PageRenderTime 19ms CodeModel.GetById 10ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/flatpages/locale/sq/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 79 lines | 66 code | 13 blank | 0 comment | 0 complexity | d08654c59407edb9f9cc9dca10565e60 MD5 | raw file
Possible License(s): BSD-3-Clause
 1. # This file is distributed under the same license as the Django package.
 2. #
 3. msgid ""
 4. msgstr ""
 5. "Project-Id-Version: Django\n"
 6. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 7. "POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:15-0400\n"
 8. "PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:46+0000\n"
 9. "Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10. "Language-Team: Albanian <None>\n"
 11. "MIME-Version: 1.0\n"
 12. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14. "Language: sq\n"
 15. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 16. #: admin.py:8 models.py:7
 17. msgid "URL"
 18. msgstr "URL"
 19. #: admin.py:9
 20. msgid ""
 21. "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
 22. msgstr ""
 23. "Shembull: '/rreth/kontakt/'. Sigurohuni që vendosni pjerraket përkatëse."
 24. #: admin.py:11
 25. msgid ""
 26. "This value must contain only letters, numbers, dots, underscores, dashes, "
 27. "slashes or tildes."
 28. msgstr ""
 29. "Kjo vlerë duhet të përmbajë vetëm shkronja, numra, pika, nënvija, vija "
 30. "ndarëse, pjerrake ose shenjën afërsisht."
 31. #: admin.py:22
 32. msgid "Advanced options"
 33. msgstr "Mundësi të mëtejshme"
 34. #: models.py:8
 35. msgid "title"
 36. msgstr "titull"
 37. #: models.py:9
 38. msgid "content"
 39. msgstr "lëndë"
 40. #: models.py:10
 41. msgid "enable comments"
 42. msgstr "aktivizo komente"
 43. #: models.py:11
 44. msgid "template name"
 45. msgstr "emër gjedheje"
 46. #: models.py:12
 47. msgid ""
 48. "Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
 49. "will use 'flatpages/default.html'."
 50. msgstr ""
 51. "Shembull: 'flatpages/contact_page.html'. Nëse nuk ka një të tillë, sistemi "
 52. "do të përdorë 'flatpages/default.html'."
 53. #: models.py:13
 54. msgid "registration required"
 55. msgstr "lypset regjistrim"
 56. #: models.py:13
 57. msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
 58. msgstr ""
 59. "Po iu vu shenjë kësaj, vetëm përdoruesit që kanë bërë hyrjen do të jenë në "
 60. "gjendje të shohin faqen."
 61. #: models.py:18
 62. msgid "flat page"
 63. msgstr "faqe e e thjeshtë"
 64. #: models.py:19
 65. msgid "flat pages"
 66. msgstr "faqe të thjeshta"