PageRenderTime 50ms CodeModel.GetById 21ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/admindocs/locale/sq/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 150 lines | 125 code | 25 blank | 0 comment | 0 complexity | 962f0b4c344989be43ed6d26419e1dd7 MD5 | raw file
Possible License(s): BSD-3-Clause
 1. # This file is distributed under the same license as the Django package.
 2. #
 3. msgid ""
 4. msgstr ""
 5. "Project-Id-Version: Django\n"
 6. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 7. "POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:14-0400\n"
 8. "PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:37+0000\n"
 9. "Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10. "Language-Team: Albanian <None>\n"
 11. "MIME-Version: 1.0\n"
 12. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14. "Language: sq\n"
 15. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 16. #: views.py:63 views.py:65 views.py:67
 17. msgid "tag:"
 18. msgstr "etiketë:"
 19. #: views.py:98 views.py:100 views.py:102
 20. msgid "filter:"
 21. msgstr "filtër:"
 22. #: views.py:162 views.py:164 views.py:166
 23. msgid "view:"
 24. msgstr "parje:"
 25. #: views.py:194
 26. #, python-format
 27. msgid "App %r not found"
 28. msgstr "Nuk u gjet zbatimi %r"
 29. #: views.py:201
 30. #, python-format
 31. msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
 32. msgstr "Nuk u gjet modeli %(model_name)r në zbatimin %(app_label)r"
 33. #: views.py:213
 34. #, python-format
 35. msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
 36. msgstr "objekti i afërt `%(app_label)s.%(data_type)s`"
 37. #: views.py:213 views.py:232 views.py:237 views.py:251 views.py:265
 38. #: views.py:270
 39. msgid "model:"
 40. msgstr "model:"
 41. #: views.py:228 views.py:260
 42. #, python-format
 43. msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
 44. msgstr "objektet e afërta `%(app_label)s.%(object_name)s`"
 45. #: views.py:232 views.py:265
 46. #, python-format
 47. msgid "all %s"
 48. msgstr "krejt %s"
 49. #: views.py:237 views.py:270
 50. #, python-format
 51. msgid "number of %s"
 52. msgstr "numër i %s"
 53. #: views.py:275
 54. #, python-format
 55. msgid "Fields on %s objects"
 56. msgstr "Fusha te objektet %s"
 57. #: views.py:365
 58. #, python-format
 59. msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
 60. msgstr "%s nuk duket të jetë një objekt urlpattern"
 61. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 62. msgid "Home"
 63. msgstr "Hyrje"
 64. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 65. msgid "Documentation"
 66. msgstr "Dokumentim"
 67. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 68. msgid "Bookmarklets"
 69. msgstr "\"Bookmarklet\"-e"
 70. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
 71. msgid "Documentation bookmarklets"
 72. msgstr "\"Bookmarklet\"-e Dokumentimi"
 73. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8
 74. msgid ""
 75. "\n"
 76. "<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
 77. "toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
 78. "select the bookmarklet from any page in the site. Note that some of these\n"
 79. "bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
 80. "as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
 81. "your computer is \"internal\").</p>\n"
 82. msgstr ""
 83. "\n"
 84. "<p class=\"help\">Për instalim \"bookmarklet\"-esh, tërhiqeni lidhjen te "
 85. "paneli juaj\n"
 86. "i faqerojtësve, ose djathtas-klikoni dhe shtojeni te faqerojtësit tuaj. Tani "
 87. "mundeni\n"
 88. "të përzgjidhni \"bookmarklet\" nga cilado faqe e \"site\"-it. Kini parasysh "
 89. "që disa prej\n"
 90. "\"bookmarklet\"-eve kërkojnë që ju ta shihni \"site\"-in prej një kompjuteri "
 91. "të specifikuar\n"
 92. "si \"i brendshëm\" (sqarojeni me përgjegjësin e sistemit nëse nuk jeni i "
 93. "sigurt\n"
 94. "në është a jo \"i brendshëm\" kompjuteri juaj).</p>\n"
 95. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
 96. msgid "Documentation for this page"
 97. msgstr "Dokumentim për këtë faqe"
 98. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
 99. msgid ""
 100. "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
 101. "that page."
 102. msgstr ""
 103. "Ju kalon nga cilado faqe te dokumenti që prodhon atë faqe, për ta parë."
 104. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
 105. msgid "Show object ID"
 106. msgstr "Shfaq ID objekti"
 107. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
 108. msgid ""
 109. "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
 110. "object."
 111. msgstr ""
 112. "Shfaq lloj lënde dhe ID unike për faqet që përfaqësojnë një objekt të vetëm."
 113. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:24
 114. msgid "Edit this object (current window)"
 115. msgstr "Përpunojeni këtë objekt (dritarja e tanishme)"
 116. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
 117. msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
 118. msgstr ""
 119. "Kalon te faqja e përgjegjësit për faqet që përfaqësojnë një objekt të vetëm."
 120. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
 121. msgid "Edit this object (new window)"
 122. msgstr "Përpunojeni këtë objekt (dritare e re)"
 123. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
 124. msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
 125. msgstr "Si më sipër, por hap faqen e përgjegjësit në një dritare të re."