PageRenderTime 16ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/flatpages/locale/sq/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 79 lines | 66 code | 13 blank | 0 comment | 0 complexity | d08654c59407edb9f9cc9dca10565e60 MD5 | raw file
 1# This file is distributed under the same license as the Django package.
 2#
 3msgid ""
 4msgstr ""
 5"Project-Id-Version: Django\n"
 6"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 7"POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:15-0400\n"
 8"PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:46+0000\n"
 9"Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
10"Language-Team: Albanian <None>\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"Language: sq\n"
15"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
16
17#: admin.py:8 models.py:7
18msgid "URL"
19msgstr "URL"
20
21#: admin.py:9
22msgid ""
23"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
24msgstr ""
25"Shembull: '/rreth/kontakt/'. Sigurohuni që vendosni pjerraket përkatëse."
26
27#: admin.py:11
28msgid ""
29"This value must contain only letters, numbers, dots, underscores, dashes, "
30"slashes or tildes."
31msgstr ""
32"Kjo vlerë duhet të përmbajë vetëm shkronja, numra, pika, nënvija, vija "
33"ndarëse, pjerrake ose shenjën afërsisht."
34
35#: admin.py:22
36msgid "Advanced options"
37msgstr "Mundësi të mëtejshme"
38
39#: models.py:8
40msgid "title"
41msgstr "titull"
42
43#: models.py:9
44msgid "content"
45msgstr "lëndë"
46
47#: models.py:10
48msgid "enable comments"
49msgstr "aktivizo komente"
50
51#: models.py:11
52msgid "template name"
53msgstr "emër gjedheje"
54
55#: models.py:12
56msgid ""
57"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
58"will use 'flatpages/default.html'."
59msgstr ""
60"Shembull: 'flatpages/contact_page.html'. Nëse nuk ka një të tillë, sistemi "
61"do të përdorë 'flatpages/default.html'."
62
63#: models.py:13
64msgid "registration required"
65msgstr "lypset regjistrim"
66
67#: models.py:13
68msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
69msgstr ""
70"Po iu vu shenjë kësaj, vetëm përdoruesit që kanë bërë hyrjen do të jenë në "
71"gjendje të shohin faqen."
72
73#: models.py:18
74msgid "flat page"
75msgstr "faqe e e thjeshtë"
76
77#: models.py:19
78msgid "flat pages"
79msgstr "faqe të thjeshta"