PageRenderTime 15ms CodeModel.GetById 4ms app.highlight 5ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/admin/locale/sq/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 812 lines | 658 code | 154 blank | 0 comment | 0 complexity | ddf86958ca408553da46d91055f4b1d1 MD5 | raw file
Possible License(s): BSD-3-Clause
 1# This file is distributed under the same license as the Django package.
 2#
 3msgid ""
 4msgstr ""
 5"Project-Id-Version: Django\n"
 6"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 7"POT-Creation-Date: 2011-03-20 21:03+0100\n"
 8"PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:44+0000\n"
 9"Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10"Language-Team: Albanian <None>\n"
 11"MIME-Version: 1.0\n"
 12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14"Language: sq\n"
 15"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 16
 17#: actions.py:49
 18#, python-format
 19msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
 20msgstr "U fshinë me sukses %(count)d %(items)s."
 21
 22#: actions.py:61 options.py:1219
 23#, python-format
 24msgid "Cannot delete %(name)s"
 25msgstr "S'mund të fshijë %(name)s"
 26
 27#: actions.py:63 options.py:1221
 28msgid "Are you sure?"
 29msgstr "Jeni i sigurt?"
 30
 31#: actions.py:85
 32#, python-format
 33msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
 34msgstr "Fshiji %(verbose_name_plural)s e përzgjdhur"
 35
 36#: filterspecs.py:54
 37#, python-format
 38msgid ""
 39"<h3>By %s:</h3>\n"
 40"<ul>\n"
 41msgstr ""
 42"<h3>Nga %s:</h3>\n"
 43"<ul>\n"
 44
 45#: filterspecs.py:104 filterspecs.py:139 filterspecs.py:168 filterspecs.py:258
 46msgid "All"
 47msgstr "Krejt"
 48
 49#: filterspecs.py:139
 50msgid "Yes"
 51msgstr "Po"
 52
 53#: filterspecs.py:139
 54msgid "No"
 55msgstr "Jo"
 56
 57#: filterspecs.py:150
 58msgid "Unknown"
 59msgstr "E panjohur"
 60
 61#: filterspecs.py:196
 62msgid "Any date"
 63msgstr "Çfarëdo date"
 64
 65#: filterspecs.py:197
 66msgid "Today"
 67msgstr "Sot"
 68
 69#: filterspecs.py:200
 70msgid "Past 7 days"
 71msgstr "7 ditët e shkuara"
 72
 73#: filterspecs.py:203
 74msgid "This month"
 75msgstr "Këtë muaj"
 76
 77#: filterspecs.py:205
 78msgid "This year"
 79msgstr "Këtë vit"
 80
 81#: forms.py:9
 82msgid ""
 83"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
 84"sensitive."
 85msgstr ""
 86"Ju lutem, jepni një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim të saktë. Mbani "
 87"parasysh që në të dyja fushat ka ndryshim mes shkronjash të mëdha dhe "
 88"shkronjash të vogla."
 89
 90#: forms.py:18
 91msgid "Please log in again, because your session has expired."
 92msgstr "Ju lutem, hyni sërish, sepse sesioni juaj ka skaduar."
 93
 94#: forms.py:37
 95#, python-format
 96msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
 97msgstr ""
 98"Adresa juaj e-mail nuk është emri juaj i përdoruesit. Provoni '%s' më mirë."
 99
100#: helpers.py:19
101msgid "Action:"
102msgstr "Veprim:"
103
104#: models.py:19
105msgid "action time"
106msgstr "kohë veprimi"
107
108#: models.py:22
109msgid "object id"
110msgstr "id objekti"
111
112#: models.py:23
113msgid "object repr"
114msgstr ""
115
116#: models.py:24
117msgid "action flag"
118msgstr "shenjë veprimi"
119
120#: models.py:25
121msgid "change message"
122msgstr "mesazh ndryshimi"
123
124#: models.py:28
125msgid "log entry"
126msgstr "zë regjistrimi"
127
128#: models.py:29
129msgid "log entries"
130msgstr "zëra regjistrimi"
131
132#: options.py:147 options.py:162
133msgid "None"
134msgstr "Asnjë"
135
136#: options.py:627
137#, python-format
138msgid "Changed %s."
139msgstr "Ndryshoi %s."
140
141#: options.py:627 options.py:637
142msgid "and"
143msgstr " dhe "
144
145#: options.py:632
146#, python-format
147msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
148msgstr "U shtua %(name)s \"%(object)s\"."
149
150#: options.py:636
151#, python-format
152msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
153msgstr "U ndryshua %(list)s për %(name)s \"%(object)s\"."
154
155#: options.py:641
156#, python-format
157msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
158msgstr "U fshi %(name)s \"%(object)s\"."
159
160#: options.py:645
161msgid "No fields changed."
162msgstr "Nuk u ndryshuan fusha."
163
164#: options.py:717
165#, python-format
166msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
167msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" u shtua me sukses."
168
169#: options.py:721 options.py:761
170msgid "You may edit it again below."
171msgstr "Mund ta përpunoni sërish më poshtë."
172
173#: options.py:731 options.py:771
174#, python-format
175msgid "You may add another %s below."
176msgstr "Mund të shtoni një tjetër %s më poshtë."
177
178#: options.py:759
179#, python-format
180msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
181msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" u ndryshua me sukses."
182
183#: options.py:767
184#, python-format
185msgid ""
186"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
187msgstr ""
188"%(name)s \"%(obj)s\" u shtua me sukses. Mund ta përpunoni sërish më poshtë."
189
190#: options.py:827 options.py:1085
191msgid ""
192"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
193"been changed."
194msgstr ""
195"Duhen përzgjedhur objekte që të kryhen veprime mbi ta. Nuk u ndryshua ndonjë "
196"objekt."
197
198#: options.py:846
199msgid "No action selected."
200msgstr "Pa përzgjedhje veprimi."
201
202#: options.py:927
203#, python-format
204msgid "Add %s"
205msgstr "Shtoni %s"
206
207#: options.py:953 options.py:1194
208#, python-format
209msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
210msgstr "Objekti %(name)s me kyç parësor %(key)r nuk ekziston."
211
212#: options.py:1018
213#, python-format
214msgid "Change %s"
215msgstr "Ndrysho %s"
216
217#: options.py:1065
218msgid "Database error"
219msgstr "Gabimi baze të dhënash"
220
221#: options.py:1127
222#, python-format
223msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
224msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
225msgstr[0] "%(count)s %(name)s u ndryshua me sukses."
226msgstr[1] "%(count)s %(name)s u ndryshuan me sukses."
227
228#: options.py:1154
229#, python-format
230msgid "%(total_count)s selected"
231msgid_plural "All %(total_count)s selected"
232msgstr[0] "%(total_count)s të përzgjedhur"
233msgstr[1] "Krejt %(total_count)s të përzgjedhurat"
234
235#: options.py:1159
236#, python-format
237msgid "0 of %(cnt)s selected"
238msgstr "0 nga %(cnt)s të përzgjedhur"
239
240#: options.py:1210
241#, python-format
242msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
243msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" u fshi me sukses."
244
245#: options.py:1255
246#, python-format
247msgid "Change history: %s"
248msgstr "Ndryshoni historikun: %s"
249
250#: sites.py:319 templates/admin/login.html:42
251#: templates/registration/password_reset_complete.html:14
252#: views/decorators.py:26
253msgid "Log in"
254msgstr "Hyni"
255
256#: sites.py:375
257msgid "Site administration"
258msgstr "Administrim site-i"
259
260#: sites.py:419
261#, python-format
262msgid "%s administration"
263msgstr "Administrim i %s"
264
265#: widgets.py:75
266msgid "Date:"
267msgstr "Datë:"
268
269#: widgets.py:75
270msgid "Time:"
271msgstr "Kohë:"
272
273#: widgets.py:140
274msgid "Lookup"
275msgstr "Kërkim"
276
277#: widgets.py:246
278msgid "Add Another"
279msgstr "Shtoni Një Tjetër"
280
281#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
282msgid "Page not found"
283msgstr "Nuk u gjet faqe"
284
285#: templates/admin/404.html:10
286msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
287msgstr "Na ndjeni, por faqja e kërkuar nuk gjendet dot."
288
289#: templates/admin/500.html:4 templates/admin/app_index.html:8
290#: templates/admin/base.html:55 templates/admin/change_form.html:19
291#: templates/admin/change_list.html:42
292#: templates/admin/delete_confirmation.html:6
293#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:6
294#: templates/admin/invalid_setup.html:4 templates/admin/object_history.html:6
295#: templates/admin/auth/user/change_password.html:12
296#: templates/registration/logged_out.html:4
297#: templates/registration/password_change_done.html:5
298#: templates/registration/password_change_form.html:6
299#: templates/registration/password_reset_complete.html:4
300#: templates/registration/password_reset_confirm.html:4
301#: templates/registration/password_reset_done.html:4
302#: templates/registration/password_reset_form.html:4
303msgid "Home"
304msgstr "Hyrje"
305
306#: templates/admin/500.html:4
307msgid "Server error"
308msgstr "Gabim shërbyesi"
309
310#: templates/admin/500.html:6
311msgid "Server error (500)"
312msgstr "Gabim shërbyesi (500)"
313
314#: templates/admin/500.html:9
315msgid "Server Error <em>(500)</em>"
316msgstr "Gabim Shërbyesi <em>(500)</em>"
317
318#: templates/admin/500.html:10
319msgid ""
320"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
321"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
322msgstr ""
323"Pati një gabim. U është njoftuar përgjegjësve të site-it përmes e-mail-it "
324"dhe do të duhej të ndreqej shpejt. Faleminderit për durimin."
325
326#: templates/admin/actions.html:4
327msgid "Run the selected action"
328msgstr "Xhironi veprimin e përzgjedhur"
329
330#: templates/admin/actions.html:4
331msgid "Go"
332msgstr "Shko tek"
333
334#: templates/admin/actions.html:11
335msgid "Click here to select the objects across all pages"
336msgstr "Klikoni këtu që të përzgjidhni objektet nëpër krejt faqet"
337
338#: templates/admin/actions.html:11
339#, python-format
340msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
341msgstr "Përzgjidhni krejt %(total_count)s %(module_name)s"
342
343#: templates/admin/actions.html:13
344msgid "Clear selection"
345msgstr "Pastroje përzgjedhjen"
346
347#: templates/admin/app_index.html:10 templates/admin/index.html:19
348#, python-format
349msgid "%(name)s"
350msgstr "%(name)s"
351
352#: templates/admin/base.html:28
353msgid "Welcome,"
354msgstr "Mirë se vini,"
355
356#: templates/admin/base.html:33
357#: templates/registration/password_change_done.html:4
358#: templates/registration/password_change_form.html:5
359msgid "Documentation"
360msgstr "Dokumentim"
361
362#: templates/admin/base.html:41
363#: templates/admin/auth/user/change_password.html:16
364#: templates/admin/auth/user/change_password.html:49
365#: templates/registration/password_change_done.html:4
366#: templates/registration/password_change_form.html:5
367msgid "Change password"
368msgstr "Ndryshoni fjalëkalimin"
369
370#: templates/admin/base.html:48
371#: templates/registration/password_change_done.html:4
372#: templates/registration/password_change_form.html:5
373msgid "Log out"
374msgstr "Dilni"
375
376#: templates/admin/base_site.html:4
377msgid "Django site admin"
378msgstr "Përgjegjësi i site-it Django"
379
380#: templates/admin/base_site.html:7
381msgid "Django administration"
382msgstr "Administrim i Django-s"
383
384#: templates/admin/change_form.html:22 templates/admin/index.html:29
385msgid "Add"
386msgstr "Shtoni"
387
388#: templates/admin/change_form.html:31 templates/admin/object_history.html:10
389msgid "History"
390msgstr "Historik"
391
392#: templates/admin/change_form.html:32
393#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
394#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:28
395msgid "View on site"
396msgstr "Shiheni në site"
397
398#: templates/admin/change_form.html:43 templates/admin/change_list.html:73
399#: templates/admin/login.html:17
400#: templates/admin/auth/user/change_password.html:25
401#: templates/registration/password_change_form.html:16
402msgid "Please correct the error below."
403msgid_plural "Please correct the errors below."
404msgstr[0] "Ju lutem, ndreqni gabimin e mëposhtëm."
405msgstr[1] "Ju lutem, ndreqini gabimet e mëposhtme."
406
407#: templates/admin/change_list.html:64
408#, python-format
409msgid "Add %(name)s"
410msgstr "Shto %(name)s"
411
412#: templates/admin/change_list.html:84
413msgid "Filter"
414msgstr "Filtër"
415
416#: templates/admin/delete_confirmation.html:10
417#: templates/admin/submit_line.html:4
418msgid "Delete"
419msgstr "Fshije"
420
421#: templates/admin/delete_confirmation.html:17
422#, python-format
423msgid ""
424"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
425"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
426"following types of objects:"
427msgstr ""
428"Fshirja e %(object_name)s '%(escaped_object)s' do të shpinte në fshirjen e "
429"objekteve të lidhur me të, por llogaria juaj nuk ka leje për fshirje të "
430"objekteve të llojeve të mëposhtëm:"
431
432#: templates/admin/delete_confirmation.html:25
433#, python-format
434msgid ""
435"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
436"following protected related objects:"
437msgstr ""
438"Fshirja e %(object_name)s '%(escaped_object)s' do të kërkonte fshirjen e "
439"objekteve vijues, të mbrojtur, të lidhur me të:"
440
441#: templates/admin/delete_confirmation.html:33
442#, python-format
443msgid ""
444"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
445"All of the following related items will be deleted:"
446msgstr ""
447"Jeni i sigurt se doni të fshihet %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
448"Krejt objektet vijues të lidhur me të do të fshihen:"
449
450#: templates/admin/delete_confirmation.html:38
451#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:43
452msgid "Yes, I'm sure"
453msgstr "Po, jam i sigurt"
454
455#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:9
456msgid "Delete multiple objects"
457msgstr "Fshini disa objekte njëherësh"
458
459#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:16
460#, python-format
461msgid ""
462"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
463"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
464"types of objects:"
465msgstr ""
466"Fshirja e %(objects_name)s të përzgjedhur do të shpjerë në fshirjen e "
467"objekteve të lidhur me të, por llogaria juaj nuk ka leje të fshijë llojet "
468"vijuese të objekteve:"
469
470#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:24
471#, python-format
472msgid ""
473"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
474"protected related objects:"
475msgstr ""
476"Fshirja e %(objects_name)s të përzgjedhur do të kërkonte fshirjen e "
477"objekteve vijues, të mbrojtur, të lidhur me të:"
478
479#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:32
480#, python-format
481msgid ""
482"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
483"following objects and their related items will be deleted:"
484msgstr ""
485"Jeni i sigurt se doni të fshihen e %(objects_name)s përzgjedhur? Krejt "
486"objektet vijues dhe gjëra të lidhura me ta do të fshihen:"
487
488#: templates/admin/filter.html:2
489#, python-format
490msgid " By %(filter_title)s "
491msgstr "Nga %(filter_title)s "
492
493#: templates/admin/index.html:18
494#, python-format
495msgid "Models available in the %(name)s application."
496msgstr "Modele të mundshme te zbatimi %(name)s."
497
498#: templates/admin/index.html:35
499msgid "Change"
500msgstr "Ndryshoje"
501
502#: templates/admin/index.html:45
503msgid "You don't have permission to edit anything."
504msgstr "Nuk keni leje për të përpunuar ndonjë gjë."
505
506#: templates/admin/index.html:53
507msgid "Recent Actions"
508msgstr "Veprime Së Fundi"
509
510#: templates/admin/index.html:54
511msgid "My Actions"
512msgstr "Veprimet e Mia"
513
514#: templates/admin/index.html:58
515msgid "None available"
516msgstr "Asnjë i passhëm"
517
518#: templates/admin/index.html:72
519msgid "Unknown content"
520msgstr "Lëndë e panjohur"
521
522#: templates/admin/invalid_setup.html:7
523msgid ""
524"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
525"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
526"the appropriate user."
527msgstr ""
528"Ka diçka që nuk shkon me instalimin e bazës suaj të të dhënave. Sigurohuni "
529"që janë krijuar tabelat e duhura të bazës së të dhënave, dhe që baza e të "
530"dhënave është e lexueshme nga përdoruesi i duhur."
531
532#: templates/admin/login.html:33
533msgid "Username:"
534msgstr "Emër përdoruesi:"
535
536#: templates/admin/login.html:37
537msgid "Password:"
538msgstr "Fjalëkalim:"
539
540#: templates/admin/object_history.html:22
541msgid "Date/time"
542msgstr "Datë/kohë"
543
544#: templates/admin/object_history.html:23
545msgid "User"
546msgstr "Përdorues"
547
548#: templates/admin/object_history.html:24
549msgid "Action"
550msgstr "Veprim"
551
552#: templates/admin/object_history.html:38
553msgid ""
554"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
555"admin site."
556msgstr ""
557"Ky objekt nuk ka historik ndryshimesh. Ndoshta nuk qe shtuar përmes këtij "
558"site-i administrimi."
559
560#: templates/admin/pagination.html:10
561msgid "Show all"
562msgstr "Shfaqi krejt"
563
564#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
565msgid "Save"
566msgstr "Ruaje"
567
568#: templates/admin/search_form.html:8
569msgid "Search"
570msgstr "Kërko"
571
572#: templates/admin/search_form.html:10
573#, python-format
574msgid "%(counter)s result"
575msgid_plural "%(counter)s results"
576msgstr[0] "%(counter)s përfundim"
577msgstr[1] "%(counter)s përfundime"
578
579#: templates/admin/search_form.html:10
580#, python-format
581msgid "%(full_result_count)s total"
582msgstr "%(full_result_count)s gjithsej"
583
584#: templates/admin/submit_line.html:5
585msgid "Save as new"
586msgstr "Ruaje si të ri"
587
588#: templates/admin/submit_line.html:6
589msgid "Save and add another"
590msgstr "Ruajeni dhe shtoni një tjetër"
591
592#: templates/admin/submit_line.html:7
593msgid "Save and continue editing"
594msgstr "Ruajeni dhe vazhdoni përpunimin"
595
596#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
597msgid ""
598"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
599"options."
600msgstr ""
601"Së pari, jepni një emër përdoruesi dhe fjalëkalim. Mandej, do të jeni në "
602"gjendje të përpunoni më tepër mundësi përdoruesi."
603
604#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
605msgid "Enter a username and password."
606msgstr "Jepni emër përdoruesi dhe fjalëkalim."
607
608#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
609#, python-format
610msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
611msgstr ""
612"Jepni një fjalëkalim të ri për përdoruesin <strong>%(username)s</strong>."
613
614#: templates/admin/auth/user/change_password.html:36
615msgid "Password"
616msgstr "Fjalëkalim"
617
618#: templates/admin/auth/user/change_password.html:42
619#: templates/registration/password_change_form.html:38
620msgid "Password (again)"
621msgstr "Fjalëkalim (sërish)"
622
623#: templates/admin/auth/user/change_password.html:43
624msgid "Enter the same password as above, for verification."
625msgstr "Jepni, për verifikim, të njëjtin fjalëkalim si më sipër."
626
627#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
628#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:113
629#, python-format
630msgid "Add another %(verbose_name)s"
631msgstr "Shtoni një tjetër %(verbose_name)s"
632
633#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
634#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:116
635msgid "Remove"
636msgstr "Hiqe"
637
638#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:15
639msgid "Delete?"
640msgstr "Të fshihet?"
641
642#: templates/registration/logged_out.html:8
643msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
644msgstr "Faleminderit që shpenzoni pak kohë të çmuar me site-in Web sot."
645
646#: templates/registration/logged_out.html:10
647msgid "Log in again"
648msgstr "Hyni sërish"
649
650#: templates/registration/password_change_done.html:5
651#: templates/registration/password_change_form.html:6
652#: templates/registration/password_change_form.html:8
653#: templates/registration/password_change_form.html:20
654msgid "Password change"
655msgstr "Ndryshim fjalëkalimi"
656
657#: templates/registration/password_change_done.html:7
658#: templates/registration/password_change_done.html:11
659msgid "Password change successful"
660msgstr "Ndryshim i sukseshëm fjalëkalimi"
661
662#: templates/registration/password_change_done.html:13
663msgid "Your password was changed."
664msgstr "Fjalëkalimi juaj u ndryshua."
665
666#: templates/registration/password_change_form.html:22
667msgid ""
668"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
669"password twice so we can verify you typed it in correctly."
670msgstr ""
671"Ju lutem, jepni fjalëkalimin tuaj të vjetër, për hir të sigurisë, dhe mandej "
672"jepni dy herë fjalëkalimin tuaj të ri, që kështu të mund të verifikojmë se e "
673"shtypët saktë."
674
675#: templates/registration/password_change_form.html:28
676msgid "Old password"
677msgstr "Fjalëkalim i vjetër"
678
679#: templates/registration/password_change_form.html:33
680msgid "New password"
681msgstr "Fjalëkalim i ri"
682
683#: templates/registration/password_change_form.html:44
684#: templates/registration/password_reset_confirm.html:21
685msgid "Change my password"
686msgstr "Ndrysho fjalëkalimin tim"
687
688#: templates/registration/password_reset_complete.html:4
689#: templates/registration/password_reset_confirm.html:6
690#: templates/registration/password_reset_done.html:4
691#: templates/registration/password_reset_form.html:4
692#: templates/registration/password_reset_form.html:6
693#: templates/registration/password_reset_form.html:10
694msgid "Password reset"
695msgstr "Ricaktim fjalëkalimi"
696
697#: templates/registration/password_reset_complete.html:6
698#: templates/registration/password_reset_complete.html:10
699msgid "Password reset complete"
700msgstr "Ricaktim fjalëkalimi i plotësuar"
701
702#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
703msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
704msgstr ""
705"Fjakalimi juaj u caktua. Mund të vazhdoni më tej dhe të bëni hyrjen tani."
706
707#: templates/registration/password_reset_confirm.html:4
708msgid "Password reset confirmation"
709msgstr "Ripohim ricaktimi fjalëkalimi"
710
711#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
712msgid "Enter new password"
713msgstr "Jepni fjalëkalim të ri"
714
715#: templates/registration/password_reset_confirm.html:14
716msgid ""
717"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
718"correctly."
719msgstr ""
720"Ju lutem, jepeni fjalëkalimin tuaj dy herë, që kështu të mund të verifikojmë "
721"që e shtypët saktë."
722
723#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
724msgid "New password:"
725msgstr "Fjalëkalim i ri:"
726
727#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
728msgid "Confirm password:"
729msgstr "Ripohoni fjalëkalimin:"
730
731#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
732msgid "Password reset unsuccessful"
733msgstr "Fjalëkalimi nuk u ricaktua me sukses"
734
735#: templates/registration/password_reset_confirm.html:28
736msgid ""
737"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
738"used. Please request a new password reset."
739msgstr ""
740"Lidhja për ricaktimin e fjalëkalimit qe e pavlefshme, ndoshta ngaqë është "
741"përdorur tashmë një herë. Ju lutem, kërkoni një ricaktim të ri fjalëkalimi."
742
743#: templates/registration/password_reset_done.html:6
744#: templates/registration/password_reset_done.html:10
745msgid "Password reset successful"
746msgstr "Ndryshim i sukseshëm fjalëkalimi"
747
748#: templates/registration/password_reset_done.html:12
749msgid ""
750"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
751"address you submitted. You should be receiving it shortly."
752msgstr ""
753"Ju dërguam me e-mail udhëzimet për rregullimin e fjalëkalimit tuaj, te "
754"adresa e-mail që keni dhënë. Do të duhej t'ju vinte pas pak."
755
756#: templates/registration/password_reset_email.html:2
757#, python-format
758msgid ""
759"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
760"user account at %(site_name)s."
761msgstr ""
762
763#: templates/registration/password_reset_email.html:4
764msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
765msgstr "Ju lutem, shkoni te faqja vijuese dhe zgjidhni një fjalëkalim të ri:"
766
767#: templates/registration/password_reset_email.html:8
768msgid "Your username, in case you've forgotten:"
769msgstr "Emri juaj i përdoruesit, në rast se e keni harruar:"
770
771#: templates/registration/password_reset_email.html:10
772msgid "Thanks for using our site!"
773msgstr "Faleminderit që përdorni site-in tonë!"
774
775#: templates/registration/password_reset_email.html:12
776#, python-format
777msgid "The %(site_name)s team"
778msgstr "Ekipi i %(site_name)s"
779
780#: templates/registration/password_reset_form.html:12
781msgid ""
782"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
783"instructions for setting a new one."
784msgstr ""
785"Harruat fjalëkalimin tuaj? Jepni më poshtë adresën tuaj e-mail, dhe do t'ju "
786"dërgojmë në të udhëzimet për të caktuar një të ri."
787
788#: templates/registration/password_reset_form.html:16
789msgid "E-mail address:"
790msgstr "Adresë e-mail:"
791
792#: templates/registration/password_reset_form.html:16
793msgid "Reset my password"
794msgstr "Ricakto fjalëkalimin tim"
795
796#: templatetags/admin_list.py:290
797msgid "All dates"
798msgstr "Krejt datat"
799
800#: views/main.py:27
801msgid "(None)"
802msgstr ""
803
804#: views/main.py:66
805#, python-format
806msgid "Select %s"
807msgstr "Përzgjidhni %s"
808
809#: views/main.py:66
810#, python-format
811msgid "Select %s to change"
812msgstr "Përzgjidhni %s për ta ndryshuar"