PageRenderTime 49ms CodeModel.GetById 17ms app.highlight 21ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/strings.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 2651 lines | 2642 code | 5 blank | 4 comment | 0 complexity | 71d0bc986334bc874c87efd968da6056 MD5 | raw file
  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<!-- This file contains strings that used to be hardcoded in the source.
  3   It is only for those strings which do not belong in a floater.
  4   For example, the strings used in avatar chat bubbles, and strings
  5   that are returned from one component and may appear in many places-->
  6<strings>
  7	<string name="SECOND_LIFE">
  8		Second Life
  9	</string>
 10	<string name="APP_NAME">
 11		Second Life
 12	</string>
 13	<string name="CAPITALIZED_APP_NAME">
 14		SECOND LIFE
 15	</string>
 16	<string name="SECOND_LIFE_GRID">
 17		Second Life A??
 18	</string>
 19	<string name="SUPPORT_SITE">
 20		Second Life Destek Portal?
 21	</string>
 22	<string name="StartupDetectingHardware">
 23		Donan?m saptan?yor...
 24	</string>
 25	<string name="StartupLoading">
 26		[APP_NAME] yükleniyor...
 27	</string>
 28	<string name="StartupClearingCache">
 29		Önbellek temizleniyor...
 30	</string>
 31	<string name="StartupInitializingTextureCache">
 32		Doku önbelle?i ba?lat?l?yor...
 33	</string>
 34	<string name="StartupInitializingVFS">
 35		VFS Ba?lat?l?yor...
 36	</string>
 37	<string name="StartupRequireDriverUpdate">
 38		Grafik ba?latma ba?ar?lamad?. Lütfen grafik sürücünüzü güncelle?tirin!
 39	</string>
 40	<string name="ProgressRestoring">
 41		Geri yükleniyor...
 42	</string>
 43	<string name="ProgressChangingResolution">
 44		Çözünürlük de?i?tiriliyor...
 45	</string>
 46	<string name="Fullbright">
 47		Tam parlak (eski)
 48	</string>
 49	<string name="LoginInProgress">
 50		Oturum aç?l?yor. [APP_NAME] kilitlenmi? görünebilir. Lütfen bekleyin.
 51	</string>
 52	<string name="LoginInProgressNoFrozen">
 53		Oturum aç?l?yor...
 54	</string>
 55	<string name="LoginAuthenticating">
 56		Kimlik do?rulamas? yap?l?yor
 57	</string>
 58	<string name="LoginMaintenance">
 59		Hesap bak?m? yap?l?yor...
 60	</string>
 61	<string name="LoginAttempt">
 62		Önceki oturum açma giri?imi ba?ar?lamad?. Oturum aç?l?yor, [NUMBER]. giri?im.
 63	</string>
 64	<string name="LoginPrecaching">
 65		Dünya yükleniyor...
 66	</string>
 67	<string name="LoginInitializingBrowser">
 68		Kat??t?r?lm?? web taray?c?s? ba?lat?l?yor...
 69	</string>
 70	<string name="LoginInitializingMultimedia">
 71		Multimedya ba?lat?l?yor...
 72	</string>
 73	<string name="LoginInitializingFonts">
 74		Fontlar yükleniyor...
 75	</string>
 76	<string name="LoginVerifyingCache">
 77		Önbellek dosyalar? do?rulan?yor (60-90 saniye zaman alabilir)...
 78	</string>
 79	<string name="LoginProcessingResponse">
 80		Yan?t i?leniyor...
 81	</string>
 82	<string name="LoginInitializingWorld">
 83		Dünya ba?lat?l?yor...
 84	</string>
 85	<string name="LoginDecodingImages">
 86		Görüntülerin kodu çözülüyor...
 87	</string>
 88	<string name="LoginInitializingQuicktime">
 89		QuickTime Ba?lat?l?yor...
 90	</string>
 91	<string name="LoginQuicktimeNotFound">
 92		QuickTime bulunamad? - ba?lat?lamad?.
 93	</string>
 94	<string name="LoginQuicktimeOK">
 95		QuickTime ba?ar?yla ba?lat?ld?.
 96	</string>
 97	<string name="LoginRequestSeedCapGrant">
 98		Bölge özellikleri talep ediliyor...
 99	</string>
 100	<string name="LoginRetrySeedCapGrant">
 101		Bölge özellikleri talep ediliyor: [NUMBER]. giri?im...
 102	</string>
 103	<string name="LoginWaitingForRegionHandshake">
 104		Bölge el s?k??mas? bekleniyor...
 105	</string>
 106	<string name="LoginConnectingToRegion">
 107		Bölgeye ba?lan?l?yor...
 108	</string>
 109	<string name="LoginDownloadingClothing">
 110		Giysiler kar??dan yükleniyor...
 111	</string>
 112	<string name="InvalidCertificate">
 113		Sunucu geçersiz veya bozuk bir sertifika döndürdü. Lütfen A? yöneticisine ba?vurun.
 114	</string>
 115	<string name="CertInvalidHostname">
 116		Sunucuya eri?mek için geçersiz bir ana bilgisayar ad? kullan?ld?, lütfen SLURL veya A? ana bilgisayar ad?n?z? kontrol edin.
 117	</string>
 118	<string name="CertExpired">
 119		A? taraf?ndan döndürülen sertifikan?n süresi sona ermi? görünüyor. Lütfen sistem saatinizi kontrol edin veya A? yöneticinize ba?vurun.
 120	</string>
 121	<string name="CertKeyUsage">
 122		Sunucu taraf?ndan döndürülen sertifika SSL için kullan?lamad?. Lütfen A? yöneticinize ba?vurun.
 123	</string>
 124	<string name="CertBasicConstraints">
 125		Sunucunun Sertifika zincirinde çok fazla sertifika vard?. Lütfen A? yöneticinize ba?vurun.
 126	</string>
 127	<string name="CertInvalidSignature">
 128		A? sunucusu taraf?ndan döndürülen sertifika imzas? do?rulanamad?. Lütfen A? yöneticinize ba?vurun.
 129	</string>
 130	<string name="LoginFailedNoNetwork">
 131		A? hatas?: Ba?lant? kurulamad?, lütfen a? ba?lant?n?z? kontrol edin.
 132	</string>
 133	<string name="LoginFailed">
 134		Oturum aç?lamad?.
 135	</string>
 136	<string name="Quit">
 137		Ç?k
 138	</string>
 139	<string name="create_account_url">
 140		http://join.secondlife.com/
 141	</string>
 142	<string name="LoginFailedViewerNotPermitted">
 143		Kulland???n?z görüntüleyici ile art?k Second Life&apos;a eri?emezsiniz. Yeni bir görüntüleyiciyi kar??dan yüklemek için lütfen ?u sayfay? ziyaret edin:
 144http://secondlife.com/download
 145
 146Daha fazla bilgi edinmek için asa??daki SSS sayfam?z? ziyaret edin:
 147http://secondlife.com/viewer-access-faq
 148	</string>
 149	<string name="LoginIntermediateOptionalUpdateAvailable">
 150		Opsiyonel görüntüleyici güncelle?tirmesi mevcut: [VERSION]
 151	</string>
 152	<string name="LoginFailedRequiredUpdate">
 153		Gerekli görüntüleyici güncelle?tirmesi: [VERSION]
 154	</string>
 155	<string name="LoginFailedAlreadyLoggedIn">
 156		Bu arac? zaten oturum açm?? durumda.
 157	</string>
 158	<string name="LoginFailedAuthenticationFailed">
 159		Üzgünüz! Oturumunuzu açamad?k.
 160Lütfen ?unlar? do?ru girdi?inizi kontrol edin:
 161  * Kullan?c? ad? (mustafayalcin12 veya faruk.gungoren gibi)
 162  * Parola:
 163Ayr?ca lütfen Caps Lock tu?una basmad???n?za emin olun.
 164	</string>
 165	<string name="LoginFailedPasswordChanged">
 166		Güvenlik önlemi olarak parolan?z de?i?tirildi.
 167Lütfen hesap sayfan?za gidin: http://secondlife.com/password
 168ve parolan?z? s?f?rlamak için güvenlik sorusunu yan?tlay?n.
 169Bu sorun için özür dileriz.
 170	</string>
 171	<string name="LoginFailedPasswordReset">
 172		Sistemimizde baz? de?i?iklikler yapt?k, parolan?z? s?f?rlaman?z gerekecek.
 173Lütfen hesap sayfan?za gidin: http://secondlife.com/password
 174ve parolan?z? s?f?rlamak için güvenlik sorusunu yan?tlay?n.
 175Bu sorun için özür dileriz.
 176	</string>
 177	<string name="LoginFailedEmployeesOnly">
 178		Second Life bak?m amac?yla geçici olarak kapat?ld?.
 179?u anda sadece çal??anlar oturum açabilir.
 180Güncelle?tirmeler için www.secondlife.com/status adresini kontrol edin.
 181	</string>
 182	<string name="LoginFailedPremiumOnly">
 183		Second Life üzerindeki aktif kullan?c?lar?n olas? en iyi deneyimi ya?amas?n? sa?lamak için, oturum aç?lmas? geçici olarak k?s?tlanm??t?r.
 184	 	
 185Second Life için ödeme yapm?? olan ki?ilere öncelik tan?mak amac?yla, ücretsiz hesaplara sahip ki?iler bu süre içerisinde Second Life&apos;a eri?emeyecekler.
 186	</string>
 187	<string name="LoginFailedComputerProhibited">
 188		Second Life&apos;a bu bilgisayardan eri?emezsiniz.
 189Bunun bir hata oldu?unu dü?ünüyorsan?z, lütfen ?u adrese ba?vurun:
 190support@secondlife.com.
 191	</string>
 192	<string name="LoginFailedAcountSuspended">
 193		Hesab?n?za ?u zamana kadar eri?emeyeceksiniz:
 194Pasifik Saati ile [TIME].
 195	</string>
 196	<string name="LoginFailedAccountDisabled">
 197		Talebinizi ?u anda tamamlayam?yoruz.
 198Lütfen yard?m almak için Second Life destek bölümüne ba?vurun: http://secondlife.com/support
 199E?er parolan?z? de?i?tiremiyorsan?z, lütfen ?u numaray? aray?n: (866) 476-9763.
 200	</string>
 201	<string name="LoginFailedTransformError">
 202		Oturum aç?lmas? s?ras?nda veri tutars?zl??? saptand?.
 203Lütfen ?u adrese ba?vurun: support@secondlife.com
 204	</string>
 205	<string name="LoginFailedAccountMaintenance">
 206		Hesab?n?zda küçük çapl? bir bak?m i?lemi sürüyor.
 207Hesab?n?za ?u zamana kadar eri?emeyeceksiniz:
 208Pasifik Saati ile [TIME].
 209Bunun bir hata oldu?unu dü?ünüyorsan?z, lütfen ?u adrese ba?vurun: support@secondlife.com
 210	</string>
 211	<string name="LoginFailedPendingLogoutFault">
 212		Oturum kapatma talebi simülatörden bir hata yan?t? gelmesine neden oldu.
 213	</string>
 214	<string name="LoginFailedPendingLogout">
 215		Sistem ?u anda oturumunuzu sonland?r?yor.
 216Hesab?n?za ?u zamana kadar eri?emeyeceksiniz:
 217Pasifik Saati ile [TIME].
 218	</string>
 219	<string name="LoginFailedUnableToCreateSession">
 220		Geçerli bir oturum olu?turulamad?.
 221	</string>
 222	<string name="LoginFailedUnableToConnectToSimulator">
 223		Bir simülatöre ba?lan?lamad?.
 224	</string>
 225	<string name="LoginFailedRestrictedHours">
 226		Hesab?n?z Second Life&apos;a sadece
 227Pasifik Saati ile [START] ve [END] aras?nda eri?ebilir.
 228Lütfen bu saatler aras?nda tekrar u?ray?n.
 229Bunun bir hata oldu?unu dü?ünüyorsan?z, lütfen ?u adrese ba?vurun: support@secondlife.com
 230	</string>
 231	<string name="LoginFailedIncorrectParameters">
 232		Yanl?? parametreler.
 233Bunun bir hata oldu?unu dü?ünüyorsan?z, lütfen ?u adrese ba?vurun: support@secondlife.com
 234	</string>
 235	<string name="LoginFailedFirstNameNotAlphanumeric">
 236		Ad parametresi alfasay?sal olmal?d?r.
 237Bunun bir hata oldu?unu dü?ünüyorsan?z, lütfen ?u adrese ba?vurun: support@secondlife.com
 238	</string>
 239	<string name="LoginFailedLastNameNotAlphanumeric">
 240		Soyad? parametresi alfasay?sal olmal?d?r.
 241Bunun bir hata oldu?unu dü?ünüyorsan?z, lütfen ?u adrese ba?vurun: support@secondlife.com
 242	</string>
 243	<string name="LogoutFailedRegionGoingOffline">
 244		Bölge ?u anda çevrimd??? oluyor.
 245Lütfen bir dakika içerisinde tekrar oturum açmay? deneyin.
 246	</string>
 247	<string name="LogoutFailedAgentNotInRegion">
 248		Arac? bölgede de?il.
 249Lütfen bir dakika içerisinde tekrar oturum açmay? deneyin.
 250	</string>
 251	<string name="LogoutFailedPendingLogin">
 252		Bu bölge ba?ka bir oturum açmaktayd?.
 253Lütfen bir dakika içerisinde tekrar oturum açmay? deneyin.
 254	</string>
 255	<string name="LogoutFailedLoggingOut">
 256		Bu bölge önceki oturumu sonland?rmaktayd?.
 257Lütfen bir dakika içerisinde tekrar oturum açmay? deneyin.
 258	</string>
 259	<string name="LogoutFailedStillLoggingOut">
 260		Bu bölge hala bir önceki oturumu sonland?rma i?lemini sürdürüyor.
 261Lütfen bir dakika içerisinde tekrar oturum açmay? deneyin.
 262	</string>
 263	<string name="LogoutSucceeded">
 264		Bu bölge son oturumu sonland?rd?.
 265Lütfen bir dakika içerisinde tekrar oturum açmay? deneyin.
 266	</string>
 267	<string name="LogoutFailedLogoutBegun">
 268		Bölge oturumu sonland?rma i?lemini ba?latt?.
 269Lütfen bir dakika içerisinde tekrar oturum açmay? deneyin.
 270	</string>
 271	<string name="LoginFailedLoggingOutSession">
 272		Sistem son oturumunuzu sonland?rma i?lemini ba?latt?.
 273Lütfen bir dakika içerisinde tekrar oturum açmay? deneyin.
 274	</string>
 275	<string name="AgentLostConnection">
 276		Bu bölgede sorun ya?an?yor olabilir. Lütfen ?nternet ba?lant?n?z? kontrol edin.
 277	</string>
 278	<string name="SavingSettings">
 279		Ayarlar?n?z kaydediliyor...
 280	</string>
 281	<string name="LoggingOut">
 282		Oturum kapat?l?yor...
 283	</string>
 284	<string name="ShuttingDown">
 285		Kapat?l?yor...
 286	</string>
 287	<string name="YouHaveBeenDisconnected">
 288		Bulundu?unuz bölgeyle ba?lant?n?z kesildi.
 289	</string>
 290	<string name="SentToInvalidRegion">
 291		Geçersiz bir bölgeye gönderildiniz.
 292	</string>
 293	<string name="TestingDisconnect">
 294		Görüntüleyici ba?lant?s?n?n kesilmesi test ediliyor
 295	</string>
 296	<string name="TooltipPerson">
 297		Ki?i
 298	</string>
 299	<string name="TooltipNoName">
 300		(ads?z)
 301	</string>
 302	<string name="TooltipOwner">
 303		Sahip:
 304	</string>
 305	<string name="TooltipPublic">
 306		Kamuya Aç?k
 307	</string>
 308	<string name="TooltipIsGroup">
 309		(Grup)
 310	</string>
 311	<string name="TooltipForSaleL$">
 312		Sat?l?k: L$[AMOUNT]
 313	</string>
 314	<string name="TooltipFlagGroupBuild">
 315		Grup ?n?as?
 316	</string>
 317	<string name="TooltipFlagNoBuild">
 318		?n?a Edilemez
 319	</string>
 320	<string name="TooltipFlagNoEdit">
 321		Grup ?n?as?
 322	</string>
 323	<string name="TooltipFlagNotSafe">
 324		Güvenli De?il
 325	</string>
 326	<string name="TooltipFlagNoFly">
 327		Uçamaz
 328	</string>
 329	<string name="TooltipFlagGroupScripts">
 330		Grup Komut Dosyalar?
 331	</string>
 332	<string name="TooltipFlagNoScripts">
 333		Komut Dosyas? Yok
 334	</string>
 335	<string name="TooltipLand">
 336		Arazi:
 337	</string>
 338	<string name="TooltipMustSingleDrop">
 339		Buraya sadece bir ö?e sürüklenebilir.
 340	</string>
 341	<string name="TooltipPrice" value="L$[AMOUNT]:"/>
 342	<string name="TooltipOutboxNoTransfer">
 343		Bu nesnelerden bir veya daha fazlas? ba?ka bir kullan?c?ya sat?lamaz veya aktar?lamaz.
 344	</string>
 345	<string name="TooltipOutboxWorn">
 346		Bu nesnelerden bir veya daha fazlas?n? giyiyorsunuz. Bunlar? avatar?n?zdan kald?r?n ve tekrar ta??may? deneyin.
 347	</string>
 348	<string name="TooltipOutboxFolderLevels">
 349		Bu klasörde çok fazla alt klasör seviyesi var. Dahili klasörleri tekrar düzenleyerek maksimum 4 seviye derinli?e azalt?n (Kök Klasör içinde A içinde B içinde C ?eklinde).
 350	</string>
 351	<string name="TooltipOutboxTooManyObjects">
 352		Bu klasörde 200&apos;den fazla nesne var. Nesne say?s?n? azaltmak için ö?elerden baz?lar?n? kutuya koyun.
 353	</string>
 354	<string name="TooltipHttpUrl">
 355		Bu web sayfas?n? görmek için t?klay?n
 356	</string>
 357	<string name="TooltipSLURL">
 358		Bu konumun bilgisini görmek için t?klay?n
 359	</string>
 360	<string name="TooltipAgentUrl">
 361		Bu Sakinin profilini görmek için t?klay?n
 362	</string>
 363	<string name="TooltipAgentInspect">
 364		Bu Sakin hakk?nda daha fazla bilgi ö?renin
 365	</string>
 366	<string name="TooltipAgentMute">
 367		Bu Sakini engellemek için t?klay?n
 368	</string>
 369	<string name="TooltipAgentUnmute">
 370		Bu Sakinin engellemesini kald?rmak için t?klay?n
 371	</string>
 372	<string name="TooltipAgentIM">
 373		Bu Sakine A? göndermek için t?klay?n
 374	</string>
 375	<string name="TooltipAgentPay">
 376		Bu Sakine ödeme yapmak için t?klay?n
 377	</string>
 378	<string name="TooltipAgentOfferTeleport">
 379		Bu Sakine bir ???nlama talebi teklif etmek için t?klay?n
 380	</string>
 381	<string name="TooltipAgentRequestFriend">
 382		Bu Sakine bir arkada?l?k talebi teklif etmek için t?klay?n
 383	</string>
 384	<string name="TooltipGroupUrl">
 385		Bu grubun aç?klamas?n? görmek için t?klay?n
 386	</string>
 387	<string name="TooltipEventUrl">
 388		Bu etkinli?in aç?klamas?n? görmek için t?klay?n
 389	</string>
 390	<string name="TooltipClassifiedUrl">
 391		Bu ilan? görmek için t?klay?n
 392	</string>
 393	<string name="TooltipParcelUrl">
 394		Bu parselin aç?klamas?n? görmek için t?klay?n
 395	</string>
 396	<string name="TooltipTeleportUrl">
 397		Bu konuma ???nlama yapmak için t?klay?n
 398	</string>
 399	<string name="TooltipObjectIMUrl">
 400		Bu nesnenin aç?klamas?n? görmek için t?klay?n
 401	</string>
 402	<string name="TooltipMapUrl">
 403		Bu konumu bir haritada görmek için t?klay?n
 404	</string>
 405	<string name="TooltipSLAPP">
 406		secondlife:// komutunu çal??t?rmak için t?klay?n
 407	</string>
 408	<string name="CurrentURL" value="Geçerli URL: [CurrentURL]"/>
 409	<string name="SLurlLabelTeleport">
 410		?uraya ???nla:
 411	</string>
 412	<string name="SLurlLabelShowOnMap">
 413		?unun için Harita göster:
 414	</string>
 415	<string name="SLappAgentMute">
 416		Engelle
 417	</string>
 418	<string name="SLappAgentUnmute">
 419		Engellemeyi kald?r
 420	</string>
 421	<string name="SLappAgentIM">
 422		A?
 423	</string>
 424	<string name="SLappAgentPay">
 425		Öde
 426	</string>
 427	<string name="SLappAgentOfferTeleport">
 428		?uraya I??nlama Teklif Et:
 429	</string>
 430	<string name="SLappAgentRequestFriend">
 431		Arkada?l?k Talebi
 432	</string>
 433	<string name="BUTTON_CLOSE_DARWIN">
 434		Kapat (?W)
 435	</string>
 436	<string name="BUTTON_CLOSE_WIN">
 437		Kapat (Ctrl+W)
 438	</string>
 439	<string name="BUTTON_CLOSE_CHROME">
 440		Kapat
 441	</string>
 442	<string name="BUTTON_RESTORE">
 443		Geri Yükle
 444	</string>
 445	<string name="BUTTON_MINIMIZE">
 446		Simge Durumuna Küçült
 447	</string>
 448	<string name="BUTTON_TEAR_OFF">
 449		Böl
 450	</string>
 451	<string name="BUTTON_DOCK">
 452		Yerle?tir
 453	</string>
 454	<string name="BUTTON_HELP">
 455		Yard?m? Göster
 456	</string>
 457	<string name="Searching">
 458		Ar?yor...
 459	</string>
 460	<string name="NoneFound">
 461		Hiçbiri bulunamad?.
 462	</string>
 463	<string name="RetrievingData">
 464		Al?n?yor...
 465	</string>
 466	<string name="ReleaseNotes">
 467		Sürüm Notlar?
 468	</string>
 469	<string name="LoadingData">
 470		Yükleniyor...
 471	</string>
 472	<string name="AvatarNameNobody">
 473		(hiçbiri)
 474	</string>
 475	<string name="AvatarNameWaiting">
 476		(bekliyor)
 477	</string>
 478	<string name="AvatarNameMultiple">
 479		(birden çok)
 480	</string>
 481	<string name="GroupNameNone">
 482		(hiçbiri)
 483	</string>
 484	<string name="AvalineCaller">
 485		Avaline Arayan? [ORDER]
 486	</string>
 487	<string name="AssetErrorNone">
 488		Hata yok
 489	</string>
 490	<string name="AssetErrorRequestFailed">
 491		Varl?k talebi: ba?ar?s?z oldu
 492	</string>
 493	<string name="AssetErrorNonexistentFile">
 494		Varl?k talebi: var olmayan dosya
 495	</string>
 496	<string name="AssetErrorNotInDatabase">
 497		Varl?k talebi: veri taban?nda varl?k bulunamad?
 498	</string>
 499	<string name="AssetErrorEOF">
 500		Dosya sonu
 501	</string>
 502	<string name="AssetErrorCannotOpenFile">
 503		Dosya aç?lamad?
 504	</string>
 505	<string name="AssetErrorFileNotFound">
 506		Dosya bulunamad?
 507	</string>
 508	<string name="AssetErrorTCPTimeout">
 509		Dosya aktar?m? zaman a??m?
 510	</string>
 511	<string name="AssetErrorCircuitGone">
 512		Devre yok
 513	</string>
 514	<string name="AssetErrorPriceMismatch">
 515		Görüntüleyici ile sunucu fiyatta anla?mad?
 516	</string>
 517	<string name="AssetErrorUnknownStatus">
 518		Bilinmeyen durum
 519	</string>
 520	<string name="texture">
 521		doku
 522	</string>
 523	<string name="sound">
 524		ses
 525	</string>
 526	<string name="calling card">
 527		arama kart?
 528	</string>
 529	<string name="landmark">
 530		yer imi
 531	</string>
 532	<string name="legacy script">
 533		eski komut dosyas?
 534	</string>
 535	<string name="clothing">
 536		giysi
 537	</string>
 538	<string name="object">
 539		nesne
 540	</string>
 541	<string name="note card">
 542		not kart?
 543	</string>
 544	<string name="folder">
 545		klasör
 546	</string>
 547	<string name="root">
 548		kök
 549	</string>
 550	<string name="lsl2 script">
 551		LSL2 komut dosyas?
 552	</string>
 553	<string name="lsl bytecode">
 554		LSL bayt kodu
 555	</string>
 556	<string name="tga texture">
 557		tga dokusu
 558	</string>
 559	<string name="body part">
 560		vücut bölümü
 561	</string>
 562	<string name="snapshot">
 563		anl?k görüntü
 564	</string>
 565	<string name="lost and found">
 566		Kaybedip Bulduklar?m
 567	</string>
 568	<string name="targa image">
 569		targa görüntüsü
 570	</string>
 571	<string name="trash">
 572		Çöp
 573	</string>
 574	<string name="jpeg image">
 575		jpeg görüntüsü
 576	</string>
 577	<string name="animation">
 578		animasyon
 579	</string>
 580	<string name="gesture">
 581		mimik
 582	</string>
 583	<string name="simstate">
 584		sim durumu
 585	</string>
 586	<string name="favorite">
 587		favori
 588	</string>
 589	<string name="symbolic link">
 590		ba?lant?
 591	</string>
 592	<string name="symbolic folder link">
 593		klasör ba?lant?s?
 594	</string>
 595	<string name="mesh">
 596		örgü
 597	</string>
 598	<string name="AvatarEditingAppearance">
 599		(Görünümü Düzenliyor)
 600	</string>
 601	<string name="AvatarAway">
 602		Uzakta
 603	</string>
 604	<string name="AvatarBusy">
 605		Me?gul
 606	</string>
 607	<string name="AvatarMuted">
 608		Engellenmi?
 609	</string>
 610	<string name="anim_express_afraid">
 611		Korkmu?
 612	</string>
 613	<string name="anim_express_anger">
 614		K?zg?n
 615	</string>
 616	<string name="anim_away">
 617		Uzakta
 618	</string>
 619	<string name="anim_backflip">
 620		Geriye salto
 621	</string>
 622	<string name="anim_express_laugh">
 623		?çten Kahkaha
 624	</string>
 625	<string name="anim_express_toothsmile">
 626		Büyük Gülümseme
 627	</string>
 628	<string name="anim_blowkiss">
 629		Öpücük Atma
 630	</string>
 631	<string name="anim_express_bored">
 632		Can? S?k?lm??
 633	</string>
 634	<string name="anim_bow">
 635		Selamlama
 636	</string>
 637	<string name="anim_clap">
 638		Alk??
 639	</string>
 640	<string name="anim_courtbow">
 641		Reverans
 642	</string>
 643	<string name="anim_express_cry">
 644		A?lama
 645	</string>
 646	<string name="anim_dance1">
 647		Dans 1
 648	</string>
 649	<string name="anim_dance2">
 650		Dans 2
 651	</string>
 652	<string name="anim_dance3">
 653		Dans 3
 654	</string>
 655	<string name="anim_dance4">
 656		Dans 4
 657	</string>
 658	<string name="anim_dance5">
 659		Dans 5
 660	</string>
 661	<string name="anim_dance6">
 662		Dans 6
 663	</string>
 664	<string name="anim_dance7">
 665		Dans 7
 666	</string>
 667	<string name="anim_dance8">
 668		Dans 8
 669	</string>
 670	<string name="anim_express_disdain">
 671		Dudak Bükme
 672	</string>
 673	<string name="anim_drink">
 674		?çme
 675	</string>
 676	<string name="anim_express_embarrased">
 677		Utanm??
 678	</string>
 679	<string name="anim_angry_fingerwag">
 680		??aret Etme
 681	</string>
 682	<string name="anim_fist_pump">
 683		Yumruk Sallama
 684	</string>
 685	<string name="anim_yoga_float">
 686		Uçan Yoga
 687	</string>
 688	<string name="anim_express_frown">
 689		Ka? Çatma
 690	</string>
 691	<string name="anim_impatient">
 692		Sab?rs?z
 693	</string>
 694	<string name="anim_jumpforjoy">
 695		Sevinçten Z?plama
 696	</string>
 697	<string name="anim_kissmybutt">
 698		K?ç?m? Öp
 699	</string>
 700	<string name="anim_express_kiss">
 701		Öpücük
 702	</string>
 703	<string name="anim_laugh_short">
 704		Gülme
 705	</string>
 706	<string name="anim_musclebeach">
 707		Muscle Beach
 708	</string>
 709	<string name="anim_no_unhappy">
 710		Hay?r (Mutsuz)
 711	</string>
 712	<string name="anim_no_head">
 713		Hay?r
 714	</string>
 715	<string name="anim_nyanya">
 716		Ha-ha-ha
 717	</string>
 718	<string name="anim_punch_onetwo">
 719		Pe?pe?e ?ki Yumruk
 720	</string>
 721	<string name="anim_express_open_mouth">
 722		A??z Aç?k
 723	</string>
 724	<string name="anim_peace">
 725		Bar??
 726	</string>
 727	<string name="anim_point_you">
 728		Di?erini Göster
 729	</string>
 730	<string name="anim_point_me">
 731		Kendini Göster
 732	</string>
 733	<string name="anim_punch_l">
 734		Sola Yumruk At
 735	</string>
 736	<string name="anim_punch_r">
 737		Sa?a Yumruk At
 738	</string>
 739	<string name="anim_rps_countdown">
 740		RPS say?m?
 741	</string>
 742	<string name="anim_rps_paper">
 743		RPS ka??d?
 744	</string>
 745	<string name="anim_rps_rock">
 746		RPS kayas?
 747	</string>
 748	<string name="anim_rps_scissors">
 749		RPS makas?
 750	</string>
 751	<string name="anim_express_repulsed">
 752		Tiksinmi?
 753	</string>
 754	<string name="anim_kick_roundhouse_r">
 755		Döner Tekme
 756	</string>
 757	<string name="anim_express_sad">
 758		Üzgün
 759	</string>
 760	<string name="anim_salute">
 761		Selam
 762	</string>
 763	<string name="anim_shout">
 764		Ba??rma
 765	</string>
 766	<string name="anim_express_shrug">
 767		Omuz Silkme
 768	</string>
 769	<string name="anim_express_smile">
 770		Gülümseme
 771	</string>
 772	<string name="anim_smoke_idle">
 773		Duman Tüttürme
 774	</string>
 775	<string name="anim_smoke_inhale">
 776		Duman Çekme
 777	</string>
 778	<string name="anim_smoke_throw_down">
 779		Yere ?zmarit Atma
 780	</string>
 781	<string name="anim_express_surprise">
 782		Sürpriz
 783	</string>
 784	<string name="anim_sword_strike_r">
 785		K?l?ç Darbesi
 786	</string>
 787	<string name="anim_angry_tantrum">
 788		Öfke Nöbeti
 789	</string>
 790	<string name="anim_express_tongue_out">
 791		Dil Ç?karma
 792	</string>
 793	<string name="anim_hello">
 794		El Sallama
 795	</string>
 796	<string name="anim_whisper">
 797		F?s?ldama
 798	</string>
 799	<string name="anim_whistle">
 800		Isl?k Çalma
 801	</string>
 802	<string name="anim_express_wink">
 803		Göz K?rpma
 804	</string>
 805	<string name="anim_wink_hollywood">
 806		Göz K?rpma (Hollywood)
 807	</string>
 808	<string name="anim_express_worry">
 809		Endi?elenme
 810	</string>
 811	<string name="anim_yes_happy">
 812		Evet (Mutlu)
 813	</string>
 814	<string name="anim_yes_head">
 815		Evet
 816	</string>
 817	<string name="texture_loading">
 818		Yükleniyor...
 819	</string>
 820	<string name="worldmap_offline">
 821		Çevrimd???
 822	</string>
 823	<string name="worldmap_item_tooltip_format">
 824		[AREA] m˛ L$[PRICE]
 825	</string>
 826	<string name="worldmap_results_none_found">
 827		Hiçbiri bulunamad?.
 828	</string>
 829	<string name="Ok">
 830		Tamam
 831	</string>
 832	<string name="Premature end of file">
 833		Dosyan?n zaman?ndan önce sonu
 834	</string>
 835	<string name="ST_NO_JOINT">
 836		KÖK veya EKLEM bulunam?yor.
 837	</string>
 838	<string name="whisper">
 839		f?s?ldar:
 840	</string>
 841	<string name="shout">
 842		ba??r?r:
 843	</string>
 844	<string name="ringing">
 845		SL dünyas? içindeki Sesli Sohbete ba?lan?l?yor...
 846	</string>
 847	<string name="connected">
 848		Ba?l?
 849	</string>
 850	<string name="unavailable">
 851		Geçerli konumunuzda ses mevcut de?il
 852	</string>
 853	<string name="hang_up">
 854		SL dünyas? içindeki Sesli Sohbet ile ba?lant? kesildi
 855	</string>
 856	<string name="reconnect_nearby">
 857		?imdi Yak?ndaki bir Sesli Sohbete yeniden ba?lan?lacaks?n?z.
 858	</string>
 859	<string name="ScriptQuestionCautionChatGranted">
 860		&apos;[OWNERNAME]&apos; adl? ki?iye ait, [REGIONPOS] üzerinde [REGIONNAME] içerisinde bulunan &apos;[OBJECTNAME]&apos; nesnesine ?unu yapma izni verildi: [PERMISSIONS].
 861	</string>
 862	<string name="ScriptQuestionCautionChatDenied">
 863		&apos;[OWNERNAME]&apos; adl? ki?iye ait, [REGIONPOS] üzerinde [REGIONNAME] içerisinde bulunan &apos;[OBJECTNAME]&apos; nesnesine ?unu yapma izni verilmedi: [PERMISSIONS].
 864	</string>
 865	<string name="ScriptTakeMoney">
 866		Sizden Linden dolar (L$) almak
 867	</string>
 868	<string name="ActOnControlInputs">
 869		Denetim giri?lerinizle ilgili eylem gerçekle?tirmek
 870	</string>
 871	<string name="RemapControlInputs">
 872		Denetim giri?leriniz için yeniden e?leme yapmak
 873	</string>
 874	<string name="AnimateYourAvatar">
 875		Avatar?n?z? canland?rmak
 876	</string>
 877	<string name="AttachToYourAvatar">
 878		Avatar?n?za eklemek
 879	</string>
 880	<string name="ReleaseOwnership">
 881		Mülkiyeti b?rakmak ve kamuya aç?k hale gelmek
 882	</string>
 883	<string name="LinkAndDelink">
 884		Ba?ka nesnelerle ba?lant? kurmak veya koparmak
 885	</string>
 886	<string name="AddAndRemoveJoints">
 887		Ba?ka nesnelerle eklem eklemek ve kald?rmak
 888	</string>
 889	<string name="ChangePermissions">
 890		?zinlerini de?i?tirmek
 891	</string>
 892	<string name="TrackYourCamera">
 893		Kameran?z? takip etmek
 894	</string>
 895	<string name="ControlYourCamera">
 896		Kameran?z? kontrol etmek
 897	</string>
 898	<string name="NotConnected">
 899		Ba?l? De?il
 900	</string>
 901	<string name="SIM_ACCESS_PG">
 902		Genel
 903	</string>
 904	<string name="SIM_ACCESS_MATURE">
 905		Orta
 906	</string>
 907	<string name="SIM_ACCESS_ADULT">
 908		Yeti?kin
 909	</string>
 910	<string name="SIM_ACCESS_DOWN">
 911		Çevrimd???
 912	</string>
 913	<string name="SIM_ACCESS_MIN">
 914		Bilinmiyor
 915	</string>
 916	<string name="land_type_unknown">
 917		(bilinmiyor)
 918	</string>
 919	<string name="Estate / Full Region">
 920		Gayrimenkul / Tam Bölge
 921	</string>
 922	<string name="Estate / Homestead">
 923		Gayrimenkul / Banliyö
 924	</string>
 925	<string name="Mainland / Homestead">
 926		Anakara / Banliyö
 927	</string>
 928	<string name="Mainland / Full Region">
 929		Anakara / Tam Bölge
 930	</string>
 931	<string name="all_files">
 932		Tüm Dosyalar
 933	</string>
 934	<string name="sound_files">
 935		Sesler
 936	</string>
 937	<string name="animation_files">
 938		Animasyonlar
 939	</string>
 940	<string name="image_files">
 941		Görüntüler
 942	</string>
 943	<string name="save_file_verb">
 944		Kaydet
 945	</string>
 946	<string name="load_file_verb">
 947		Yükle
 948	</string>
 949	<string name="targa_image_files">
 950		Targa Görüntüleri
 951	</string>
 952	<string name="bitmap_image_files">
 953		Bitmap Görüntüler
 954	</string>
 955	<string name="avi_movie_file">
 956		AVI Film Dosyas?
 957	</string>
 958	<string name="xaf_animation_file">
 959		XAF Animasyon Dosyas?
 960	</string>
 961	<string name="xml_file">
 962		XML Dosyas?
 963	</string>
 964	<string name="raw_file">
 965		Ham Dosya
 966	</string>
 967	<string name="compressed_image_files">
 968		S?k??t?r?lm?? Görüntüler
 969	</string>
 970	<string name="load_files">
 971		Dosyalar Yükle
 972	</string>
 973	<string name="choose_the_directory">
 974		Dizin Seç
 975	</string>
 976	<string name="AvatarSetNotAway">
 977		Uzakta De?il
 978	</string>
 979	<string name="AvatarSetAway">
 980		Uzakta
 981	</string>
 982	<string name="AvatarSetNotBusy">
 983		Me?gul De?il
 984	</string>
 985	<string name="AvatarSetBusy">
 986		Me?gul
 987	</string>
 988	<string name="shape">
 989		?ekil
 990	</string>
 991	<string name="skin">
 992		D?? Katman
 993	</string>
 994	<string name="hair">
 995		Saç
 996	</string>
 997	<string name="eyes">
 998		Gözler
 999	</string>
1000	<string name="shirt">
1001		Gömlek
1002	</string>
1003	<string name="pants">
1004		Pantolon
1005	</string>
1006	<string name="shoes">
1007		Ayakkab?lar
1008	</string>
1009	<string name="socks">
1010		Çoraplar
1011	</string>
1012	<string name="jacket">
1013		Ceket
1014	</string>
1015	<string name="gloves">
1016		Eldivenler
1017	</string>
1018	<string name="undershirt">
1019		Fanila
1020	</string>
1021	<string name="underpants">
1022		Külot
1023	</string>
1024	<string name="skirt">
1025		Etek
1026	</string>
1027	<string name="alpha">
1028		Alfa
1029	</string>
1030	<string name="tattoo">
1031		Dövme
1032	</string>
1033	<string name="physics">
1034		Fizik
1035	</string>
1036	<string name="invalid">
1037		geçersiz
1038	</string>
1039	<string name="none">
1040		hiçbiri
1041	</string>
1042	<string name="shirt_not_worn">
1043		Giyilmemi? gömlek
1044	</string>
1045	<string name="pants_not_worn">
1046		Giyilmemi? pantolon
1047	</string>
1048	<string name="shoes_not_worn">
1049		Giyilmemi? ayakkab?lar
1050	</string>
1051	<string name="socks_not_worn">
1052		Giyilmemi? çoraplar
1053	</string>
1054	<string name="jacket_not_worn">
1055		Giyilmemi? ceket
1056	</string>
1057	<string name="gloves_not_worn">
1058		Giyilmemi? eldivenler
1059	</string>
1060	<string name="undershirt_not_worn">
1061		Giyilmemi? fanila
1062	</string>
1063	<string name="underpants_not_worn">
1064		Giyilmemi? külot
1065	</string>
1066	<string name="skirt_not_worn">
1067		Giyilmemi? etek
1068	</string>
1069	<string name="alpha_not_worn">
1070		Giyilmemi? alfa
1071	</string>
1072	<string name="tattoo_not_worn">
1073		Giyilmemi? dövme
1074	</string>
1075	<string name="physics_not_worn">
1076		Giyilmemi? fizik
1077	</string>
1078	<string name="invalid_not_worn">
1079		geçersiz
1080	</string>
1081	<string name="create_new_shape">
1082		Yeni ?ekil olu?tur
1083	</string>
1084	<string name="create_new_skin">
1085		Yeni d?? katman olu?tur
1086	</string>
1087	<string name="create_new_hair">
1088		Yeni saç olu?tur
1089	</string>
1090	<string name="create_new_eyes">
1091		Yeni gözler olu?tur
1092	</string>
1093	<string name="create_new_shirt">
1094		Yeni gömlek olu?tur
1095	</string>
1096	<string name="create_new_pants">
1097		Yeni pantolon olu?tur
1098	</string>
1099	<string name="create_new_shoes">
1100		Yeni ayakkab?lar olu?tur
1101	</string>
1102	<string name="create_new_socks">
1103		Yeni çoraplar olu?tur
1104	</string>
1105	<string name="create_new_jacket">
1106		Yeni ceket olu?tur
1107	</string>
1108	<string name="create_new_gloves">
1109		Yeni eldivenler olu?tur
1110	</string>
1111	<string name="create_new_undershirt">
1112		Yeni fanila olu?tur
1113	</string>
1114	<string name="create_new_underpants">
1115		Yeni külot olu?tur
1116	</string>
1117	<string name="create_new_skirt">
1118		Yeni etek olu?tur
1119	</string>
1120	<string name="create_new_alpha">
1121		Yeni alfa olu?tur
1122	</string>
1123	<string name="create_new_tattoo">
1124		Yeni dövme olu?tur
1125	</string>
1126	<string name="create_new_physics">
1127		Yeni fizik olu?tur
1128	</string>
1129	<string name="create_new_invalid">
1130		geçersiz
1131	</string>
1132	<string name="NewWearable">
1133		Yeni [WEARABLE_ITEM]
1134	</string>
1135	<string name="next">
1136		Sonraki
1137	</string>
1138	<string name="ok">
1139		Tamam
1140	</string>
1141	<string name="GroupNotifyGroupNotice">
1142		Grup Bildirimi
1143	</string>
1144	<string name="GroupNotifyGroupNotices">
1145		Grup Bildirimleri
1146	</string>
1147	<string name="GroupNotifySentBy">
1148		Gönderen:
1149	</string>
1150	<string name="GroupNotifyAttached">
1151		Eklenmi?:
1152	</string>
1153	<string name="GroupNotifyViewPastNotices">
1154		Burada eski bildirimleri görüntüleyin veya bu iletilerin al?nmas?n? iptal edin.
1155	</string>
1156	<string name="GroupNotifyOpenAttachment">
1157		Aksesuar? Aç
1158	</string>
1159	<string name="GroupNotifySaveAttachment">
1160		Aksesuar? Kaydet
1161	</string>
1162	<string name="TeleportOffer">
1163		I??nlama teklifi
1164	</string>
1165	<string name="StartUpNotifications">
1166		Siz yokken yeni bildirimler geldi.
1167	</string>
1168	<string name="OverflowInfoChannelString">
1169		%d ilave bildiriminiz var
1170	</string>
1171	<string name="BodyPartsRightArm">
1172		Sa? Kol
1173	</string>
1174	<string name="BodyPartsHead">
1175		Ba?
1176	</string>
1177	<string name="BodyPartsLeftArm">
1178		Sol Kol
1179	</string>
1180	<string name="BodyPartsLeftLeg">
1181		Sol Bacak
1182	</string>
1183	<string name="BodyPartsTorso">
1184		Gövde
1185	</string>
1186	<string name="BodyPartsRightLeg">
1187		Sa? Bacak
1188	</string>
1189	<string name="GraphicsQualityLow">
1190		Dü?ük
1191	</string>
1192	<string name="GraphicsQualityMid">
1193		Orta
1194	</string>
1195	<string name="GraphicsQualityHigh">
1196		Yüksek
1197	</string>
1198	<string name="LeaveMouselook">
1199		Dünya Görünümüne dönmek için ESC&apos;e bas?n
1200	</string>
1201	<string name="InventoryNoMatchingItems">
1202		Arad???n?z? bulamad?n?z m?? [secondlife:///app/search/all/[SEARCH_TERM] Arama] ile bulmay? deneyin.
1203	</string>
1204	<string name="PlacesNoMatchingItems">
1205		Arad???n?z? bulamad?n?z m?? [secondlife:///app/search/places/[SEARCH_TERM] Arama] ile bulmay? deneyin.
1206	</string>
1207	<string name="FavoritesNoMatchingItems">
1208		Bir yer imini favorilerinize eklemek için buraya sürükleyin.
1209	</string>
1210	<string name="InventoryNoTexture">
1211		Envanterinizde bu dokunun kopyas? yok
1212	</string>
1213	<string name="InventoryInboxNoItems">
1214		Bir ö?eyi sat?n ald???n?zda veya ba?ka bir ?ekilde edindi?inizde burada görünür; bunu envanterinizdeki bir klasöre sürükleyebilir veya tutmak istemiyorsan?z silebilirsiniz.
1215	</string>
1216	<string name="MarketplaceURL">
1217		http://marketplace.[DOMAIN_NAME]
1218	</string>
1219	<string name="MarketplaceURL_CreateStore">
1220		http://marketplace.[DOMAIN_NAME]/create_store
1221	</string>
1222	<string name="MarketplaceURL_LearnMore">
1223		http://marketplace.[DOMAIN_NAME]/learn_more
1224	</string>
1225	<string name="InventoryOutboxCreationErrorTitle">
1226		Sat?c? Giden Kutunuz düzgün yap?land?r?lmam??t?r
1227	</string>
1228	<string name="InventoryOutboxCreationErrorTooltip">
1229		Sat?c? Giden Kutusu yap?land?rma hatas?
1230	</string>
1231	<string name="InventoryOutboxCreationError">
1232		Sorunu düzeltmek için lütfen Mü?teri Hizmetlerine ba?vurun.
1233	</string>
1234	<string name="InventoryOutboxNotMerchantTitle">
1235		Pazaryerinde herkes ö?e satabilir
1236	</string>
1237	<string name="InventoryOutboxNotMerchantTooltip">
1238		Bir sat?c? olun!
1239	</string>
1240	<string name="InventoryOutboxNotMerchant">
1241		[[MARKETPLACE_URL] Second Life Pazaryeri] içerisinde bir milyondan fazla sanal ürün sat??a sunulmu?tur, bunlar?n tümü Sakinler taraf?ndan olu?turulmu?tur. Siz de olu?turdu?unuz ö?eleri ve sat?n ald???n?z ö?elerin baz?lar?n? satabilirsiniz. Bunu yapmak kolayd?r, kurulum da ücretsizdir. [[LEARN_MORE_URL] Daha fazla bilgi edinin] veya ba?lamak için Pazaryerinde [[CREATE_STORE_URL] bir ma?aza aç?n].
1242	</string>
1243	<string name="InventoryOutboxNoItemsTitle">
1244		Pazaryerine ö?e göndermek için yeni bir yol
1245	</string>
1246	<string name="InventoryOutboxNoItemsTooltip">
1247		Ö?eleri Pazaryerinde sat??a haz?rlamak için sürükleyip buraya b?rak?n
1248	</string>
1249	<string name="InventoryOutboxNoItems">
1250		Satmak istedi?iniz ö?eleri veya klasörleri bu alana sürükleyin. Ö?enin bir kopyas? burada görünür ve kopyalanamaz bir ö?eyi sürüklemediyseniz, envanteriniz ayn? kal?r. Ö?eleri Pazaryerine göndermeye haz?r oldu?unuzda Kar??ya Yükle dü?mesine t?klay?n. Ö?eleriniz Pazaryeri Envanterinize ta??nd???nda bu klasörden kaybolurlar.
1251	</string>
1252	<string name="Marketplace Error None">
1253		Hata yok
1254	</string>
1255	<string name="Marketplace Error Not Merchant">
1256		Hata: Ö?eleri Pazaryerine göndermeden önce kendinizi bir sat?c? olarak belirlemelisiniz (ücretsizdir).
1257	</string>
1258	<string name="Marketplace Error Empty Folder">
1259		Hata: Bu klasörün içeri?i bo?.
1260	</string>
1261	<string name="Marketplace Error Unassociated Products">
1262		Hata: Bu ö?e kar??ya yüklenemedi çünkü sat?c? hesab?n?zda ürünlerle ili?kisiz çok fazla ö?e mevcut. Bu hatay? düzeltmek için Pazaryeri web sitesine oturum aç?n ve ili?kisiz ö?e say?n?z? azalt?n.
1263	</string>
1264	<string name="Marketplace Error Object Limit">
1265		Hata: Bu ö?e çok fazla nesne içeriyor. Bu hatay? düzeltmek için nesneleri birlikte kutulara yerle?tirerek, toplam nesne say?s?n? 200&apos;ün alt?na dü?ürün.
1266	</string>
1267	<string name="Marketplace Error Folder Depth">
1268		Hata: Bu ö?ede çok fazla iç içe geçmi? klasör seviyesi var. Bunu tekrar düzenleyerek maksimum 3 iç içe geçmi? klasör seviyesine indirin.
1269	</string>
1270	<string name="Marketplace Error Unsellable Item">
1271		Hata: Bu ö?e Pazaryerinde sat?lamaz.
1272	</string>
1273	<string name="Marketplace Error Internal Import">
1274		Hata: Bu ö?ede bir sorun var. Daha sonra tekrar deneyin.
1275	</string>
1276	<string name="Open landmarks">
1277		Aç?k yer imleri
1278	</string>
1279	<string name="no_transfer" value="(aktar?m yok)"/>
1280	<string name="no_modify" value="(de?i?tirme yok)"/>
1281	<string name="no_copy" value="(kopya yok)"/>
1282	<string name="worn" value="(giyilmi?)"/>
1283	<string name="link" value="(ba?lant?)"/>
1284	<string name="broken_link" value="(broken_link)"/>
1285	<string name="LoadingContents">
1286		?çerik yükleniyor...
1287	</string>
1288	<string name="NoContents">
1289		?çerik yok
1290	</string>
1291	<string name="WornOnAttachmentPoint" value="([ATTACHMENT_POINT] üzerinde giyilmi?)"/>
1292	<string name="ActiveGesture" value="[GESLABEL] (etkin)"/>
1293	<string name="PermYes">
1294		Evet
1295	</string>
1296	<string name="PermNo">
1297		Hay?r
1298	</string>
1299	<string name="Chat Message" value="Sohbet:"/>
1300	<string name="Sound" value="Ses:"/>
1301	<string name="Wait" value="--- Bekleyin:"/>
1302	<string name="AnimFlagStop" value="Animasyonu Durdur:"/>
1303	<string name="AnimFlagStart" value="Animasyonu Ba?lat:"/>
1304	<string name="Wave" value="El Sallama"/>
1305	<string name="GestureActionNone" value="Hiçbiri"/>
1306	<string name="HelloAvatar" value="Merhaba avatar!"/>
1307	<string name="ViewAllGestures" value="Tümünü Göster &gt;&gt;"/>
1308	<string name="GetMoreGestures" value="?lave Al &gt;&gt;"/>
1309	<string name="Animations" value="Animasyonlar,"/>
1310	<string name="Calling Cards" value="Arama Kartlar?,"/>
1311	<string name="Clothing" value="Giysiler,"/>
1312	<string name="Gestures" value="Mimikler,"/>
1313	<string name="Landmarks" value="Yer ?mleri,"/>
1314	<string name="Notecards" value="Not Kartlar?,"/>
1315	<string name="Objects" value="Nesneler,"/>
1316	<string name="Scripts" value="Komut Dosyalar?,"/>
1317	<string name="Sounds" value="Sesler,"/>
1318	<string name="Textures" value="Dokular,"/>
1319	<string name="Snapshots" value="Anl?k Görüntüler,"/>
1320	<string name="No Filters" value="Hay?r"/>
1321	<string name="Since Logoff" value="- Oturum Kapand?ktan Beri"/>
1322	<string name="InvFolder My Inventory">
1323		Envanterim
1324	</string>
1325	<string name="InvFolder Library">
1326		Kütüphane
1327	</string>
1328	<string name="InvFolder Textures">
1329		Dokular
1330	</string>
1331	<string name="InvFolder Sounds">
1332		Sesler
1333	</string>
1334	<string name="InvFolder Calling Cards">
1335		Arama Kartlar?
1336	</string>
1337	<string name="InvFolder Landmarks">
1338		Yer ?mleri
1339	</string>
1340	<string name="InvFolder Scripts">
1341		Komut Dosyalar?
1342	</string>
1343	<string name="InvFolder Clothing">
1344		Giysiler
1345	</string>
1346	<string name="InvFolder Objects">
1347		Nesneler
1348	</string>
1349	<string name="InvFolder Notecards">
1350		Not Kartlar?
1351	</string>
1352	<string name="InvFolder New Folder">
1353		Yeni Klasör
1354	</string>
1355	<string name="InvFolder Inventory">
1356		Envanter
1357	</string>
1358	<string name="InvFolder Uncompressed Images">
1359		S?k??t?r?lmam?? Görüntüler
1360	</string>
1361	<string name="InvFolder Body Parts">
1362		Vücut Bölümleri
1363	</string>
1364	<string name="InvFolder Trash">
1365		Çöp
1366	</string>
1367	<string name="InvFolder Photo Album">
1368		Foto?raf Albümü
1369	</string>
1370	<string name="InvFolder Lost And Found">
1371		Kaybedip Bulduklar?m
1372	</string>
1373	<string name="InvFolder Uncompressed Sounds">
1374		S?k??t?r?lmam?? Sesler
1375	</string>
1376	<string name="InvFolder Animations">
1377		Animasyonlar
1378	</string>
1379	<string name="InvFolder Gestures">
1380		Mimikler
1381	</string>
1382	<string name="InvFolder Favorite">
1383		Favorilerim
1384	</string>
1385	<string name="InvFolder favorite">
1386		Favorilerim
1387	</string>
1388	<string name="InvFolder Current Outfit">
1389		Mevcut D?? Görünüm
1390	</string>
1391	<string name="InvFolder Initial Outfits">
1392		Ba?lang?çtak? D?? Görünümler
1393	</string>
1394	<string name="InvFolder My Outfits">
1395		Benim D?? Görünümlerim
1396	</string>
1397	<string name="InvFolder Accessories">
1398		Aksesuarlar
1399	</string>
1400	<string name="InvFolder Meshes">
1401		Örgüler
1402	</string>
1403	<string name="InvFolder Friends">
1404		Arkada?lar
1405	</string>
1406	<string name="InvFolder All">
1407		Tümü
1408	</string>
1409	<string name="no_attachments">
1410		Giyilen aksesuar yok
1411	</string>
1412	<string name="Attachments remain">
1413		Aksesuarlar ([COUNT] yuva mevcut)
1414	</string>
1415	<string name="Buy">
1416		Sat?n Al
1417	</string>
1418	<string name="BuyforL$">
1419		L$&apos;a Sat?n Al
1420	</string>
1421	<string name="Stone">
1422		Ta?
1423	</string>
1424	<string name="Metal">
1425		Metal
1426	</string>
1427	<string name="Glass">
1428		Cam
1429	</string>
1430	<string name="Wood">
1431		Ah?ap
1432	</string>
1433	<string name="Flesh">
1434		Et
1435	</string>
1436	<string name="Plastic">
1437		Plastik
1438	</string>
1439	<string name="Rubber">
1440		Lastik
1441	</string>
1442	<string name="Light">
1443		I??k
1444	</string>
1445	<string name="KBShift">
1446		Shift
1447	</string>
1448	<string name="KBCtrl">
1449		Ctrl
1450	</string>
1451	<string name="Chest">
1452		Gö?üs
1453	</string>
1454	<string name="Skull">
1455		Kafatas?
1456	</string>
1457	<string name="Left Shoulder">
1458		Sol Omuz
1459	</string>
1460	<string name="Right Shoulder">
1461		Sa? Omuz
1462	</string>
1463	<string name="Left Hand">
1464		Sol El
1465	</string>
1466	<string name="Right Hand">
1467		Sa? El
1468	</string>
1469	<string name="Left Foot">
1470		Sol Ayak
1471	</string>
1472	<string name="Right Foot">
1473		Sa? Ayak
1474	</string>
1475	<string name="Spine">
1476		Omurga
1477	</string>
1478	<string name="Pelvis">
1479		Le?en Kemi?i
1480	</string>
1481	<string name="Mouth">
1482		A??z
1483	</string>
1484	<string name="Chin">
1485		Çene
1486	</string>
1487	<string name="Left Ear">
1488		Sol Kulak
1489	</string>
1490	<string name="Right Ear">
1491		Sa? Kulak
1492	</string>
1493	<string name="Left Eyeball">
1494		Sol Göz Küresi
1495	</string>
1496	<string name="Right Eyeball">
1497		Sa? Göz Küresi
1498	</string>
1499	<string name="Nose">
1500		Burun
1501	</string>
1502	<string name="R Upper Arm">
1503		Sa? Üst Kol
1504	</string>
1505	<string name="R Forearm">
1506		Sa? Ön Kol
1507	</string>
1508	<string name="L Upper Arm">
1509		Sol Üst Kol
1510	</string>
1511	<string name="L Forearm">
1512		Sol Ön Kol
1513	</string>
1514	<string name="Right Hip">
1515		Sa? Kalça
1516	</string>
1517	<string name="R Upper Leg">
1518		Sa? Üst Bacak
1519	</string>
1520	<string name="R Lower Leg">
1521		Sa? Alt Bacak
1522	</string>
1523	<string name="Left Hip">
1524		Sol Kalça
1525	</string>
1526	<string name="L Upper Leg">
1527		Sol Üst Bacak
1528	</string>
1529	<string name="L Lower Leg">
1530		Sol Alt Bacak
1531	</string>
1532	<string name="Stomach">
1533		Kar?n
1534	</string>
1535	<string name="Left Pec">
1536		Sol Gö?üs
1537	</string>
1538	<string name="Right Pec">
1539		Sa? Gö?üs
1540	</string>
1541	<string name="Neck">
1542		Boyun
1543	</string>
1544	<string name="Avatar Center">
1545		Avatar Merkezi
1546	</string>
1547	<string name="Invalid Attachment">
1548		Geçersiz Aksesuar Noktas?
1549	</string>
1550	<string name="YearsMonthsOld">
1551		[AGEYEARS] [AGEMONTHS]&apos;l?k
1552	</string>
1553	<string name="YearsOld">
1554		[AGEYEARS] ya??nda
1555	</string>
1556	<string name="MonthsOld">
1557		[AGEMONTHS]&apos;l?k
1558	</string>
1559	<string name="WeeksOld">
1560		[AGEWEEKS]&apos;l?k
1561	</string>
1562	<string name="DaysOld">
1563		[AGEDAYS]&apos;lük
1564	</string>
1565	<string name="TodayOld">
1566		Bugün kat?ld?
1567	</string>
1568	<string name="AgeYearsA">
1569		[COUNT] y?l
1570	</string>
1571	<string name="AgeYearsB">
1572		[COUNT] y?l
1573	</string>
1574	<string name="AgeYearsC">
1575		[COUNT] y?l
1576	</string>
1577	<string name="AgeMonthsA">
1578		[COUNT] ay
1579	</string>
1580	<string name="AgeMonthsB">
1581		[COUNT] ay
1582	</string>
1583	<string name="AgeMonthsC">
1584		[COUNT] ay
1585	</string>
1586	<string name="AgeWeeksA">
1587		[COUNT] hafta
1588	</string>
1589	<string name="AgeWeeksB">
1590		[COUNT] hafta
1591	</string>
1592	<string name="AgeWeeksC">
1593		[COUNT] hafta
1594	</string>
1595	<string name="AgeDaysA">
1596		[COUNT] gün
1597	</string>
1598	<string name="AgeDaysB">
1599		[COUNT] gün
1600	</string>
1601	<string name="AgeDaysC">
1602		[COUNT] gün
1603	</string>
1604	<string name="GroupMembersA">
1605		[COUNT] üye
1606	</string>
1607	<string name="GroupMembersB">
1608		[COUNT] üye
1609	</string>
1610	<string name="GroupMembersC">
1611		[COUNT] üye
1612	</string>
1613	<string name="AcctTypeResident">
1614		Sakin
1615	</string>
1616	<string name="AcctTypeTrial">
1617		Deneme
1618	</string>
1619	<string name="AcctTypeCharterMember">
1620		Ayr?cal?kl? Üye
1621	</string>
1622	<string name="AcctTypeEmployee">
1623		Linden Lab Çal??an?
1624	</string>
1625	<string name="PaymentInfoUsed">
1626		Kullan?lan Ödeme Bilgisi
1627	</string>
1628	<string name="PaymentInfoOnFile">
1629		Dosyadaki Ödeme Bilgisi
1630	</string>
1631	<string name="NoPaymentInfoOnFile">
1632		Dosyada Ödeme Bilgisi Yok
1633	</string>
1634	<string name="AgeVerified">
1635		Ya?? Do?rulanm??
1636	</string>
1637	<string name="NotAgeVerified">
1638		Ya?? Do?rulanmam??
1639	</string>
1640	<string name="Center 2">
1641		2. Merkez
1642	</string>
1643	<string name="Top Right">
1644		Sa? Üst
1645	</string>
1646	<string name="Top">
1647		Üst
1648	</string>
1649	<string name="Top Left">
1650		Sol Üst
1651	</string>
1652	<string name="Center">
1653		Merkez
1654	</string>
1655	<string name="Bottom Left">
1656		Sol Alt
1657	</string>
1658	<string name="Bottom">
1659		Alt
1660	</string>
1661	<string name="Bottom Right">
1662		Sa? Alt
1663	</string>
1664	<string name="CompileQueueDownloadedCompiling">
1665		Kar??dan yüklendi, ?imdi derleniyor
1666	</string>
1667	<string name="CompileQueueScriptNotFound">
1668		Komut dosyas? sunucuda bulunamad?.
1669	</string>
1670	<string name="CompileQueueProblemDownloading">
1671		Kar??dan yüklenirken sorun olu?tu
1672	</string>
1673	<string name="CompileQueueInsufficientPermDownload">
1674		Komut dosyas?n? kar??dan yüklemek için yeterli izin yok.
1675	</string>
1676	<string name="CompileQueueInsufficientPermFor">
1677		?unun için yeterli izin yok:
1678	</string>
1679	<string name="CompileQueueUnknownFailure">
1680		Kar??dan yüklerken bilinmeyen hata
1681	</string>
1682	<string name="CompileQueueTitle">
1683		Tekrar Derleme ?lerlemesi
1684	</string>
1685	<string name="CompileQueueStart">
1686		tekrar derle
1687	</string>
1688	<string name="ResetQueueTitle">
1689		S?f?rlama ?lerlemesi
1690	</string>
1691	<string name="ResetQueueStart">
1692		s?f?rla
1693	</string>
1694	<string name="RunQueueTitle">
1695		Çal??an Süreçlerin ?lerlemesini Ayarla
1696	</string>
1697	<string name="RunQueueStart">
1698		çal??t?rmay? ayarla
1699	</string>
1700	<string name="NotRunQueueTitle">
1701		Çal??mayan Süreçlerin ?lerlemesini Ayarla
1702	</string>
1703	<string name="NotRunQueueStart">
1704		çal??t?rmamay? ayarla
1705	</string>
1706	<string name="CompileSuccessful">
1707		Derleme ba?ar?l? oldu!
1708	</string>
1709	<string name="CompileSuccessfulSaving">
1710		Derleme ba?ar?l?, kaydediliyor...
1711	</string>
1712	<string name="SaveComplete">
1713		Kaydetme tamamland?.
1714	</string>
1715	<string name="ObjectOutOfRange">
1716		Komut dosyas? (nesne kapsam d???)
1717	</string>
1718	<string name="GodToolsObjectOwnedBy">
1719		[OWNER] mülkiyetindeki [OBJECT] nesnesi
1720	</string>
1721	<string name="GroupsNone">
1722		hiçbiri
1723	</string>
1724	<string name="Group" value="(grup)"/>
1725	<string name="Unknown">
1726		(Bilinmiyor)
1727	</string>
1728	<string name="SummaryForTheWeek" value="Bu haftan?n özeti, ?u tarihten itibaren:"/>
1729	<string name="NextStipendDay" value="Sonraki ödeme günü ?udur:"/>
1730	<string name="GroupPlanningDate">
1731		[mthnum,datetime,utc]/[day,datetime,utc]/[year,datetime,utc]
1732	</string>
1733	<string name="GroupIndividualShare" value="Grup    Bireysel Pay"/>
1734	<string name="GroupColumn" value="Grup"/>
1735	<string name="Balance">
1736		Bakiye
1737	</string>
1738	<string name="Credits">
1739		Katk?da Bulunanlar
1740	</string>
1741	<string name="Debits">
1742		Borçlar
1743	</string>
1744	<string name="Total">
1745		Toplam
1746	</string>
1747	<string name="NoGroupDataFound">
1748		Bu grup için grup verisi bulunamad?
1749	</string>
1750	<string name="IMParentEstate">
1751		ana gayrimenkul
1752	</string>
1753	<string name="IMMainland">
1754		anakara
1755	</string>
1756	<string name="IMTeen">
1757		on sekiz ya? alt?
1758	</string>
1759	<string name="Anyone">
1760		herkes
1761	</string>
1762	<string name="RegionInfoError">
1763		hata
1764	</string>
1765	<string name="RegionInfoAllEstatesOwnedBy">
1766		[OWNER] mülkiyetindeki tüm gayrimenkuller
1767	</string>
1768	<string name="RegionInfoAllEstatesYouOwn">
1769		sahip oldu?unuz tüm gayrimenkuller
1770	</string>
1771	<string name="RegionInfoAllEstatesYouManage">
1772		[OWNER] ad?na yönetti?iniz tüm gayrimenkuller
1773	</string>
1774	<string name="RegionInfoAllowedResidents">
1775		?zin verilen Sakinler: ([ALLOWEDAGENTS], maks [MAXACCESS])
1776	</string>
1777	<string name="RegionInfoAllowedGroups">
1778		?zin verilen gruplar: ([ALLOWEDGROUPS], maks [MAXACCESS])
1779	</string>
1780	<string name="ScriptLimitsParcelScriptMemory">
1781		Parsel Komut Dosyas? Belle?i
1782	</string>
1783	<string name="ScriptLimitsParcelsOwned">
1784		Listelenen Parseller: [PARCELS]
1785	</string>
1786	<string name="ScriptLimitsMemoryUsed">
1787		Kullan?lan bellek: [COUNT] kb / [MAX] kb içerisinden; [AVAILABLE] kb serbest
1788	</string>
1789	<string name="ScriptLimitsMemoryUsedSimple">
1790		Kullan?lan bellek: [COUNT] kb
1791	</string>
1792	<string name="ScriptLimitsParcelScriptURLs">
1793		Parsel Komut Dosyas? URL&apos;leri
1794	</string>
1795	<string name="ScriptLimitsURLsUsed">
1796		Kullan?lan URL&apos;ler: [COUNT] / [MAX] içerisinden; [AVAILABLE] serbest
1797	</string>
1798	<string name="ScriptLimitsURLsUsedSimple">
1799		Kullan?lan URL&apos;ler: [COUNT]
1800	</string>
1801	<string name="ScriptLimitsRequestError">
1802		Bilgi talep edilirken hata olu?tu
1803	</string>
1804	<string name="ScriptLimitsRequestNoParcelSelected">
1805		Seçili Parsel Yok
1806	</string>
1807	<string name="ScriptLimitsRequestWrongRegion">
1808		Hata: Komut dosyas? bilgisi sadece mevcut bölgenizde geçerli
1809	</string>
1810	<string name="ScriptLimitsRequestWaiting">
1811		Bilgiler al?n?yor...
1812	</string>
1813	<string name="ScriptLimitsRequestDontOwnParcel">
1814		Bu parseli inceleme izniniz yok
1815	</string>
1816	<string name="SITTING_ON">
1817		Üzerinde Oturuyor
1818	</string>
1819	<string name="ATTACH_CHEST">
1820		Gö?üs
1821	</string>
1822	<string name="ATTACH_HEAD">
1823		Ba?
1824	</string>
1825	<string name="ATTACH_LSHOULDER">
1826		Sol Omuz
1827	</string>
1828	<string name="ATTACH_RSHOULDER">
1829		Sa? Omuz
1830	</string>
1831	<string name="ATTACH_LHAND">
1832		Sol El
1833	</string>
1834	<string name="ATTACH_RHAND">
1835		Sa? El
1836	</string>
1837	<string name="ATTACH_LFOOT">
1838		Sol Ayak
1839	</string>
1840	<string name="ATTACH_RFOOT">
1841		Sa? Ayak
1842	</string>
1843	<string name="ATTACH_BACK">
1844		Geri
1845	</string>
1846	<string name="ATTACH_PELVIS">
1847		Le?en Kemi?i
1848	</string>
1849	<string name="ATTACH_MOUTH">
1850		A??z
1851	</string>
1852	<string name="ATTACH_CHIN">
1853		Çene
1854	</string>
1855	<string name="ATTACH_LEAR">
1856		Sol Kulak
1857	</string>
1858	<string name="ATTACH_REAR">
1859		Sa? Kulak
1860	</string>
1861	<string name="ATTACH_LEYE">
1862		Sol Göz
1863	</string>
1864	<string name="ATTACH_REYE">
1865		Sa? Göz
1866	</string>
1867	<string name="ATTACH_NOSE">
1868		Burun
1869	</string>
1870	<string name="ATTACH_RUARM">
1871		Sol Üst Kol
1872	</string>
1873	<string name="ATTACH_RLARM">
1874		Sa? Alt Kol
1875	</string>
1876	<string name="ATTACH_LUARM">
1877		Sol Üst Kol
1878	</string>
1879	<string name="ATTACH_LLARM">
1880		Sol Alt Kol
1881	</string>
1882	<string name="ATTACH_RHIP">
1883		Sa? Kalça
1884	</string>
1885	<string name="ATTACH_RULEG">
1886		Sa? Üst Bacak
1887	</string>
1888	<string name="ATTACH_RLLEG">
1889		Sa? Alt Bacak
1890	</string>
1891	<string name="ATTACH_LHIP">
1892		Sol Kalça
1893	</string>
1894	<string name="ATTACH_LULEG">
1895		Sol Üst Bacak
1896	</string>
1897	<string name="ATTACH_LLLEG">
1898		Sol Alt Bacak
1899	</string>
1900	<string name="ATTACH_BELLY">
1901		Göbek
1902	</string>
1903	<string name="ATTACH_RPEC">
1904		Sa? Gö?üs
1905	</string>
1906	<string name="ATTACH_LPEC">
1907		Sol Gö?üs
1908	</string>
1909	<string name="ATTACH_HUD_CENTER_2">
1910		BÜG 2. Merkez
1911	</string>
1912	<string name="ATTACH_HUD_TOP_RIGHT">
1913		BÜG Sa? Üst
1914	</string>
1915	<string name="ATTACH_HUD_TOP_CENTER">
1916		BÜG Merkez Üst
1917	</string>
1918	<string name="ATTACH_HUD_TOP_LEFT">
1919		BÜG Sol Üst
1920	</string>
1921	<string name="ATTACH_HUD_CENTER_1">
1922		BÜG 1. Merkez
1923	</string>
1924	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM_LEFT">
1925		BÜG Sol Alt
1926	</string>
1927	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM">
1928		BÜG Alt
1929	</string>
1930	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM_RIGHT">
1931		BÜG Sa? Alt
1932	</string>
1933	<string name="CursorPos">
1934		Sat?r [LINE], Sütun [COLUMN]
1935	</string>
1936	<string name="PanelDirCountFound">
1937		[COUNT] bulundu
1938	</string>
1939	<string name="PanelDirTimeStr">
1940		[hour,datetime,slt]:[min,datetime,slt]
1941	</string>
1942	<string name="PanelDirEventsDateText">
1943		[mthnum,datetime,slt]/[day,datetime,slt]
1944	</string>
1945	<string name="PanelContentsTooltip">
1946		Nesnenin içeri?i
1947	</string>
1948	<string name="PanelContentsNewScript">
1949		Yeni Komut Dosyas?
1950	</string>
1951	<string name="BusyModeResponseDefault">
1952		?leti gönderdi?iniz Sakin &apos;me?gul modu&apos;nda, bu da rahats?z edilmek istemedi?i anlam?na geliyor. ?letiniz daha sonra incelenmesi için kendisine ait A? panelinde gösterilecektir.
1953	</string>
1954	<string name="MuteByName">
1955		(Ad?na göre)
1956	</string>
1957	<string name="MuteAgent">
1958		(Sakin)
1959	</string>
1960	<string name="MuteObject">
1961		(Nesne)
1962	</string>
1963	<string name="MuteGroup">
1964		(Grup)
1965	</string>
1966	<string name="MuteExternal">
1967		(Harici)
1968	</string>
1969	<string name="RegionNoCovenant">
1970		Bu Gayrimenkul için Sözle?mesi yok.
1971	</string>
1972	<string name="RegionNoCovenantOtherOwner">
1973		Bu Gayrimenkul için Sözle?mesi yok. Bu gayrimenkul üzerindeki arazi Linden Lab. de?il, Gayrimenkul sahibi taraf?ndan sat?lmaktad?r. Sat?? ayr?nt?lar?n? ö?renmek için lütfen Gayrimenkul Sahibiyle ba?lant?ya geçin.
1974	</string>
1975	<string name="covenant_last_modified" value="Son De?i?tirildi?i Tarih:"/>
1976	<string name="none_text" value="(hiçbiri)"/>
1977	<string name="never_text" value="(asla)"/>
1978	<string name="GroupOwned">
1979		Sahibi Olunan Grup
1980	</string>
1981	<string name="Public">
1982		Kamuya Aç?k
1983	</string>
1984	<string name="LocalSettings">
1985		Yerel Ayarlar
1986	</string>
1987	<string name="RegionSettings">
1988		Bölge Ayarlar?
1989	</string>
1990	<string name="ClassifiedClicksTxt">
1991		T?klamalar: [TELEPORT] ???nlama, [MAP] harita, [PROFILE] profil
1992	</string>
1993	<string name="ClassifiedUpdateAfterPublish">
1994		(yay?nland?ktan sonra güncelle?tirilir)
1995	</string>
1996	<string name="NoPicksClassifiedsText">
1997		Herhangi bir Seçme veya ?lan olu?turmad?n?z. Bir Seçme veya ?lan olu?turmak için a?a??daki Art? dü?mesine t?klay?n.
1998	</string>
1999	<string name="NoAvatarPicksClassifiedsText">
2000		Kullan?c?n?n herhangi bir seçmesi veya ilan? yok
2001	</string>
2002	<string name="PicksClassifiedsLoadingText">
2003		Yükleniyor...
2004	</string>
2005	<string name="MultiPreviewTitle">
2006		Önizleme
2007	</string>
2008	<string name="MultiPropertiesTitle">
2009		Özellikler
2010	</string>
2011	<string name="InvOfferAnObjectNamed">
2012		?u ada sahip bir nesne:
2013	</string>
2014	<string name="InvOfferOwnedByGroup">
2015		grubun sahip oldu?u:
2016	</string>
2017	<string name="InvOfferOwnedByUnknownGroup">
2018		bilinmeyen grubun sahip oldu?u:
2019	</string>
2020	<string name="InvOfferOwnedBy">
2021		sahibi:
2022	</string>
2023	<string name="InvOfferOwnedByUnknownUser">
2024		bilinmeyen bir kullan?c?n?n sahip oldu?u:
2025	</string>
2026	<string name="InvOfferGaveYou">
2027		size verdi:
2028	</string>
2029	<string name="InvOfferDecline">
2030		&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; taraf?ndan gönderilen [DESC]&apos;i reddettiniz.
2031	</string>
2032	<string name="GroupMoneyTotal">
2033		Toplam
2034	</string>
2035	<string name="GroupMoneyBought">
2036		al?nan:
2037	</string>
2038	<string name="GroupMoneyPaidYou">
2039		size ödenen:
2040	</string>
2041	<string name="GroupMoneyPaidInto">
2042		?uraya ödenen:
2043	</string>
2044	<string name="GroupMoneyBoughtPassTo">
2045		?uraya geçi? hakk? al?nan:
2046	</string>
2047	<string name="GroupMoneyPaidFeeForEvent">
2048		etkinlik için ödenen ücret:
2049	</string>
2050	<string name="GroupMoneyPaidPrizeForEvent">
2051		etkinlik için verilen ödül:
2052	</string>
2053	<string name="GroupMoneyBalance">
2054		Bakiye
2055	</string>
2056	<string name="GroupMoneyCredits">
2057		Katk?da Bulunanlar
2058	</string>
2059	<string name="GroupMoneyDebits">
2060		Borçlar
2061	</string>
2062	<string name="GroupMoneyDate">
2063		[weekday,datetime,utc] [mth,datetime,utc] [day,datetime,utc], [year,datetime,utc]
2064	</string>
2065	<string name="ViewerObjectContents">
2066		?çerik
2067	</string>
2068	<string name="AcquiredItems">
2069		Al?nan Ö?eler
2070	</string>
2071	<string name="Cancel">
2072		?ptal
2073	</string>
2074	<string name="UploadingCosts">
2075		[NAME] için kar??ya yükleme maliyeti: L$ [AMOUNT]
2076	</string>
2077	<string name="BuyingCosts">
2078		Bunu sat?n alman?n maliyeti: L$ [AMOUNT]
2079	</string>
2080	<string name="UnknownFileExtension">
2081		Bilinmeyen dosya uzant?s? .%s
2082.wav, .tga, .bmp, .jpg, .jpeg veya .bvh bekleniyordu
2083	</string>
2084	<string name="MuteObject2">
2085		Engelle
2086	</string>
2087	<string name="MuteAvatar">
2088		Engelle
2089	</string>
2090	<string name="UnmuteObject">
2091		Engellemeyi Kald?r
2092	</string>
2093	<string name="UnmuteAvatar">
2094		Engellemeyi Kald?r
2095	</string>
2096	<string name="AddLandmarkNavBarMenu">
2097		Yer ?mlerime Ekle...
2098	</string>
2099	<string name="EditLandmarkNavBarMenu">
2100		Yer ?mimi Düzenle...
2101	</string>
2102	<string name="accel-mac-control">
2103		?
2104	</string>
2105	<string name="accel-mac-command">
2106		?
2107	</string>
2108	<string name="accel-mac-option">
2109		?
2110	</string>
2111	<string name="accel-mac-shift">
2112		?
2113	</string>
2114	<string name="accel-win-control">
2115		Ctrl+
2116	</string>
2117	<string name="accel-win-alt">
2118		Alt+
2119	</string>
2120	<string name="accel-win-shift">
2121		Shift+
2122	</string>
2123	<string name="FileSaved">
2124		Dosya Kaydedildi
2125	</string>
2126	<string name="Receiving">
2127		Al?n?yor
2128	</string>
2129	<string name="AM">
2130		ÖÖ
2131	</string>
2132	<string name="PM">
2133		ÖS
2134	</string>
2135	<string name="PST">
2136		PST
2137	</string>
2138	<string name="PDT">
2139		PDT
2140	</string>
2141	<string name="Direction_Forward">
2142		?leri
2143	</string>
2144	<string name="Direction_Left">
2145		Sol
2146	</string>
2147	<string name="Direction_Right">
2148		Sa?
2149	</string>
2150	<string name="Direction_Back">
2151		Geri
2152	</string>
2153	<string name="Direction_North">
2154		Kuzey
2155	</string>
2156	<string name="Direction_South">
2157		Güney
2158	</string>
2159	<string name="Direction_West">
2160		Bat?
2161	</string>
2162	<string name="Direction_East">
2163		Do?u
2164	</string>
2165	<string name="Direction_Up">
2166		Yukar?
2167	</string>
2168	<string name="Direction_Down">
2169		A?a??
2170	</string>
2171	<string name="Any Category">
2172		Herh. Bir Kategori
2173	</string>
2174	<string name="Shopping">
2175		Al??veri?
2176	</string>
2177	<string name="Land Rental">
2178		Arazi Kiralama
2179	</string>
2180	<string name="Property Rental">
2181		Mülk Kiralama
2182	</string>
2183	<string name="Special Attraction">
2184		Özel Atraksiyon
2185	</string>
2186	<string name="New Products">
2187		Yeni Ürünler
2188	</string>
2189	<string name="Employment">
2190		?stihdam
2191	</string>
2192	<string name="Wanted">
2193		Arananlar
2194	</string>
2195	<string name="Service">
2196		Hizmet
2197	</string>
2198	<string name="Personal">
2199		Ki?isel
2200	</string>
2201	<string name="None">
2202		Renksiz
2203	</string>
2204	<string name="Linden Location">
2205		Linden Konumu
2206	</string>
2207	<string name="Adult">
2208		Yeti?kin
2209	</string>
2210	<string name="Arts&amp;Culture">
2211		Sanat ve Kültür
2212	</string>
2213	<string name="Business">
2214		??
2215	</string>
2216	<string name="Educational">
2217		E?itim
2218	</string>
2219	<string name="Gaming">
2220		Oyun
2221	</string>
2222	<string name="Hangout">
2223		U?rak Mekan
2224	</string>
2225	<string name="Newcomer Friendly">
2226		Yeni Gelenlere Yard?m Sunan
2227	</string>
2228	<string name="Parks&amp;Nature">
2229		Park ve Do?a
2230	</string>
2231	<string name="Residential">
2232		Yerle?im
2233	</string>
2234	<string name="Stage">
2235		Sahne
2236	</string>
2237	<string name="Other">
2238		Di?er
2239	</string>
2240	<string name="Rental">
2241		Kiral?k
2242	</string>
2243	<string name="Any">
2244		Herhangi
2245	</string>
2246	<string name="You">
2247		Siz
2248	</string>
2249	<string name=":">
2250		:
2251	</string>
2252	<string name=",">
2253		,
2254	</string>
2255	<string name="...">
2256		...
2257	</string>
2258	<string name="***">
2259		***
2260	</string>
2261	<string name="(">
2262		(
2263	</string>
2264	<string name=")">
2265		)
2266	</string>
2267	<string name=".">
2268		.
2269	</string>
2270	<string name="&apos;">
2271		&apos;
2272	</string>
2273	<string name="---">
2274		---
2275	</string>
2276	<string name="Multiple Media">
2277		Birden Çok Ortam
2278	</string>
2279	<string name="Play Media">
2280		Ortam? Oynat/Durdur
2281	</string>
2282	<string name="MBCmdLineError">
2283		Komut sat?r? ayr??t?r?l?rken bir hata olu?tu.
2284Lütfen bak?n?z: http://wiki.secondlife.com/wiki/Client_parameters
2285Hata:
2286	</string>
2287	<string name="MBCmdLineUsg">
2288		[APP_NAME] Komut sat?r? kullan?m?:
2289	</string>
2290	<string name="MBUnableToAccessFile">
2291		[APP_NAME] ihtiyaç duydu?u bir dosyaya eri?emiyor.
2292
2293Bunun nedeni bir ?ekilde birden fazla kopyan?n çal???yor olmas? veya sisteminizin, bir dosyan?n aç?k oldu?unu sanmas? olabilir.
2294Bu iletiyi görmeye devam ederseniz, bilgisayar?n?z? yeniden ba?lat?n ve tekrar deneyin.
2295Sorun devam ederse [APP_NAME] uygulamas?n? tümüyle kald?rman?z ve tekrar yüklemeniz gerekebilir.
2296	</string>
2297	<string name="MBFatalError">
2298		Önemli Hata
2299	</string>
2300	<string name="MBRequiresAltiVec">
2301		[APP_NAME], AltiVec (G4 veya üzeri) bir i?lemciye ihtiyaç duyuyor.
2302	</string>
2303	<string name="MBAlreadyRunning">
2304		[APP_NAME] zaten çal???yor.
2305Program?n simge durumuna küçültülmü? bir kopyas? için görev çubu?unuza bak?n.
2306Bu iletiyi görmeye devam ederseniz, bilgisayar?n?z? tekrar ba?lat?n.
2307	</string>
2308	<string name="MBFrozenCrashed">
2309		[APP_NAME] uygulamas? bir önceki çal??t?rmada kilitlenmi? görünüyor.
2310Bir kilitlenme raporu göndermek ister misiniz?
2311	</string>
2312	<string name="MBAlert">
2313		Bildirim
2314	</string>
2315	<string name="MBNoDirectX">
2316		[APP_NAME], DirectX 9.0b veya üzerini saptayam?yor.
2317[APP_NAME], kararl?l?k problemleri, kötü performans ve çökmelere neden olabilecek donan?m ve/veya süresi geçmi? sürücüleri saptamak için DirectX kullan?r. [APP_NAME] uygulamas?n? bu olmadan da çal??t?rman?z mümkündür, ancak DirectX 9.0b ile çal??t?rman?z? kuvvetle tavsiye ederiz.
2318
2319Devam etmek istiyor musunuz?
2320	</string>
2321	<string name="MBWarning">
2322		Uyar?
2323	</string>
2324	<string name="MBNoAutoUpdate">
2325		Linux için henüz otomatik güncelle?tirme uygulanmam??t?r.
2326Lütfen www.secondlife.com adresinden son sürümü kar??dan yükleyin.
2327	</string>
2328	<string name="MBRegClassFailed">
2329		RegisterClass ba?ar?s?z oldu
2330	</string>
2331	<string name="MBError">
2332		Hata
2333	</string>
2334	<string name="MBFullScreenErr">
2335		[WIDTH] x [HEIGHT] çözünürlü?ünde tam ekran çal??t?rma yap?lam?yor.
2336Pencerede çal???yor.
2337	</string>
2338	<string name="MBDestroyWinFailed">
2339		Pencere yok edilirken Kapatma Hatas? olu?tu (DestroyWindow() ba?ar?s?z oldu)
2340	</string>
2341	<string name="MBShutdownErr">
2342		Kapatma Hatas?
2343	</string>
2344	<string name="MBDevContextErr">
2345		GL cihaz? içeri?i olu?turulam?yor
2346	</string>
2347	<string name="MBPixelFmtErr">
2348		Uygun piksel format? bulunamad?
2349	</string>
2350	<string name="MBPixelFmtDescErr">
2351		Piksel format? aç?klamas? al?nam?yor
2352	</string>
2353	<string name="MBTrueColorWindow">
2354		[APP_NAME] uygulamas?n?n çal??mas? için Gerçek Renk (32 bit) gerekiyor.
2355Lütfen bilgisayar?n?z?n ekran ayarlar?na gidin ve renk modunu 32 bit olarak ayarlay?n.
2356	</string>
2357	<string name="MBAlpha">
2358		[APP_NAME] çal??am?yor çünkü 8 bit bir alfa kanal? alam?yor. Bunun nedeni genellikle video kart? sürücü sorunlar?d?r.
2359Lütfen en yeni video sürücülerinin yüklü oldu?una emin olun.
2360Ayr?ca Denetim Masalar? &gt; Ekran &gt; Ayarlar içerisinde ekran?n?z için Gerçek Renk (32 bit) ayar? yap?ld???na emin olun.
2361Bu iletiyi almaya devam ederseniz, lütfen [SUPPORT_SITE] bölümüne ba?vurun.
2362	</string>
2363	<string name="MBPixelFmtSetErr">
2364		Piksel format? ayarlanam?yor
2365	</string>
2366	<string name="MBGLContextErr">
2367		GL i?lemi ba?lam? olu?turulam?yor
2368	</string>
2369	<string name="MBGLContextActErr">
2370		GL i?lemi ba?lam? etkinle?tirilemiyor
2371	</string>
2372	<string name="MBVideoDrvErr">
2373		[APP_NAME] çal??am?yor çünkü video kart? sürücüleriniz düzgün yüklenemedi, süresi geçmi? durumda veya desteklenmeyen donan?mlar için geli?tirilmi?. Lütfen en yeni video kart? sürücülerine sahip oldu?unuza emin olun; en yeni sürücüler mevcutsa da bunlar? tekrar yüklemeyi deneyin.
2374
2375Bu iletiyi almaya devam ederseniz, lütfen [SUPPORT_SITE] bölümüne ba?vurun.
2376	</string>
2377	<string name="5 O&apos;Clock Shadow">
2378		Bir Günlük Sakal
2379	</string>
2380	<string name="All White">
2381		Tümü Beyaz
2382	</string>
2383	<string name="Anime Eyes">
2384		Anime Gözler
2385	</string>
2386	<string name="Arced">
2387		Yay ?eklinde
2388	</string>
2389	<string name="Arm Length">
2390		Kol Uzunlu?u
2391	</string>
2392	<string name="Attached">
2393		Biti?ik
2394	</string>
2395	<string name="Attached Earlobes">
2396		Kafaya Biti?ik Kulak Memeleri
2397	</string>
2398	<string name="Back Fringe">
2399		Arka Perçem
2400	</string>
2401	<string name="Baggy">
2402		Torbal?
2403	</string>
2404	<string name="Bangs">
2405		Kahküller
2406	</string>
2407	<string name="Beady Eyes">
2408		Boncuk Gözler
2409	</string>
2410	<string name="Belly Size">
2411		Göbek Büyüklü?ü
2412	</string>
2413	<string name="Big">
2414		Büyük
2415	</string>
2416	<string name="Big Butt">
2417		Büyük K?ç
2418	</string>
2419	<string name="Big Hair Back">
2420		Kabar?k Saç: Arkada
2421	</string>
2422	<string name="Big Hair Front">
2423		Kabar?k Saç: Önde
2424	</string>
2425	<string name="Big Hair Top">
2426		Kabar?k Saç: Tepede
2427	</string>
2428	<string name="Big Head">
2429		Büyük Kafa
2430	</string>
2431	<string name="Big Pectorals">
2432		Büyük Gö?üs Kaslar?
2433	</string>
2434	<string name="Big Spikes">
2435		Büyük Dik K?s?mlar
2436	</string>
2437	<string name="Black">
2438		Siyah
2439	</string>
2440	<string name="Blonde">
2441		Sar???n
2442	</string>
2443	<string name="Blonde Hair">
2444		Sar? Saç
2445	</string>
2446	<string name="Blush">
2447		All?k
2448	</string>
2449	<string name="Blush Color">
2450		All?k Rengi
2451	</string>
2452	<string name="Blush Opacity">
2453		All?k Geçirgenli?i
2454	</string>
2455	<string name="Body Definition">
2456		Vücut Tan?m?
2457	</string>
2458	<string name="Body Fat">
2459		Vücut Ya??
2460	</string>
2461	<string name="Body Freckles">
2462		Vücut Çilleri
2463	</string>
2464	<string name="Body Thick">
2465		Kal?n Vücut
2466	</string>
2467	<string name="Body Thickness">
2468		Vücut Kal?nl???
2469	</string>
2470	<string name="Body Thin">
2471		?nce Vücut
2472	</string>
2473	<string name="Bow Legged">
2474		Çarp?k Bacakl?
2475	</string>
2476	<string name="Breast Buoyancy">
2477		Gö?üs Kalk?kl???
2478	</string>
2479	<string name="Breast Cleavage">
2480		Gö?üs Çatal?
2481	</string>
2482	<string name="Breast Size">
2483		Gö?üs Büyüklü?ü
2484	</string>
2485	<string name="Bridge Width">
2486		Burun Kemi?i Geni?li?i
2487	</string>
2488	<string name="Broad">
2489		Geni?
2490	</string>
2491	<string name="Brow Size">
2492		Al?n Geni?li?i
2493	</string>
2494	<string name="Bug Eyes">
2495		Patlak Gözlü
2496	</string>
2497	<string name="Bugged Eyes">
2498		Patlak Gözlü
2499	</string>
2500	<string name="Bulbous">
2501		Patates Burunlu
2502	</string>
2503	<string name="Bulbous Nose">
2504		Patates Burunlu
2505	</string>
2506	<string name="Breast Physics Mass">
2507		Gö?üs Kütlesi
2508	</string>
2509	<string name="Breast Physics Smoothing">
2510		Gö?üs Düzle?tirme
2511	</string>
2512	<string name="Breast Physics Gravity">
2513		Gö?üs Yerçekimi
2514	</string>
2515	<string name="Breast Physics Drag">
2516		Gö?üs Direnci
2517	</string>
2518	<string name="Breast Physics InOut Max Effect">
2519		Maks Etki
2520	</string>
2521	<string name="Breast Physics InOut Spring">
2522		Yaylanma
2523	</string>
2524	<string name="Breast Physics InOut Gain">
2525		Kazanç
2526	</string>
2527	<string name="Breast Physics InOut Damping">
2528		Sönüm
2529	</string>
2530	<string name="Breast Physics UpDown Max Effect">
2531		Maks Etki
2532	</string>
2533	<string name="Breast Physics UpDown Spring">
2534		Yaylanma
2535	</string>
2536	<string name="Breast Physics UpDown Gain">
2537		Kazanç
2538	</string>
2539	<string name="Breast Physics UpDown Damping">
2540		Sönüm
2541	</string>
2542	<string name="Breast Physics LeftRight Max Effect">
2543		Maks Etki
2544	</string>
2545	<string name="Breast Physics LeftRight Spring">
2546		Yaylanma
2547	</string>
2548	<string name="Breast Physics LeftRight Gain">
2549		Kazanç
2550	</string>
2551	<string name="Breast Physics LeftRight Damping">
2552		Sönüm
2553	</string>
2554	<string name="Belly Physics Mass">
2555		Göbek Kütlesi
2556	</string>
2557	<string name="Belly Physics Smoothing">
2558		Göbek Düzle?tirme
2559	</string>
2560	<string name="Belly Physics Gravity">
2561		Göbek Yerçekimi
2562	</string>
2563	<string name="Belly Physics Drag">
2564		Göbek Direnci
2565	</string>
2566	<string name="Belly Physics UpDown Max Effect">
2567		Maks Etki
2568	</string>
2569	<string name="Belly Physics UpDown Spring">
2570		Yaylanma
2571	</string>
2572	<string name="Belly Physics UpDown Gain">
2573		Kazanç
2574	</string>
2575	<string name="Belly Physics UpDown Damping">
2576		Sönüm
2577	</string>
2578	<string name="Butt Physics Mass">
2579		K?ç Kütlesi
2580	</string>
2581	<string name="Butt Physics Smoothing">
2582		K?ç Düzle?tirme
2583	</string>
2584	<string name="Butt Physics Gravity">
2585		K?ç Yerçekimi
2586	</string>
2587	<string name="Butt Physics Drag">
2588		K?ç Direnci
2589	</string>
2590	<string name="Butt Physics UpDown Max Effect">
2591		Maks Etki
2592	</string>
2593	<string name="Butt Physics UpDown Spring">
2594		Yaylanma
2595	</string>
2596	<string name="Butt Physics UpDown Gain">
2597		Kazanç
2598	</string>
2599	<string name="Butt Physics UpDown Damping">
2600		Sönüm
2601	</string>
2602	<string name="Butt Physics LeftRight Max Effect">
2603		Maks Etki
2604	</string>
2605	<string name="Butt Physics LeftRight Spring">
2606		Yaylanma
2607	</string>
2608	<string name="Butt Physics LeftRight Gain">
2609		Kazanç
2610	</string>
2611	<string name="Butt Physics LeftRight Damping">
2612		Sönüm
2613	</string>
2614	<string name="Bushy Eyebrows">
2615		Gür Ka?lar
2616	</string>
2617	<string name="Bushy Hair">
2618		Gür Saç
2619	</string>
2620	<string name="Butt Size">
2621		K?ç Büyüklü?ü
2622	</string>
2623	<string name="Butt Gravity">
2624		K?ç Yerçekimi
2625	</string>
2626	<string name="bustle skirt">
2627		Tarlatanl? Etek
2628	</string>
2629	<string name="no bustle">
2630		Tarlatans?z
2631	</string>
2632	<string name="more bustle">
2633		Çok Tarlatanl?
2634	</string>
2635	<string name="Chaplin">
2636		Chaplin pantalon
2637	</string>
2638	<string name="Cheek Bones">
2639		Elmac?k Kemikleri
2640	</string>
2641	<string name="Chest Size">
2642		Gö?üs Büyüklü?ü
2643	</string>
2644	<string name="Chin Angle">
2645		Çene Aç?s?
2646	</string>
2647	<string name="Chin Cleft">
2648		Çene Çukuru
2649	</string>
2650	<string name="Chin Curtains">
2651		Lincoln Sakal