PageRenderTime 44ms CodeModel.GetById 25ms RepoModel.GetById 4ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/comments/locale/sq/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 303 lines | 243 code | 60 blank | 0 comment | 0 complexity | f44dbeab20d1deba80c84c55efb1dfd7 MD5 | raw file
Possible License(s): BSD-3-Clause
 1. # This file is distributed under the same license as the Django package.
 2. #
 3. msgid ""
 4. msgstr ""
 5. "Project-Id-Version: Django\n"
 6. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 7. "POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:15-0400\n"
 8. "PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:42+0000\n"
 9. "Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10. "Language-Team: Albanian <None>\n"
 11. "MIME-Version: 1.0\n"
 12. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14. "Language: sq\n"
 15. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 16. #: admin.py:12
 17. msgid "Content"
 18. msgstr "Lëndë"
 19. #: admin.py:15
 20. msgid "Metadata"
 21. msgstr "Tejtëdhëna"
 22. #: admin.py:42
 23. msgid "flagged"
 24. msgid_plural "flagged"
 25. msgstr[0] "me shenjë"
 26. msgstr[1] "me shenjë"
 27. #: admin.py:43
 28. msgid "Flag selected comments"
 29. msgstr "Vëru shenjë komenteve të përzgjedhura"
 30. #: admin.py:47
 31. msgid "approved"
 32. msgid_plural "approved"
 33. msgstr[0] "i miratuar"
 34. msgstr[1] "të miratuar"
 35. #: admin.py:48
 36. msgid "Approve selected comments"
 37. msgstr "Miratoji komentet e përzgjedhura"
 38. #: admin.py:52
 39. msgid "removed"
 40. msgid_plural "removed"
 41. msgstr[0] "i hequr"
 42. msgstr[1] "të hequr"
 43. #: admin.py:53
 44. msgid "Remove selected comments"
 45. msgstr "Hiqi komentet e përzgjedhur"
 46. #: admin.py:65
 47. #, python-format
 48. msgid "1 comment was successfully %(action)s."
 49. msgid_plural "%(count)s comments were successfully %(action)s."
 50. msgstr[0] "1 koment %(action)s me sukses."
 51. msgstr[1] "%(count)s komente %(action)s me sukses."
 52. #: feeds.py:13
 53. #, python-format
 54. msgid "%(site_name)s comments"
 55. msgstr "komente te %(site_name)s"
 56. #: feeds.py:23
 57. #, python-format
 58. msgid "Latest comments on %(site_name)s"
 59. msgstr "Komentet më të fundit te %(site_name)s"
 60. #: forms.py:109
 61. msgid "Name"
 62. msgstr "Emër"
 63. #: forms.py:110
 64. msgid "Email address"
 65. msgstr "Adresë email"
 66. #: forms.py:111
 67. msgid "URL"
 68. msgstr "URL"
 69. #: forms.py:112
 70. msgid "Comment"
 71. msgstr "Koment"
 72. #: forms.py:191
 73. #, python-format
 74. msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
 75. msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
 76. msgstr[0] "Mbani gojën! Këtu nuk lejohet fjala %s."
 77. msgstr[1] "Mbani gojën! Këtu nuk lejohen fjalët %s."
 78. #: forms.py:198
 79. msgid ""
 80. "If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
 81. msgstr ""
 82. "Nëse fusni diçka në këtë fushë komenti juaj do të trajtohet si i pavlerë"
 83. #: models.py:22
 84. msgid "content type"
 85. msgstr "lloj lënde"
 86. #: models.py:24
 87. msgid "object ID"
 88. msgstr "ID objekti"
 89. #: models.py:50 models.py:168
 90. msgid "user"
 91. msgstr "përdorues"
 92. #: models.py:52
 93. msgid "user's name"
 94. msgstr "emri i përdoruesit"
 95. #: models.py:53
 96. msgid "user's email address"
 97. msgstr "adresa email e përdoruesit"
 98. #: models.py:54
 99. msgid "user's URL"
 100. msgstr "URL përdoruesi"
 101. #: models.py:56 models.py:76 models.py:169
 102. msgid "comment"
 103. msgstr "koment"
 104. #: models.py:59
 105. msgid "date/time submitted"
 106. msgstr "data/koha e parashtrimit"
 107. #: models.py:60
 108. msgid "IP address"
 109. msgstr "Adresë IP"
 110. #: models.py:61
 111. msgid "is public"
 112. msgstr "është publike"
 113. #: models.py:62
 114. msgid ""
 115. "Uncheck this box to make the comment effectively disappear from the site."
 116. msgstr ""
 117. "Hiqjani shenjën kësaj kutize që ta bëni komentin të zhduket faktikisht prej "
 118. "site-it."
 119. #: models.py:64
 120. msgid "is removed"
 121. msgstr "është hequr"
 122. #: models.py:65
 123. msgid ""
 124. "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
 125. "removed\" message will be displayed instead."
 126. msgstr ""
 127. "I vini shenjë kësaj kutie, nëse komenti është i papërshtatshëm. Në vend të "
 128. "tij do të shfaqet një mesazh \"Ky koment është hequr\"."
 129. #: models.py:77
 130. msgid "comments"
 131. msgstr "komente"
 132. #: models.py:119
 133. msgid ""
 134. "This comment was posted by an authenticated user and thus the name is read-"
 135. "only."
 136. msgstr ""
 137. "Ky koment u postua nga një përdorues i mirëfilltësuar, ndaj emri është nën "
 138. "atributin vetëm-lexim."
 139. #: models.py:128
 140. msgid ""
 141. "This comment was posted by an authenticated user and thus the email is read-"
 142. "only."
 143. msgstr ""
 144. "Ky koment u postua nga një përdorues i mirëfilltësuar, ndaj email-i është "
 145. "nën atributin vetëm-lexim."
 146. #: models.py:153
 147. #, python-format
 148. msgid ""
 149. "Posted by %(user)s at %(date)s\n"
 150. "\n"
 151. "%(comment)s\n"
 152. "\n"
 153. "http://%(domain)s%(url)s"
 154. msgstr ""
 155. "Postuar nga %(user)s më %(date)s\n"
 156. "\n"
 157. "%(comment)s\n"
 158. "\n"
 159. "http://%(domain)s%(url)s"
 160. #: models.py:170
 161. msgid "flag"
 162. msgstr "shenjë"
 163. #: models.py:171
 164. msgid "date"
 165. msgstr "datë"
 166. #: models.py:181
 167. msgid "comment flag"
 168. msgstr "shenjë komenti"
 169. #: models.py:182
 170. msgid "comment flags"
 171. msgstr "shenja komenti"
 172. #: templates/comments/approve.html:4
 173. msgid "Approve a comment"
 174. msgstr "Miratoni një koment"
 175. #: templates/comments/approve.html:7
 176. msgid "Really make this comment public?"
 177. msgstr "Të bëhet vërtet publik ky koment?"
 178. #: templates/comments/approve.html:12
 179. msgid "Approve"
 180. msgstr "Miratoje"
 181. #: templates/comments/approved.html:4
 182. msgid "Thanks for approving"
 183. msgstr "Faleminderit që e miratuat"
 184. #: templates/comments/approved.html:7 templates/comments/deleted.html:7
 185. #: templates/comments/flagged.html:7
 186. msgid ""
 187. "Thanks for taking the time to improve the quality of discussion on our site"
 188. msgstr ""
 189. "Faleminderit për kohën e harxhuar për përmirësimin e cilësisë së diskutimit "
 190. "në site-in tonë."
 191. #: templates/comments/delete.html:4
 192. msgid "Remove a comment"
 193. msgstr "Hiqni një koment"
 194. #: templates/comments/delete.html:7
 195. msgid "Really remove this comment?"
 196. msgstr "Të hiqet vërtet ky koment?"
 197. #: templates/comments/delete.html:12
 198. msgid "Remove"
 199. msgstr "Hiqe"
 200. #: templates/comments/deleted.html:4
 201. msgid "Thanks for removing"
 202. msgstr "Faleminderit që e hoqët"
 203. #: templates/comments/flag.html:4
 204. msgid "Flag this comment"
 205. msgstr "I vini shenjë këtij komenti"
 206. #: templates/comments/flag.html:7
 207. msgid "Really flag this comment?"
 208. msgstr "T'i vihet shenjë vërtet këtij komenti?"
 209. #: templates/comments/flag.html:12
 210. msgid "Flag"
 211. msgstr "Vëri shenjë"
 212. #: templates/comments/flagged.html:4
 213. msgid "Thanks for flagging"
 214. msgstr "Faleminderit që i vutë shenjë"
 215. #: templates/comments/form.html:17 templates/comments/preview.html:32
 216. msgid "Post"
 217. msgstr "Postoje"
 218. #: templates/comments/form.html:18 templates/comments/preview.html:33
 219. msgid "Preview"
 220. msgstr "Paraparje"
 221. #: templates/comments/posted.html:4
 222. msgid "Thanks for commenting"
 223. msgstr "Faleminderit që komentuat"
 224. #: templates/comments/posted.html:7
 225. msgid "Thank you for your comment"
 226. msgstr "Faleminderit për komentin tuaj"
 227. #: templates/comments/preview.html:4 templates/comments/preview.html.py:13
 228. msgid "Preview your comment"
 229. msgstr "Parashiheni komentin tuaj"
 230. #: templates/comments/preview.html:11
 231. msgid "Please correct the error below"
 232. msgid_plural "Please correct the errors below"
 233. msgstr[0] "Ju lutem, ndreqni gabimin e mëposhtëm"
 234. msgstr[1] "Ju lutem, ndreqni gabimet e mëposhtme"
 235. #: templates/comments/preview.html:16
 236. msgid "and"
 237. msgstr " dhe "
 238. #: templates/comments/preview.html:16
 239. msgid "Post your comment"
 240. msgstr "Postojeni komentin tuaj"
 241. #: templates/comments/preview.html:16
 242. msgid "or make changes"
 243. msgstr "ose bëni ndryshime"