PageRenderTime 30ms CodeModel.GetById 23ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/admindocs/locale/sq/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 150 lines | 125 code | 25 blank | 0 comment | 0 complexity | 962f0b4c344989be43ed6d26419e1dd7 MD5 | raw file
 1# This file is distributed under the same license as the Django package.
 2#
 3msgid ""
 4msgstr ""
 5"Project-Id-Version: Django\n"
 6"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 7"POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:14-0400\n"
 8"PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:37+0000\n"
 9"Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10"Language-Team: Albanian <None>\n"
 11"MIME-Version: 1.0\n"
 12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14"Language: sq\n"
 15"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 16
 17#: views.py:63 views.py:65 views.py:67
 18msgid "tag:"
 19msgstr "etiketë:"
 20
 21#: views.py:98 views.py:100 views.py:102
 22msgid "filter:"
 23msgstr "filtër:"
 24
 25#: views.py:162 views.py:164 views.py:166
 26msgid "view:"
 27msgstr "parje:"
 28
 29#: views.py:194
 30#, python-format
 31msgid "App %r not found"
 32msgstr "Nuk u gjet zbatimi %r"
 33
 34#: views.py:201
 35#, python-format
 36msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
 37msgstr "Nuk u gjet modeli %(model_name)r në zbatimin %(app_label)r"
 38
 39#: views.py:213
 40#, python-format
 41msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
 42msgstr "objekti i afërt `%(app_label)s.%(data_type)s`"
 43
 44#: views.py:213 views.py:232 views.py:237 views.py:251 views.py:265
 45#: views.py:270
 46msgid "model:"
 47msgstr "model:"
 48
 49#: views.py:228 views.py:260
 50#, python-format
 51msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
 52msgstr "objektet e afërta `%(app_label)s.%(object_name)s`"
 53
 54#: views.py:232 views.py:265
 55#, python-format
 56msgid "all %s"
 57msgstr "krejt %s"
 58
 59#: views.py:237 views.py:270
 60#, python-format
 61msgid "number of %s"
 62msgstr "numër i %s"
 63
 64#: views.py:275
 65#, python-format
 66msgid "Fields on %s objects"
 67msgstr "Fusha te objektet %s"
 68
 69#: views.py:365
 70#, python-format
 71msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
 72msgstr "%s nuk duket të jetë një objekt urlpattern"
 73
 74#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 75msgid "Home"
 76msgstr "Hyrje"
 77
 78#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 79msgid "Documentation"
 80msgstr "Dokumentim"
 81
 82#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 83msgid "Bookmarklets"
 84msgstr "\"Bookmarklet\"-e"
 85
 86#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
 87msgid "Documentation bookmarklets"
 88msgstr "\"Bookmarklet\"-e Dokumentimi"
 89
 90#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8
 91msgid ""
 92"\n"
 93"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
 94"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
 95"select the bookmarklet from any page in the site. Note that some of these\n"
 96"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
 97"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
 98"your computer is \"internal\").</p>\n"
 99msgstr ""
100"\n"
101"<p class=\"help\">Për instalim \"bookmarklet\"-esh, tërhiqeni lidhjen te "
102"paneli juaj\n"
103"i faqerojtësve, ose djathtas-klikoni dhe shtojeni te faqerojtësit tuaj. Tani "
104"mundeni\n"
105"të përzgjidhni \"bookmarklet\" nga cilado faqe e \"site\"-it. Kini parasysh "
106"që disa prej\n"
107"\"bookmarklet\"-eve kërkojnë që ju ta shihni \"site\"-in prej një kompjuteri "
108"të specifikuar\n"
109"si \"i brendshëm\" (sqarojeni me përgjegjësin e sistemit nëse nuk jeni i "
110"sigurt\n"
111"në është a jo \"i brendshëm\" kompjuteri juaj).</p>\n"
112
113#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
114msgid "Documentation for this page"
115msgstr "Dokumentim për këtë faqe"
116
117#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
118msgid ""
119"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
120"that page."
121msgstr ""
122"Ju kalon nga cilado faqe te dokumenti që prodhon atë faqe, për ta parë."
123
124#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
125msgid "Show object ID"
126msgstr "Shfaq ID objekti"
127
128#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
129msgid ""
130"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
131"object."
132msgstr ""
133"Shfaq lloj lënde dhe ID unike për faqet që përfaqësojnë një objekt të vetëm."
134
135#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:24
136msgid "Edit this object (current window)"
137msgstr "Përpunojeni këtë objekt (dritarja e tanishme)"
138
139#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
140msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
141msgstr ""
142"Kalon te faqja e përgjegjësit për faqet që përfaqësojnë një objekt të vetëm."
143
144#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
145msgid "Edit this object (new window)"
146msgstr "Përpunojeni këtë objekt (dritare e re)"
147
148#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
149msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
150msgstr "Si më sipër, por hap faqen e përgjegjësit në një dritare të re."