PageRenderTime 30ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 7ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/classes/ag/AgHTML.php

https://github.com/orphee2633/AgFramework
PHP | 125 lines | 88 code | 24 blank | 13 comment | 8 complexity | cec6bbbad6a36b8200a3e399aafb80da MD5 | raw file
 1<?php
 2
 3/**
 4 * Descripcion : Objeto de html para imprimir resultados en pantalla desde
 5 * 
 6 * un controlador, tiene como objetivo reducir la cantidad de codigo a escribir
 7 * 
 8 * en HTML asi como dar un orden o estructura al sistema, puede imprimir tags
 9 * 
 10 * de html o bien traer e incluir framentos de html segun sea necesario.
 11 * 
 12 * 
 13 *
 14 * @author Arnoldo Iglesias Ramos
 15 */
 16class AgHTML {
 17  
 18  public $titulo;
 19  public $css;
 20  public $js;
 21  public $flow;
 22  public $messages;
 23  public $display_data;
 24  
 25  function __construct()
 26  {
 27    $this->titulo = "Pagina Ag";
 28    
 29    $this->css = array();
 30    
 31    $this->js = array();
 32  }
 33    
 34  function template($string, $controller = "")
 35  {
 36    if(is_file(VIEW_DIR.$string.".php") && empty($controller))
 37    {
 38      include(VIEW_DIR.$string.".php");
 39      
 40      return;
 41    }
 42    
 43    elseif(is_file(VIEW_DIR.$controller."/".$string.".php") && !empty($controller))
 44    {  
 45        include(VIEW_DIR.$controller."/".$string.".php");
 46        
 47        return;
 48    }
 49
 50  }
 51  
 52  function set($item, $flag = "titulo")
 53  {
 54    switch($flag)
 55    {
 56      case "titulo":
 57        $this->titulo = $item;
 58        break;
 59      
 60      case "css":
 61        $this->css[] = $item;
 62        break;
 63      
 64      case "js":
 65        $this->js[] = $item;
 66        break;
 67      
 68      case "flow":
 69        $this->flow[] = $item;
 70        break;
 71      
 72      default:
 73        $this->titulo = $item;
 74        break;
 75        
 76    }
 77  }
 78  
 79  function setCSS()
 80  {
 81    foreach($this->css as $file)
 82    {
 83      if(is_file(RESOURCE_DIR."css/".$file))
 84      {
 85        echo "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"".RESOURCE_DIR."css/".$file."\" />\n";
 86      }
 87    }
 88  }
 89  
 90  function setJS()
 91  {
 92    foreach($this->js as $file)
 93    {
 94      if(is_file(RESOURCE_DIR."js/".$file))
 95      {
 96        echo "<script type=\"text/javascript\" src=\"".RESOURCE_DIR."js/".$file."\"></script>\n";
 97      }
 98    }
 99  }
100  
101  public function callview($controlador = "main", $action = "index")
102  {  
103    foreach($this->flow as $template)
104    {  
105      if($template == "AgOutput")
106      {
107        if(is_file(VIEW_DIR.$controlador."/".$action.".php"))
108              
109          $this->template($action, $controlador);
110      }  
111      else
112      {  
113        $this->template($template);  
114      }
115    }
116  }
117  
118  public function addMessage($message, $type){ $this->messages[] = new AgMessage($message, $type); }
119  
120  public function a($nombre, $que){$this->display_data[$nombre] = $que;}
121  
122  public function d($que){return $this->display_data[$que];}
123}
124
125?>