PageRenderTime 71ms CodeModel.GetById 13ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 1458 lines | 1390 code | 68 blank | 0 comment | 0 complexity | 241eeb229979116d0cc83f64a74ffde5 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <notifications>
 3. <global name="skipnexttime">
 4. Nie pokazuj tej opcji nast?pnym razem
 5. </global>
 6. <global name="alwayschoose">
 7. Pozwalaj na wybór tej opcji
 8. </global>
 9. <global name="implicitclosebutton">
 10. Zamknij
 11. </global>
 12. <template name="okbutton">
 13. <form>
 14. <button name="OK_okbutton" text="$yestext"/>
 15. </form>
 16. </template>
 17. <template name="okignore">
 18. <form>
 19. <button name="OK_okignore" text="$yestext"/>
 20. </form>
 21. </template>
 22. <template name="okcancelbuttons">
 23. <form>
 24. <button name="OK_okcancelbuttons" text="$yestext"/>
 25. <button name="Cancel_okcancelbuttons" text="$notext"/>
 26. </form>
 27. </template>
 28. <template name="okcancelignore">
 29. <form>
 30. <button name="OK_okcancelignore" text="$yestext"/>
 31. <button name="Cancel_okcancelignore" text="$canceltext"/>
 32. </form>
 33. </template>
 34. <template name="okhelpbuttons">
 35. <form>
 36. <button name="OK_okhelpbuttons" text="$yestext"/>
 37. <button name="Help" text="$helptext"/>
 38. </form>
 39. </template>
 40. <template name="yesnocancelbuttons">
 41. <form>
 42. <button name="Yes" text="$yestext"/>
 43. <button name="No" text="$notext"/>
 44. <button name="Cancel_yesnocancelbuttons" text="$canceltext"/>
 45. </form>
 46. </template>
 47. <notification functor="GenericAcknowledge" label="Nieznany rodzaj komunikatu" name="MissingAlert">
 48. Twoja wersja klienta [APP_NAME] nie mo?e wy?wietli? odebranej wiadomo?ci. Upewnij si?, ?e posiadasz najnowsz? wersj? klienta.
 49. Szczegó?y b??du: B??d o nazwie &apos;[_NAME]&apos; nie zosta? odnaleziony w pliku notifications.xml.
 50. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 51. </notification>
 52. <notification name="FloaterNotFound">
 53. B??d: nie mo?na znale?? nast?puj?cych elementów:
 54. [CONTROLS]
 55. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 56. </notification>
 57. <notification name="TutorialNotFound">
 58. Brak samouczka na ten temat
 59. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 60. </notification>
 61. <notification name="GenericAlert">
 62. [MESSAGE]
 63. </notification>
 64. <notification name="GenericAlertYesCancel">
 65. [MESSAGE]
 66. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Tak"/>
 67. </notification>
 68. <notification name="BadInstallation">
 69. Podczas aktualizacji [APP_NAME] wyst?pi? b??d. Prosz? odwiedzi? stron? [http://get.secondlife.com pobierz najnowsza wersj?] aby ?ci?gn?? ostatni? wersj? klienta.
 70. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 71. </notification>
 72. <notification name="LoginFailedNoNetwork">
 73. Nie mo?na po??czy? z [SECOND_LIFE_GRID].
 74. &apos;[DIAGNOSTIC]&apos;
 75. Upewnij si?, ?e Twoje po??czenie z internetem dzia?a.
 76. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 77. </notification>
 78. <notification name="MessageTemplateNotFound">
 79. Wzór komunikatu dla [PATH] nie zosta? odnaleziony.
 80. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 81. </notification>
 82. <notification name="WearableSave">
 83. Zapisa? zmiany dotycz?ce ubrania/cz??ci cia?a?
 84. <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie Zapisuj" yestext="Zapisz"/>
 85. </notification>
 86. <notification name="CompileQueueSaveText">
 87. W trakcie ?adwania tekstu dla skryptu pojawi? si? problem z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj ponownie za kilka minut.
 88. </notification>
 89. <notification name="CompileQueueSaveBytecode">
 90. W trakcie ?adowania skompilowanego skryptu pojawi? si? problem z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj ponownie za kilka minut.
 91. </notification>
 92. <notification name="WriteAnimationFail">
 93. Problem w zapisywaniu danych animacji. Spróbuj ponownie za kilka minut.
 94. </notification>
 95. <notification name="UploadAuctionSnapshotFail">
 96. W trakcie ?adwania obrazu aukcji pojawi? si? problem z nast?puj?cego powodu: [REASON].
 97. </notification>
 98. <notification name="UnableToViewContentsMoreThanOne">
 99. Nie mo?na przegl?da? zawarto?ci wi?cej ni? jednego obiektu naraz.
 100. Wybierz pojedynczy obiekt i spróbuj jeszcze raz.
 101. </notification>
 102. <notification name="SaveClothingBodyChanges">
 103. Zapisa? wszystkie zmiany dotycz?ce ubrania/cze?ci cia?a?
 104. <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie zapisuj" yestext="Zapisz"/>
 105. </notification>
 106. <notification name="FriendsAndGroupsOnly">
 107. Osoby spoza listy znajomych, których rozmowy g?osowe i IM s? ignorowane, nie wiedz? o tym.
 108. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 109. </notification>
 110. <notification name="FavoritesOnLogin">
 111. Pami?taj: kiedy wy??czysz t? opcj?, ka?dy kto u?ywa tego komputera, mo?e zobaczy? Twoj? list? ulubionych miejsc.
 112. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 113. </notification>
 114. <notification name="GrantModifyRights">
 115. Udzielenie praw modyfikacji innemu Rezydentowi umo?liwia modyfikacj?, usuwanie lub wzi?cie JAKIEGOKOLWIEK z Twoich obiektów. U?ywaj tej opcji z rozwag?!
 116. Czy chcesz udzieli? prawa do modyfikacji [NAME]?
 117. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 118. </notification>
 119. <notification name="GrantModifyRightsMultiple">
 120. Udzielenie praw modyfikacji innym Rezydentom umo?liwia im modyfikacj?, usuwanie lub wzi?cie JAKIEGOKOLWIEK z Twoich obiektów. U?ywaj tej opcji z rozwag?!
 121. Czy chcesz da? prawa modyfikacji wybranym osobom?
 122. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 123. </notification>
 124. <notification name="RevokeModifyRights">
 125. Czy chcesz odebra? prawa do modyfikacji [NAME]?
 126. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 127. </notification>
 128. <notification name="RevokeModifyRightsMultiple">
 129. Czy chcesz odebra? prawa modyfikacji wybranym Rezydentom?
 130. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 131. </notification>
 132. <notification name="UnableToCreateGroup">
 133. Za?o?enie grupy nie jest mo?liwe.
 134. [MESSAGE]
 135. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 136. </notification>
 137. <notification name="PanelGroupApply">
 138. [NEEDS_APPLY_MESSAGE]
 139. [WANT_APPLY_MESSAGE]
 140. <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Ignoruj zmiany" yestext="Zastosuj zmiany"/>
 141. </notification>
 142. <notification name="MustSpecifyGroupNoticeSubject">
 143. Aby wys?a? og?oszenie do grupy musisz nada? mu tytu?.
 144. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 145. </notification>
 146. <notification name="AddGroupOwnerWarning">
 147. Dodajesz cz?onków do funkcji [ROLE_NAME].
 148. Ta funkcja nie mo?e by? odebrana.
 149. Cz?onkowie musz? sami zrezygnowa? z pe?nienia tej funkcji.
 150. Chcesz kontynuowa??
 151. <usetemplate ignoretext="Przed dodaniem nowego w?a?ciciela do grupy, prosz? potwierdzi? swoj? decyzj?." name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 152. </notification>
 153. <notification name="AssignDangerousActionWarning">
 154. Dodajesz przywilej [ACTION_NAME] do fukcji [ROLE_NAME].
 155. *UWAGA*
 156. Cz?onek w funkcji z tym przywilejem mo?e przypisa? siebie i innych cz?onków nie b?d?cych w?a?cicielami do funkcji daj?cych wi?cej przywilejów ni? posiadane obecnie potencjalnie daj?ce mo?liwo?ci zbli?one do mo?liwo?ci w?a?ciciela.
 157. Udzielaj tego przywileju z rozwag?.&quot;
 158. Doda? ten przywilej do funkcji [ROLE_NAME]?
 159. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 160. </notification>
 161. <notification name="AssignDangerousAbilityWarning">
 162. Dodajesz przywilej [ACTION_NAME] do fukcji [ROLE_NAME]
 163. *UWAGA*
 164. Cz?onek w funkcji z tym przywilejem mo?e przypisa? sobie i innychm cz?onkom nie b?d?cym w?a?cicielami wszystkie przywileje potencjalnie daj?ce mo?liwo?ci zbli?one do mo?liwo?ci w?a?ciciela.
 165. Udzielaj tego przywileju z rozwag?.
 166. Doda? ten przywilej do funkcji [ROLE_NAME]?
 167. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 168. </notification>
 169. <notification name="AttachmentDrop">
 170. Wybra?e? opcj? opuszczenia swojego za??cznika.
 171. Czy chcesz kontynuowa??
 172. <usetemplate ignoretext="Potwierd? przed zdj?ciem za??cznika." name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 173. </notification>
 174. <notification name="JoinGroupCanAfford">
 175. Do??czenie do tej grupy kosztuje [COST]L$.
 176. Chcesz kontynuowa??
 177. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Do??cz"/>
 178. </notification>
 179. <notification name="JoinGroupNoCost">
 180. Do??czasz do grupy [NAME].
 181. Czy chcesz kontynuowa??
 182. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Akceptuj"/>
 183. </notification>
 184. <notification name="JoinGroupCannotAfford">
 185. Cz?onkostwo w tej grupie kosztuje [COST]L$
 186. Masz za ma?o L$ ?eby zosta? cz?onkiem.
 187. </notification>
 188. <notification name="CreateGroupCost">
 189. Stworzenie tej grupy kosztuje 100L$.
 190. W grupie powinien by? wi?cej ni? jeden cz?onek, albo zostanie na zawsze skasowana.
 191. Zapro? prosz? cz?onków w ci?gu 48 godzin.
 192. <usetemplate canceltext="Anuluj" name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Stwórz grup? za 100L$"/>
 193. </notification>
 194. <notification name="LandBuyPass">
 195. Za [COST]L$ mo?esz odwiedzi? t? posiad?o?? (&apos;[PARCEL_NAME]&apos;) na [TIME] godzin. Chcesz kupi? przepustk??
 196. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 197. </notification>
 198. <notification name="SalePriceRestriction">
 199. Cena sprzeda?y musi by? wy?sza ni? 0L$ je?eli sprzedajesz komukolwiek.
 200. Musisz wybra? kupca je?eli chcesz sprzeda? za 0L$.
 201. </notification>
 202. <notification name="ConfirmLandSaleChange">
 203. Posiad?o?? o powierzchni [LAND_SIZE] m zostaje wystawiona na sprzeda?.
 204. Cena wynosi [SALE_PRICE]L$ i sprzeda? b?dzie autoryzowana dla [NAME].
 205. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 206. </notification>
 207. <notification name="ConfirmLandSaleToAnyoneChange">
 208. UWAGA: Wybieraj?c opcj? &quot;Sprzedaj Ka?demu&quot; udost?pniasz swoj? posiad?o?? do sprzeda?y dla jakiegokolwiek Rezydenta [SECOND_LIFE] , nawet osób nieobecnych w tym regionie.
 209. Posiad?o?? o powierzchni [LAND_SIZE] m˛ zostaje wystawiona na sprzeda?.
 210. Cena wynosi [SALE_PRICE]L$ i sprzeda? b?dzie autoryzowana dla [NAME].
 211. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 212. </notification>
 213. <notification name="ReturnObjectsDeededToGroup">
 214. Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie obiekty udost?pnione grupie [NAME] na tej posiad?o?ci do szafy ich poprzednich w?a?cicieli?
 215. *UWAGA* Wybrana opcja spowoduje usuni?cie wszystkich obiektów
 216. udost?pnionych grupie, które nie maj? praw transferu!
 217. Obiekty: [N]
 218. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 219. </notification>
 220. <notification name="ReturnObjectsOwnedByUser">
 221. Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie obiekty nale??ce do Rezydenta [NAME] znajduj?ce si? na tej posiad?o?ci do szafy w?a?ciciela?
 222. Obiekty: [N]
 223. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 224. </notification>
 225. <notification name="ReturnObjectsOwnedBySelf">
 226. Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie Twoje obiekty znajduj?ce si? na tej posiad?o?ci do swojej szafy?
 227. Obiekty: [N]
 228. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 229. </notification>
 230. <notification name="ReturnObjectsNotOwnedBySelf">
 231. Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie obiekty, których nie jeste? w?a?cicielem znajduj?ce si? na tej posiad?o?ci do szaf w?a?cicieli? Wszystkie obiekty udost?pnione grupie z prawem transferu, zostan? zwrócone poprzednim w?a?cicielom.
 232. *UWAGA* Wybrana opcja spowoduje usuni?cie wszystkich obiektów udost?pnionych grupie, które nie maj? praw transferu!
 233. Obiekty: [N]
 234. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 235. </notification>
 236. <notification name="ReturnObjectsNotOwnedByUser">
 237. Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie obiekty, które nie nale?? do [NAME] znajduj?ce si? na tej posiad?o?ci do szaf w?a?cicieli? Wszystkie obiekty udost?pnione grupie z prawem transferu, zostan? zwrócone poprzednim w?a?cicielom.
 238. *UWAGA* Wybrana opcja spowoduje usuni?cie wszystkich obiektów udost?pnionych grupie, które nie maj? praw transferu!
 239. Obiekty: [N]
 240. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 241. </notification>
 242. <notification name="ReturnAllTopObjects">
 243. Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie wymienione obiekty znajduj?ce si? na tej posiad?o?ci do szaf ich w?a?cicieli?
 244. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 245. </notification>
 246. <notification name="DisableAllTopObjects">
 247. Czy na pewno chcesz deaktywowa? wszystkie obiekty w tym Regionie?
 248. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 249. </notification>
 250. <notification name="ReturnObjectsNotOwnedByGroup">
 251. Zwróci? obiekty z tej posiad?o?ci, które nie s? udos?pnione grupie [NAME] do ich w?a?cicieli?
 252. Obiekty: [N]
 253. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 254. </notification>
 255. <notification name="UnableToDisableOutsideScripts">
 256. Nie mo?na deaktywowa? skryptów.
 257. Ten region pozwala na uszkodzenia.
 258. Skrypty musz? pozosta? aktywne dla prawid?owego dzia?ania broni.
 259. </notification>
 260. <notification name="MultipleFacesSelected">
 261. Obecnie zaznaczono wiele powierzchni.
 262. Je?li dzia?anie b?dzie kontynuowane, oddzielne media b?d? ustawione na wielu powierzchniach obiektu.
 263. W celu umieszczenia mediów tylko na jednej powierzchni skorzystaj z Wybierz powierzchni? i kliknij na wybranej powierzchni obiektu oraz kliknij Dodaj.
 264. <usetemplate ignoretext="Media zostan? ustawione na wielu zaznaczonych powierzchniach" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 265. </notification>
 266. <notification name="MustBeInParcel">
 267. Musisz znajdowa? si? wewn?trz posiad?o?ci ?eby wybra? punkt l?dowania.
 268. </notification>
 269. <notification name="PromptRecipientEmail">
 270. Prosz? wpisa? adres emailowy odbiorcy.
 271. </notification>
 272. <notification name="PromptSelfEmail">
 273. Prosz? wpisa? swój adres emailowy.
 274. </notification>
 275. <notification name="PromptMissingSubjMsg">
 276. Wys?a? widokówk? z domy?lnym tematem i wiadomo?ci??
 277. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 278. </notification>
 279. <notification name="ErrorProcessingSnapshot">
 280. B??d w trakcie przetwarzania danych zdj?cia.
 281. </notification>
 282. <notification name="ErrorEncodingSnapshot">
 283. B??d w kodowaniu zdj?cia.
 284. </notification>
 285. <notification name="ErrorUploadingPostcard">
 286. W trakcie ?adowania zdj?cia pojawi? si? problem z nast?puj?cego powodu: [REASON]
 287. </notification>
 288. <notification name="ErrorUploadingReportScreenshot">
 289. W trakcie ?adowania zdj?cia ekranu do raportu pojawi? si? problem z nast?puj?cego powodu: [REASON]
 290. </notification>
 291. <notification name="MustAgreeToLogIn">
 292. Musisz zaakceptowa? Warunki Umowy (Terms of Service) by kontynuowa? logowanie si? do [SECOND_LIFE].
 293. </notification>
 294. <notification name="CouldNotPutOnOutfit">
 295. Za?o?enie stroju nie powiod?o si?.
 296. Folder stroju nie zawiera ?adnego ubrania, cz??ci cia?a ani za??czników.
 297. </notification>
 298. <notification name="CannotWearTrash">
 299. Nie mo?esz za?o?y? ubrania, które znajduje si? w koszu.
 300. </notification>
 301. <notification name="MaxAttachmentsOnOutfit">
 302. Nie mo?na do??czy? obiektu.
 303. Limit [MAX_ATTACHMENTS] za??czników zosta? przekroczony. Prosz? najpierw od??czy? inny obiekt.
 304. </notification>
 305. <notification name="CannotWearInfoNotComplete">
 306. Nie mo?esz za?o?y? tego artku?u poniewa? nie za?adowa? si? poprawnie. Spróbuj ponownie za kilka minut.
 307. </notification>
 308. <notification name="MustHaveAccountToLogIn">
 309. Oops! Brakuje czego?.
 310. Nale?y wprowadzi? nazw? u?ytkownika.
 311. Potrzebujesz konta aby si? zalogowa? do [SECOND_LIFE]. Czy chcesz utworzy? je teraz?
 312. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 313. </notification>
 314. <notification name="InvalidCredentialFormat">
 315. Nale?y wprowadzi? nazw? u?ytkownika lub imi? oraz nazwisko Twojego awatara w pole nazwy u?ytkownika a nast?pnie ponownie si? zalogowa?.
 316. </notification>
 317. <notification name="DeleteClassified">
 318. Usun?? reklam? &apos;[NAME]&apos;?
 319. Pami?taj! Nie ma rekompensaty za poniesione koszta.
 320. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 321. </notification>
 322. <notification name="DeleteMedia">
 323. Wybrano usuni?cie mediów zwi?zanych z t? powierzchni?.
 324. Czy na pewno chcesz kontynuowa??
 325. <usetemplate ignoretext="Potwierd? przed usuni?ciem mediów z obiektu" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 326. </notification>
 327. <notification name="ClassifiedSave">
 328. Zapisa? zmiany w reklamie [NAME]?
 329. <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie Zapisuj" yestext="Zapisz"/>
 330. </notification>
 331. <notification name="ClassifiedInsufficientFunds">
 332. Nie posiadasz wystarczaj?cych ?rodków aby doda? reklam?.
 333. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 334. </notification>
 335. <notification name="DeleteAvatarPick">
 336. Usu? zdj?cie &lt;nolink&gt;[PICK]&lt;/nolink&gt;?
 337. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 338. </notification>
 339. <notification name="DeleteOutfits">
 340. Skasowa? wybrane stroje?
 341. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 342. </notification>
 343. <notification name="PromptGoToEventsPage">
 344. Odwiedzi? internetow? stron? Imprez [SECOND_LIFE]?
 345. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 346. </notification>
 347. <notification name="SelectProposalToView">
 348. Wybierz propozycj?, któr? chcesz zobaczy?.
 349. </notification>
 350. <notification name="SelectHistoryItemToView">
 351. Wybierz obiekt z historii, który chcesz zobaczy?.
 352. </notification>
 353. <notification name="CacheWillClear">
 354. Bufor danych zostanie wyczyszczony po restarcie aplikacji [APP_NAME].
 355. </notification>
 356. <notification name="CacheWillBeMoved">
 357. Bufor danych zostanie przeniesiony po restarcie aplikacji [APP_NAME].
 358. Pami?taj: Opcja ta wyczyszcza bufor danych.
 359. </notification>
 360. <notification name="ChangeConnectionPort">
 361. Ustawienia portu zostaj? zaktualizowane po restarcie aplikacji [APP_NAME].
 362. </notification>
 363. <notification name="ChangeSkin">
 364. Nowa skórka zostanie wczytana po restarcie aplikacji [APP_NAME].
 365. </notification>
 366. <notification name="ChangeLanguage">
 367. Zmiana j?zyka zadzia?a po restarcie [APP_NAME].
 368. </notification>
 369. <notification name="GoToAuctionPage">
 370. Odwiedzi? stron? internetow? [SECOND_LIFE] ?eby zobaczy? szczgó?y aukcji lub zrobi? ofert??
 371. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 372. </notification>
 373. <notification name="SaveChanges">
 374. Zapisa? zmiany?
 375. <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie zapisuj" yestext="Zapisz"/>
 376. </notification>
 377. <notification name="GestureSaveFailedTooManySteps">
 378. Nie mo?na zapisa? gesturki.
 379. Ta gesturka ma zbyt wiele etapów.
 380. Usu? kilka etapów i zapisz jeszcze raz.
 381. </notification>
 382. <notification name="GestureSaveFailedTryAgain">
 383. Zapis gesturki nie powiód? si?. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
 384. </notification>
 385. <notification name="GestureSaveFailedObjectNotFound">
 386. Nie mo?na zapisa? gesturki poniewa? obiekt lub szafa powi?zanego obiektu nie zosta? znaleziony.
 387. Obiekt mo?e znajdowa? si? zbyt daleko albo zosta? usuni?ty.
 388. </notification>
 389. <notification name="GestureSaveFailedReason">
 390. Nie mo?na zapisa? gesturki z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj zapisa? jeszcze raz ?niej.
 391. </notification>
 392. <notification name="SaveNotecardFailObjectNotFound">
 393. Nie mo?na zapisa? notki poniewa? obiekt lub szafa powi?zanego obiektu nie zosta? znaleziony.
 394. Obiekt mo?e znajdowa? si? zbyt daleko albo zosta? usuni?ty.
 395. </notification>
 396. <notification name="SaveNotecardFailReason">
 397. Nie mo?na zapisa? notki z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj zapisa? jeszcze raz ?niej.
 398. </notification>
 399. <notification name="ScriptCannotUndo">
 400. Nie mo?na cofn?? wszystkich zmian w Twojej wersji skryptu.
 401. Czy chcesz za?adowa? ostatni? wersj? zapisan? na serwerze?
 402. (*UWAGA* Ta operacja jest nieodwracalna.)
 403. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 404. </notification>
 405. <notification name="SaveScriptFailReason">
 406. Nie mo?na zapisa? skryptu z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj zapisa? jeszcze raz ?niej.
 407. </notification>
 408. <notification name="SaveScriptFailObjectNotFound">
 409. Nie mo?na zapisa? skryptu poniewa? obiekt w którym si? zawiera nie zosta? znaleziony.
 410. Obiekt mo?e znajdowa? si? zbyt daleko albo zosta? usuni?ty.
 411. </notification>
 412. <notification name="SaveBytecodeFailReason">
 413. Nie mo?na zapisa? skompilowanego skryptu z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj zapisa? jeszcze raz ?niej.
 414. </notification>
 415. <notification name="StartRegionEmpty">
 416. Oops, Twoje miejsce startu nie zosta?o okre?lone.
 417. Wpisz prosz? nazw? regionu w lokalizacj? startu w polu Lokalizacja Startu lub wybierz Moja ostatnia lokalizacja albo Miejsce Startu.
 418. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 419. </notification>
 420. <notification name="CouldNotStartStopScript">
 421. Nie mo?na uruchomi? lub zatrzyma? skryptu poniewa? obiekt w którym si? zawiera nie zosta? znaleziony.
 422. Obiekt mo?e znajdowa? si? zbyt daleko albo zosta? usuni?ty.
 423. </notification>
 424. <notification name="CannotDownloadFile">
 425. Nie mo?na za?adowa? pliku
 426. </notification>
 427. <notification name="CannotWriteFile">
 428. Nie mo?na zapisa? pliku [[FILE]]
 429. </notification>
 430. <notification name="UnsupportedHardware">
 431. Niestety Twój komputer nie spe?nia minimalnych wymogów sprz?towych dla poprawnego dzia?ania [APP_NAME]. Mo?esz odczuwa? bardzo nisk? wydajno?? operacyjn?. Niestety portal pomocy, [SUPPORT_SITE] nie posiada informacji na temat poprawnej konfiguracji technicznej Twojego systemu.
 432. Po wi?cej info, odwied? stron? [_URL] .
 433. <url name="url" option="0">
 434. http://www.secondlife.com/corporate/sysreqs.php
 435. </url>
 436. <usetemplate ignoretext="Dysk twardy mojego komputera nie jest wspomagany" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 437. </notification>
 438. <notification name="UnknownGPU">
 439. Twój system jest wyposa?ony w kart? graficzn?, która nie jest rozpoznana przez [APP_NAME].
 440. Zdarza si? to cz?sto w przypadku nowego sprz?tu, który nie by? testowany z [APP_NAME]. Prawdopodobnie wystarczy dostosowanie ustawie? grafiki aby dzia?anie by?o poprawne.
 441. (Ja &gt; W?a?ciwo?ci &gt; Grafika).
 442. <form name="form">
 443. <ignore name="ignore" text="Karta graficzna nie zosta?a zidentyfikowana."/>
 444. </form>
 445. </notification>
 446. <notification name="DisplaySettingsNoShaders">
 447. [APP_NAME] zawiesi? si? podczas inicjalizacji sterowników graficznych.
 448. Jako?? grafiki zosta?a zmniejszona - mo?e to pomóc.
 449. Pewne funkcje graficzne zosta?y wy??czone. Zalecamy aktualizcje sterowników graficznych.
 450. Mo?esz podnie?? jako?? grafiki pod Ustawienia &gt; Grafika.
 451. </notification>
 452. <notification name="RegionNoTerraforming">
 453. Region [REGION] nie pozwala na formowanie powierzchni ziemi.
 454. </notification>
 455. <notification name="CannotCopyWarning">
 456. Nie masz pozwolenia na kopiowanie nast?puj?cych obiektów:
 457. [ITEMS]
 458. i stracisz je w momencie przekazania. Czy na pewno chcesz odda? te obiekty?
 459. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 460. </notification>
 461. <notification name="CannotGiveItem">
 462. Podarowanie obiektu nie powiod?o si?.
 463. </notification>
 464. <notification name="TransactionCancelled">
 465. Transakcja anulowana
 466. </notification>
 467. <notification name="TooManyItems">
 468. Jednorazowo mo?esz podarowa? maksymalnie 42 obiekty z szafy.
 469. </notification>
 470. <notification name="NoItems">
 471. Nie masz praw do transferu wybranych obiektów.
 472. </notification>
 473. <notification name="CannotCopyCountItems">
 474. Nie masz praw do skopiowania [COUNT] wybranych obiektów. Obiekty znikn? z Twojej szafy.
 475. Na pewno chcesz odda? te obiekty?
 476. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 477. </notification>
 478. <notification name="CannotGiveCategory">
 479. Nie masz praw do transferu wybranego foldera.
 480. </notification>
 481. <notification name="FreezeAvatar">
 482. Unieruchomi? tego awatara?
 483. Awatar tymczasowo nie b?dzie móg? si? porusza?, nie b?dzie móg? u?ywa? czatu (IM) i nie b?dzie w stanie odzia?ywa? na ?wiat.
 484. <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Odblokuj" yestext="Unieruchom"/>
 485. </notification>
 486. <notification name="FreezeAvatarFullname">
 487. Unieruchowmi? [AVATAR_NAME]?
 488. Ta osoba tymczasowo nie b?dzie móg?a si? porusza?, nie b?dzie móg? u?ywa? czatu (IM) i nie b?dzie w stanie odzia?ywa? na ?wiat.
 489. <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Odblokuj" yestext="Unieruchom"/>
 490. </notification>
 491. <notification name="EjectAvatarFullname">
 492. Wyrzuci? [AVATAR_NAME] z Twojej posiad?o?ci?
 493. <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wyrzu? i zabro? wst?pu (ban)" yestext="Wyrzu?"/>
 494. </notification>
 495. <notification name="EjectAvatarFromGroup">
 496. Wyrzu? [AVATAR_NAME] z grupy [GROUP_NAME]
 497. </notification>
 498. <notification name="AcquireErrorTooManyObjects">
 499. B??D OTRZYMYWANIA: Zbyt wiele wybranych obiektów.
 500. </notification>
 501. <notification name="AcquireErrorObjectSpan">
 502. B??D OTRZYMYWANIA: Obiekty przekraczaj? granic? regionów. Przemie?? wszystkie otrzymywane obiekty do jednego regionu.
 503. </notification>
 504. <notification name="PromptGoToCurrencyPage">
 505. [EXTRA]
 506. Odwied? stron? [_URL] po wi?cej informacji na temat zakupu L$?
 507. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 508. </notification>
 509. <notification name="UnableToLinkObjects">
 510. Nie mo?na po??czy? [COUNT] obiektów.
 511. Maksymalnie mo?na po??czy? [MAX] obiektów.
 512. </notification>
 513. <notification name="CannotLinkIncompleteSet">
 514. Mo?esz ??czy? tylko kompletne zbiory obiektów i musisz wybra? wi?cej ni? jeden obiekt.
 515. </notification>
 516. <notification name="CannotLinkModify">
 517. Nie mo?esz po??czy? obiektów poniewa? nie masz praw modyfikacji dla wszystkich obiektów.
 518. Upewnij si?, ?e ?aden z obiktów nie jest zablokowany i ?e wszystkie obiekty nale?? do Ciebie.
 519. </notification>
 520. <notification name="CannotLinkDifferentOwners">
 521. Nie mo?esz po??czy? obiektów poniewa? nale?? one do ?nych osób.
 522. Upewnij sie, ?e wszystkie wybrane obiekty nale?? do Ciebie.
 523. </notification>
 524. <notification name="NoFileExtension">
 525. Niepoprawna ko?cówka nazwy pliku: &apos;[FILE]&apos;
 526. Upewnij si?, ?e nazwa pliku ma poprawan? ko?cówk?.
 527. </notification>
 528. <notification name="InvalidFileExtension">
 529. Niepoprawna ko?cówka nazwy pliku - [EXTENSION]
 530. Oczekiwana - [VALIDS]
 531. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 532. </notification>
 533. <notification name="CannotUploadSoundFile">
 534. Nie mo?na otworzy? za?adowanego pliku d?wi?kowego:
 535. [FILE]
 536. </notification>
 537. <notification name="SoundFileNotRIFF">
 538. Plik nie jest w formacie RIFF WAVE:
 539. [FILE]
 540. </notification>
 541. <notification name="SoundFileNotPCM">
 542. Plik nie jest w formacie PCM WAVE:
 543. [FILE]
 544. </notification>
 545. <notification name="SoundFileInvalidChannelCount">
 546. Plik zawiera niew?a?ciw? liczb? kana?ów (musi by? mono albo stereo):
 547. [FILE]
 548. </notification>
 549. <notification name="SoundFileInvalidSampleRate">
 550. Plik zawiera niew?a?ci? cz?stotliwo?? (musi by? 44.1k):
 551. [FILE]
 552. </notification>
 553. <notification name="SoundFileInvalidWordSize">
 554. Plik zawiera niew?a?ciw? szeroko?? danych (musi by? 8 albo 16 bitów):
 555. [FILE]
 556. </notification>
 557. <notification name="SoundFileInvalidHeader">
 558. Brak bloku &apos;data&apos; w nag?ówku pliku WAV:
 559. [FILE]
 560. </notification>
 561. <notification name="SoundFileInvalidChunkSize">
 562. Niew?a?ciwy rozmiar &quot;chunk&quot; w pliku WAV:
 563. [FILE]
 564. </notification>
 565. <notification name="SoundFileInvalidTooLong">
 566. Plik audio jest zbyt d?ugi (10 sekund maksimum):
 567. [FILE]
 568. </notification>
 569. <notification name="CannotOpenTemporarySoundFile">
 570. Nie mo?na otworzy? tymczasowego skompresowango pliku d?wi?kowego w celu zapisu: [FILE]
 571. </notification>
 572. <notification name="UnknownVorbisEncodeFailure">
 573. Nieznany b??d kodowania Vorbis w: [FILE]
 574. </notification>
 575. <notification name="CannotEncodeFile">
 576. Kodowanie pliku: [FILE] nie powid?o si?.
 577. </notification>
 578. <notification name="CorruptedProtectedDataStore">
 579. Nie mo?na wpisa? Twojego imienia u?ytkownika ani has?a. To mo?e si? zdarzy? kiedy zmieniasz ustawienia sieci.
 580. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 581. </notification>
 582. <notification name="CorruptResourceFile">
 583. Skorumpowany plik zasobów: [FILE]
 584. </notification>
 585. <notification name="UnknownResourceFileVersion">
 586. Nieznana wersja pliku zasobów Linden w pliku: [FILE]
 587. </notification>
 588. <notification name="UnableToCreateOutputFile">
 589. Nie mo?na utworzy? pliku wyj?ciowego: [FILE]
 590. </notification>
 591. <notification name="DoNotSupportBulkAnimationUpload">
 592. [APP_NAME] obecnie nie wspomaga ?adowania grupowego plików animacji.
 593. </notification>
 594. <notification name="CannotUploadReason">
 595. ?adowanie pliku [FILE] nie powiod?o si? z powodu: [REASON]
 596. Spróbuj jeszcze raz ?niej.
 597. </notification>
 598. <notification name="LandmarkCreated">
 599. Dodano &quot;[LANDMARK_NAME]&quot; do folderu [FOLDER_NAME].
 600. </notification>
 601. <notification name="LandmarkAlreadyExists">
 602. Posiadasz ju? landmark dla tej lokalizacji.
 603. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 604. </notification>
 605. <notification name="CannotCreateLandmarkNotOwner">
 606. Nie mo?esz zapami?ta? tego miejsca (LM) poniewa? w?a?ciciel posiad?o?ci nie pozwala na to.
 607. </notification>
 608. <notification name="CannotRecompileSelectObjectsNoScripts">
 609. &apos;Rekompilacja&apos; nie powiod?a si?.
 610. Wybierz obiekty zawieraj?ce skrypty.
 611. </notification>
 612. <notification name="CannotRecompileSelectObjectsNoPermission">
 613. &apos;Rekompilacja&apos; nie powiod?a si?.
 614. Wybierz skryptowane obiekty do których masz prawa modyfikacji.
 615. </notification>
 616. <notification name="CannotResetSelectObjectsNoScripts">
 617. &apos;Resetowanie&apos; nie powiod?o si?.
 618. Wybierz obiekty zawieraj?ce skrypty.
 619. </notification>
 620. <notification name="CannotResetSelectObjectsNoPermission">
 621. &apos;Resetowanie&apos; nie powiod?o si?.
 622. Wybierz skryptowane obiekty do których masz prawa modyfikacji.
 623. </notification>
 624. <notification name="CannotOpenScriptObjectNoMod">
 625. Nie mo?na otworzy? skryptu bez prawa do modyfikacji obiektu.
 626. </notification>
 627. <notification name="CannotSetRunningSelectObjectsNoScripts">
 628. &apos;Uruchomienie&apos; skryptów nie powiod?o si?.
 629. Wybierz obiekty zawieraj?ce skrypty.
 630. </notification>
 631. <notification name="CannotSetRunningNotSelectObjectsNoScripts">
 632. &apos;Zatrzymanie&apos; skryptów nie powiod?o si?.
 633. Wybierz obiekty zawieraj?ce skrypty.
 634. </notification>
 635. <notification name="NoFrontmostFloater">
 636. Brak górnego okna do zapisu.
 637. </notification>
 638. <notification name="SeachFilteredOnShortWords">
 639. Twoje zapytanie wyszukiwania zost?o zmienione - zbyt krótkie s?owa zosta?y usuni?te.
 640. Nowe zapytanie: [FINALQUERY]
 641. </notification>
 642. <notification name="SeachFilteredOnShortWordsEmpty">
 643. U?yte terminy wyszukiwania by?y zbyt krótkie - wyszukiwanie zosta?o anulowane.
 644. </notification>
 645. <notification name="CouldNotTeleportReason">
 646. Teleportacja nie powiod?a si?.
 647. [REASON]
 648. </notification>
 649. <notification name="invalid_tport">
 650. Niestety, pojawi? si? b??d podczas próby teleportacji. Proponujemy wylogowanie si? i spróbowanie teleportacji ponownie.
 651. Je?eli nadal otrzymujesz t? wiadomo?? proponujemy odwiedzi? stron? [SUPPORT_SITE].
 652. </notification>
 653. <notification name="invalid_region_handoff">
 654. Niestety, pojawi? si? b??d podczas próby przedostania si? na drugi region. Proponujemy wylogowanie si? i spróbowanie przedostania si? na drugi region ponownie.
 655. Je?eli nadal otrzymujesz t? wiadomo?? proponujemy odwiedzi? stron? [SUPPORT_SITE].
 656. </notification>
 657. <notification name="blocked_tport">
 658. Przepraszamy, teleportacja jest chwilowo niedost?pna. Spróbuj jeszcze raz.
 659. Je?li nadal nie mo?esz si? teleportowa? wyloguj si? i ponownie zaloguj.
 660. </notification>
 661. <notification name="nolandmark_tport">
 662. Przepraszamy, ale nie mo?emy znale?? miejsca docelowego.
 663. </notification>
 664. <notification name="timeout_tport">
 665. Przepraszamy, ale nie uda?o si? przeprowadzi? teleportacji. Spróbuj jeszcze raz.
 666. </notification>
 667. <notification name="noaccess_tport">
 668. Przepraszamy, ale nie masz dost?pu do miejsca docelowego.
 669. </notification>
 670. <notification name="missing_attach_tport">
 671. Czekamy na Twoje akcesoria. Mo?esz poczeka? kilka minut lub zrobi? relog przed nast?pn? prób? teleportacji.
 672. </notification>
 673. <notification name="too_many_uploads_tport">
 674. Obecnie ten region ma problemy z ?adowaniem obiektów w zwi?zku z czym teleportacja bardzo sie opó?nia.
 675. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut albo teleportuj si? do mniej zat?oczonego miejsca.
 676. </notification>
 677. <notification name="expired_tport">
 678. Przepraszamy, ale nie uda?o si? przeprowadzi? teleportacji wystarczaj?co szybko. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
 679. </notification>
 680. <notification name="expired_region_handoff">
 681. Przepraszamy, ale nie uda?o si? przeprowadzi? zmiany regionu wystarczaj?co szybko. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
 682. </notification>
 683. <notification name="no_host">
 684. Nie mo?emy znale?? miejsca docelowego. To miejsce mo?e by? chwilowo nieosi?galne albo przesta?o istnie?.
 685. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
 686. </notification>
 687. <notification name="no_inventory_host">
 688. Szafa chwilowo nie dzia?a.
 689. </notification>
 690. <notification name="CannotSetLandOwnerNothingSelected">
 691. Nie mo?na wybra? w?a?ciciela posiad?o?ci.
 692. Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 693. </notification>
 694. <notification name="CannotSetLandOwnerMultipleRegions">
 695. Nie mo?na wybra? w?a?ciciela posiad?o?ci poniewa? wybrany obszar przekracza granic? regionów. Wybierz mniejszy obszar i spróbuj jeszcze raz.
 696. </notification>
 697. <notification name="ForceOwnerAuctionWarning">
 698. Ta posiad?o?? jest wystawiona na aukcj?. Wymuszenie w?asno?ci anuluje aukcj? i potencjalnie mo?e zdenerwowa? zainteresowanych Rezydentów, je?eli licytacja ju? si? rozpocz??a.
 699. Wymusi? w?asno???
 700. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 701. </notification>
 702. <notification name="CannotContentifyNothingSelected">
 703. Nie mo?na sfinalizowa?:
 704. Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 705. </notification>
 706. <notification name="CannotContentifyNoRegion">
 707. Nie mo?na sfinalizowa?:
 708. Region nie znaleziony.
 709. </notification>
 710. <notification name="CannotReleaseLandNothingSelected">
 711. Nie mo?na porzuci? posiad?o?ci:
 712. Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 713. </notification>
 714. <notification name="CannotReleaseLandNoRegion">
 715. Nie mo?na porzuci? posiad?o?ci:
 716. Region nie znaleziony.
 717. </notification>
 718. <notification name="CannotBuyLandNothingSelected">
 719. Nie mo?na kupi? posiad?o?ci:
 720. Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 721. </notification>
 722. <notification name="CannotBuyLandNoRegion">
 723. Nie mo?na kupi? posiad?o?ci:
 724. Region nie znaleziony.
 725. </notification>
 726. <notification name="CannotCloseFloaterBuyLand">
 727. Okno zakupu landu nie mo?e zosta? zamkni?te dopóki aplikacja [APP_NAME] nie okre?li ceny dla tej transkacji.
 728. </notification>
 729. <notification name="CannotDeedLandNothingSelected">
 730. Nie mo?na przekaza? posiad?o?ci:
 731. Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 732. </notification>
 733. <notification name="CannotDeedLandNoGroup">
 734. Nie mo?na przekaza? posiad?o?ci:
 735. Grupa nie zosta?a wybrana.
 736. </notification>
 737. <notification name="CannotDeedLandNoRegion">
 738. Brak mo?liwo?ci przepisania posiad?o?ci grupie:
 739. Region, gdzie posiad?o?? si? znajduje nie zosta? odnaleziony.
 740. </notification>
 741. <notification name="CannotDeedLandMultipleSelected">
 742. Nie mo?na przekaza? posiad?o?ci:
 743. Wiele posiad?o?ci jest wybranych.
 744. Spróbuj wybra? pojedyncz? posiad?o??.
 745. </notification>
 746. <notification name="CannotDeedLandWaitingForServer">
 747. Nie mo?na przekaza? posiad?o?ci:
 748. Serwer aktualizuje dane w?asno?ci.
 749. Spróbuj jeszcze raz ?niej.
 750. </notification>
 751. <notification name="CannotDeedLandNoTransfer">
 752. Nie mo?esz przekaza? posiad?o?ci:
 753. Region [REGION] nie pozwala na transfer posiad?o?ci.
 754. </notification>
 755. <notification name="CannotReleaseLandWatingForServer">
 756. Nie mo?na porzuci? posiad?o?ci:
 757. Serwer aktualizuje dane posiad?o?ci.
 758. Spróbuj jeszcze raz ?niej.
 759. </notification>
 760. <notification name="CannotReleaseLandSelected">
 761. Nie mo?esz porzuci? posiad?o?ci:
 762. Nie jeste? w?a?cicielem wszystkich wybranych posiad?o?ci.
 763. Wybierz pojedyncz? posiad?o??.
 764. </notification>
 765. <notification name="CannotReleaseLandDontOwn">
 766. Nie mo?esz porzuci? posiad?o?ci:
 767. Nie masz praw do porzucenia tej posiad?o?ci.
 768. Twoje posiad?o?ci s? podkre?lone na zielono.
 769. </notification>
 770. <notification name="CannotReleaseLandRegionNotFound">
 771. Brak mo?liwo?ci porzucenia posiad?o?ci:
 772. Region, gdzie posiad?o?? si? znajduje nie zosta? odnaleziony.
 773. </notification>
 774. <notification name="CannotReleaseLandNoTransfer">
 775. Nie mo?esz porzuci? posiad?o?ci:
 776. Region [REGION] nie pozwala na transfer posiad?o?ci.
 777. </notification>
 778. <notification name="CannotReleaseLandPartialSelection">
 779. Nie mo?na porzuci? posiad?o?ci:
 780. Musisz wybra? ca?? posiad?o?? by j? porzuci?.
 781. Wybierz ca?? posiad?o?? albo najpierw j? podziel.
 782. </notification>
 783. <notification name="ReleaseLandWarning">
 784. Porzucasz posiad?o?? o powierzchni [AREA] m˛.
 785. Porzucenie tej posiad?o?ci usunie j? z Twoich w?asno?ci.
 786. Nie otrzymasz za to ?adnej op?aty.
 787. Porzuci? posiad?o???
 788. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 789. </notification>
 790. <notification name="CannotDivideLandNothingSelected">
 791. Nie mo?na podzieli? posiad?o?ci:
 792. Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 793. </notification>
 794. <notification name="CannotDivideLandPartialSelection">
 795. Nie mo?na podzieli? posiad?o?ci:
 796. Posiad?o?? zosta?a wybrana w ca?o?ci.
 797. Spróbuj wybra? cz??? posiad?o?ci.
 798. </notification>
 799. <notification name="LandDivideWarning">
 800. Podzia? tej posiad?o?ci stworzy dwie posiad?o?ci z których ka?da b?dzie mog?a mie? indywidualne ustawienia.
 801. Niektóre ustawienia zostan? zmienione na domy?lne po tej operacji.
 802. Podzieli? posiad?o???
 803. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 804. </notification>
 805. <notification name="CannotDivideLandNoRegion">
 806. Brak mo?liwo?ci podzia?u posiad?o?ci:
 807. Region, gdzie posiad?o?? si? znajduje nie zosta? odnaleziony.
 808. </notification>
 809. <notification name="CannotJoinLandNoRegion">
 810. Brak mo?liwo?ci z??czenia posiad?o?ci:
 811. Region, gdzie posiad?o?? si? znajduje nie zosta? odnaleziony.
 812. </notification>
 813. <notification name="CannotJoinLandNothingSelected">
 814. Nie mo?na po??czy? posiad?o?ci:
 815. Posiad?o?ci nie zosta?y wybrane.
 816. </notification>
 817. <notification name="CannotJoinLandEntireParcelSelected">
 818. Nie mo?na po??czy? posiad?o?ci:
 819. Tylko jedna posiad?o?? zosta?a wybrana.
 820. Wybierz obaszar usytuowany na obu posiad?o?ciach.
 821. </notification>
 822. <notification name="CannotJoinLandSelection">
 823. Nie mo?na po??czy? posiad?o?ci:
 824. Musisz wybra? wi?cej ni? jedn? posiad?o??.
 825. Wybierz obaszar usytuowany na obu posiad?o?ciach.
 826. </notification>
 827. <notification name="JoinLandWarning">
 828. Po??czenie tego obszaru utworzy jedn? wi?ksz? posiad?o?? ze wszystkich posiad?o?ci przecinaj?cych wybrany prostok?t. Nazwa i opcje posiad?o?ci bed? musia?y zosta? skonfigurowane.
 829. Po??czy? posiad?o?ci?
 830. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 831. </notification>
 832. <notification name="ConfirmNotecardSave">
 833. Ta notka musi by? zapisana ?eby mog?a by? skopiowana lub zobaczona. Zapisa? notk??
 834. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 835. </notification>
 836. <notification name="ConfirmItemCopy">
 837. Skopiowa? ten obiekt do Twojej szafy?
 838. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Skopiuj"/>
 839. </notification>
 840. <notification name="ResolutionSwitchFail">
 841. Zmiana rozdzielczo?ci do [RESX] x [RESY] nie powid?a si?
 842. </notification>
 843. <notification name="ErrorUndefinedGrasses">
 844. B??d: niezdefiniowane trawy: [SPECIES]
 845. </notification>
 846. <notification name="ErrorUndefinedTrees">
 847. B?ad: niezdefiniowane drzewa: [SPECIES]
 848. </notification>
 849. <notification name="CannotSaveWearableOutOfSpace">
 850. Nie mo?na zapisa? &apos;[NAME]&apos; do pliku stroju. Musisz zwolni? troch? miejsca na Twoim komputerze i zapisa? strój jeszcze raz.
 851. </notification>
 852. <notification name="CannotSaveToAssetStore">
 853. Nie mo?na zapisa? [NAME] w centralnym zbiorze danych.
 854. Zazwyczaj jest to tymczasowy problem. Mo?esz kontynuowa? modyfikacje i zapisa? strój ponownie za kilka minut.
 855. </notification>
 856. <notification name="YouHaveBeenLoggedOut">
 857. Nast?pi?o wylogowanie z [SECOND_LIFE]
 858. [MESSAGE]
 859. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Wy??cz" yestext="Kontynuuj"/>
 860. </notification>
 861. <notification name="OnlyOfficerCanBuyLand">
 862. Nie mo?esz kupi? posiad?o?ci dla grupy.
 863. Nie masz praw kupowania posiad?o?ci dla Twojej aktywnej grupy.
 864. </notification>
 865. <notification label="Add Friend" name="AddFriendWithMessage">
 866. Znajomi mog? pozwala? na odnajdywanie si? wzajemnie na mapie i na otrzymywanie notyfikacji o logowaniu do [SECOND_LIFE].
 867. Zaproponowa? znajomo?? [NAME]?
 868. <form name="form">
 869. <input name="message">
 870. Chcesz zawrze? znajomo???
 871. </input>
 872. <button name="Offer" text="OK"/>
 873. <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
 874. </form>
 875. </notification>
 876. <notification label="Zapisz strój" name="SaveOutfitAs">
 877. Zapisz to co nosz? jako nowy strój:
 878. <form name="form">
 879. <input name="message">
 880. [DESC] (nowe)
 881. </input>
 882. <button name="OK" text="OK"/>
 883. <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
 884. </form>
 885. </notification>
 886. <notification label="Zapisz cz??? stroju" name="SaveWearableAs">
 887. Zapisz obiekt w mojej Szafie jako:
 888. <form name="form">
 889. <input name="message">
 890. [DESC] (nowy)
 891. </input>
 892. <button name="OK" text="OK"/>
 893. <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
 894. </form>
 895. </notification>
 896. <notification label="Zmie? nazw? stroju" name="RenameOutfit">
 897. Nowa nazwa stroju:
 898. <form name="form">
 899. <input name="new_name">
 900. [NAME]
 901. </input>
 902. <button name="OK" text="OK"/>
 903. <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
 904. </form>
 905. </notification>
 906. <notification name="RemoveFromFriends">
 907. Czy chcesz usun?? &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; z listy znajomych?
 908. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 909. </notification>
 910. <notification name="RemoveMultipleFromFriends">
 911. Chcesz usun?? grup? osób z listy Twoich znajomych?
 912. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 913. </notification>
 914. <notification name="GodDeleteAllScriptedPublicObjectsByUser">
 915. Na pewno chcesz usun?? wszystkie skryptowane obiekty nale??ce do
 916. ** [AVATAR_NAME] **
 917. z posiad?o?ci innych w tym symulatorze?
 918. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 919. </notification>
 920. <notification name="GodDeleteAllScriptedObjectsByUser">
 921. Na pewno chcesz usun?? wszystkie skryptowane obiekty nale??ce do
 922. ** [AVATAR_NAME] **
 923. ze wszystkich posiad?o?ci w tym symulatorze?
 924. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 925. </notification>
 926. <notification name="GodDeleteAllObjectsByUser">
 927. Na pewno chcesz usun?? wszystkie obiekty (skryptowane i nie) nale??ce do
 928. ** [AVATAR_NAME] **
 929. ze wszystkich posiad?o?ci w tym symulatorze?
 930. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 931. </notification>
 932. <notification name="BlankClassifiedName">
 933. Musisz nada? tytu? Twojej reklamie.
 934. </notification>
 935. <notification name="MinClassifiedPrice">
 936. Minimalna cena za publikacj? wynosi [MIN_PRICE]L$.
 937. Wybierz wy?sz? cen?.
 938. </notification>
 939. <notification name="ConfirmItemDeleteHasLinks">
 940. Co najmiej jeden z elementów, które masz posiada po??czone z nim obiekty. Je?li go usuniesz po??czenia zostan? usuni?te na sta?e. Zaleca si? usuni?cie po??cze? w pierwszej kolejno?ci.
 941. Jeste? pewnien/pewna, ?e chcesz usun?? te elementy?
 942. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 943. </notification>
 944. <notification name="ConfirmObjectDeleteLock">
 945. Przynajmnie jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
 946. Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
 947. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 948. </notification>
 949. <notification name="ConfirmObjectDeleteNoCopy">
 950. Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiowalny.
 951. Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
 952. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 953. </notification>
 954. <notification name="ConfirmObjectDeleteNoOwn">
 955. Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie nale?y do Ciebie.
 956. Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
 957. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 958. </notification>
 959. <notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoCopy">
 960. Przynajmnie jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
 961. Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiwalny.
 962. Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
 963. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 964. </notification>
 965. <notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoOwn">
 966. Przynajmnie jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
 967. Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie nale?y do Ciebie.
 968. Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
 969. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 970. </notification>
 971. <notification name="ConfirmObjectDeleteNoCopyNoOwn">
 972. Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiowalny.
 973. Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie nale?y do Ciebie.
 974. Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
 975. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 976. </notification>
 977. <notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoCopyNoOwn">
 978. Przynajmnie jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
 979. Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiwalny.
 980. Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie nale?y do Ciebie.
 981. Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
 982. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 983. </notification>
 984. <notification name="ConfirmObjectTakeLock">
 985. Przynajmnie jeden obiekt jest zablokowany.
 986. Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
 987. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 988. </notification>
 989. <notification name="ConfirmObjectTakeNoOwn">
 990. Przynajmniej jeden obiekt nie nale?y do Ciebie.
 991. Je?eli b?dziesz kontynuowa? prawa nast?pnego w?a?ciciela zostan? przypisane co, potencjalnie, mo?e ograniczy? Twoje prawa do modyfikacji lub kopiowania obiektów.
 992. Na pewno chcesz wzi??? te obiekty?
 993. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 994. </notification>
 995. <notification name="ConfirmObjectTakeLockNoOwn">
 996. Przynajmnie jeden obiekt jest zablokowany.
 997. Przynajmniej jeden obiekt nie nale?y do Ciebie.
 998. Je?eli b?dziesz kontynuowa? prawa nast?pnego w?a?ciciela zostan? przypisane co, potencjalnie, mo?e ograniczy? Twoje prawa do modyfikacji lub kopiowania obiektów.
 999. Na pewno chcesz wzi??? te obiekty?
 1000. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1001. </notification>
 1002. <notification name="CantBuyLandAcrossMultipleRegions">
 1003. Nie mo?esz kupi? posiad?o?ci poniewa? wybrany obszar przekracza granic? regionów.
 1004. Wybierz mniejszy obszar i spróbuj jeszcze raz.
 1005. </notification>
 1006. <notification name="DeedLandToGroup">
 1007. Po przekazaniu tej posiad?o?ci grupa b?dzia musia?a mie? i utrzymywa? wystarczaj?cy kredyt na u?ywanie posiad?o?ci. Cena zakupu posiad?o?ci nie jest zwracana w?a?cicielowi. Je?eli przekazana posiad?o?? zostanie sprzedana, cana sprzeda?y zostanie podzielona pomi?dzy cz?onków grupy.
 1008. Przekaza? t? posiad?o?? o powierzchni [AREA] m˛ grupie &apos;[GROUP_NAME]&apos;?
 1009. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1010. </notification>
 1011. <notification name="DeedLandToGroupWithContribution">
 1012. Po przekazaniu tej posiad?o?ci grupa b?dzia musia?a mie? i utrzymywa? wystarczaj?cy kredyt na u?ywanie posiad?o?ci.
 1013. Przekazanie b?dzie zawiera? równoczesne przypisanie posiad?o?ci do grupy od &apos;[NAME]&apos;.
 1014. Cena zakupu posiad?o?ci nie jest zwracana w?a?cicielowi. Je?eli przekazana posiad?o?? zostanie sprzedana, cana sprzeda?y zostanie podzielona pomi?dzy cz?onków grupy.
 1015. Przekaza? t? posiad?o?? o powierzchni [AREA] m˛ grupie &apos;[GROUP_NAME]&apos;?
 1016. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1017. </notification>
 1018. <notification name="DisplaySetToSafe">
 1019. Ustawienia grafiki zosta?y zmienione do bezpiecznego poziomu poniewa? opcja -safe zosta?a wybrana.
 1020. </notification>
 1021. <notification name="DisplaySetToRecommended">
 1022. Ustawienia grafiki zosta?y zmienione do zalecanego poziomu na podstawie konfiguracji Twojego systemu.
 1023. </notification>
 1024. <notification name="ErrorMessage">
 1025. [ERROR_MESSAGE]
 1026. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 1027. </notification>
 1028. <notification name="AvatarMovedDesired">
 1029. Miejsce, do którego chcesz si? teleportowa? jest chwilowo nieobecne.
 1030. Zosta?e? przeniesiony do regionu s?siedniego.
 1031. </notification>
 1032. <notification name="AvatarMovedLast">
 1033. Twoje miejsce startu jest obecnie niedost?pne.
 1034. Zosta?e? przeniesiony do s?siedniego regionu.
 1035. </notification>
 1036. <notification name="AvatarMovedHome">
 1037. Twoje miejsce startu jest obecnie niedost?pne.
 1038. Zosta?e? przeniesiony do pobliskiego regionu.
 1039. Mo?esz ustawi? nowe miejsce startu.
 1040. </notification>
 1041. <notification name="ClothingLoading">
 1042. Twoje ubranie wci?? si? ?aduje.
 1043. Mo?esz normalnie u?ywa? [SECOND_LIFE], inni u?ytkownicy b?d? Ci? widzieli poprawnie.
 1044. <form name="form">
 1045. <ignore name="ignore" text="?adowanie ubra? nadal trwa"/>
 1046. </form>
 1047. </notification>
 1048. <notification name="FirstRun">
 1049. Instalacja [APP_NAME] zako?czona.
 1050. Je?eli u?ywasz [SECOND_LIFE] po raz pierwszy to musisz stworzy? konto ?eby móc si? zalogowa?.
 1051. Czy chcesz przej?? na stron? [http://join.secondlife.com secondlife.com] ?eby stworzy? nowe konto?
 1052. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Nowe konto..."/>
 1053. </notification>
 1054. <notification name="LoginPacketNeverReceived">
 1055. Problemy z po??czeniem. Problem mo?e by? spowodowany Twoim po??czeniem z Internetem albo mo?e istnie? po stronie [SECOND_LIFE_GRID].
 1056. Mo?esz sprawdzi? swoje po??czenie z Internetem i spróbowa? ponownie za kilka minut lub po??czy? si? ze stron? pomocy technicznej tutaj [SUPPORT_SITE] lub wybra? Teleportuj by teleportowa? si? do swojego miejsca startu.
 1057. <form name="form">
 1058. <button name="OK" text="OK"/>
 1059. <button name="Help" text="Pomoc"/>
 1060. <button name="Teleport" text="Teleportuj"/>
 1061. </form>
 1062. </notification>
 1063. <notification name="WelcomeChooseSex">
 1064. Twoja posta? pojawi si? za moment.
 1065. U?ywaj strza?ek ?eby sie porusza?.
 1066. Naci?nij F1 w dowolnej chwili po pomoc albo ?eby dowiedzie? si? wi?cej o [SECOND_LIFE].
 1067. Wybierz awatara w?a?ciwej p?ci.
 1068. Ten wybór b?dzie mo?na ?niej zmieni?.
 1069. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kobieta" yestext="M??czyzna"/>
 1070. </notification>
 1071. <notification name="CantTeleportToGrid">
 1072. Nie mo?na teleportowa? do [SLURL], poniewa? jest na innym gridzie ([GRID]) ni? obecny grid ([CURRENT_GRID]). Prosz? zamkn?? przegl?dark? i spróbowa? ponownie.
 1073. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 1074. </notification>
 1075. <notification name="GeneralCertificateError">
 1076. Po??czenie z serwerem nie mog?o zosta? nawi?zane.
 1077. [REASON]
 1078. SubjectName: [SUBJECT_NAME_STRING]
 1079. IssuerName: [ISSUER_NAME_STRING]
 1080. Valid From: [VALID_FROM]
 1081. Valid To: [VALID_TO]
 1082. MD5 Fingerprint: [SHA1_DIGEST]
 1083. SHA1 Fingerprint: [MD5_DIGEST]
 1084. Key Usage: [KEYUSAGE]
 1085. Extended Key Usage: [EXTENDEDKEYUSAGE]
 1086. Subject Key Identifier: [SUBJECTKEYIDENTIFIER]
 1087. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 1088. </notification>
 1089. <notification name="TrustCertificateError">
 1090. Wydawca certyfikatu dla tego serwera nie jest znany.
 1091. Informacje o certyfikacie:
 1092. SubjectName: [SUBJECT_NAME_STRING]
 1093. IssuerName: [ISSUER_NAME_STRING]
 1094. Valid From: [VALID_FROM]
 1095. Valid To: [VALID_TO]
 1096. MD5 Fingerprint: [SHA1_DIGEST]
 1097. SHA1 Fingerprint: [MD5_DIGEST]
 1098. Key Usage: [KEYUSAGE]
 1099. Extended Key Usage: [EXTENDEDKEYUSAGE]
 1100. Subject Key Identifier: [SUBJECTKEYIDENTIFIER]
 1101. Czy chcesz zaufa? temu wydawcy?
 1102. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Zaufaj"/>
 1103. </notification>
 1104. <notification name="NotEnoughCurrency">
 1105. [NAME] [PRICE]L$ Masz za ma?o L$.
 1106. </notification>
 1107. <notification name="GrantedModifyRights">
 1108. Masz teraz prawa modyfikacji obiektów nale??cych do [NAME].
 1109. </notification>
 1110. <notification name="RevokedModifyRights">
 1111. Prawa modyfikacji obiektów nale??cych do [NAME] zosta?y Ci odebrane.
 1112. </notification>
 1113. <notification name="FlushMapVisibilityCaches">
 1114. To spowoduje wyczyszczenie buforów map regionu.
 1115. Jest to u?yteczne wy??cznie podczas szukania b??dów.
 1116. (Podczas produkcji poczekaj 5 minut i mapy wszystkich zostan? uaktualnione po relogu.)
 1117. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1118. </notification>
 1119. <notification name="BuyOneObjectOnly">
 1120. Nie mo?esz zakupi? wi?cej ni? jednego obiektu w tym samym czasie. Prosz? wybra? tylko jeden obiekt i spróbowa? ponowanie.
 1121. </notification>
 1122. <notification name="OnlyCopyContentsOfSingleItem">
 1123. Nie mo?na kopiowa? zawarto?ci wi?cej ni? jednego obiektu naraz.
 1124. Wybierz pojedynczy obiekt i spróbuj jeszcze raz.
 1125. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1126. </notification>
 1127. <notification name="KickUsersFromRegion">
 1128. Teleportowa? wszystkich Rezydentów z tego regionu to ich miejsca startu?
 1129. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1130. </notification>
 1131. <notification name="EstateObjectReturn">
 1132. Na pewno chcesz odes?a? wszystkie obiekty nale??ce do
 1133. [USER_NAME] ?
 1134. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1135. </notification>
 1136. <notification name="InvalidTerrainBitDepth">
 1137. Nie mo?na ustawi? tekstur regionu:
 1138. Tekstura terenu [TEXTURE_NUM] ma niew?a?ciw? g??bi? koloru - [TEXTURE_BIT_DEPTH].
 1139. Zamie? tekstur? [TEXTURE_NUM] na 24-o bitow? tekstur? o wymiarze 512x512 lub mniejsz? i ponownie kliknij Zastosuj.
 1140. </notification>
 1141. <notification name="InvalidTerrainSize">
 1142. Nie mo?na ustawi? tekstur regionu:
 1143. Tekstura terenu [TEXTURE_NUM] jest za du?a - [TEXTURE_SIZE_X]x[TEXTURE_SIZE_Y].
 1144. Zamie? tekstur? [TEXTURE_NUM] na 24-o bitow? tekstur? o wymiarze 512x512 lub mniejsz? i ponownie kliknij Zastosuj.
 1145. </notification>
 1146. <notification name="RawUploadStarted">
 1147. ?adowanie rozpocz?te. Mo?e potrwa? do dwóch minut zale?nie od pr?dko?ci Twojego po??czenia.
 1148. </notification>
 1149. <notification name="ConfirmBakeTerrain">
 1150. Na pewno chcesz zapisa? obecne ukszta?towanie terenu jako punkt odniesienia dla górnego i dolnego limitu terenu i jako domy?l? warto?? dla opcji Odtwórz?
 1151. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1152. </notification>
 1153. <notification name="MaxAllowedAgentOnRegion">
 1154. Maksymalna liczba go?ci wynosi [MAX_AGENTS].
 1155. </notification>
 1156. <notification name="MaxBannedAgentsOnRegion">
 1157. Maksymalna liczba niepo??danych Rezydentów (banów) wynosi [MAX_BANNED].
 1158. </notification>
 1159. <notification name="MaxAgentOnRegionBatch">
 1160. Próba dodania [NUM_ADDED] osób nie powiod?a si?:
 1161. [MAX_AGENTS] [LIST_TYPE] limit przekroczony o [NUM_EXCESS].
 1162. </notification>
 1163. <notification name="MaxAllowedGroupsOnRegion">
 1164. Mo?esz mie? maksymalnie [MAX_GROUPS] dozwolonych grup.
 1165. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Ustal"/>
 1166. </notification>
 1167. <notification name="MaxManagersOnRegion">
 1168. Mo?esz mie? maksymalnie [MAX_MANAGER] zarz?dców Maj?tku.
 1169. </notification>
 1170. <notification name="OwnerCanNotBeDenied">
 1171. Nie mo?esz doda? w?a?ciciela maj?tku do listy &apos;Niepo??danych Rezydentów (banów)&apos; maj?tku.
 1172. </notification>
 1173. <notification name="CanNotChangeAppearanceUntilLoaded">
 1174. Nie mo?esz zmieni? wygl?du podczas ?adowania ubra? i kszta?tów.
 1175. </notification>
 1176. <notification name="ClassifiedMustBeAlphanumeric">
 1177. Tytu? Twojej reklamy musi zaczyna? si? od litery (A-Z) albo cyfry. Znaki przestankowe s? niedozwolone.
 1178. </notification>
 1179. <notification name="CantSetBuyObject">
 1180. Nie mo?esz wybra? Kup obiekt poniewa? obiekt nie jest na sprzeda?.
 1181. Wybierz obiekt na sprzeda? i spróbuj jeszcze raz.
 1182. </notification>
 1183. <notification name="FinishedRawDownload">
 1184. Plik surowego terenu za?adowany pod:
 1185. [DOWNLOAD_PATH].
 1186. </notification>
 1187. <notification name="DownloadWindowsMandatory">
 1188. Nowa wersja [APP_NAME] zosta?a opublikowana.
 1189. [MESSAGE]
 1190. Musisz zainstalowa? now? wersj? ?eby u?ywa? [APP_NAME].
 1191. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Wy??cz program" yestext="Za?aduj"/>
 1192. </notification>
 1193. <notification name="DownloadWindows">
 1194. Uaktualniona wersja [APP_NAME] zosta?a opublikowana.
 1195. [MESSAGE]
 1196. Aktualizacja nie jest wymagana ale jest zalecana w celu poprawy pr?dko?ci i stabilno?ci.
 1197. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Za?aduj"/>
 1198. </notification>
 1199. <notification name="DownloadWindowsReleaseForDownload">
 1200. Uaktualniona wersja [APP_NAME] zosta?a opublikowana.
 1201. [MESSAGE]
 1202. Aktualizacja nie jest wymagana ale jest zalecana w celu poprawy pr?dko?ci i stabilno?ci.
 1203. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Za?aduj"/>
 1204. </notification>
 1205. <notification name="DownloadLinuxMandatory">
 1206. Nowa wersja [APP_NAME] jest dost?pna.
 1207. [MESSAGE]
 1208. Musisz pobra? aktualizacj? aby korzysta? z [APP_NAME].
 1209. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Wyjd?" yestext="Pobieranie"/>
 1210. </notification>
 1211. <notification name="DownloadLinux">
 1212. Aktualizacja [APP_NAME] jest dost?pna.
 1213. [MESSAGE]
 1214. Ta aktualizacja nie jest wymagana ale zaleca si? jej instalacj? w celu poprawienia szybko?ci i stabilno?ci.
 1215. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Pobieranie"/>
 1216. </notification>
 1217. <notification name="DownloadLinuxReleaseForDownload">
 1218. Uaktualniona wersja [APP_NAME]zosta?a opublikowana.
 1219. [MESSAGE]
 1220. Aktualizacja nie jest wymagana ale jest zalecana w celu poprawy pr?dko?ci i stabilno?ci.
 1221. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Pobieranie"/>
 1222. </notification>
 1223. <notification name="DownloadMacMandatory">
 1224. Nowa wersja [APP_NAME] zosta?a opublikowana.
 1225. [MESSAGE]
 1226. Musisz zainstalowa? now? wersj? ?eby u?ywa? [APP_NAME].
 1227. Pobra? i zapisa? w folderze Aplikacji?
 1228. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Wy??cz program" yestext="Za?aduj"/>
 1229. </notification>
 1230. <notification name="DownloadMac">
 1231. Uaktualniona wersja [APP_NAME] zosta?a opublikowana.
 1232. [MESSAGE]
 1233. Aktualizacja nie jest wymagana ale jest zalecana w celu poprawy pr?dko?ci i stabilno?ci.
 1234. Pobra? i zapisa? w folderze Aplikacji?
 1235. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Za?aduj"/>
 1236. </notification>
 1237. <notification name="DownloadMacReleaseForDownload">
 1238. Uaktualniona wersja [APP_NAME] zosta?a opublikowana.
 1239. [MESSAGE]
 1240. Aktualizacja nie jest wymagana ale jest zalecana w celu poprawy pr?dko?ci i stabilno?ci.
 1241. Pobra? i zapisa? w folderze Aplikacji?
 1242. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Za?aduj"/>
 1243. </notification>
 1244. <notification name="FailedUpdateInstall">
 1245. Podczas aktualizacji pojawi? si? b??d. Prosz? pobra? i zainstalowa? najnowszego klienta z http://secondlife.com/download.
 1246. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 1247. </notification>
 1248. <notification name="FailedRequiredUpdateInstall">
 1249. Nie mo?na zainstalowa? wymaganej aktualizacji. Nie b?dzie mo?na zalogowa? si? dopóki [APP_NAME] nie zostanie zaktualizowana.
 1250. Prosz? pobra? i zainstalowa? najnowsz? wersj? z http://secondlife.com/download.
 1251. <usetemplate name="okbutton" yestext="Rezygnuj"/>
 1252. </notification>
 1253. <notification name="UpdaterServiceNotRunning">
 1254. Istnieje obowi?zkowa aktualizacja dla Second Life. Mo?esz j? pobra? z http://www.secondlife.com/downloads lub zainstalowa? teraz.
 1255. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Opu?? Second Life" yestext="Pobierz i zainstaluj teraz"/>
 1256. </notification>
 1257. <notification name="DownloadBackgroundTip">
 1258. Aktualizacja dla [APP_NAME] zosta?a pobrana.
 1259. Wersja [VERSION] [[RELEASE_NOTES_FULL_URL] Informacja o tej aktualizacji]
 1260. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Pó?niej..." yestext="Zainstaluj teraz i restartuj [APP_NAME]"/>
 1261. </notification>
 1262. <notification name="DownloadBackgroundDialog">
 1263. Aktualizacja [APP_NAME] zosta?a pobrana.
 1264. Wersja [VERSION] [[RELEASE_NOTES_FULL_URL] Informacja o aktualizacji]
 1265. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Pó?niej..." yestext="Zainstaluj teraz i restartuj [APP_NAME]"/>
 1266. </notification>
 1267. <notification name="RequiredUpdateDownloadedVerboseDialog">
 1268. Pobrano wymagan? aktualizacj?.
 1269. Wersja [VERSION]
 1270. W celu instalacji aktualizacji musi zosta? wykonany restart [APP_NAME].
 1271. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 1272. </notification>
 1273. <notification name="RequiredUpdateDownloadedDialog">
 1274. W celu instalacji aktualizacji musi zosta? wykonany restart [APP_NAME].
 1275. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 1276. </notification>
 1277. <notification name="DeedObjectToGroup">
 1278. Przekazanie tego obiektu spowoduje, ?e grupa:
 1279. * Otrzyma L$ zap?acone temu obiektowi
 1280. <usetemplate ignoretext="Prosz? potwierdzi? decyzj? przed przepisaniem obiektu do grupy" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Przeka?"/>
 1281. </notification>
 1282. <notification name="WebLaunchExternalTarget">
 1283. Czy chcesz otworzy? swoj? przegl?dark? internetow? by zobaczy? zawarto???
 1284. <usetemplate ignoretext="Uruchom przegl?dark? internetow? by zobaczy? stron? internetow?" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1285. </notification>
 1286. <notification name="WebLaunchJoinNow">
 1287. By dokona? zmian i aktualizacji swojego konta, odwied? [http://secondlife.com/account/ Dashboard].
 1288. <usetemplate ignoretext="Uruchom przegl?dark? internetow? by dokona? zmian w konfiguracji mojego konta" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1289. </notification>
 1290. <notification name="WebLaunchSecurityIssues">
 1291. Odwied? [SECOND_LIFE] Wiki i zobacz jak zg?asza? problemy z bezpiecze?stwem danych.
 1292. <usetemplate ignoretext="Uruchom przegl?dark? internetow? by dowiedzie? si? wi?cej na temat zg?aszania problemów bezpiecze?stwa" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1293. </notification>
 1294. <notification name="WebLaunchQAWiki">
 1295. Odwied? [SECOND_LIFE] Wiki pyta? i odpowiedzi.
 1296. <usetemplate ignoretext="Uruchom przegl?dark? internetow? by zobaczy? QA Wiki" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1297. </notification>
 1298. <notification name="WebLaunchPublicIssue">
 1299. Odwied? [SECOND_LIFE] katalog publicznych problemów, gdzie mo?esz zg?asza? b??dy i inne problemy.
 1300. <usetemplate ignoretext="Uruchom przegl?dark? internetow? by wys?a? B??dy klienta" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1301. </notification>
 1302. <notification name="WebLaunchSupportWiki">
 1303. Otwórz oficjalny blog Lindenów ?eby zobaczy? nowe wiadomo?ci i informacje.
 1304. <usetemplate ignoretext="Uruchom przegl?dark? internetow? by zobaczy? blog" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1305. </notification>
 1306. <notification name="WebLaunchLSLGuide">
 1307. Czy chcesz otworzy? samouczek J?zyka skryptowania?
 1308. <usetemplate ignoretext="Uruchom przegl?dark? internetow? by samouczek J?zyka skryptowania" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1309. </notification>
 1310. <notification name="WebLaunchLSLWiki">
 1311. Czy napewno chcesz odwiedzi? portal LSL Portal?
 1312. <usetemplate ignoretext="Uruchom przegl?dark? internetow? by LSL Portal" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1313. </notification>
 1314. <notification name="ReturnToOwner">
 1315. Czy na pewno chcesz zwróci? wybrane obiekty do ich w?a?cicieli? Wszystkie udost?pnione obiekty z prawem transferu zostan? zwrócone poprzednim w?a?cicielom.
 1316. *UWAGA* Wszystkie udost?pnione obiekty bez prawa transferu zostan? usuni?te!
 1317. <usetemplate ignoretext="Potwierd? zanim zwrócisz obiekty do ich w?a?cicieli" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1318. </notification>
 1319. <notification name="GroupLeaveConfirmMember">
 1320. Jeste? cz?onkiem grupy &lt;nolink&gt;[GROUP]&lt;/nolink&gt;.
 1321. Chcesz opu?ci? grup??
 1322. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1323. </notification>
 1324. <notification name="ConfirmKick">
 1325. Napewno chcesz wyrzuci? wszystkich Rezydentów z gridu?
 1326. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Wyrzu? wszystkich Rezydentów"/>
 1327. </notification>
 1328. <notification name="MuteLinden">
 1329. Przepraszamy, ale nie mo?esz zablokowa? Lindena.
 1330. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 1331. </notification>
 1332. <notification name="CannotStartAuctionAlreadyForSale">
 1333. Aukcja nie mo?e zosta? rozpocz?ta w posiad?o?ci, która zosta?a ju? wcze?niej wystawiona na aukcj?. Deaktywuj opcj? sprzeda?y posiad?o?ci je?eli chcesz rozpocz?? aukcj?.
 1334. </notification>
 1335. <notification label="Zablokuj obiekty wed?ug wpisanej nazwy" name="MuteByNameFailed">
 1336. Rezydent/obiekt jest ju? zablokowany.
 1337. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 1338. </notification>
 1339. <notification name="RemoveItemWarn">
 1340. Pomimo, ?e jest to dozwolone, usuni?cie zawarto?ci mo?e zniszczy? obiekt. Chcesz usun???
 1341. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 1342. </notification>
 1343. <notification name="CantOfferCallingCard">
 1344. Nie mo?esz da? wizytówki w tym momencie. Spróbuj jeszcze raz za chwil?.
 1345. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 1346. </notification>
 1347. <notification name="CantOfferFriendship">
 1348. Nie mo?esz zaoferowa? znajomo?ci w tym momencie. Spróbuj jeszcze raz za chwil?.
 1349. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 1350. </notification>
 1351. <notification name="BusyModeSet">
 1352. Tryb Pracy jest w??czony.
 1353. Czat i IM b?d? ukryte. Wys?ane IM b?d? otrzymywa?y Twoj? odpowied? Trybu Pracy. Propozycje teleportacji b?d? odrzucone.
 1354. Dodatkowo, wszystkie podarowane dla Ciebie obiekty b?d? automatycznie zapisywane w folderze &quot;Kosz&quot; w Twojej szafie.
 1355. <usetemplate ignoretext="Status zmieniony na Tryb pracy" name="okignore" yestext="OK"/>
 1356. </notification>
 1357. <notification name="JoinedTooManyGroupsMember">
 1358. Nale?ysz ju? do maksymalnej ilo?ci grup. Opu?? prosz? przynajmniej jedn? grup? ?eby przyj?? cz?onkostwo w tej grupie, albo odmów.
 1359. [NAME] oferuje Ci cz?onkostwo w grupie.
 1360. <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Odmów" yestext="Przyjmij"/>
 1361. </notification>
 1362. <notification name="JoinedTooManyGroups">
 1363. Nale?ysz ju? do maksymalnej ilo?ci grup. Opu?? prosz? przynajmiej jedn? grup? ?eby przyj?? cz?onkostwo w tej grupie, albo odmów.
 1364. <usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 1365. </notification>
 1366. <notification name="KickUser">
 1367. Wyrzu? tego Rezydenta, wysy?aj?c nast?puj?cy komunikat.
 1368. <form name="form">
 1369. <input name="message">
 1370. Administrator wylogowa? Ci?.
 1371. </input>
 1372. <button name="OK" text="OK"/>
 1373. <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
 1374. </form>
 1375. </notification>
 1376. <notification name="KickAllUsers">
 1377. Z jakim komunikatem wyrzuci? wszystkich u?ytkowników z regionu?
 1378. <form name="form">
 1379. <input name="message">
 1380. Administrator wylogowa? Ci?.
 1381. </input>
 1382. <button name="OK" text="OK"/>
 1383. <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
 1384. </form>
 1385. </notification>
 1386. <notification name="FreezeUser">
 1387. Unieruchom tego Rezydenta, wysy?aj?c nast?puj?cy komunikat.
 1388. <form name="form">
 1389. <input name="message">
 1390. Unieruchomiono Ci?.