PageRenderTime 5ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/TomislavHorvatek/Sto_sam_radio.txt

http://labaratorijske2011.googlecode.com/
Plain Text | 115 lines | 89 code | 26 blank | 0 comment | 0 complexity | 8449ff5438ce61f5da4478cb47d6929d MD5 | raw file
 1ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ PROJEKTA
 2==========================
 3
 4Današnji datum: 26.05.2011.
 5Datum pokretanja projekta: 01.03.2011.
 6Voditelj projekta: Siniša Tkal?ec
 7Naziv projekta: n tier aplikacija za VSITE
 8Sponzor projekta: Pavle Špoljari?
 9Radna grupa: Radno okruženje
 10Verzija izvještaja: 0
 11
 12Svrha izvještaja je uvid i pregled projekta u vidu procesa, metodologije, raspolaganje sredstvima i 
 13vremenom, te sve radnje koje su pokrenute.
 14
 15
 16Pregled projekta
 17=================
 18Sponzor projekta, gospodin Pavle Špoljari?, ulaže svoja financijska sredstva za realizaciju projekta 
 19u vidu aplikacije za mobilne ure?aje na Android platformi. Zamišljena je višeslojna aplikacija koja 
 20?e osim svog klijentskog uklju?ivati i serverski dio.
 21
 22Projekt je pokrenut na inicijalnom sastanku sponzora i djelatnika tvrtke za razvoj mobilnih aplikacija 
 23gdje je bila iznesena osnovna ideja i prijedlozi mogu?nosti od strane djelatnika. Zbog velike 
 24konkurencije i što bržeg preuzimanja potencijalnih korisnika, dogovoren je rok od 3 mjeseca za 
 25realizaciju što je i usvojeno od strane djelatnika.
 26
 27Na prvom slijede?em sastanku izabran je voditelj projekta, te je potom voditelj izabrao voditelje 
 28radnih grupa. Kao voditelj projekta izabran je gospodine Tkal?ec Siniša, te je preuzeo odgovornost 
 29prema sponzoru projekta.
 30
 31Voditelji radnih grupa su slijede?e osobe:
 321. Žalig Tihomir – Planeri i arhitekti
 332. Mikuli? Romeo – Dokumentacija
 343. Kova?evi? Bruno – Repozitorij i grupni alati
 354. Horvatek Tomislav – Radno okruženje
 36
 37Tako?er, kao zamjenik voditelja projekta izabran je gospodin Horvatek Tomislav, te je sukladno 
 38funkciji preuzeo i odgovornost za uspješnost projekta.
 39
 40?lanovi grupe Radno okruženje su slije?e osobe: Marinko Rin?i?, Mislav Šantek, Luka Hranjec i 
 41Igor Repinc.
 42
 43
 44Sažetak rezultata
 45=================
 46Nažalost nikakvi zna?ajni rezultati nisu postignuti pri realizaciji projekta. Projekt je od samih 
 47po?etaka bio osu?en na propast kako zbog iskustva u vo?enju takvog projekta, tako i zbog 
 48nezainteresiranosti svih ?lanova projektnog tima.
 49
 50
 51Pregled metodologije i projekta
 52===============================
 53Kako je naša grupa dobila zadatak pripreme radnog okruženja, pristupilo smo aktivnostima kako slijedi.
 54
 55Priprema
 56Pokrenute su sve radnje za pripremu radnog okruženja razvoja mobilnih aplikacija pod Android operativnim 
 57sustavom. U našem slu?aju to se odnosilo na snimanje postoje?eg stanja, pregled gotovih rješenja na 
 58tržištu i prikupljanje ponuda za sav eventualno potreban hardver i softver.
 59
 60Planiranje
 61Pristupanje planiranju radnog okruženja na osnovu postoje?eg stanja, informacija sa sastanka i usvojenih 
 62ideja grupe Planeri i arhitekti.
 63
 64U dogovoru sa grupom za razvoj koristiti ?e se slijede?e:
 65-	Windows i Linux poslužitelji
 66-	Internet Information Services
 67-	Android SDK
 68-	mySQL relacijska baza podataka
 69-	PhoneGap
 70-	Eclipse - integrirano razvojno okruženje
 71
 72Implementacija
 73Planirane aktivnosti:
 74 1.Priprema hardverske platforme
 75 2. Instalacija operativnih sustava (Windows, Linux)
 76 3. Instalacija i podešavanje baze podataka – mySQL
 77 4. Instalacija i podešavanje servisa i ostalih potrebnih programa:
 78  a. IIS
 79  b. Eclipse – Java, PHP
 80  c. Android SDK
 81  d. PhoneGap
 82 5. Content Management poslužitelj koji ?e pripremiti radna grupa Repozitorij
 83 6. Izrada nacrta procedura za podršku
 84
 85Za svaku od faza je izra?en plan implementacije, odnosno vremenski okvir. Na temelju vremenskih okvira ostalih 
 86timova, trebao je biti izra?en je Gantov dijagram iz kojeg bi dobili uvid u osnovni vremenki okvir svih faza 
 87ne samo našeg nego i ostalih timova.
 88
 89Pokretanje sustava
 90Pokretanje cijelog sustava nakon implementacije i testiranje funkcionalnosti.
 91
 92Optimizacija
 93Optimizacija sustava za vrijeme rada, ispravlanje grešaka na kje korisnici nai?u, fino podešavanje.
 94
 95
 96Analiza i pregled razvoja projekta
 97==================================
 98U po?eku je vladala zainteresiranost ili uzbu?enje zbog druga?ijeg opho?enja sa ?lanovima projektnog tima 
 99(studentima), te se stekao dojam kako ?e sve te?i bez nekih ve?i problema. Slijede?a dva sastanka su prošla 
100u dosta opuštenoj atmosferi što je dodatno nekima dalo poticaj da se isklju?e iz daljnjih rasprava. Kao što 
101je to slu?aj i u životu, pojavile su se neke frakcije koje su imale za ideju realizirati projekt, ali uvo?enjem 
102vlastitih ideja kako bi to trebalo biti, a prate?i smjernice projekta. Osobno nemam ništa protiv takve inicijative, 
103ali onda je bitan timski rad kako bi svi mogli biti uklju?eni i na neki na?in doprinijeti stvarnoj realizaciji 
104projekta, pa makar on i odstupio od zadanih smjernica.
105
106
107Zaklju?ak i poduzete radnje
108===========================
109Zbog nedovoljnog iskustva i neozbiljnog shva?anja uloga u kojima smo se našli dovela je do raspada sustava i 
110neispunjavanja preuzetih obveza. Kako nije postojao timski duh, ve? smo se ekipirali u grupe kao što je inicijalno 
111odabrano, te se nisu u potpunosti prihva?ale ideje koje bi netko iznio.
112
113Da se radilo o ozbiljnom projektu, investitor i vlasnik projekta nas je mogao kazniti zbog neispunjavanja preuzetih 
114ugovorenih obveza u iznosu od, primjerice, 30% od ukupno utrošenih sredstava pri pokretanju projekta.
115