1144?	xi1
1145?	kua1
1146?	ci2
1147?	jian3
1148?	kong1
1149?	guo3
1150?	qing1
1151?	yi4
1152?	xing4
1153?	lie5
1154?	yang3
1155?	xuan1
1156?	shi5
1157?	du3
1158?	xiang4
1159?	xin4
1160?	zou4
1161?	wei2
1162?	tui4
1163?	chou3
1164?	fei4
1165?	luo4
1166?	qing4
1167?	niao3
1168?	you1
1169?	zheng1
1170?	wei2
1171?	dui1
1172?	fen3
1173?	gu3
1174?	lian2
1175?	zhi4
1176?	ei2
1177?	cheng1
1178?	jiao4
1179?	shen2
1180?	hong2
1181?	wo4
1182?	bo2
1183?	dou4
1184?	pang1
1185?	gui4
1186?	liu4
1187?	li2
1188?	chu2
1189?	xi4
1190?	ying1
1191?	bo2
1192?	ou1
1193?	gui3
1194?	shan4
1195?	jin1
1196?	jiang4
1197?	zai1
1198?	dian3
1199?	fan4
1200?	shang3
1201?	tang4
1202?	ke2
1203?	ju3
1204?	fu1
1205?	jiang1
1206?	yi4
1207?	dai3
1208?	jue2
1209?	ke3
1210?	chang3
1211?	ju2
1212?	ren4
1213?	shi5
1214?	qi1
1215?	kou4
1216?	po5
1217?	zhe5
1218?	jin3
1219?	xi1
1220?	sai4
1221?	peng2
1222?	jia2
1223?	chang2
1224?	fen4
1225?	xi4
1226?	bian4
1227?	nai4
1228?	zhen3
1229?	huan5
1230?	chun2
1231?	jiang3
1232?	zong1
1233?	zao3
1234?	dui4
1235?	xun2
1236?	ling4
1237?	zhi2
1238?	lia3
1239?	zhuan1
1240?	jun1
1241?	peng1
1242?	ma4
1243?	mang2
1244?	yan2
1245?	sheng1
1246?	peng3
1247?	ji2
1248?	jiao3
1249?	shuai1
1250?	xun4
1251?	zhan1
1252?	zhi4
1253?	ji1
1254?	song1
1255?	shi4
1256?	po1
1257?	chong1
1258?	lan3
1259?	tu1
1260?	yu3
1261?	yi4
1262?	chi1
1263?	juan1
1264?	ni2
1265?	neng2
1266?	zhan3
1267?	di2
1268?	ma3
1269?	wang4
1270?	ji1
1271?	yi4
1272?	gong1
1273?	han4
1274?	yao2
1275?	min3
1276?	gu4
1277?	liang2
1278?	you2
1279?	shan1
1280?	luan3
1281?	yao1
1282?	lu2
1283?	cai2
1284?	reng2
1285?	hun1
1286?	jun1
1287?	tan2
1288?	gang3
1289?	pi1
1290?	lan2
1291?	yo1
1292?	zi4
1293?	shu3
1294?	de5
1295?	cai2
1296?	wang4
1297?	bian1
1298?	pen2
1299?	qi3
1300?	gua4
1301?	zao4
1302?	jia5
1303?	miao2
1304?	gong3
1305?	yong3
1306?	qi2
1307?	wu2
1308?	pan2
1309?	gong3
1310?	fu5
1311?	dian1
1312?	qi1
1313?	wan3
1314?	hui4
1315?	tuo1
1316?	jing1
1317?	xie1
1318?	ai1
1319?	zai4
1320?	bi4
1321?	shui3
1322?	shang1
1323?	rao2
1324?	jing1
1325?	suo1
1326?	huang5
1327?	gui1
1328?	chui2
1329?	zi5
1330?	gao1
1331?	ge1
1332?	zhuang4
1333?	li3
1334?	wei4
1335?	su4
1336?	gei3
1337?	mao2
1338?	wan4
1339?	tao1
1340?	guo4
1341?	diao4
1342?	zou3
1343?	ke1
1344?	nian3
1345?	yin2
1346?	tai4
1347?	ta3
1348?	zang4
1349?	yu2
1350?	ye4
1351?	pi3
1352?	zhu4
1353?	luan2
1354?	qing2
1355?	ke1
1356?	jin4
1357?	guo2
1358?	du4
1359?	yuan1
1360?	jin3
1361?	yao2
1362?	si1
1363?	diao4
1364?	xun5
1365?	nai3
1366?	a1
1367?	juan4
1368?	dong4
1369?	yao1
1370?	kuang4
1371?	wo4
1372?	geng3
1373?	hui3
1374?	long2
1375?	jiu3
1376?	gua3
1377?	chen4
1378?	liao2
1379?	yun1
1380?	xiao3
1381?	long2
1382?	xian4
1383?	dan4
1384?	pai4
1385?	xi1
1386?	bi4
1387?	ye4
1388?	ji4
1389?	si1
1390?	wu4
1391?	piao4
1392?	ce4
1393?	ci2
1394?	ce4
1395?	shi4
1396?	ying1
1397?	xiang3
1398?	fang3
1399?	mi4
1400?	fou3
1401?	shao4
1402?	tan3
1403?	pin2
1404?	duan4
1405?	ping2
1406?	di4
1407?	ji4
1408?	you1
1409?	zhuo2
1410?	lao1
1411?	zhu1
1412?	luo2
1413?	xing1
1414?	dong4
1415?	qu1
1416?	ling2
1417?	heng1
1418?	shui4
1419?	zuo4
1420?	rong2
1421?	lun2
1422?	cun4
1423?	mao1
1424?	pa2
1425?	feng3
1426?	yi4
1427?	qi2
1428?	jiao1
1429?	qing1
1430?	shi1
1431?	lian4
1432?	ma4
1433?	pai1
1434?	shi4
1435?	zhang3
1436?	yi5
1437?	chun1
1438?	zhan1
1439?	fan3
1440?	nan2
1441?	jiao1
1442?	suo3
1443?	xuan2
1444?	da1
1445?	dang4
1446?	ming2
1447?	zao3
1448?	qu1
1449?	fa3
1450?	hui1
1451?	huai2
1452?	wo1
1453?	tan1
1454?	min3
1455?	ting1
1456?	ku1
1457?	bian1
1458?	liao2
1459?	lv2
1460?	nai4
1461?	chen2
1462?	pao4
1463?	kuai4
1464?	wu2
1465?	po4
1466?	shi2
1467?	ban4
1468?	wang3
1469?	que4
1470?	yun2
1471?	jiang1
1472?	hai4
1473?	zhi3
1474?	kuang4
1475?	xi1
1476?	keng1
1477?	dai4
1478?	zu3
1479?	qie4
1480?	luo2
1481?	dang4
1482?	wei2
1483?	shu4
1484?	sheng4
1485?	liang2
1486?	zi4
1487?	huang2
1488?	xiong1
1489?	wan3
1490?	qin2
1491?	beng3
1492?	xiao3
1493?	duo4
1494?	li4
1495?	qiao4
1496?	qi3
1497?	e2
1498?	zhai2
1499?	zhou4
1500?	wu1
1501?	jian4
1502?	cheng1
1503?	chang4
1504?	sha1
1505?	ji2
1506?	lie4
1507?	li3
1508?	jian1
1509?	shuang1
1510?	qian2
1511?	xian1
1512?	jie3
1513?	lian2
1514?	xuan3
1515?	han4
1516?	cu1
1517?	duo1
1518?	weng1
1519?	xin4
1520?	pi2
1521?	gu3
1522?	da3
1523?	gua1
1524?	bang4
1525?	lu4
1526?	ti4
1527?	hun4
1528?	mo2
1529?	fang2
1530?	rong2
1531?	die1
1532?	bu3
1533?	ban4
1534?	chou2
1535?	mei2
1536?	lu4
1537?	guang3
1538?	pi4
1539?	gui3
1540?	xie2
1541?	cou4
1542?	ji4
1543?	tiao4
1544?	bang3
1545?	ke4
1546?	shi4
1547?	sha4
1548?	er3
1549?	mian3
1550?	shi2
1551?	tou1
1552?	ban1
1553?	tie1
1554?	pi2
1555?	yang1
1556?	bei4
1557?	dou3
1558?	zhi1
1559?	mu3
1560?	jia1
1561?	na4
1562?	jiang1
1563?	ya1
1564?	tai4
1565?	lei2
1566?	hu1
1567?	zhu3
1568?	xun4
1569?	ci4
1570?	niu3
1571?	zuo4
1572?	duo3
1573?	tuan2
1574?	shen4
1575?	yan2
1576?	dian4
1577?	jiang3
1578?	jia4
1579?	bei4
1580?	sao3
1581?	mian2
1582?	qi2
1583?	le5
1584?	nuan3
1585?	yue1
1586?	cui4
1587?	chan2
1588?	qia4
1589?	ge2
1590?	deng4
1591?	kui1
1592?	yun4
1593?	yong4
1594?	miu4
1595?	cai2
1596?	zheng4
1597?	qing1
1598?	zhuang4
1599?	ying2
1600?	gui3
1601?	yang3
1602?	shen3
1603?	ji1
1604?	cheng2
1605?	zhao1
1606?	qi4
1607?	you3
1608?	mao4
1609?	ling4
1610?	di4
1611?	nian3
1612?	jie4
1613?	zheng3
1614?	kan3
1615?	jian4
1616?	na3
1617?	kui2
1618?	xi1
1619?	tu2
1620?	jian3
1621?	jie2
1622?	qing1
1623?	dan1
1624?	bu4
1625?	jiao3
1626?	jiu4
1627?	wen2
1628?	zhi4
1629?	zhong4
1630?	dian4
1631?	fei4
1632?	ceng4
1633?	qu1
1634?	yang2
1635?	yu4
1636?	bian3
1637?	an4
1638?	chou2
1639?	chan2
1640?	qiu2
1641?	po4
1642?	ji1
1643?	xiu4
1644?	huang2
1645?	jia2
1646?	fang1
1647?	ba5
1648?	huai2
1649?	lu3
1650?	he2
1651?	tao1
1652?	zhou1
1653?	lai2
1654?	bie1
1655?	gan1
1656?	gui1
1657?	yu4
1658?	jian1
1659?	bei3
1660?	ti5
1661?	huai2
1662?	ba1
1663?	ge4
1664?	xiang1
1665?	zhan4
1666?	li5
1667?	ji1
1668?	cui1
1669?	qu3
1670?	zhu4
1671?	yun2
1672?	shi4
1673?	shi4
1674?	du2
1675?	bai3
1676?	xie3
1677?	fu4
1678?	fu4
1679?	tie3
1680?	lei4
1681?	men2
1682?	zhe4
1683?	zhuang1
1684?	jing1
1685?	shao1
1686?	wei4
1687?	yao3
1688?	wen3
1689?	fa2
1690?	beng4
1691?	qing4
1692?	sun3
1693?	gou4
1694?	fei4
1695?	liao2
1696?	ye4
1697?	ci2
1698?	qi4
1699?	hui1
1700?	feng3
1701?	qiang1
1702?	yan2
1703?	zong3
1704?	zu3
1705?	quan4
1706?	wei4
1707?	chou1
1708?	bo5
1709?	gu4
1710?	bing1
1711?	xiu4
1712?	mo2
1713?	she4
1714?	ru2
1715?	mei2
1716?	ya4
1717?	yu4
1718?	ding3
1719?	qian4
1720?	heng2
1721?	jian4
1722?	jiao4
1723?	lei4
1724?	zheng4
1725?	xiang4
1726?	miao4
1727?	yu2
1728?	jiao1
1729?	jun1
1730?	xiao1
1731?	cuo4
1732?	cuan4
1733?	ba2
1734?	piao1
1735?	bu4
1736?	di4
1737?	shui4
1738?	wei3
1739?	mang2
1740?	sui1
1741?	ji4
1742?	jie4
1743?	sheng4
1744?	fan4
1745?	mao4
1746?	mi4
1747?	mu3
1748?	kai1
1749?	mo4
1750?	jiu4
1751?	yi3
1752?	xian1
1753?	chang2
1754?	yuan4
1755?	guan1
1756?	ji2
1757?	zun1
1758?	guan1
1759?	bo2
1760?	liao4
1761?	ran2
1762?	hua4
1763?	jie1
1764?	xun2
1765?	jing3
1766?	zhu4
1767?	jin1
1768?	ma1
1769?	pa4
1770?	han4
1771?	jie5
1772?	shu4
1773?	dao3
1774?	kan3
1775?	xi2
1776?	dun1
1777?	you1
1778?	wa4
1779?	xuan2
1780?	ma3
1781?	shi5
1782?	gu4
1783?	ye4
1784?	jiang5
1785?	feng2
1786?	wa1
1787?	bei4
1788?	xu3
1789?	bian3
1790?	zei2
1791?	ju4
1792?	bu3
1793?	dong1
1794?	wei2
1795?	shu1
1796?	fen1
1797?	xian4
1798?	ye3
1799?	che3
1800?	chuan1
1801?	gou1
1802?	ye5
1803?	qian2
1804?	bi3
1805?	gu4
1806?	yan2
1807?	lang3
1808?	sai4
1809?	shuo1
1810?	yan2
1811?	ma2
1812?	hua2
1813?	tuo1
1814?	zhe5
1815?	zui4
1816?	su4
1817?	mei2
1818?	qiao3
1819?	tao2
1820?	xia2
1821?	ming2
1822?	du4
1823?	duo2
1824?	hu1
1825?	xu4
1826?	xue4
1827?	bao4
1828?	hao4
1829?	tang1
1830?	bian4
1831?	nao3
1832?	feng1
1833?	guan3
1834?	you2
1835?	zhong4
1836?	li4
1837?	wan1
1838?	xing4
1839?	gai4
1840?	xian4
1841?	lian4
1842?	jie1
1843?	bao3
1844?	zhou1
1845?	zi1
1846?	ken3
1847?	shi3
1848?	cang1
1849?	jin3
1850?	mei4
1851?	long2
1852?	zhou4
1853?	wen3
1854?	yu4
1855?	ting2
1856?	xun4
1857?	du4
1858?	ge1
1859?	sui4
1860?	xin1
1861?	qiang2
1862?	hai4
1863?	juan4
1864?	xian4
1865?	di1
1866?	shen1
1867?	hua2
1868?	ju2
1869?	tu5
1870?	suan4
1871?	gou4
1872?	ma5
1873?	zhang1
1874?	zhu2
1875?	dui4
1876?	gan3
1877?	er2
1878?	peng2
1879?	hu2
1880?	chun5
1881?	ge1
1882?	ban1
1883?	yang2
1884?	zi3
1885?	duan4
1886?	shi1
1887?	wo1
1888?	zong1
1889?	bai3
1890?	hu2
1891?	jiao1
1892?	ou1
1893?	jing4
1894?	liang4
1895?	long3
1896?	qi4
1897?	yang4
1898?	pao1
1899?	yao4
1900?	si4
1901?	yan2
1902?	zheng4
1903?	zhang4
1904?	yi2
1905?	la1
1906?	bo1
1907?	pei2
1908?	shuang1
1909?	bian4
1910?	wei2
1911?	lei4
1912?	zhi4
1913?	shou1
1914?	duan3
1915?	hou4
1916?	han2
1917?	shi1
1918?	zhou4
1919?	xiong1
1920?	fang3
1921?	fang3
1922?	ke1
1923?	miao2
1924?	cha2
1925?	zhe1
1926?	zeng1
1927?	hua4
1928?	ji5
1929?	xian4
1930?	kuan3
1931?	wo4
1932?	que5
1933?	xun5
1934?	xian1
1935?	ding4
1936?	nu2
1937?	zang4
1938?	yi4
1939?	tao3
1940?	rong2
1941?	bi4
1942?	kui1
1943?	qian2
1944?	cha4
1945?	ren4
1946?	miao3
1947?	yu4
1948?	li5
1949?	shuai4
1950?	sao1
1951?	xia2
1952?	chen2
1953?	di1
1954?	chen5
1955?	zha1
1956?	dao4
1957?	li4
1958?	sheng1
1959?	pu1
1960?	zui4
1961?	xiong1
1962?	shang1
1963?	chi2
1964?	mou2
1965?	ding4
1966?	wu4
1967?	bu3
1968?	cheng2
1969?	yue4
1970?	hang2
1971?	ting2
1972?	hua4
1973?	xue1
1974?	mei3
1975?	zheng1
1976?	zhen4
1977?	long2
1978?	zheng1
1979?	zao3
1980?	xie2
1981?	zi1
1982?	si4
1983?	yang4
1984?	bi4
1985?	han4
1986?	zhui5
1987?	ta1
1988?	chuan2
1989?	xie4
1990?	zhai4
1991?	ceng2
1992?	zheng4
1993?	qiang1
1994?	xing4
1995?	jie1
1996?	fan2
1997?	you4
1998?	jiao1
1999?	zhuan1
2000?	xiang1
2001?	dong4
2002?	xi1
2003?	zhi1
2004?	sui4
2005?	nian4
2006?	ye3
2007?	ge2
2008?	du4
2009?	can1
2010?	ban4
2011?	zao4
2012?	yin1
2013?	chang4
2014?	wa1
2015?	fu2
2016?	suo3
2017?	dong4
2018?	chou4
2019?	yue4
2020?	gui4
2021?	jiang1
2022?	lian2
2023?	xiang1
2024?	si1
2025?	dang5
2026?	mian2
2027?	huang2
2028?	jiao3
2029?	pu3
2030?	jie1
2031?	ji4
2032?	fu3
2033?	an4
2034?	song4
2035?	liu1
2036?	lian2
2037?	me5
2038?	xian4
2039?	guo4
2040?	da2
2041?	yi4
2042?	lie4
2043?	feng1
2044?	duo2
2045?	feng1
2046?	bin1
2047?	pian1
2048?	dan4
2049?	lian2
2050?	li5
2051?	dun4
2052?	bei4
2053?	tu1
2054?	jie4
2055?	liang4
2056?	jin3
2057?	ban5
2058?	xu2
2059?	zhe5
2060?	die1
2061?	qian2
2062?	feng4
2063?	qi2
2064?	kuo4
2065?	shi1
2066?	mu4
2067?	jian4
2068?	hua4
2069?	mai4
2070?	gu5
2071?	ji1
2072?	bao3
2073?	xue3
2074?	wang5
2075?	song4
2076?	pa1
2077?	cheng2
2078?	wu3
2079?	ping2
2080?	fu4
2081?	lou3
2082?	yi4
2083?	chou2
2084?	zao2
2085?	wu2
2086?	ai4
2087?	gan1
2088?	ying1
2089?	bai3
2090?	bing3
2091?	hua1
2092?	ji1
2093?	wei3
2094?	yi2
2095?	chao1
2096?	mo4
2097?	xing2
2098?	gong1
2099?	ning2
2100?	rui4
2101?	huo1
2102?	pu4
2103?	jiao3
2104?	diao4
2105?	wei1
2106?	bo5
2107?	bi4
2108?	zhu3
2109?	li4
2110?	ming4
2111?	jian4
2112?	cha2
2113?	fang3
2114?	qiu2
2115?	mei3
2116?	mang2
2117?	cuan4
2118?	qin1
2119?	yi4
2120?	gan3
2121?	chu4
2122?	yan4
2123?	he4
2124?	zhi4
2125?	jie2
2126?	fu2
2127?	e4
2128?	ling3
2129?	zhang3
2130?	ken3
2131?	san4
2132?	er2
2133?	bian4
2134?	na4
2135?	cha2
2136?	che4
2137?	kua3
2138?	shu1
2139?	zun1
2140?	e2
2141?	feng1
2142?	jin4
2143?	huang1
2144?	cang2
2145?	wan1
2146?	e4
2147?	lan4
2148?	bang4
2149?	shai1
2150?	lian4
2151?	dao3
2152?	zhi4
2153?	gai4
2154?	biao3
2155?	shu3
2156?	chuang3
2157?	xiao1
2158?	ce4
2159?	yu4
2160?	ma1
2161?	yuan2
2162?	qie4
2163?	guan4
2164?	rang4
2165?	dang3
2166?	bi4
2167?	kan1
2168?	zhu1
2169?	hu5
2170?	di2
2171?	ze2
2172?	huo4
2173?	qing1
2174?	jin4
2175?	ping2
2176?	bi4
2177?	huo4
2178?	cuo1
2179?	yao2
2180?	wan3
2181?	ze2
2182?	sui4
2183?	zhi2
2184?	gong4
2185?	zong1
2186?	cao1
2187?	tong3
2188?	lou4
2189?	ren2
2190?	yi4
2191?	cong1
2192?	long2
2193?	dao4
2194?	huang2
2195?	wei1
2196?	dian4
2197?	gu3
2198?	diao4
2199?	tang2
2200?	jia4
2201?	liang4
2202?	ao4
2203?	bang3
2204?	tian3
2205?	ning2
2206?	pi2
2207?	er4
2208?	xiu3
2209?	shi4
2210?	tou2
2211?	de5
2212?	fang2
2213?	cheng2
2214?	guo3
2215?	gang1
2216?	chuang4
2217?	yuan2
2218?	yu4
2219?	bian1
2220?	meng2
2221?	gong1
2222?	man2
2223?	xian3
2224?	guai4
2225?	ce4
2226?	jing4
2227?	man3
2228?	you4
2229?	zhao3
2230?	wang3
2231?	shu4
2232?	jing5
2233?	lv4
2234?	di3
2235?	quan2
2236?	zhou2
2237?	ou3
2238?	yi2
2239?	xiao1
2240?	xiao4
2241?	zhou4
2242?	jin1
2243?	dao3
2244?	nan2
2245?	zhuo2
2246?	xu4
2247?	cheng2
2248?	bang4
2249?	zhi1
2250?	li3
2251?	gen1
2252?	bing3
2253?	ji3
2254?	xian1
2255?	chu2
2256?	pei4
2257?	ju4
2258?	xuan3
2259?	gan1
2260?	ci2
2261?	ang2
2262?	lin2
2263?	mian2
2264?	kong3
2265?	ba4
2266?	qian3
2267?	fang2
2268?	lan3
2269?	qi1
2270?	luo2
2271?	xian2
2272?	can2
2273?	ci2
2274?	qiao1
2275?	fu1
2276?	ju1
2277?	quan4
2278?	xie2
2279?	kan1
2280?	bang3
2281?	zhe3
2282?	yu3
2283?	sha1
2284?	shuai4
2285?	cang1
2286?	fu2
2287?	zi3
2288?	bo3
2289?	sha3
2290?	xia4
2291?	shan4
2292?	ju4
2293?	le4
2294?	jian1
2295?	pu3
2296?	shi1
2297?	li5
2298?	hu2
2299?	shi4
2300?	xiu4
2301?	bang1
2302?	ji5
2303?	fang3
2304?	diao1
2305?	zhan4
2306?	zhong3
2307?	fan1
2308?	jian1
2309?	lin2
2310?	xi2
2311?	liu3
2312?	liang4
2313?	da5
2314?	bei1
2315?	jin1
2316?	xian3
2317?	zai1
2318?	chu3
2319?	za2
2320?	yi4
2321?	ba5
2322?	mai4
2323?	xu4
2324?	chao2
2325?	er3
2326?	qiao2
2327?	de2
2328?	xie2
2329?	ren4
2330?	jian3
2331?	qin1
2332?	gui4
2333?	chu5
2334?	zu3
2335?	ji1
2336?	liao2
2337?	qian4
2338?	jian1
2339?	zang4
2340?	ying5
2341?	biao1
2342?	pu1
2343?	cheng4
2344?	tuo2
2345?	qu1
2346?	shi1
2347?	fei1
2348?	huan4
2349?	ding1
2350?	man3
2351?	chi1
2352?	ya1
2353?	yi4
2354?	mu3
2355?	sheng1
2356?	shan3
2357?	jing3
2358?	jiao3
2359?	cha4
2360?	hua4
2361?	she3
2362?	chuan3
2363?	bao4
2364?	yu2
2365?	nong2
2366?	zhao4
2367?	ba5
2368?	hua4
2369?	lang4
2370?	chi2
2371?	zuan4
2372?	pan2
2373?	bin1
2374?	rao4
2375?	chou5
2376?	bei4
2377?	wen1
2378?	mie4
2379?	yin3
2380?	ba5
2381?	bi4
2382?	feng4
2383?	fu3
2384?	ying2
2385?	ji3
2386?	tong3
2387?	feng1
2388?	tian1
2389?	cuo4
2390?	jiu4
2391?	pu2
2392?	an1
2393?	tu2
2394?	xi2
2395?	ying2
2396?	le4
2397?	ying1
2398?	qin1
2399?	xing1
2400?	ke4
2401?	chui2
2402?	yi3
2403?	hua2
2404?	chong2
2405?	ru2
2406?	yun4
2407?	shi1
2408?	qi4
2409?	yong3
2410?	chi4
2411?	cheng2
2412?	zhi3
2413?	ti4
2414?	ding4
2415?	pian4
2416?	zhun3
2417?	jie4
2418?	suan4
2419?	kong4
2420?	xue1
2421?	fu2
2422?	ying3
2423?	xiao4
2424?	heng2
2425?	kuan1
2426?	bian1
2427?	qiang1
2428?	ning2
2429?	jin1
2430?	xin1
2431?	e4
2432?	hui4
2433?	shang4
2434?	shi2
2435?	jian3
2436?	qia1
2437?	dan1
2438?	yue4
2439?	he2
2440?	dang5
2441?	duan1
2442?	na2
2443?	xiang1
2444?	gui3
2445?	diu1
2446?	hou2
2447?	li2
2448?	xiang4
2449?	qian1
2450?	li4
2451?	lao2
2452?	yin1
2453?	xia4
2454?	hui3
2455?	piao1
2456?	bo1
2457?	shu2
2458?	xiang4
2459?	chun2
2460?	xi1
2461?	geng1
2462?	chan3
2463?	wu3
2464?	tong3
2465?	zan4
2466?	yang2
2467?	jiang3
2468?	ye5
2469?	yan2
2470?	kuang1
2471?	kan3
2472?	tai4
2473?	ya4
2474?	ji4
2475?	mu4
2476?	juan3
2477?	jiu1
2478?	zhi1
2479?	zhuo2
2480?	zhao4
2481?	ru3
2482?	shu1
2483?	wu5
2484?	ba4
2485?	zhan4
2486?	cuo4
2487?	huang3
2488?	duan4
2489?	su5
2490?	za2
2491?	ao1
2492?	ji4
2493?	nong2
2494?	dun1
2495?	ne5
2496?	dian3
2497?	yuan4
2498?	ge1
2499?	fu3
2500?	zhang4
2501?	duan4
2502?	wan4
2503?	su5
2504?	yang2
2505?	liang2
2506?	ju4
2507?	shi2
2508?	qie4
2509?	lou4
2510?	xun1
2511?	xin1
2512?	yu4
2513?	ju4
2514?	zhui4
2515?	kui4
2516?	mo4
2517?	jian4
2518?	jin1
2519?	jian3
2520?	cui4
2521?	heng2
2522?	shi3
2523?	diao1
2524?	lv2
2525?	pu4
2526?	jiu3
2527?	men2
2528?	kui4
2529?	gua4
2530?	chou2
2531?	bi1
2532?	zao3
2533?	ceng2
2534?	shao1
2535?	yong1
2536?	cheng2
2537?	yu2
2538?	bao4
2539?	cu4
2540?	lu4
2541?	nan2
2542?	jing4
2543?	sui4
2544?	ni3
2545?	fa1
2546?	lv3
2547?	dao4
2548?	luo4
2549?	zhi3
2550?	shen1
2551?	bai3
2552?	quan2
2553?	huo4
2554?	guo2
2555?	sen1
2556?	cong1
2557?	yi1
2558?	miu4
2559?	duo2
2560?	yi3
2561?	yin3
2562?	chao2
2563?	lu2
2564?	fu2
2565?	xie2
2566?	ying3
2567?	jie2
2568?	zhou4
2569?	man4
2570?	ta1
2571?	ju1
2572?	zhuan1
2573?	an1
2574?	tong3
2575?	lie4
2576?	cuo4
2577?	fan4
2578?	hu4
2579?	yun3
2580?	yu4
2581?	long2
2582?	shu4
2583?	chuang2
2584?	shu4
2585?	xi1
2586?	shen1
2587?	kua4
2588?	dao1
2589?	jing3
2590?	yin2
2591?	zhong1
2592?	ping2
2593?	ju3
2594?	ai1
2595?	hao2
2596?	chuang3
2597?	ying2
2598?	mao1
2599?	xiao1
2600?	pao3
2601?	jing4
2602?	chan2
2603?	jing3
2604?	fu2
2605?	chang2
2606?	bi3
2607?	sang4
2608?	run4
2609?	zai4
2610?	bei4
2611?	ji3
2612?	xin1
2613?	yuan2
2614?	fen4
2615?	min2
2616?	li2
2617?	ding1
2618?	huai4
2619?	di2
2620?	ying4
2621?	li3
2622?	che1
2623?	chen2
2624?	la4
2625?	gua1
2626?	sha1
2627?	rong1
2628?	can1
2629?	zha1
2630?	chuai1
2631?	fa2
2632?	za1
2633?	he2
2634?	pian4
2635?	yin1
2636?	bo2
2637?	meng2
2638?	zhen1
2639?	tian2
2640?	jian4
2641?	nong4
2642?	lv4
2643?	huang3
2644?	qu4
2645?	lin2
2646?	you2
2647?	xun2
2648?	qing3
2649?	jin4
2650?	ma3
2651?	ling2
2652?	shen1
2653?	fu2
2654?	rao3
2655?	zhong1
2656?	ju4
2657?	hong2
2658?	yin2
2659?	man2
2660?	jian4
2661?	bang1
2662?	shu1
2663?	xin1
2664?	shao1
2665?	li4
2666?	yuan4
2667?	ling2
2668?	za2
2669?	mi1
2670?	qiang2
2671?	tong4
2672?	mi2
2673?	ji1
2674?	lin2
2675?	qie4
2676?	zhua1
2677?	he1
2678?	qu2
2679?	wei2
2680?	shi1
2681?	wa5
2682?	xia1
2683?	e4
2684?	jie4
2685?	jue2
2686?	bei4
2687?	ta4
2688?	ku4
2689?	jiao4
2690?	tian2
2691?	wang2
2692?	zhou4
2693?	ni3
2694?	cong1
2695?	jiang1
2696?	qi3
2697?	zhen4
2698?	zhan1
2699?	pie1
2700?	yu4
2701?	qin1
2702?	xiao1
2703?	zhan3
2704?	bi4
2705?	xie4
2706?	shua1
2707?	qiao1
2708?	ji1
2709?	pin2
2710?	di4
2711?	zu2
2712?	xu4
2713?	rong2
2714?	shi4
2715?	gai1
2716?	xiao4
2717?	yu2
2718?	shuang1
2719?	hong1
2720?	zha2
2721?	lian4
2722?	ku4
2723?	xia1
2724?	niao4
2725?	cai3
2726?	lai4
2727?	mo4
2728?	ji1
2729?	zhuang1
2730?	beng4
2731?	san1
2732?	gu3
2733?	tuo1
2734?	za3
2735?	zhang3
2736?	gui1
2737?	chan3
2738?	sai1
2739?	you4
2740?	wei2
2741?	feng1
2742?	yang2
2743?	fei1
2744?	qian3
2745?	lei4
2746?	bi3
2747?	can3
2748?	piao4
2749?	dun1
2750?	dian3
2751?	feng1
2752?	shao3
2753?	ge1
2754?	bo1
2755?	ken3
2756?	bin1
2757?	xi1
2758?	qian4
2759?	hai2
2760?	yu4
2761?	ya1
2762?	sha1
2763?	kou3
2764?	ke1
2765?	yi2
2766?	fan4
2767?	liao4
2768?	li4
2769?	liu2
2770?	wei3
2771?	shu4
2772?	dun1
2773?	ti2
2774?	jing1
2775?	gang1
2776?	sha1
2777?	qiu1
2778?	se4
2779?	bei4
2780?	men5
2781?	ya4
2782?	she4
2783?	dan3
2784?	fu4
2785?	wei5
2786?	kuai4
2787?	chao1
2788?	lu2
2789?	ti2
2790?	zhe4
2791?	mei3
2792?	zhi3
2793?	shan1
2794?	yu2
2795?	nong2
2796?	jiao4
2797?	chao3
2798?	mo2
2799?	yi1
2800?	li2
2801?	long2
2802?	shen4
2803?	liu2
2804?	lan2
2805?	jian1
2806?	ba3
2807?	xiang4
2808?	nu3
2809?	ba5
2810?	shi4
2811?	lou5
2812?	ze2
2813?	chi1
2814?	zhu4
2815?	zhuo1
2816?	xu1
2817?	ban1
2818?	bian4
2819?	er3
2820?	lan2
2821?	shun4
2822?	wang4
2823?	ji2
2824?	yan2
2825?	lun2
2826?	fu4
2827?	miao4
2828?	huo4
2829?	peng4
2830?	huo3
2831?	mai4
2832?	yu3
2833?	yan3
2834?	xia2
2835?	ke2
2836?	fen4
2837?	xiao1
2838?	jie2
2839?	gan3
2840?	mao4
2841?	zhi2
2842?	li2
2843?	cong2
2844?	qi3
2845?	sha4
2846?	pei4
2847?	jiao3
2848?	ming2
2849?	ye4
2850?	lun1
2851?	hun2
2852?	di2
2853?	zhui5
2854?	huang3
2855?	rong2
2856?	tang3
2857?	jie1
2858?	xiao1
2859?	zhang4
2860?	ai1
2861?	hun2
2862?	chi2
2863?	qiang3
2864?	du4
2865?	jie4
2866?	xuan2
2867?	ruo4
2868?	xu1
2869?	leng4
2870?	jian4
2871?	hua1
2872?	die2
2873?	shi2
2874?	deng3
2875?	ji4
2876?	yi3
2877?	mei2
2878?	qi1
2879?	gai4
2880?	chen2
2881?	yan1
2882?	ta4
2883?	fei4
2884?	liu2
2885?	an3
2886?	ban1
2887?	shang1
2888?	liao1
2889?	gou4
2890?	fu3
2891?	jie2
2892?	yun1
2893?	li4
2894?	xi1
2895?	cheng2
2896?	a5
2897?	xing2
2898?	tang1
2899?	peng1
2900?	cheng2
2901?	kuo4
2902?	qian1
2903?	suo1
2904?	li4
2905?	xian3
2906?	ling2
2907?	hu5
2908?	ran3
2909?	yin4
2910?	chai2
2911?	ting2
2912?	meng3
2913?	tie3
2914?	shu4
2915?	lan2
2916?	ji1
2917?	yin3
2918?	teng2
2919?	jiang1
2920?	wu5
2921?	ti2
2922?	mei4
2923?	huan2
2924?	jiu4
2925?	yi1
2926?	jiu1
2927?	dai1
2928?	lin2
2929?	kai3
2930?	xu4
2931?	feng1
2932?	ren4
2933?	ya1
2934?	zhuang4
2935?	chu4
2936?	xian4
2937?	cai2
2938?	zhong3
2939?	wan1
2940?	pu2
2941?	ce4
2942?	shi4
2943?	sun1
2944?	zhong3
2945?	lv3
2946?	sa1
2947?	jian4
2948?	tan2
2949?	yi1
2950?	lin2
2951?	gu1
2952?	zhi1
2953?	nao4
2954?	fu4
2955?	beng1
2956?	suo3
2957?	kuo4
2958?	xu1
2959?	hou4
2960?	bei1
2961?	meng2
2962?	shi4
2963?	hao4
2964?	chou2
2965?	luo2
2966?	huai4
2967?	shang3
2968?	ju4
2969?	yao3
2970?	guan4
2971?	xue2
2972?	you4
2973?	biao1
2974?	li4
2975?	zhuan3
2976?	gai4
2977?	huo4
2978?	hui4
2979?	ce4
2980?	huan3
2981?	jiang3
2982?	bang3
2983?	pa1
2984?	bian4
2985?	die2
2986?	mao2
2987?	zuo4
2988?	lv4
2989?	jun4
2990?	tian1
2991?	juan1
2992?	xi2
2993?	wan1
2994?	hu2
2995?	zong1
2996?	jia1
2997?	jie2
2998?	o1
2999?	zhi2
3000?	si1
3001?	zong3
3002?	xie2
3003?	jiao1
3004?	yi2
3005?	chan3
3006?	zi1
3007?	shai1
3008?	la4
3009?	xiang2
3010?	xin1
3011?	gong1
3012?	luo2
3013?	xiang3
3014?	kao4
3015?	zi1
3016?	liang4
3017?	bai4
3018?	bu4
3019?	e4
3020?	nian2
3021?	cou4
3022?	fu2
3023?	ying1
3024?	shao4
3025?	shan1
3026?	lang2
3027?	liang2
3028?	dao3
3029?	gao3
3030?	gou1
3031?	jin3
3032?	wen2
3033?	qun2
3034?	shuang3
3035?	shu4
3036?	hai1
3037?	yan2
3038?	xi1
3039?	zhi2
3040?	ju5
3041?	ling3
3042?	chan2
3043?	kang2
3044?	kuo4
3045?	luo2
3046?	dian3
3047?	bo1
3048?	liang4
3049?	e2
3050?	lun4
3051?	zhao4
3052?	zhang3
3053?	zhu1
3054?	fen1
3055?	lu3
3056?	cheng2
3057?	yu4
3058?	pan4
3059?	dong4
3060?	tong2
3061?	wen2
3062?	sun3
3063?	bao1
3064?	chan3
3065?	suo3
3066?	ti1
3067?	hou3
3068?	bi4
3069?	tan3
3070?	jiu1
3071?	cao3
3072?	rang3
3073?	yan4
3074?	shou4
3075?	shen3
3076?	zhan1
3077?	you2
3078?	zao2
3079?	xie2
3080?	zhong1
3081?	chen4
3082?	niang4
3083?	ai3
3084?	guan3
3085?	hun1
3086?	gai3
3087?	e4
3088?	du2
3089?	du2
3090?	fu3
3091?	gai4
3092?	fan4
3093?	long3
3094?	zheng1
3095?	song4
3096?	ji4
3097?	he2
3098?	ti4
3099?	yan2
3100?	mai4
3101?	ting1
3102?	chui2
3103?	jin3
3104?	ng2
3105?	qi2
3106?	xu1
3107?	chan3
3108?	su1
3109?	zhu3
3110?	xi4
3111?	li2
3112?	mei3
3113?	lu4
3114?	yong1
3115?	di4
3116?	ping2
3117?	fei1
3118?	shan1
3119?	xuan2
3120?	fa2
3121?	jian4
3122?	rong2
3123?	zan3
3124?	ting1
3125?	jiong3
3126?	ning2
3127?	cu4
3128?	bo2
3129?	fan1
3130?	wo1
3131?	zuo4
3132?	fu2
3133?	zong1
3134?	sui1
3135?	xi5
3136?	fu4
3137?	wei4
3138?	zui3
3139?	ya3
3140?	shi4
3141?	zhan1
3142?	li4
3143?	cha1
3144?	chan4
3145?	pin1
3146?	can2
3147?	lan4
3148?	sheng1
3149?	jing4
3150?	dui4
3151?	chu1
3152?	ze2
3153?	e2
3154?	zhu4
3155?	chu4
3156?	hu4
3157?	he4
3158?	jian3
3159?	zhuo1
3160?	niu2
3161?	chen2
3162?	fen1
3163?	jie4
3164?	xiao1
3165?	shen1
3166?	jue2
3167?	song4
3168?	yan3
3169?	hui4
3170?	ku3
3171?	dian4
3172?	ji1
3173?	lu4
3174?	reng1
3175?	dan4
3176?	nin2
3177?	dang4
3178?	cheng1
3179?	jian1
3180?	shua1
3181?	yang2
3182?	qu1
3183?	kai1
3184?	su4
3185?	zhi1
3186?	bing1
3187?	tan4
3188?	you2
3189?	tui3
3190?	kang4
3191?	ke3
3192?	ke1
3193?	ruan3
3194?	fan2
3195?	tuo5
3196?	chan1
3197?	jian1
3198?	gu3
3199?	zhang4
3200?	han2
3201?	rao4
3202?	lao2
3203?	lao3
3204?	gou4
3205?	wan2
3206?	gao1
3207?	bian1
3208?	gou1
3209?	ji4
3210?	ci2
3211?	jia1
3212?	bian1
3213?	zheng1
3214?	yi4
3215?	gong1
3216?	mang2
3217?	zhu1
3218?	quan2
3219?	an4
3220?	ji2
3221?	rang3
3222?	pang2
3223?	chi3
3224?	weng1
3225?	xi4
3226?	jian3
3227?	mo4
3228?	dan1
3229?	dou4
3230?	bo3
3231?	suan1
3232?	lun1
3233?	mao4
3234?	ren4
3235?	tu1
3236?	shi4
3237?	ban1
3238?	fu2
3239?	shen3
3240?	xie2
3241?	kao3
3242?	ji2
3243?	dai4
3244?	hong1
3245?	gang1
3246?	bi2
3247?	jiao1
3248?	ling2
3249?	te4
3250?	hui4
3251?	xi1
3252?	chang5
3253?	jiu1
3254?	lao1
3255?	shi4
3256?	shuai3
3257?	bai4
3258?	mie4
3259?	peng5
3260?	xian3
3261?	tao2
3262?	lian4
3263?	meng4
3264?	ta1
3265?	ma3
3266?	ge2
3267?	di2
3268?	gua4
3269?	hua1
3270?	gang1
3271?	qu4
3272?	yuan2
3273?	nei4
3274?	fei3
3275?	dai4
3276?	kang1
3277?	qing1
3278?	ti1
3279?	xun2
3280?	deng1
3281?	chu3
3282?	jia1
3283?	he4
3284?	tao2
3285?	tan2
3286?	men5
3287?	shui2
3288?	shi4
3289?	zhong1
3290?	wu4
3291?	rou2
3292?	quan2
3293?	kun1
3294?	shi4
3295?	ju3
3296?	gui1
3297?	zhong1
3298?	jin3
3299?	wei3
3300?	tang4
3301?	can1
3302?	ke1
3303?	shi3
3304?	song4
3305?	miao2
3306?	men4
3307?	jun1
3308?	jing4
3309?	jiao1
3310?	lan3
3311?	ge2
3312?	wu3
3313?	lia3
3314?	sheng2
3315?	xi1
3316?	guo1
3317?	yan2
3318?	dang3
3319?	shou3
3320?	jing4
3321?	dan4
3322?	hu3
3323?	hu2
3324?	wang1
3325?	zhi1
3326?	xi1
3327?	pi2
3328?	shen2
3329?	san3
3330?	you2
3331?	luo4
3332?	zen3
3333?	xi4
3334?	gan4
3335?	chang2
3336?	shuo1
3337?	li4
3338?	nie1
3339?	nei4
3340?	shi4
3341?	sa3
3342?	die2
3343?	xu4
3344?	jiang1
3345?	yuan2
3346?	ruo4
3347?	zi3
3348?	gao1
3349?	dian4
3350?	cao1
3351?	ji2
3352?	du3
3353?	fu2
3354?	pi1
3355?	dai4
3356?	chuang1
3357?	sa4
3358?	si1
3359?	hun2
3360?	huang1
3361?	ma3
3362?	shou3
3363?	zhi3
3364?	ling2
3365?	lan2
3366?	ji4
3367?	tun1
3368?	yan4
3369?	shen1
3370?	tuo3
3371?	yi3
3372?	ge1
3373?	ye4
3374?	dou3
3375?	fen2
3376?	yin3
3377?	dan3
3378?	ce4
3379?	mang2
3380?	long2
3381?	ci4
3382?	qiao2
3383?	gang1
3384?	bao4
3385?	gong1
3386?	jian4
3387?	gun4
3388?	wei3
3389?	qi4
3390?	nong2
3391?	chao3
3392?	cong2
3393?	tao4
3394?	tai2
3395?	shi4
3396?	ling3
3397?	sha1
3398?	fen4
3399?	ai4
3400?	dao4
3401?	sui4
3402?	tian2
3403?	jue2
3404?	xi2
3405?	duo1
3406?	mi4
3407?	zan3
3408?	bing3
3409?	xian2
3410?	gui1
3411?	yin3
3412?	wu3
3413?	ji1
3414?	yong3
3415?	xi3
3416?	gong4
3417?	qiong2
3418?	qing1
3419?	xie4
3420?	bi4
3421?	jing1
3422?	sheng4
3423?	shuo4
3424?	wei3
3425?	shu4
3426?	su4
3427?	zhong4
3428?	kuo4
3429?	jian1
3430?	an1
3431?	chi2
3432?	xiao4
3433?	dao4
3434?	e4
3435?	dang3
3436?	yu3
3437?	wang2
3438?	yi4
3439?	tang4
3440?	jiao3
3441?	da4
3442?	jian3
3443?	yi4
3444?	guo1
3445?	sheng2
3446?	wan2
3447?	jia1
3448?	jian1
3449?	fan4
3450?	mian4
3451?	tu2
3452?	hui1
3453?	zuo3
3454?	chuan4
3455?	shi2
3456?	jia4
3457?	zhen4
3458?	xie4
3459?	yuan3
3460?	tong2
3461?	cong2
3462?	hui1
3463?	ben4
3464?	bo1
3465?	shu1
3466?	zhai4
3467?	jian3
3468?	hei1
3469?	ci2
3470?	jing4
3471?	pang2
3472?	nan2
3473?	wen3
3474?	che4
3475?	tuo4
3476?	xun4
3477?	zhou1
3478?	yan4
3479?	ting3
3480?	ding4
3481?	shao1
3482?	cai4
3483?	cong1
3484?	lian2
3485?	jian4
3486?	kun3
3487?	zhuan4
3488?	xiu4
3489?	rao3
3490?	bian4
3491?	xie4
3492?	yu3
3493?	zha3
3494?	chi3
3495?	tan1
3496?	du2
3497?	yu4
3498?	hui3
3499?	que4
3500?	jing3
3501?	yu2
3502?	lei3
3503?	jue2
3504?	suo5
3505?	su4
3506?	di3
3507?	gu1
3508?	wen2
3509?	chong1
3510?	yuan2
3511?	sou1
3512?	gan1
3513?	xi1
3514?	sou5
3515?	yu2
3516?	ao3
3517?	yi4
3518?	qi4
3519?	yan2
3520?	xiang2
3521?	chang2
3522?	xian4
3523?	ji1
3524?	wu4
3525?	zhi4
3526?	zuan1
3527?	qie3
3528?	shou4
3529?	yuan2
3530?	nian4
3531?	mo1
3532?	chang3
3533?	tan4
3534?	ban4
3535?	bao3
3536?	lan3
3537?	yi2
3538?	zong4
3539?	kou4
3540?	di4
3541?	meng4
3542?	mi1
3543?	jiang1
3544?	yi2
3545?	gong5
3546?	teng2
3547?	bi3
3548?	cang1
3549?	ping2
3550?	yu2
3551?	cong1
3552?	da2
3553?	ai3
3554?	tan4
3555?	lv3
3556?	lou2
3557?	cai3
3558?	zai3
3559?	teng2
3560?	wei4
3561?	zao1
3562?	gang1
3563?	song3
3564?	shen4
3565?	shi4
3566?	chui2
3567?	shu1
3568?	shi2
3569?	liao2
3570?	chu4
3571?	nv3
3572?	bo2
3573?	lan2
3574?	jian3
3575?	wa4
3576?	sheng3
3577?	hai2
3578?	zhen4
3579?	she4
3580?	chong1
3581?	mo4
3582?	zei2
3583?	zu1
3584?	fu2
3585?	ya2
3586?	re4
3587?	ji4
3588?	zhu2
3589?	an4
3590?	jiang4
3591?	shu1
3592?	ba1
3593?	tu3
3594?	yue4
3595?	tang3
3596?	chu2
3597?	ling2
3598?	qi1
3599?	han3
3600?	tiao1
3601?	chuang4
3602?	bai4
3603?	dan1
3604?	mo4
3605?	quan1
3606?	can2
3607?	yuan2
3608?	mu4
3609?	dou1
3610?	yin1
3611?	yu2
3612?	jie2
3613?	ti2
3614?	sun1
3615?	ting1
3616?	huang2
3617?	yang1
3618?	tang2
3619?	wei4
3620?	di2
3621?	pei2
3622?	chao2
3623?	shai4
3624?	wei3
3625?	pao2
3626?	pi4
3627?	deng1
3628?	wu1
3629?	guan1
3630?	zhou4
3631?	wu1
3632?	ling5
3633?	xi2
3634?	yu4
3635?	ce4
3636?	ma5
3637?	feng4
3638?	xian1
3639?	gao1
3640?	lan2
3641?	xun4
3642?	ai1
3643?	ai3
3644?	ying2
3645?	cong1
3646?	pa4
3647?	gang3
3648?	pian4
3649?	mou3
3650?	kuo4
3651?	qi3
3652?	zhai1
3653?	pei1
3654?	xiang1
3655?	tai2
3656?	shi4
3657?	xiong1
3658?	ning2
3659?	bang1
3660?	che1
3661?	xu4
3662?	gu4
3663?	hui1
3664?	yi4
3665?	you2
3666?	jie2
3667?	gui4
3668?	gu4
3669?	jue2
3670?	sha4
3671?	ya1
3672?	tiao2
3673?	shu3
3674?	fu4
3675?	ya4
3676?	pan4
3677?	she4
3678?	kao3
3679?	dun4
3680?	pan1
3681?	niu3
3682?	mo2
3683?	you1
3684?	lou5
3685?	chan2
3686?	zheng1
3687?	luo2
3688?	kuang4
3689?	dan4
3690?	ju4
3691?	mai3
3692?	jian3
3693?	ru4
3694?	xi5
3695?	ju4
3696?	xing2
3697?	jia4
3698?	ju1
3699?	jin3
3700?	piao2
3701?	yao4
3702?	bei4
3703?	lin2
3704?	diao4
3705?	ke4
3706?	xian2
3707?	can4
3708?	qiong2
3709?	gou4
3710?	xi4
3711?	ding3
3712?	qi1
3713?	gui1
3714?	bo2
3715?	lun2
3716?	gun3
3717?	wu1
3718?	jian4
3719?	qi4
3720?	jin3
3721?	che4
3722?	guang3
3723?	li3
3724?	sang4
3725?	ke4
3726?	qian3
3727?	xiu1
3728?	yue4
3729?	you1
3730?	zai4
3731?	gong3
3732?	jian1
3733?	bai1
3734?	lie4
3735?	yi3
3736?	xian4
3737?	chen4
3738?	xian2
3739?	guan4
3740?	zuan1
3741?	man2
3742?	ya2
3743?	su2
3744?	qun2
3745?	xie2
3746?	yi2
3747?	zhi1
3748?	wan2
3749?	rong2
3750?	xian4
3751?	yi4
3752?	jiao3
3753?	qi3
3754?	chan4
3755?	ya1
3756?	xi1
3757?	can4
3758?	lv4
3759?	yan4
3760?	ti2
3761?	xi3
3762?	sheng4
3763?	zhi4
3764?	yu2
3765?	pai4
3766?	wan3
3767?	wei4
3768?	quan3
3769?	han4
3770?	qian2
3771?	nan2
3772?	huo4
3773?	ji4
3774?	pian1
3775?	shou4
3776?	zha2
3777?	qu1
3778?	sang1
3779?	tuo5
3780?	zhu2
3781?	cao2
3782?	xin4
3783?	huan4
3784?	bie2
3785?	chang4
3786?	hong1
3787?	tuan2
3788?	xie2
3789?	jie4
3790?	zu2
3791?	gong1
3792?	pang2
3793?	si3
3794?	fei4
3795?	dang3
3796?	tan1
3797?	jiang3
3798?	tao2
3799?	tong2
3800?	dan4
3801?	bao4
3802?	ping1
3803?	re3
3804?	ka1
3805?	hui4
3806?	ping2
3807?	xiu1
3808?	fu4
3809?	fu1
3810?	zhu3
3811?	deng1
3812?	ding1
3813?	tong1
3814?	kuai4
3815?	chuan2
3816?	jie2
3817?	ju4
3818?	liang3
3819?	fang4
3820?	qi2
3821?	pai2
3822?	xian2
3823?	qi4
3824?	ya1
3825?	yan4
3826?	can2
3827?	run4
3828?	zhen1
3829?	wan1
3830?	xuan4
3831?	lian4
3832?	zhen1
3833?	dai4
3834?	die2
3835?	lan4
3836?	ying2
3837?	zhou2
3838?	pao2
3839?	gao4
3840?	yu4
3841?	xia1
3842?	kui4
3843?	xian4
3844?	duan4
3845?	jian1
3846?	nian3
3847?	xia4
3848?	wo1
3849?	gai1
3850?	hen4
3851?	qing3
3852?	jian3
3853?	zhang4
3854?	wei3
3855?	ba4
3856?	kui1
3857?	dan4
3858?	ji4
3859?	ti1
3860?	po4
3861?	li4
3862?	zhi4
3863?	ci3
3864?	que4
3865?	bu4
3866?	qu1
3867?	peng2
3868?	yan3
3869?	rui4
3870?	xiong2
3871?	shi1
3872?	mu4
3873?	zhu1
3874?	li4
3875?	ling3
3876?	du3
3877?	chu4
3878?	tuo2
3879?	jian1
3880?	sha1
3881?	ban4
3882?	bo1
3883?	zhe2