PageRenderTime 38ms CodeModel.GetById 9ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/accelometer_metadata_creator.py

https://gitlab.com/heavelock/metadata_creator
Python | 198 lines | 172 code | 15 blank | 11 comment | 10 complexity | 8964cda1aa3179553d4cddbc9610e47b MD5 | raw file
 1. from bs4 import BeautifulSoup
 2. import scipy.io
 3. import os
 4. import obspy
 5. from datetime import datetime, timedelta
 6. # Parsowanie pliku xml z metadanymi
 7. def parse_event_names(file):
 8. soup = BeautifulSoup(open(file), 'lxml-xml')
 9. parsed_meta = {}
 10. for ev in soup.find_all('event'):
 11. parsed_meta[str(ev.file.contents[0])] = ev['id']
 12. return parsed_meta
 13. # parsowanie katalogu
 14. def parse_catalog(file):
 15. mat = scipy.io.loadmat(file)
 16. for key in mat.keys():
 17. if key[0:2] != '__':
 18. break
 19. cata_len = len(mat[key][0][0][2])
 20. catalog = {}
 21. for subcat in mat[key][0]:
 22. catalog[subcat[0][0].lower()] = [subcat[2][i][0] for i in range(cata_len)]
 23. return catalog
 24. def write_metadata_file(meta_file, description, starttime, endtime, event_id):
 25. # Zapis do pliku
 26. meta_file.write('<metadata>' + "\n")
 27. meta_file.write(' <item name="episodeName" isRequired="true" minLength="10"/>' + "\n")
 28. meta_file.write(' <item name="episodeCode" isRequired="true" minLength="2"/>' + "\n")
 29. meta_file.write(
 30. ' <item name="episodeOwner" isRequired="true" enum="[&quot;IGF PAS&quot;, &quot;KWSA&quot;, &quot;GIG&quot;,&quot;GFZ&quot;, &quot;VAST&quot;]"/>' + "\n")
 31. meta_file.write(description + "\n")
 32. meta_file.write(' <item name="text" isRequired="true"/>' + "\n")
 33. meta_file.write(
 34. ' <item name="country" isRequired="true" enum="[&quot;Poland&quot;, &quot;Germany&quot;, &quot;Vietnam&quot;]"/>' + "\n")
 35. meta_file.write(
 36. ' <item name="region" enum="[&quot;Upper Silesia&quot;, &quot;Gross Schoenebeck&quot;, &quot;Legnica-Glogow Copper District&quot;, &quot;Niedzica&quot;, &quot;Quang Nam Province&quot;]"/>' + "\n")
 37. meta_file.write(
 38. ' <item name="positionType" isRequired="true" enum="[&quot;point&quot;, &quot;polygon&quot;]"/>' + "\n")
 39. meta_file.write(
 40. ' <item name="coordinateSystem" isRequired="true" enum="[&quot;LOCAL:POL001&quot;, &quot;WGS-84&quot;]"/>' + "\n")
 41. meta_file.write(' <item name="longitude" isRequired="true"/>' + "\n")
 42. meta_file.write(' <item name="latitude" isRequired="true"/>' + "\n")
 43. meta_file.write(starttime + "\n")
 44. meta_file.write(endtime + "\n")
 45. meta_file.write(event_id + "\n")
 46. meta_file.write(' <item name="itemType" readOnly="true"/>' + "\n")
 47. meta_file.write(' <item name="name" readOnly="true"/>' + "\n")
 48. meta_file.write(' <item name="path" readOnly="true"/>' + "\n")
 49. meta_file.write(
 50. ' <item name="dataType" enum="[&quot; &quot;, &quot;Accelerogram Miniseed Signal&quot;, &quot;Accelerogram Seed Signal&quot;, &quot;Air Quality&quot;, &quot;Air Stations&quot;, &quot;Atmospheric Pressure&quot;, &quot;Bottomhole Pressure&quot;, &quot;Catalog&quot;, &quot;Chemical Water Properties - site visit&quot;, &quot;Cumulative Injection&quot;, &quot;Episode Image&quot;, &quot;Episode Logo&quot;, &quot;Episode XML&quot;, &quot;Faults&quot;, &quot;Flowback Bottomhole Pressure&quot;, &quot;Flowback Rate&quot;, &quot;Flowback Volume&quot;, &quot;Geoarea&quot;, &quot;Ground Motion Catalog&quot;, &quot;Ground Motion Network&quot;, &quot;Injection Rate&quot;, &quot;Injection Volume&quot;, &quot;Mining Front Advance&quot;, &quot;Mining Polygon Advance&quot;, &quot;Miniseed Signal&quot;, &quot;Mine Area&quot;, &quot;Physical Water Properties - site visit&quot;, &quot;Physicochemical Water Properties&quot;, &quot;Physicochemical Water Properties - site visit&quot;, &quot;Powerplant Position&quot;, &quot;Proppant Concentration&quot;, &quot;Radon 222 Concentration&quot;, &quot;Ray Tracing Angles&quot;, &quot;Seed Signal&quot;, &quot;Seismic Network&quot;, &quot;Shapefile&quot;, &quot;Shear Wave Velocity&quot;, &quot;Shoreline&quot;, &quot;Steam production&quot;, &quot;Velocity Model&quot;, &quot;Water Lab Analyses&quot;, &quot;Water Level&quot;, &quot;Water Stations&quot;, &quot;Water Volume&quot;, &quot;Well Path&quot;, &quot;Well Position&quot;, &quot;Wellhead Pressure&quot;]"/>' + "\n")
 51. meta_file.write(
 52. ' <item name="impactingFactor" isRequired="true" enum="[&quot;underground mining&quot;, &quot;geothermal energy production&quot;, &quot;reservoir impoundment&quot;]"/>' + "\n")
 53. meta_file.write(
 54. ' <item name="type" enum="[&quot;data relevant for the considered hazards&quot;, &quot;seismic&quot;, &quot;water quality&quot;, &quot;air quality&quot;, &quot;satellite&quot;, &quot;industrial&quot;, &quot;geodata&quot;]"/>' + "\n")
 55. meta_file.write(' <item name="auxiliary" enum="[&quot;1&quot;]"/>' + "\n")
 56. meta_file.write(
 57. ' <item name="allowedDownload" isRequired="true" enum="[&quot;SHEER&quot;, &quot;EPOS-IP&quot;, &quot;all&quot;, &quot;affiliated&quot;]"/>' + "\n")
 58. meta_file.write(
 59. ' <item name="allowedVisibility" isRequired="true" enum="[&quot;SHEER&quot;, &quot;EPOS-IP&quot;, &quot;all&quot;, &quot;affiliated&quot;]"/>' + "\n")
 60. meta_file.write(' <item name="dataPolicy" isRequired="true"/>' + "\n")
 61. meta_file.write('</metadata>' + "\n")
 62. if __name__ == "__main__":
 63. ## Wszystkie inputy za jednym razem
 64. # Podaj sciezke do katalogu roboczego
 65. working_directory = input('Podaj sciezke gdzie znajduja sie wszystkie pliki.' + '\n')
 66. # Sprawdzenie czy podana lokalizacja folderu roboczego istnieje, jesli nie, próba wykonania skryptu w obecnej lokalizacji
 67. if os.path.isdir(working_directory):
 68. # Zmiana folderu roboczego
 69. os.chdir(working_directory)
 70. else:
 71. # Wypisz w konsoli komunikat
 72. print('Podana lokalizacja nie jest poprawna, sprobuje wykonac skrypt w lokalizacji gdzie znajdujde sie plik skryptu.')
 73. # Numer pierwszego sygnalu
 74. first_signal_no = 0
 75. # Numer ostatniego sygnalu
 76. last_signal_no = 9999999
 77. #Prealokacja zmiennej dla katalogu seismo
 78. catalog_name = ''
 79. i = 0
 80. # Petla sprawdzajaca czy podany plik katalogu istnieje
 81. while not os.path.exists(catalog_name):
 82. # Podaj nazwe piku z katalogiem
 83. catalog_name = input('Podaj pelna nazwe pliku z katalogiem.' + '\n')
 84. # Jesli podanie nazwy zostalo pominiete, znajdz plik w folderze roboczym
 85. if catalog_name == '':
 86. catalog_name = [f for f in os.listdir() if f[-12:].lower() == '_catalog.mat'][0]
 87. i += 1
 88. if i == 10:
 89. raise ValueError(
 90. 'Nie udalo Ci sie podac poprawnej nazwy katalogu az 10 razy, w podanym folderze tez nie ma tego pliku.'
 91. ' Sprawdz czy wszystko jest ok.')
 92. # Prealokacja zmiennej dla katalogu seismo
 93. acc_catalog_name = ''
 94. i = 0
 95. # Petla sprawdzajaca czy podany plik katalogu istnieje
 96. while not os.path.exists(acc_catalog_name):
 97. # Podaj nazwe piku z katalogiem
 98. acc_catalog_name = input('Podaj pelna nazwe pliku z ground motion katalogiem.' + '\n')
 99. # Jesli podanie nazwy zostalo pominiete, znajdz plik w folderze roboczym
 100. if acc_catalog_name == '':
 101. acc_catalog_name = [f for f in os.listdir() if f[-14:].lower() == '_gmcatalog.mat'][0]
 102. i += 1
 103. if i == 10:
 104. raise ValueError(
 105. 'Nie udalo Ci sie podac poprawnej nazwy ground motion katalogu az 10 razy, w podanym folderze tez nie ma tego pliku.'
 106. ' Sprawdz czy wszystko jest ok.')
 107. # Podaj nazwe publikacji w CIBIS
 108. try:
 109. cibis_publication_no = int(input('Podaj numer publikacji CIBIS.' + '\n'))
 110. except ValueError:
 111. cibis_publication_no = 1
 112. print('Podana wartosc nie jest liczba. Wartosc ustawiona na 1.')
 113. # Parsowanie catalogu
 114. parsed_catalog = parse_catalog(catalog_name)
 115. acc_parsed_catalog = parse_catalog(acc_catalog_name)
 116. #Prealokacja zmiennej dla typu magnitudy
 117. magnitude_type = None
 118. #Petla sprawdzajaca czy typ magnitudy jest poprawnie wpisanyw
 119. while not magnitude_type in ('ml','mw'):
 120. magnitude_type = input('Wykorzystac mw czy ml? Wpisz mw lub ml.' + '\n')
 121. try:
 122. parsed_catalog[magnitude_type]
 123. except KeyError:
 124. print('W katalogu nie ma magnitudy ', magnitude_type,
 125. '. Spróbuję ustawić magnitudę mw, jeśli program się wysypie to sprawdź katalog. ')
 126. magnitude_type = 'mw'
 127. # Lista plikow seed w katalogu, zawężona do plikow o numerach wiekszych lub rownych numerowi poczatkowemu i
 128. # mniejszych lub rownych numerowi koncowemu
 129. file_list = [f for f in os.listdir() if f[-5:] == '.seed' and
 130. int(f[-11:-5]) >= first_signal_no and
 131. int(f[-11:-5]) <= last_signal_no]
 132. for file in file_list:
 133. # Przeczytaj plik seed
 134. seed_file = obspy.read(file)
 135. # Tworzenie pliku metadanych
 136. metadata_file = open(''.join([file, '_', str(cibis_publication_no), '.metadata']), mode='w')
 137. # Uzyskanie earthquake id z XMLa
 138. earthquake_id = acc_parsed_catalog['eid'][[ i for i,rid in enumerate(acc_parsed_catalog['rid']) if rid[0][:-5] == file[:-5]][0]][0]
 139. # Pobierz magnitude z katalogu
 140. magnitude = parsed_catalog[magnitude_type][parsed_catalog['id'].index(earthquake_id)]
 141. # Pobierz date z katalogu, format matlabowy
 142. matlab_datenum = parsed_catalog['time'][parsed_catalog['id'].index(earthquake_id)]
 143. # Skonwertuj date z formatu matlabowego na pythonowy
 144. date_of_eq = datetime.fromordinal(int(matlab_datenum)) + timedelta(days=matlab_datenum%1) - timedelta(days = 366)
 145. if magnitude_type == 'ml':
 146. description_magnitude_type = ' with ML='
 147. else:
 148. description_magnitude_type = ' with Mw='
 149. # Stworz linijke description
 150. description = ''.join([' <item name="description">','Signal of event (trigger accelerogram) which occurred on ',
 151. date_of_eq.strftime('%Y-%b-%d %X'), description_magnitude_type,
 152. str(magnitude), ' (eventID=', earthquake_id, ')', '</item>'])
 153. # Stworz linijke starttime
 154. starttime = ''.join([' <item name="start">',seed_file[0].stats.starttime.strftime('%Y%m%d%H%M%S.3Z'),'</item>'])
 155. # Stworz linijke endtime
 156. endtime = ''.join([' <item name="end">', seed_file[0].stats.endtime.strftime('%Y%m%d%H%M%S.3Z'), '</item>'])
 157. # Stworz linijke event_id
 158. event_id = ''.join([' <item name="eventID">',earthquake_id,'</item>'])
 159. # Zapisz wszystko do pliku
 160. write_metadata_file(metadata_file,description,starttime,endtime,event_id)
 161. #Zamknij plik
 162. metadata_file.close()
 163. input('Udalo sie! Wcisnij enter aby zamknac okno.')