PageRenderTime 23ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/comments/locale/sq/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 303 lines | 243 code | 60 blank | 0 comment | 0 complexity | f44dbeab20d1deba80c84c55efb1dfd7 MD5 | raw file
  1# This file is distributed under the same license as the Django package.
  2#
  3msgid ""
  4msgstr ""
  5"Project-Id-Version: Django\n"
  6"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  7"POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:15-0400\n"
  8"PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:42+0000\n"
  9"Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10"Language-Team: Albanian <None>\n"
 11"MIME-Version: 1.0\n"
 12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14"Language: sq\n"
 15"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 16
 17#: admin.py:12
 18msgid "Content"
 19msgstr "Lëndë"
 20
 21#: admin.py:15
 22msgid "Metadata"
 23msgstr "Tejtëdhëna"
 24
 25#: admin.py:42
 26msgid "flagged"
 27msgid_plural "flagged"
 28msgstr[0] "me shenjë"
 29msgstr[1] "me shenjë"
 30
 31#: admin.py:43
 32msgid "Flag selected comments"
 33msgstr "Vëru shenjë komenteve të përzgjedhura"
 34
 35#: admin.py:47
 36msgid "approved"
 37msgid_plural "approved"
 38msgstr[0] "i miratuar"
 39msgstr[1] "të miratuar"
 40
 41#: admin.py:48
 42msgid "Approve selected comments"
 43msgstr "Miratoji komentet e përzgjedhura"
 44
 45#: admin.py:52
 46msgid "removed"
 47msgid_plural "removed"
 48msgstr[0] "i hequr"
 49msgstr[1] "të hequr"
 50
 51#: admin.py:53
 52msgid "Remove selected comments"
 53msgstr "Hiqi komentet e përzgjedhur"
 54
 55#: admin.py:65
 56#, python-format
 57msgid "1 comment was successfully %(action)s."
 58msgid_plural "%(count)s comments were successfully %(action)s."
 59msgstr[0] "1 koment %(action)s me sukses."
 60msgstr[1] "%(count)s komente %(action)s me sukses."
 61
 62#: feeds.py:13
 63#, python-format
 64msgid "%(site_name)s comments"
 65msgstr "komente te %(site_name)s"
 66
 67#: feeds.py:23
 68#, python-format
 69msgid "Latest comments on %(site_name)s"
 70msgstr "Komentet më të fundit te %(site_name)s"
 71
 72#: forms.py:109
 73msgid "Name"
 74msgstr "Emër"
 75
 76#: forms.py:110
 77msgid "Email address"
 78msgstr "Adresë email"
 79
 80#: forms.py:111
 81msgid "URL"
 82msgstr "URL"
 83
 84#: forms.py:112
 85msgid "Comment"
 86msgstr "Koment"
 87
 88#: forms.py:191
 89#, python-format
 90msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
 91msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
 92msgstr[0] "Mbani gojën! Këtu nuk lejohet fjala %s."
 93msgstr[1] "Mbani gojën! Këtu nuk lejohen fjalët %s."
 94
 95#: forms.py:198
 96msgid ""
 97"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
 98msgstr ""
 99"Nëse fusni diçka në këtë fushë komenti juaj do të trajtohet si i pavlerë"
100
101#: models.py:22
102msgid "content type"
103msgstr "lloj lënde"
104
105#: models.py:24
106msgid "object ID"
107msgstr "ID objekti"
108
109#: models.py:50 models.py:168
110msgid "user"
111msgstr "përdorues"
112
113#: models.py:52
114msgid "user's name"
115msgstr "emri i përdoruesit"
116
117#: models.py:53
118msgid "user's email address"
119msgstr "adresa email e përdoruesit"
120
121#: models.py:54
122msgid "user's URL"
123msgstr "URL përdoruesi"
124
125#: models.py:56 models.py:76 models.py:169
126msgid "comment"
127msgstr "koment"
128
129#: models.py:59
130msgid "date/time submitted"
131msgstr "data/koha e parashtrimit"
132
133#: models.py:60
134msgid "IP address"
135msgstr "Adresë IP"
136
137#: models.py:61
138msgid "is public"
139msgstr "është publike"
140
141#: models.py:62
142msgid ""
143"Uncheck this box to make the comment effectively disappear from the site."
144msgstr ""
145"Hiqjani shenjën kësaj kutize që ta bëni komentin të zhduket faktikisht prej "
146"site-it."
147
148#: models.py:64
149msgid "is removed"
150msgstr "është hequr"
151
152#: models.py:65
153msgid ""
154"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
155"removed\" message will be displayed instead."
156msgstr ""
157"I vini shenjë kësaj kutie, nëse komenti është i papërshtatshëm. Në vend të "
158"tij do të shfaqet një mesazh \"Ky koment është hequr\"."
159
160#: models.py:77
161msgid "comments"
162msgstr "komente"
163
164#: models.py:119
165msgid ""
166"This comment was posted by an authenticated user and thus the name is read-"
167"only."
168msgstr ""
169"Ky koment u postua nga një përdorues i mirëfilltësuar, ndaj emri është nën "
170"atributin vetëm-lexim."
171
172#: models.py:128
173msgid ""
174"This comment was posted by an authenticated user and thus the email is read-"
175"only."
176msgstr ""
177"Ky koment u postua nga një përdorues i mirëfilltësuar, ndaj email-i është "
178"nën atributin vetëm-lexim."
179
180#: models.py:153
181#, python-format
182msgid ""
183"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
184"\n"
185"%(comment)s\n"
186"\n"
187"http://%(domain)s%(url)s"
188msgstr ""
189"Postuar nga %(user)s më %(date)s\n"
190"\n"
191"%(comment)s\n"
192"\n"
193"http://%(domain)s%(url)s"
194
195#: models.py:170
196msgid "flag"
197msgstr "shenjë"
198
199#: models.py:171
200msgid "date"
201msgstr "datë"
202
203#: models.py:181
204msgid "comment flag"
205msgstr "shenjë komenti"
206
207#: models.py:182
208msgid "comment flags"
209msgstr "shenja komenti"
210
211#: templates/comments/approve.html:4
212msgid "Approve a comment"
213msgstr "Miratoni një koment"
214
215#: templates/comments/approve.html:7
216msgid "Really make this comment public?"
217msgstr "Të bëhet vërtet publik ky koment?"
218
219#: templates/comments/approve.html:12
220msgid "Approve"
221msgstr "Miratoje"
222
223#: templates/comments/approved.html:4
224msgid "Thanks for approving"
225msgstr "Faleminderit që e miratuat"
226
227#: templates/comments/approved.html:7 templates/comments/deleted.html:7
228#: templates/comments/flagged.html:7
229msgid ""
230"Thanks for taking the time to improve the quality of discussion on our site"
231msgstr ""
232"Faleminderit për kohën e harxhuar për përmirësimin e cilësisë së diskutimit "
233"në site-in tonë."
234
235#: templates/comments/delete.html:4
236msgid "Remove a comment"
237msgstr "Hiqni një koment"
238
239#: templates/comments/delete.html:7
240msgid "Really remove this comment?"
241msgstr "Të hiqet vërtet ky koment?"
242
243#: templates/comments/delete.html:12
244msgid "Remove"
245msgstr "Hiqe"
246
247#: templates/comments/deleted.html:4
248msgid "Thanks for removing"
249msgstr "Faleminderit që e hoqët"
250
251#: templates/comments/flag.html:4
252msgid "Flag this comment"
253msgstr "I vini shenjë këtij komenti"
254
255#: templates/comments/flag.html:7
256msgid "Really flag this comment?"
257msgstr "T'i vihet shenjë vërtet këtij komenti?"
258
259#: templates/comments/flag.html:12
260msgid "Flag"
261msgstr "Vëri shenjë"
262
263#: templates/comments/flagged.html:4
264msgid "Thanks for flagging"
265msgstr "Faleminderit që i vutë shenjë"
266
267#: templates/comments/form.html:17 templates/comments/preview.html:32
268msgid "Post"
269msgstr "Postoje"
270
271#: templates/comments/form.html:18 templates/comments/preview.html:33
272msgid "Preview"
273msgstr "Paraparje"
274
275#: templates/comments/posted.html:4
276msgid "Thanks for commenting"
277msgstr "Faleminderit që komentuat"
278
279#: templates/comments/posted.html:7
280msgid "Thank you for your comment"
281msgstr "Faleminderit për komentin tuaj"
282
283#: templates/comments/preview.html:4 templates/comments/preview.html.py:13
284msgid "Preview your comment"
285msgstr "Parashiheni komentin tuaj"
286
287#: templates/comments/preview.html:11
288msgid "Please correct the error below"
289msgid_plural "Please correct the errors below"
290msgstr[0] "Ju lutem, ndreqni gabimin e mëposhtëm"
291msgstr[1] "Ju lutem, ndreqni gabimet e mëposhtme"
292
293#: templates/comments/preview.html:16
294msgid "and"
295msgstr " dhe "
296
297#: templates/comments/preview.html:16
298msgid "Post your comment"
299msgstr "Postojeni komentin tuaj"
300
301#: templates/comments/preview.html:16
302msgid "or make changes"
303msgstr "ose bëni ndryshime"