PageRenderTime 57ms CodeModel.GetById 16ms app.highlight 28ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 1ms

/indra/newview/installers/darwin/release-dmg/Applications-alias.r

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
R | 700 lines | 698 code | 2 blank | 0 comment | 0 complexity | aa6f39db6a6f46948a0d3f008520d111 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1data 'alis' (0) {
 2	$"0000 0000 0112 0002 0001 036D 6277 0000"      /* ...........mbw.. */
 3	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 4	$"0000 0000 0000 C135 A717 482B 0000 0000"      /* ......Á5§.H+.... */
 5	$"0002 0C41 7070 6C69 6361 7469 6F6E 7300"      /* ...Applications. */
 6	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 7	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 8	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 9	$"0000 00E2 4F18 C2E8 9FB0 0000 0000 0000"      /* ...âO.Âè&#x;°...... */
 10	$"0000 FFFF FFFF 0000 0920 0000 0000 0000"      /* ..ÿÿÿÿ..Æ ...... */
 11	$"0000 0000 0000 0000 0003 6D62 7700 0010"      /* ..........mbw... */
 12	$"0008 0000 C136 0987 0000 0011 0008 0000"      /* ....Á6Ƈ........ */
 13	$"C2E9 0220 0000 0001 0000 0002 0010 6D62"      /* Âé. ..........mb */
 14	$"773A 4170 706C 6963 6174 696F 6E73 000E"      /* w:Applications.. */
 15	$"001A 000C 0041 0070 0070 006C 0069 0063"      /* .....A.p.p.l.i.c */
 16	$"0061 0074 0069 006F 006E 0073 000F 0008"      /* .a.t.i.o.n.s.... */
 17	$"0003 006D 0062 0077 0012 000C 4170 706C"      /* ...m.b.w....Appl */
 18	$"6963 6174 696F 6E73 0013 0001 2F00 FFFF"      /* ications..../.ÿÿ */
 19	$"0000"                        /* .. */
 20};
 21
 22
 23data 'icns' (-16455) {
 24	$"6963 6E73 0001 B3AC 6973 3332 0000 0224"      /* icns..³¬is32...$ */
 25	$"9F00 005F 8061 005D 8700 055D 9AA2 A0A4"      /* &#x;.._€a.]‡..]š¢ ¤ */
 26	$"8986 0008 557D B3B2 B1B3 A881 8081 8104"      /* ‰†..U}³²±³¨ € . */
 27	$"826F 577E AF82 A801 B3AE 82AD 03AF 7B7A"      /* ‚oW~¯‚¨.³®‚­.¯{z */
 28	$"A781 A203 9EB7 C89D 81A2 03A6 776E 9A80"      /* § ¢.ž·È? ¢.¦wnš€ */
 29	$"9705 959F D3DC A295 8097 5899 6C67 8F8D"      /* —.•&#x;ÓÜ¢•€—X™lg?? */
 30	$"8E89 85C9 BCA9 C883 898D 8D8E 6561 8585"      /* Ž‰…ɼ©Èƒ‰??Žea…… */
 31	$"83A8 B7F3 BAB4 DFB6 AA84 8585 605E 7B7D"      /* ƒ¨·óº´ß¶ª„……`^{} */
 32	$"79D0 F9E0 F0F2 DAE1 D87C 7D7B 5D5B 7476"      /* yÐùàðòÚáØ|}{][tv */
 33	$"7099 D876 7373 76CA 8A72 7673 5B5A 6D70"      /* p™ØvssvÊŠrvs[Zmp */
 34	$"6B9B 816C 6F6F 67B3 C567 706C 5A59 686B"      /* k› loog³ÅgplZYhk */
 35	$"6B67 686B 806A 056B 6F6A 6B67 5A88 5900"      /* kghk€j.kojkgZˆY. */
 36	$"5882 598A 5801 0059 9F00 0482 8383 8480"      /* X‚YŠX..Y&#x;..‚ƒƒ„€ */
 37	$"8700 057F B7BE BDC0 A786 0008 799E D0CE"      /* ‡...·¾½À§†..yžÐÎ */
 38	$"CECF C5A1 A081 A105 A390 7AA0 D0CA 80C9"      /* ÎÏÅ¡  ¡?z ÐÊ€É */
 39	$"01CA D183 CE03 D09C 9ECD 81C9 03C7 D4DE"      /* .ÊуÎ.ÐœžÍ É.ÇÔÞ */
 40	$"C681 C903 CD9A 94C5 80C2 05C1 C6E3 E9C8"      /* Æ Éš”Å€Â.ÁÆãéÈ */
 41	$"C180 C20D C491 8DBD BBBC B9B6 DDD7 CCDD"      /* Á€Â.Ä‘?½»¼¹¶Ý×ÌÝ */
 42	$"B5B9 80BC 468B 87B4 B4B3 C8D1 F7D3 CFEA"      /* µ¹€¼F‹‡´´³ÈÑ÷ÓÏê */
 43	$"D0C9 B4B4 B385 83AA ABA9 E0FB EAF5 F6E5"      /* ÐÉ´´³…ƒª«©àûêõöå */
 44	$"EAE5 AAAB A981 80A0 A39E BAE4 A2A0 A1A2"      /* ê媫© € £žºä¢ ¡¢ */
 45	$"DAAF 9FA3 9F7F 7E97 9B97 B8A6 979A 9A94"      /* Ú¯&#x;£&#x;.~—›—¸¦—šš” */
 46	$"CAD6 949B 977D 7D90 9493 9091 8293 0496"      /* ÊÖ”›—}}?”“?‘‚“.– */
 47	$"9294 907D 8E7C 8A7B 0100 7C9F 0000 7A80"      /* ’”?}Ž|Š{..|&#x;..z€ */
 48	$"7C00 7887 0005 77B1 B8B7 BBA0 8600 0871"      /* |.x‡..w±¸·» †..q */
 49	$"97CB C9C8 CAC0 9B99 819A 049C 8972 99CA"      /* —ËÉÈÊÀ›™ š.œ‰r™Ê */
 50	$"82C3 00CB 83C8 03CA 9596 C681 C203 BFCF"      /* ‚Ã.˃È.Ê•–Æ Â.¿Ï */
 51	$"DABF 81C2 03C6 938C BD80 BA05 B9BF E0E7"      /* Ú¿ “Œ½€º.¹¿àç */
 52	$"C1B9 80BA 57BC 8985 B5B3 B3B0 ADD9 D2C6"      /* Á¹€ºW¼‰…µ³³°­ÙÒÆ */
 53	$"D9AC B0B3 B3B4 827F ACAB AAC2 CCF6 CECA"      /* Ù¬°³³´‚.¬«ªÂÌöÎÊ */
 54	$"E8CB C3AB ACAA 7D7B A1A3 A0DD FAE9 F4F5"      /* èË묪}{¡£ Ýúéôõ */
 55	$"E3E8 E3A2 A3A0 7A78 989B 96B3 E29A 9898"      /* ãè㢣 zx˜›–³âš˜˜ */
 56	$"9AD7 A897 9B97 7776 8F93 8FB2 9F8F 9292"      /* š×¨—›—wv?“?²&#x;?’’ */
 57	$"8BC5 D28C 938F 7575 888C 8B89 8982 8B04"      /* ‹ÅÒŒ“?uuˆŒ‹‰‰‚‹. */
 58	$"8F8A 8C88 758E 748A 7301 0074 7338 6D6B"      /* ?ŠŒˆuŽtŠs..ts8mk */
 59	$"0000 0108 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 60	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
 61	$"0000 0000 0000 1E24 2424 1600 0000 0000"      /* .......$$$...... */
 62	$"0000 0000 0011 BDC8 C8C8 9600 0000 0000"      /* ......½ÈÈÈ–..... */
 63	$"0000 0000 048C FFFF FFFF F5A7 9C9E 9E9E"      /* .....Œÿÿÿÿõ§œžžž */
 64	$"9E9E 6003 8AFF FCFC FCFC FEFF FFFF FFFF"      /* žž`.Šÿüüüüþÿÿÿÿÿ */
 65	$"FFFF FF7A 89FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿz‰ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 66	$"FFFF FF7A 73FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿzsÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 67	$"FFFF FF64 62FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿdbÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 68	$"FFFF FF53 53FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿSSÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 69	$"FFFF FF45 48FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿEHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 70	$"FFFF FF3C 41FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿ<Aÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 71	$"FFFF FD35 3DFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿý5=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 72	$"FFFF FA30 3CFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿú0<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 73	$"FFFF FB2F 1247 4B4A 4A4A 4A4A 4A4A 4A4A"      /* ÿÿû/.GKJJJJJJJJJ */
 74	$"4A4B 450F 0101 0201 0101 0101 0101 0101"      /* JKE............. */
 75	$"0102 0001 696C 3332 0000 05AB FF00 BE00"      /* ....il32...«ÿ.¾. */
 76	$"025A 7881 847F 0064 9200 0262 BBC4 83C2"      /* .Zx &#x201E;..d&#x2019;..b»Ä&#x192; */
 77	$"02C7 8451 9000 0255 86BF 84BC 03BF A064"      /* &#x201E;Q?..U&#x2020;¿&#x201E;¼.¿ d */
 78	$"6389 6400 6281 0003 5770 A2A2 85A1 01A3"      /* c&#x2030;d.b ..Wp¢¢&#x2026;¡.£ */
 79	$"9D89 9B07 9C97 6758 005B 95AC 88A7 02A8"      /* ?&#x2030;&#x203A;.&#x153;&#x2014;gX.[&#x2022;¬&#x2C6;§.¨ */
 80	$"A4A7 89A8 05AB 925A 61A7 AE88 AC03 ABCA"      /* ¤§&#x2030;¨.«&#x2019;Za§®&#x2C6;¬.«Ê */
 81	$"AEAB 88AC 05AE A15E 5B9A A788 A503 A0D7"      /* ®«&#x2C6;¬.®¡^[&#x161;§&#x2C6;¥. × */
 82	$"D79F 88A5 05A8 9559 5990 A288 9F04 9BAB"      /* ×&#x;&#x2C6;¥.¨&#x2022;YY?¢&#x2C6;&#x;.&#x203A;« */
 83	$"FBAE 9C87 9F05 A28B 5857 879D 879A 0595"      /* û®&#x153;&#x2021;&#x;.¢&#x2039;XW&#x2021;?&#x2021;&#x161;.&#x2022; */
 84	$"BDD6 E6E3 9487 9A05 9D82 5656 7F97 8594"      /* ½Öæã&#x201D;&#x2021;&#x161;.?&#x201A;VV.&#x2014;&#x2026;&#x201D; */
 85	$"0995 8FB3 F4CF B1FF AD90 9585 9405 977A"      /* Æ&#x2022;?³ôϱÿ­?&#x2022;&#x2026;&#x201D;.&#x2014;z */
 86	$"0000 7793 8690 078D CDF8 B886 E8E5 8B86"      /* ..w&#x201C;&#x2020;?.?Íø¸&#x2020;èå&#x2039;&#x2020; */
 87	$"9005 9372 0000 708F 828C 808B 0984 BBF7"      /* ?.&#x201C;r..p?&#x201A;&#x152;&#x20AC;&#x2039;Æ&#x201E;»÷ */
 88	$"C687 85AB FFA9 8580 8B82 8C05 8E6D 0000"      /* Æ&#x2021;&#x2026;«ÿ©&#x2026;&#x20AC;&#x2039;&#x201A;&#x152;.&#x17D;m.. */
 89	$"6B8A 8287 0D88 8785 8FF3 FDA1 8186 84E5"      /* k&#x160;&#x201A;&#x2021;.&#x2C6;&#x2021;&#x2026;?óý¡ &#x2020;&#x201E;å */
 90	$"E484 8684 8705 8868 0000 6685 8183 117E"      /* ä&#x201E;&#x2020;&#x201E;&#x2021;.&#x2C6;h..f&#x2026; &#x192;.~ */
 91	$"B3E3 D0D2 FFDC D4DF DDDB D2FD D0DE E2B7"      /* ³ãÐÒÿÜÔßÝÛÒýÐÞâ· */
 92	$"8082 8304 6400 0062 8081 7F06 76C5 FFDB"      /* &#x20AC;&#x201A;&#x192;.d..b&#x20AC; ..vÅÿÛ */
 93	$"F9F3 E381 FF06 F6D4 BFF4 FFD3 7882 7F03"      /* ùóã ÿ.öÔ¿ôÿÓx&#x201A;.. */
 94	$"6100 005F 827B 0675 B0D9 E1FF C8D8 82DF"      /* a.._&#x201A;{.u°ÙáÿÈØ&#x201A;ß */
 95	$"05BF F3C9 DCB9 7681 7B04 7A5E 0000 5C82"      /* .¿óÉܹv {.z^..\&#x201A; */
 96	$"7706 786F 96FF E879 7281 7306 7278 C8C2"      /* w.xo&#x2013;ÿèyr s.rxÈÂ */
 97	$"7074 7880 7706 7875 5C00 005A 7382 7405"      /* ptx&#x20AC;w.xu\..Zs&#x201A;t. */
 98	$"71C1 E19A 6D74 8173 0574 6BA2 FFAD 6C81"      /* qÁá&#x161;mt s.tk¢ÿ­l */
 99	$"7406 7571 5B00 005A 6F81 7104 6F77 F2AF"      /* t.uq[..Zo q.owò¯ */
100	$"6984 7105 6E7E FAFB 836D 8071 0772 6D5A"      /* i&#x201E;q.n~úû&#x192;m&#x20AC;q.rmZ */
101	$"0000 586C 6F80 6E03 6C7B 9368 866E 0467"      /* ..Xlo&#x20AC;n.l{&#x201C;h&#x2020;n.g */
102	$"C3FA 8B69 806E 076F 6A59 0000 586A 6E81"      /* Ãú&#x2039;i&#x20AC;n.ojY..Xjn */
103	$"6D01 6C68 876D 036B 717D 6B81 6D07 6E69"      /* m.lh&#x2021;m.kq}k m.ni */
104	$"5900 0058 666A 8E69 0168 6682 6903 6A65"      /* Y..Xfj&#x17D;i.hf&#x201A;i.je */
105	$"5900 BD59 0000 9B59 9E00 FF00 BE00 027D"      /* Y.½Y..&#x203A;Y&#x17E;.ÿ.¾..} */
106	$"98A0 829E 029F 9E85 9200 0284 D5DE 83DC"      /* &#x2DC; &#x201A;&#x17E;.&#x;&#x17E;&#x2026;&#x2019;..&#x201E;ÕÞ&#x192;Ü */
107	$"02E0 A275 9000 0279 A7DB 84D8 03DB BD87"      /* ¢u?..y§Û&#x201E;Ø.Û½&#x2021; */
108	$"8689 8700 8581 0003 7A92 C0C0 85BF 01C0"      /* &#x2020;&#x2030;&#x2021;.&#x2026; ..z&#x2019;ÀÀ&#x2026;¿.À */
109	$"BB89 B907 BAB4 887B 007E B7CC 88C7 01C8"      /* »&#x2030;¹.º´&#x2C6;{.~·Ì&#x2C6;Ç.È */
110	$"C68A C805 CBB2 7C84 CAD1 89CF 02DE CFCE"      /* Æ&#x160;È.˲|&#x201E;ÊÑ&#x2030;Ï.ÞÏÎ */
111	$"88CF 05D2 C380 7FBF CC88 CA03 C7E8 E5C6"      /* &#x2C6;Ï.ÒÃ&#x20AC;.¿Ì&#x2C6;Ê.ÇèåÆ */
112	$"88CA 05CD B87C 7CB7 CA88 C704 C4CD FCCD"      /* &#x2C6;Ê.͸||·Ê&#x2C6;Ç.ÄÍüÍ */
113	$"C587 C705 CAB0 7A7A AFC7 87C4 05C1 D4E3"      /* Å&#x2021;Ç.Ê°zz¯Ç&#x2021;Ä.ÁÔã */
114	$"F0ED C087 C405 C8A8 7979 A7C4 85C0 09C1"      /* ðíÀ&#x2021;Ä.Ȩyy§Ä&#x2026;ÀÆÁ */
115	$"BDD0 F7E1 D1FF CDBE C185 C005 C4A1 0000"      /* ½Ð÷áÑÿ;Á&#x2026;À.Ä¡.. */
116	$"A0C1 86BD 07BA DEFB D5B7 F2EE B986 BD05"      /*  Á&#x2020;½.ºÞûÕ·òî¹&#x2020;½. */
117	$"C09A 0000 9ABE 85BA 09B6 D4F9 DBB8 B6CD"      /* À&#x161;..&#x161;¾&#x2026;ºÆ¶ÔùÛ¸¶Í */
118	$"FFCA B785 BA05 BD94 0000 94B9 83B6 0EB4"      /* ÿÊ·&#x2026;º.½&#x201D;..&#x201D;¹&#x192;¶.´ */
119	$"B3B9 F7FE C4B0 B4B2 EFED B2B4 B4B5 82B6"      /* ³¹÷þÄ°´²ïí²´´µ&#x201A;¶ */
120	$"05B8 8F00 008E B481 B211 AFCD EBDF E0FF"      /* ?..&#x17D;´ ².¯Íëßàÿ */
121	$"E8E2 E9E8 E6E0 FEDF E8EA D0B0 81B2 05B3"      /* èâéèæàþßèêа ² */
122	$"8A00 0089 AF81 AD06 A8D9 FFE7 FBF7 EB81"      /* &#x160;..&#x2030;¯ ­.¨Ùÿçû÷ë */
123	$"FF06 F9E1 D3F8 FFE3 A980 AD05 AEAD 8600"      /* ÿ.ùáÓøÿã©&#x20AC;­.®­&#x2020;. */
124	$"0086 82A9 06A5 CBE5 EAFF DAE5 82EA 05D3"      /* .&#x2020;&#x201A;©.¥ËåêÿÚå&#x201A;ê.Ó */
125	$"F7DA E8D1 A680 A906 AAA7 8300 0082 A382"      /* ÷ÚèѦ&#x20AC;©.ª§&#x192;..&#x201A;£&#x201A; */
126	$"A405 9FB7 FFF0 A5A1 81A2 05A1 A5D9 D39F"      /* ¤.&#x;·ÿ𥡠¢.¡¥ÙÓ&#x; */
127	$"A281 A406 A5A1 8000 0080 9F82 A004 9ED2"      /* ¢ ¤¡&#x20AC;..&#x20AC;&#x;&#x201A; .&#x17E;Ò */
128	$"E9BA 9B83 A004 9ABF FFC5 9A81 A007 A19C"      /* éº&#x203A;&#x192; .&#x161;¿ÿÅ&#x161;  .¡&#x153; */
129	$"7F00 007E 999D 809B 059A 9FF6 C696 9C83"      /* ...~&#x2122;?&#x20AC;&#x203A;.&#x161;&#x;öÆ&#x2013;&#x153;&#x192; */
130	$"9B05 99A4 FBFB A799 809B 079C 977D 0000"      /* &#x203A;.&#x2122;¤ûû§&#x2122;&#x20AC;&#x203A;.&#x153;&#x2014;}.. */
131	$"7C95 9980 9803 97A1 B295 8698 0494 D5FC"      /* |&#x2022;&#x2122;&#x20AC;&#x2DC;.&#x2014;¡²&#x2022;&#x2020;&#x2DC;.&#x201D;Õü */
132	$"AC95 8098 0799 937C 0000 7C93 9782 9600"      /* ¬&#x2022;&#x20AC;&#x2DC;.&#x2122;&#x201C;|..|&#x201C;&#x2014;&#x201A;&#x2013;. */
133	$"9387 9603 9599 A295 8196 0797 917C 0000"      /* &#x201C;&#x2021;&#x2013;.&#x2022;&#x2122;¢&#x2022; &#x2013;.&#x2014;&#x2018;|.. */
134	$"7B8E 928D 9102 9290 8F82 9103 928C 7B00"      /* {&#x17D;&#x2019;?&#x2018;.&#x2019;??&#x201A;&#x2018;.&#x2019;&#x152;{. */
135	$"BD7C 0000 9B7C 9E00 FF00 BE00 0275 9199"      /* ½|..&#x203A;|&#x17E;.ÿ.¾..u&#x2018;&#x2122; */
136	$"8498 007E 9200 027D D0D9 83D7 02DB 9B6C"      /* &#x201E;&#x2DC;.~&#x2019;..}ÐÙ&#x192;×.Û&#x203A;l */
137	$"9000 0271 A0D5 84D2 03D5 B67F 7E89 7F00"      /* ?..q Õ&#x201E;Ò.Õ¶.~&#x2030;.. */
138	$"7D81 0003 728B BBBB 85BA 02BB B6B3 88B4"      /* } ..r&#x2039;»»&#x2026;º.»¶³&#x2C6;´ */
139	$"08B5 AF81 7300 76B0 C6C2 87C1 01C2 C089"      /* ¯ s.v°ÆÂ&#x2021;Á.ÂÀ&#x2030; */
140	$"C206 C3C5 AB75 7CC3 CA89 C801 DBC9 89C8"      /* Â.ÃÅ«u|ÃÊ&#x2030;È.ÛÉ&#x2030;È */
141	$"05CB BD78 77B9 C588 C304 C0E5 E2BF C487"      /* ½xw¹Å&#x2C6;Ã.Àåâ¿Ä&#x2021; */
142	$"C305 C6B2 7574 B0C3 87C0 05BF BCC7 FCC7"      /* òut°Ã&#x2021;À.¿¼ÇüÇ */
143	$"BE87 C005 C3A9 7272 A7BF 87BC 05B9 D0E1"      /* ¾&#x2021;À.érr§¿&#x2021;¼.¹Ðá */
144	$"EEEB B887 BC05 C0A1 7171 A0BC 86B8 07B5"      /* îë¸&#x2021;¼.À¡qq ¼&#x2020;¸.µ */
145	$"CBF6 DDCB FFC7 B586 B805 BB99 0000 98B9"      /* ËöÝËÿǵ&#x2020;¸.»&#x2122;..&#x2DC;¹ */
146	$"86B5 07B2 DBFA D0AE F0EC B186 B505 B892"      /* &#x2020;µ.²ÛúЮðì±&#x2020;µ.¸&#x2019; */
147	$"0000 91B5 82B2 80B1 09AC D0F9 D7AF ADC7"      /* ..&#x2018;µ&#x201A;²&#x20AC;±Æ¬Ðùׯ­Ç */
148	$"FFC4 AD80 B182 B205 B48C 0000 8BB1 81AD"      /* ÿÄ­&#x20AC;±&#x201A;².´&#x152;..&#x2039;± ­ */
149	$"11AE ADAC ABB1 F6FD BDA8 ABAA EDEB A9AB"      /* ­¬«±öý½¨«ªíë©« */
150	$"ACAC AE81 AD05 AF87 0000 86AB 81A9 11A6"      /* ¬¬® ­&#x2021;..&#x2020;« ©.¦ */
151	$"C8E9 DCDE FFE5 DFE7 E6E4 DDFE DCE6 E9CB"      /* ÈéÜÞÿåßçæäÝþÜæéË */
152	$"A781 A905 AA82 0000 81A6 81A5 069F D6FF"      /* § ©&#x201A;.. ¦ ¥.&#x;Öÿ */
153	$"E4FA F6EA 81FF 06F8 DFCF F7FF E0A0 80A5"      /* äúöê ÿ.øßÏ÷ÿà &#x20AC;¥ */
154	$"05A6 A47E 0000 7D82 A006 9BC6 E3E8 FFD6"      /* ¤~..}&#x201A; .&#x203A;ÆãèÿÖ */
155	$"E282 E805 CFF6 D7E6 CC9C 80A0 06A1 9E7B"      /* â&#x201A;è.Ïö×æÌ&#x153;&#x20AC; .¡&#x17E;{ */
156	$"0000 7A9B 829C 0496 B1FF EF9D 8399 049C"      /* ..z&#x203A;&#x201A;&#x153;.&#x2013;±ÿï?&#x192;&#x2122;.&#x153; */
157	$"D6D0 969A 819C 069D 9979 0000 7897 8198"      /* ÖÐ&#x2013;&#x161; &#x153;.?&#x2122;y..x&#x2014; &#x2DC; */
158	$"0597 95CF E7B4 9283 9704 91BA FFC0 9181"      /* .&#x2014;&#x2022;Ïç´&#x2019;&#x192;&#x2014;.&#x2018;ºÿÀ&#x2018; */
159	$"9807 9994 7700 0076 9295 8094 0493 98F5"      /* &#x2DC;.&#x2122;&#x201D;w..v&#x2019;&#x2022;&#x20AC;&#x201D;.&#x201C;&#x2DC;õ */
160	$"C28E 8494 0592 9DFB FBA0 9180 9407 958F"      /* Â&#x17D;&#x201E;&#x201D;.&#x2019;?ûû &#x2018;&#x20AC;&#x201D;.&#x2022;? */
161	$"7500 0074 8E91 8090 038F 9AAC 8C86 9004"      /* u..t&#x17D;&#x2018;&#x20AC;?.?&#x161;¬&#x152;&#x2020;?. */
162	$"8BD1 FBA6 8C80 9007 918B 7400 0074 8B8F"      /* &#x2039;Ñû¦&#x152;&#x20AC;?.&#x2018;&#x2039;t..t&#x2039;? */
163	$"808E 048F 8E8B 8E8F 848E 048F 8D91 9B8D"      /* &#x20AC;&#x17D;.?&#x17D;&#x2039;&#x17D;?&#x201E;&#x17D;.??&#x2018;&#x203A;? */
164	$"818E 078F 8974 0000 7487 8B8E 8A01 8987"      /* &#x17D;.?&#x2030;t..t&#x2021;&#x2039;&#x17D;&#x160;.&#x2030;&#x2021; */
165	$"828A 038B 8574 00BD 7400 009B 749E 006C"      /* &#x201A;&#x160;.&#x2039;&#x2026;t.½t..&#x203A;t&#x17E;.l */
166	$"386D 6B00 0004 0800 0000 0000 0000 0000"      /* 8mk............. */
167	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
168	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
169	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
170	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
171	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
172	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
173	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
174	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
175	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
176	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
177	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
178	$"0000 0000 0000 0000 0000 0B76 8889 8989"      /* ...........v&#x2C6;&#x2030;&#x2030;&#x2030; */
179	$"8989 8988 3800 0000 0000 0000 0000 0000"      /* &#x2030;&#x2030;&#x2030;&#x2C6;8........... */
180	$"0000 0000 0000 0000 0000 36FF FFFF FFFF"      /* ..........6ÿÿÿÿÿ */
181	$"FFFF FFFF A301 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ÿÿÿÿ£........... */
182	$"0000 0000 0000 0000 0006 A4FF FFFF FFFF"      /* ..........¤ÿÿÿÿÿ */
183	$"FFFF FFFF DE59 3F40 4040 4040 4040 4040"      /* ÿÿÿÿÞY?@@@@@@@@@ */
184	$"4040 4033 0000 0000 1384 F8F3 F3F3 F3F3"      /* @@@3.....&#x201E;øóóóóó */
185	$"F3F3 F3F3 F7F9 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7"      /* óóóó÷ù÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ */
186	$"F7F7 F7F1 520D 001D E1FF FAFB FBFB FBFB"      /* ÷÷÷ñR...áÿúûûûûû */
187	$"FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB"      /* ûûûûûûûûûûûûûûûû */
188	$"FBFB FBFB FFCD 0E39 FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ûûûûÿÍ.9ÿÿÿÿÿÿÿÿ */
189	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
190	$"FFFF FFFF FFF8 1F26 F6FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿø.&öÿÿÿÿÿÿÿ */
191	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
192	$"FFFF FFFF FFE5 1318 ECFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿå..ìÿÿÿÿÿÿÿ */
193	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
194	$"FFFF FFFF FFD5 0A0F DDFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÕÂ.Ýÿÿÿÿÿÿÿ */
195	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
196	$"FFFF FFFF FFC6 0206 D0FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÆ..Ðÿÿÿÿÿÿÿ */
197	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
198	$"FFFF FFFF FFB6 0000 C2FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿ¶..Âÿÿÿÿÿÿÿ */
199	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
200	$"FFFF FFFF FFA5 0000 B2FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿ¥..²ÿÿÿÿÿÿÿ */
201	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
202	$"FFFF FFFF FF95 0000 A4FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿ&#x2022;..¤ÿÿÿÿÿÿÿ */
203	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
204	$"FFFF FFFF FF87 0000 96FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿ&#x2021;..&#x2013;ÿÿÿÿÿÿÿ */
205	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
206	$"FFFF FFFF FF7A 0000 8AFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿz..&#x160;ÿÿÿÿÿÿÿ */
207	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
208	$"FFFF FFFF FF6D 0000 7FFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿm...ÿÿÿÿÿÿÿ */
209	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
210	$"FFFF FFFF FF63 0000 77FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿc..wÿÿÿÿÿÿÿ */
211	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
212	$"FFFF FFFF FF5A 0000 6FFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿZ..oÿÿÿÿÿÿÿ */
213	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
214	$"FFFF FFFF FF54 0000 69FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿT..iÿÿÿÿÿÿÿ */
215	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
216	$"FFFF FFFF FF4F 0000 65FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿO..eÿÿÿÿÿÿÿ */
217	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
218	$"FFFF FFFF FF4C 0000 64FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿL..dÿÿÿÿÿÿÿ */
219	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
220	$"FFFF FFFF FF4B 0000 61FF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿK..aÿÿÿÿÿÿÿ */
221	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
222	$"FFFF FFFF FF48 0004 2C6D 7574 7474 7474"      /* ÿÿÿÿÿH..,muttttt */
223	$"7474 7474 7474 7474 7474 7474 7474 7474"      /* tttttttttttttttt */
224	$"7474 7475 6824 0202 0D18 1C1C 1C1C 1C1C"      /* tttuh$.......... */
225	$"1C1C 1C1C 1C1C 1C1C 1C1C 1C1C 1C1C 1C1C"      /* ................ */
226	$"1C1C 1C1C 170C 0100 0103 0303 0303 0303"      /* ................ */
227	$"0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303"      /* ................ */
228	$"0303 0303 0301 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
229	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
230	$"0000 0000 0000 0069 6833 3200 0009 DEFF"      /* .......ih32..ÆÞÿ */
231	$"00FF 00FF 00AD 0001 5E66 8865 0261 5859"      /* .ÿ.ÿ.­..^f&#x2C6;e.aXY */
232	$"9C00 025E A6BA 87B7 04B9 AE67 5659 9B00"      /* &#x153;..^¦º&#x2021;·.¹®gVY&#x203A;. */
233	$"0266 BABF 87BE 04BF BC70 5459 9A00 0252"      /* .fº¿&#x2021;¾.¿¼pTY&#x161;..R */
234	$"81BD 89BA 03BC 8652 5491 5585 0003 5580"      /* ½&#x2030;º.¼&#x2020;RT&#x2018;U&#x2026;..U&#x20AC; */
235	$"B7BA 89B9 02BA B497 918F 0191 7683 0003"      /* ·º&#x2030;¹.º´&#x2014;&#x2018;?.&#x2018;v&#x192;.. */
236	$"5864 9399 8B97 0098 929B 039D 855F 5A80"      /* Xd&#x201C;&#x2122;&#x2039;&#x2014;.&#x2DC;&#x2019;&#x203A;.?&#x2026;_Z&#x20AC; */
237	$"0002 649D A990 A500 A490 A509 A6A9 9B65"      /* ..d?©?¥?¥Æ¦©&#x203A;e */
238	$"0000 85B4 AFAF 8EAE 03B0 AEAC AF8E AE07"      /* ..&#x2026;´¯¯&#x17D;®.°®¬¯&#x17D;®. */
239	$"AFAF B280 0000 80AD 8FA9 04A8 B2E7 ACA8"      /* ¯¯²&#x20AC;..&#x20AC;­?©.¨²ç¬¨ */
240	$"90A9 05AB 7A00 0076 A98F A604 A5A4 F1E0"      /* ?©.«z..v©?¦¤ñà */
241	$"A08F A606 A7A6 7100 006D A390 A204 9DC8"      /*  ?¦¦q..m£?¢.?È */
242	$"FFB9 9C8E A207 A3A0 6A00 0065 9D9F 8D9E"      /* ÿ¹&#x153;&#x17D;¢.£ j..e?&#x;?&#x17E; */
243	$"069F 9C96 A2FA EF9C 8E9E 079F 9A65 0000"      /* .&#x;&#x153;&#x2013;¢úï&#x153;&#x17D;&#x17E;.&#x;&#x161;e.. */
244	$"6097 9C8D 9B07 97A5 E2C6 D2FF C394 8D9B"      /* `&#x2014;&#x153;?&#x203A;.&#x2014;¥âÆÒÿÃ&#x201D;?&#x203A; */
245	$"079C 9461 0000 5E90 988C 9709 959A D5CE"      /* .&#x153;&#x201D;a..^?&#x2DC;&#x152;&#x2014;Æ&#x2022;&#x161;ÕÎ */
246	$"E4B2 FCF4 9A95 8C97 0799 8D5E 0000 5A8B"      /* ä²üô&#x161;&#x2022;&#x152;&#x2014;.&#x2122;?^..Z&#x2039; */
247	$"968C 9409 8EC8 FFF6 C18D DDFF C78C 8C94"      /* &#x2013;&#x152;&#x201D;Æ&#x17D;ÈÿöÁ?ÝÿÇ&#x152;&#x152;&#x201D; */
248	$"0796 875B 0000 5885 938B 910B 8F8F E5FF"      /* .&#x2013;&#x2021;[..X&#x2026;&#x201C;&#x2039;&#x2018;.??åÿ */
249	$"FFA9 87AA FFF7 988E 8B91 0793 8159 0000"      /* ÿ©&#x2021;ªÿ÷&#x2DC;&#x17D;&#x2039;&#x2018;.&#x201C; Y.. */
250	$"577F 908B 8E0B 87CF D4D0 CA89 8D8B E0FF"      /* W.?&#x2039;&#x17D;.&#x2021;ÏÔÐÊ&#x2030;?&#x2039;àÿ */
251	$"C786 8B8E 0790 7B58 0000 5779 8C86 8A81"      /* Ç&#x2020;&#x2039;&#x17D;.?{X..Wy&#x152;&#x2020;&#x160; */
252	$"8B0D 84A5 FFFF E38B 898B 85A8 FFF8 9387"      /* &#x2039;.&#x201E;¥ÿÿã&#x2039;&#x2030;&#x2039;&#x2026;¨ÿø&#x201C;&#x2021; */
253	$"818B 868A 078C 7557 0000 5674 8A85 8800"      /* &#x2039;&#x2020;&#x160;.&#x152;uW..Vt&#x160;&#x2026;&#x2C6;. */
254	$"8680 820E 8385 E4FF FFB9 7C83 8381 7FDD"      /* &#x2020;&#x20AC;&#x201A;.&#x192;&#x2026;äÿÿ¹|&#x192;&#x192; .Ý */
255	$"FFC6 7E81 8200 8585 8807 8A71 5759 0056"      /* ÿÆ~ &#x201A;.&#x2026;&#x2026;&#x2C6;.&#x160;qWY.V */
256	$"6F87 8485 1983 929F A3A0 94B0 FFFF E39D"      /* o&#x2021;&#x201E;&#x2026;.&#x192;&#x2019;&#x;£ &#x201D;°ÿÿã? */
257	$"9F9E 9DA3 9AB0 FBF4 98A0 A09F A192 8484"      /* &#x;&#x17E;?£&#x161;°ûô&#x2DC;  &#x;¡&#x2019;&#x201E;&#x201E; */
258	$"8507 876D 5759 0056 6984 8482 197C A7EB"      /* &#x2026;.&#x2021;mWY.Vi&#x201E;&#x201E;&#x201A;.|§ë */
259	$"FBF1 C2EC FFFB C1ED F2F6 ECFB EDD9 DBFF"      /* ûñÂìÿûÁíòöìûíÙÛÿ */
260	$"D4EE F0F6 F6B7 7C84 8207 8369 5700 5956"      /* Ôîðöö·|&#x201E;&#x201A;.&#x192;iW.YV */
261	$"6481 847F 0979 A3FF FFEB CCFF FFD5 E084"      /* d &#x201E;.Æy£ÿÿëÌÿÿÕà&#x201E; */
262	$"FF03 C8F1 BCC4 80FF 01C0 7785 7F06 6557"      /* ÿ.Èñ¼Ä&#x20AC;ÿ.Àw&#x2026;..eW */
263	$"5959 5661 7E84 7D08 76A3 FFFF C3F4 FFF5"      /* YYVa~&#x201E;}.v£ÿÿÃôÿõ */
264	$"CB85 FF08 EDA8 CCC0 F2FF FFC1 7485 7D06"      /* Ë&#x2026;ÿ.í¨ÌÀòÿÿÁt&#x2026;}. */
265	$"6358 5959 575E 7B84 7A09 7692 D0BE D6FF"      /* cXYYW^{&#x201E;zÆv&#x2019;оÖÿ */
266	$"FFC2 B9D0 84CF 08CD B9FF F1B1 CED0 A574"      /* ÿ¹Ð&#x201E;Ï.͹ÿñ±ÎÐ¥t */
267	$"847A 0679 6058 5959 585D 8678 0776 6A9C"      /* &#x201E;z.y`XYYX]&#x2020;x.vj&#x153; */
268	$"FFFF F081 7086 7106 75D1 D89D 6A71 7484"      /* ÿÿð p&#x2020;q.uÑØ?jqt&#x201E; */
269	$"7808 7976 5E58 5959 585B 7486 7505 73B9"      /* x.yv^XYYX[t&#x2020;u.s¹ */
270	$"F5FF AC6D 8775 0570 8CEB F889 6F85 7508"      /* õÿ¬m&#x2021;u.p&#x152;ëø&#x2030;o&#x2026;u. */
271	$"7672 5C58 5959 5859 7285 7306 6F8A E1C6"      /* vr\XYYXYr&#x2026;s.o&#x160;áÆ */
272	$"C176 7287 7306 7179 EEFF E173 7184 7308"      /* Ávr&#x2021;s.qyîÿásq&#x201E;s. */
273	$"7470 5B58 5959 5859 7085 7205 6B97 FFE7"      /* tp[XYYXYp&#x2026;r.k&#x2014;ÿç */
274	$"776E 8972 0569 C6FF FFB4 6A84 7202 736E"      /* wn&#x2030;r.iÆÿÿ´j&#x201E;r.sn */
275	$"5A81 5901 586D 856F 0567 B9D9 786B 7089"      /* Z Y.Xm&#x2026;o.g¹Ùxkp&#x2030; */
276	$"6F06 6993 FFFF F173 6D83 6F01 706B 8259"      /* o.i&#x201C;ÿÿñsm&#x192;o.pk&#x201A;Y */
277	$"0157 6B85 6E03 6C8C 7269 8B6E 066D 6BD3"      /* .Wk&#x2026;n.l&#x152;ri&#x2039;n.mkÓ */
278	$"FFCB 6C6D 836E 026F 6958 8159 0256 6A6E"      /* ÿËlm&#x192;n.oiX Y.Vjn */
279	$"856D 0169 6B8D 6D04 6A73 8A6D 6B84 6D02"      /* &#x2026;m.ik?m.js&#x160;mk&#x201E;m. */
280	$"6E68 5881 5902 566A 6E98 6D02 6B67 6C85"      /* nhX Y.Vjn&#x2DC;m.kgl&#x2026; */
281	$"6D02 6E68 5881 5902 5665 69A3 6802 6963"      /* m.nhX Y.Vei£h.ic */
282	$"5881 5901 5858 A559 0058 B059 0000 AB59"      /* X Y.XX¥Y.X°Y..«Y */
283	$"8000 A959 DF00 FF00 FF00 FF00 AD00 0081"      /* &#x20AC;.©Yß.ÿ.ÿ.ÿ.­.. */
284	$"8987 0283 7B7C 9C00 0280 C1D3 87D1 04D2"      /* &#x2030;&#x2021;.&#x192;{|&#x153;..&#x20AC;ÁÓ&#x2021;Ñ.Ò */
285	$"C787 7A7C 9B00 0288 D4DA 87D9 04DA D68F"      /* Ç&#x2021;z|&#x203A;..&#x2C6;ÔÚ&#x2021;Ù.ÚÖ? */
286	$"787C 9A00 0276 A2D8 89D6 02D7 A476 9278"      /* x|&#x161;..v¢Ø&#x2030;Ö.פv&#x2019;x */
287	$"8500 0379 A2D3 D789 D503 D6D0 B5AD 90AE"      /* &#x2026;..y¢Ó×&#x2030;Õ.Öе­?® */
288	$"01B0 9683 0003 7C87 B1B7 8BB5 00B6 92B9"      /* &#x2013;&#x192;..|&#x2021;±·&#x2039;µ.¶&#x2019;¹ */
289	$"03BA A282 7D80 0003 87BD C8C5 90C4 00C5"      /* ¢&#x201A;}&#x20AC;..&#x2021;½ÈÅ?Ä.Å */
290	$"8FC4 08C5 C8B9 8700 00A7 D6D1 90D0 01CD"      /* ?Ä.Åȹ&#x2021;..§ÖÑ?Ð.Í */
291	$"CF90 D006 D1D3 A000 00A3 D18F CD04 CCD1"      /* Ï?Ð.ÑÓ ..£Ñ?Í.ÌÑ */
292	$"EECC CC90 CD05 CF9B 0000 9ACE 90CB 03CA"      /* îÌÌ?Í&#x203A;..&#x161;Î?Ë.Ê */
293	$"F7E9 C68F CB07 CCCB 9300 0091 C9C9 8FC8"      /* ÷éÆ?Ë.ÌË&#x201C;..&#x2018;ÉÉ?È */
294	$"04C6 DFFF D2C5 8EC8 07C9 C68D 0000 8BC5"      /* .ÆßÿÒÅ&#x17D;È.ÉÆ?..&#x2039;Å */
295	$"C78D C606 C7C5 BFC7 FDF3 C38E C607 C7C0"      /* Ç?Æ.ÇÅ¿ÇýóÃ&#x17D;Æ.ÇÀ */
296	$"8800 0086 C0C5 8DC4 07C2 C7EB DAE4 FFD9"      /* &#x2C6;..&#x2020;ÀÅ?Ä.ÂÇëÚäÿÙ */
297	$"C08D C407 C6BC 8400 0082 BBC4 8CC2 09C1"      /* À?ļ&#x201E;..&#x201A;»Ä&#x152;ÂÆÁ */
298	$"C2E2 DEED D1FD F7C1 C18C C207 C4B6 8100"      /* ÂâÞíÑý÷ÁÁ&#x152;Â.Ķ . */
299	$"007F B5C2 8CC0 09BC DBFF F8D7 BBEA FFDB"      /* ..µÂ&#x152;ÀƼÛÿø×»êÿÛ */
300	$"BA8C C007 C2B0 7E00 007C B0C0 8BBE 0BBD"      /* º&#x152;À.°~..|°À&#x2039;¾.½ */
301	$"BAED FFFF CCB8 CCFF F9BF BC8B BE07 C0AA"      /* ºíÿÿ̸Ìÿù¿¼&#x2039;¾.Àª */
302	$"7C00 007B ABBF 8BBC 0BB7 DEE1 DFDF B9BB"      /* |..{«¿&#x2039;¼.·Þáßß¹» */
303	$"BAED FFDA B78B BC07 BFA5 7B00 007A A5BC"      /* ºíÿÚ·&#x2039;¼.¿¥{..z¥¼ */
304	$"89B9 0EBA B6C6 FFFF ECB9 B9BA B6CB FFFA"      /* &#x2030;¹.º¶Æÿÿì¹¹º¶Ëÿú */
305	$"BCB8 8AB9 07BC 9F7A 0000 799F B984 B601"      /* ¼¸&#x160;¹.¼&#x;z..y&#x;¹&#x201E;¶. */
306	$"B7B5 82B3 0CEC FFFF D4AF B3B3 B2B1 EAFF"      /* ·µ&#x201A;³.ìÿÿÔ¯³³²±êÿ */
307	$"D9B0 81B3 01B5 B784 B607 B899 797C 0079"      /* Ù° ³·&#x201E;¶.¸&#x2122;y|.y */
308	$"99B7 84B4 13B3 B9BE C1C0 B9CB FFFF EDBE"      /* &#x2122;·&#x201E;´.³¹¾ÁÀ¹Ëÿÿí¾ */
309	$"BFBE BEC1 BCCB FCF7 BB80 BF02 C0B9 B384"      /* ¿¾¾Á¼Ëü÷»&#x20AC;¿.À¹³&#x201E; */
310	$"B407 B694 797C 0079 93B4 84B1 19AD C7F1"      /* ´&#x201D;y|.y&#x201C;´&#x201E;±.­Çñ */
311	$"FBF5 D6F1 FFFD D5F2 F5F8 F1FB F2E4 E7FF"      /* ûõÖñÿýÕòõøñûòäçÿ */
312	$"E2F3 F4F8 F8D0 AD84 B107 B290 7A00 7C79"      /* âóôøøЭ&#x201E;±.²?z.|y */
313	$"8DB0 84AE 09AA C3FF FFF2 DCFF FFE2 E984"      /* ?°&#x201E;®ÆªÃÿÿòÜÿÿâé&#x201E; */
314	$"FF03 D9F6 D1D8 80FF 01D6 A985 AE06 8C7A"      /* ÿ.ÙöÑØ&#x20AC;ÿ.Ö©&#x2026;®.&#x152;z */
315	$"7C7C 7989 AD84 AB08 A7C3 FFFF D5F7 FFF8"      /* ||y&#x2030;­&#x201E;«.§ÃÿÿÕ÷ÿø */
316	$"DA85 FF08 F2C2 DAD3 F6FF FFD7 A583 AB08"      /* Ú&#x2026;ÿ.òÂÚÓöÿÿ×¥&#x192;«. */
317	$"ACAA 897A 7C7C 7A86 A984 A809 A5B7 E0D3"      /* ¬ª&#x2030;z||z&#x2020;©&#x201E;¨Æ¥·àÓ */
318	$"E2FF FFD6 D0E0 84DF 08DD CFFF F5CB DFE0"      /* âÿÿÖÐà&#x201E;ß.ÝÏÿõËßà */
319	$"C3A4 83A8 07A9 A686 7A7C 7C7A 8386 A506"      /* ä&#x192;¨.©¦&#x2020;z||z&#x192;&#x2020;¥. */
320	$"A39B BAFF FFF5 AA87 A006 A3DF E2BA 9BA1"      /* £&#x203A;ºÿÿõª&#x2021; .£ßâº&#x203A;¡ */
321	$"A284 A507 A6A2 837B 7C7C 7B82 87A2 059F"      /* ¢&#x201E;¥.¦¢&#x192;{||{&#x201A;&#x2021;¢.&#x; */
322	$"CCF8 FFC7 9C87 A205 9EAF F0F9 AD9E 85A2"      /* ÌøÿÇ&#x153;&#x2021;¢.&#x17E;¯ðù­&#x17E;&#x2026;¢ */
323	$"08A3 9F81 7B7C 7C7B 7F9D 859F 069C AEE8"      /* &#x; {||{.?&#x2026;&#x;.&#x153;®è */
324	$"D4D3 A09E 879F 069D A3F4 FFE8 9D9E 849F"      /* ÔÓ &#x17E;&#x2021;&#x;.?£ôÿè?&#x17E;&#x201E;&#x; */
325	$"09A0 9B7F 7B7C 7C7B 7E9A 9D84 9C05 98B5"      /* Æ &#x203A;.{||{~&#x161;?&#x201E;&#x153;.&#x2DC;µ */
326	$"FFEE 9F99 899C 0596 D7FF FFC9 9684 9C09"      /* ÿî&#x;&#x2122;&#x2030;&#x153;.&#x2013;×ÿÿÉ&#x2013;&#x201E;&#x153;Æ */
327	$"9D97 7E7B 7C7C 7B7C 989B 849A 0494 CCE4"      /* ?&#x2014;~{||{|&#x2DC;&#x203A;&#x201E;&#x161;.&#x201D;Ìä */
328	$"A097 8A9A 0695 B3FF FFF4 9C99 839A 019B"      /*  &#x2014;&#x160;&#x161;.&#x2022;³ÿÿô&#x153;&#x2122;&#x192;&#x161;.&#x203A; */
329	$"9482 7C02 7B95 9984 9803 97AD 9B95 8B98"      /* &#x201D;&#x201A;|.{&#x2022;&#x2122;&#x201E;&#x2DC;.&#x2014;­&#x203A;&#x2022;&#x2039;&#x2DC; */
330	$"0697 96E0 FFDA 9797 8398 0199 9282 7C02"      /* .&#x2014;&#x2013;àÿÚ&#x2014;&#x2014;&#x192;&#x2DC;.&#x2122;&#x2019;&#x201A;|. */
331	$"7A93 9785 9601 9395 8D96 0494 9AAB 9695"      /* z&#x201C;&#x2014;&#x2026;&#x2013;.&#x201C;&#x2022;?&#x2013;.&#x201D;&#x161;«&#x2013;&#x2022; */
332	$"8496 0297 8F7B 817C 027A 9297 9896 0294"      /* &#x201E;&#x2013;.&#x2014;?{ |.z&#x2019;&#x2014;&#x2DC;&#x2013;.&#x201D; */
333	$"9295 8596 0297 8F7B 817C 027A 8C91 A390"      /* &#x2019;&#x2022;&#x2026;&#x2013;.&#x2014;?{ |.z&#x152;&#x2018;£? */
334	$"0291 897A 817C 017B 7BA5 7C00 7BB0 7C00"      /* .&#x2018;&#x2030;z |.{{¥|.{°|. */
335	$"00AB 7C80 00A9 7CDF 00FF 00FF 00FF 00AD"      /* |&#x20AC;.©|ß.ÿ.ÿ.ÿ.­ */
336	$"0000 7A89 8002 7C73 749C 0002 79BC CE87"      /* ..z&#x2030;&#x20AC;.|st&#x153;..y¼Î&#x2021; */
337	$"CC04 CDC2 8172 749B 0002 80CF D587 D304"      /* Ì.ÍÂ rt&#x203A;..&#x20AC;ÏÕ&#x2021;Ó. */
338	$"D4D1 8870 749A 0002 6E9B D288 D003 D1D2"      /* ÔÑ&#x2C6;pt&#x161;..n&#x203A;Ò&#x2C6;Ð.ÑÒ */
339	$"9E6E 9270 8500 0371 9BCE D289 D002 D1CB"      /* &#x17E;n&#x2019;p&#x2026;..q&#x203A;ÎÒ&#x2030;Ð.ÑË */
340	$"AF91 A801 AA90 8300 0474 80AC B2AF 8AB0"      /* ¯&#x2018;¨.ª?&#x192;..t&#x20AC;¬²¯&#x160;° */
341	$"02B1 B3B4 90B3 03B5 9D7A 7580 0002 80B7"      /* ³´?³?zu&#x20AC;..&#x20AC;· */
342	$"C3A4 BF09 C0C3 B57F 0000 A0CF CACA 8DC9"      /* ä¿ÆÀõ... ÏÊÊ?É */
343	$"04CA CAC6 C8CA 8EC9 07CA CACD 9900 009C"      /* .ÊÊÆÈÊ&#x17D;É.ÊÊÍ&#x2122;..&#x153; */
344	$"CA8F C604 C5CB EDC5 C58F C606 C7C8 9400"      /* Ê?Æ.ÅËíÅÅ?Æ.ÇÈ&#x201D;. */
345	$"0093 C790 C403 C3F6 E7BF 8FC4 07C5 C48B"      /* .&#x201C;Ç?Ä.Ãöç¿?Ä.ÅÄ&#x2039; */
346	$"0000 8AC2 C28F C104 BEDA FFCE BE8E C107"      /* ..&#x160;ÂÂ?Á.¾Úÿξ&#x17D;Á. */
347	$"C2BF 8600 0083 BEC0 8DBF 06C0 BEB8 C1FC"      /* ¿&#x2020;..&#x192;¾À?¿.À¾¸Áü */
348	$"F3BC 8EBF 07C0 BA81 0000 7EB9 BE8D BD07"      /* ó¼&#x17D;¿.Àº ..~¹¾?½. */
349	$"BAC0 E9D6 E1FF D5B8 8DBD 07BF B57C 0000"      /* ºÀéÖáÿÕ¸?½.¿µ|.. */
350	$"7AB3 BC8C BA09 B9BB DFDB EBCB FDF7 BAB9"      /* z³¼&#x152;ºÆ¹»ßÛëËý÷º¹ */
351	$"8CBA 07BC AE79 0000 77AE B98C B709 B3D7"      /* &#x152;º.¼®y..w®¹&#x152;·Æ³× */
352	$"FFF8 D3B2 E8FF D7B1 8CB7 07B9 A876 0000"      /* ÿøÓ²èÿ×±&#x152;·.¹¨v.. */
353	$"74A9 B78A B50C B6B5 B2EC FFFF C6AF C6FF"      /* t©·&#x160;µ.¶µ²ìÿÿƯÆÿ */
354	$"F9B8 B48B B507 B7A3 7400 0073 A3B6 8BB3"      /* ù¸´&#x2039;µ.·£t..s£¶&#x2039;³ */
355	$"0BAE DBDE DDDB B0B3 B1EA FFD7 AE8B B307"      /* .®ÛÞÝÛ°³±êÿ×®&#x2039;³. */
356	$"B59D 7300 0072 9CB3 8AB0 04AD C0FF FFEA"      /* µ?s..r&#x153;³&#x160;°.­Àÿÿê */
357	$"80B0 05AD C4FF F9B4 AF8A B007 B397 7200"      /* &#x20AC;°.­Äÿù´¯&#x160;°.³&#x2014;r. */
358	$"0071 97B1 85AE 00AC 80AA 0EAB AAEA FFFF"      /* .q&#x2014;±&#x2026;®.¬&#x20AC;ª.«ªêÿÿ */
359	$"CFA6 AAAA A9A7 E7FF D5A7 81AA 00AC 85AE"      /* Ϧªª©§çÿÕ§ ª&#x2026;® */
360	$"07B0 9171 7400 7191 AE84 AB13 AAB2 B9BB"      /* &#x2018;qt.q&#x2018;®&#x201E;«.ª²¹» */
361	$"BAB2 C6FF FFEB B7B9 B8B7 BBB6 C5FC F7B5"      /* º²Æÿÿë·¹¸·»¶Åü÷µ */
362	$"80B9 01BA B285 AB07 AD8C 7174 0070 8BAB"      /* &#x20AC;¹.º²&#x2026;«.­&#x152;qt.p&#x2039;« */
363	$"84A8 19A4 C1EF FBF4 D2F0 FFFC D1F1 F4F8"      /* &#x201E;¨.¤ÁïûôÒðÿüÑñôø */
364	$"F0FB F1E2 E5FF DFF2 F3F8 F8CB A484 A807"      /* ðûñâåÿßòóøøˤ&#x201E;¨. */
365	$"A988 7200 7471 85A7 84A5 09A1 BDFF FFF0"      /* ©&#x2C6;r.tq&#x2026;§&#x201E;¥Æ¡½ÿÿð */
366	$"D9FF FFE0 E784 FF03 D6F5 CDD4 80FF 01D2"      /* Ùÿÿàç&#x201E;ÿ.ÖõÍÔ&#x20AC;ÿ.Ò */
367	$"9F85 A506 8472 7474 7181 A484 A208 9EBD"      /* &#x;&#x2026;¥.&#x201E;rttq ¤&#x201E;¢.&#x17E;½ */
368	$"FFFF D2F6 FFF7 D785 FF08 F1BD D8CF F6FF"      /* ÿÿÒöÿ÷×&#x2026;ÿ.ñ½ØÏöÿ */
369	$"FFD3 9C83 A208 A3A2 8172 7474 727E A084"      /* ÿÓ&#x153;&#x192;¢.£¢ rttr~ &#x201E; */
370	$"9F09 9CB0 DDCF DFFF FFD2 CCDD 84DC 08DA"      /* &#x;Æ&#x153;°ÝÏßÿÿÒÌÝ&#x201E;Ü.Ú */
371	$"CBFF F4C6 DCDD BE9B 839F 08A0 9E7E 7274"      /* ËÿôÆÜݾ&#x203A;&#x192;&#x;. &#x17E;~rt */
372	$"7472 7C9D 849C 089D 9B93 B5FF FFF4 A397"      /* tr|?&#x201E;&#x153;.?&#x203A;&#x201C;µÿÿô£&#x2014; */
373	$"8598 0897 9BDD E0B4 9398 9A9D 839C 089D"      /* &#x2026;&#x2DC;.&#x2014;&#x203A;Ýà´&#x201C;&#x2DC;&#x161;?&#x192;&#x153;.? */
374	$"9A7B 7374 7473 7998 8699 0597 C8F7 FFC1"      /* &#x161;{sttsy&#x2DC;&#x2020;&#x2122;.&#x2014;È÷ÿÁ */
375	$"9387 9905 96A9 EEF9 A695 8599 089A 9679"      /* &#x201C;&#x2021;&#x2122;.&#x2013;©îù¦&#x2022;&#x2026;&#x2122;.&#x161;&#x2013;y */
376	$"7374 7473 7795 8596 0693 A7E6 D1D0 9895"      /* sttsw&#x2022;&#x2026;&#x2013;.&#x201C;§æÑÐ&#x2DC;&#x2022; */
377	$"8796 0695 9BF3 FFE7 9595 8496 0897 9377"      /* &#x2021;&#x2013;.&#x2022;&#x203A;óÿç&#x2022;&#x2022;&#x201E;&#x2013;.&#x2014;&#x201C;w */
378	$"7374 7473 7693 8595 058F B0FF ED98 9289"      /* sttsv&#x201C;&#x2026;&#x2022;.?°ÿí&#x2DC;&#x2019;&#x2030; */
379	$"9505 8ED4 FFFF C58E 8495 0996 9076 7374"      /* &#x2022;.&#x17D;ÔÿÿÅ&#x17D;&#x201E;&#x2022;Æ&#x2013;?vst */
380	$"7473 7490 9384 9204 8BC8 E299 8F8A 9206"      /* tst?&#x201C;&#x201E;&#x2019;.&#x2039;Èâ&#x2122;?&#x160;&#x2019;. */
381	$"8DAD FFFF F494 9183 9202 938C 7581 7402"      /* ?­ÿÿô&#x201D;&#x2018;&#x192;&#x2019;.&#x201C;&#x152;u t. */
382	$"738D 9184 9003 8EA7 938D 8B90 068F 8EDD"      /* s?&#x2018;&#x201E;?.&#x17D;§&#x201C;?&#x2039;?.?&#x17D;Ý */
383	$"FFD7 8E8F 8390 0191 8A82 7402 728B 8F85"      /* ÿ×&#x17D;?&#x192;?.&#x2018;&#x160;&#x201A;t.r&#x2039;?&#x2026; */
384	$"8E01 8B8D 8D8E 048C 93A4 8E8D 848E 028F"      /* &#x17D;.&#x2039;??&#x17D;.&#x152;&#x201C;¤&#x17D;?&#x201E;&#x17D;.? */
385	$"8773 8174 0272 8B8F 988E 028C 8A8D 858E"      /* &#x2021;s t.r&#x2039;?&#x2DC;&#x17D;.&#x152;&#x160;?&#x2026;&#x17D; */
386	$"028F 8773 8174 0272 8489 A388 0289 8173"      /* .?&#x2021;s t.r&#x201E;&#x2030;£&#x2C6;.&#x2030; s */
387	$"8174 0173 73A5 7400 73B0 7400 00AB 7480"      /* t.ss¥t.s°t..«t&#x20AC; */
388	$"00A9 74DF 0068 386D 6B00 0009 0800 0000"      /* .©tß.h8mk..Æ.... */
389	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
390	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
391	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
392	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
393	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
394	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
395	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
396	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
397	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
398	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
399	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
400	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
401	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
402	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
403	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
404	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
405	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
406	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
407	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
408	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
409	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
410	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
411	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
412	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
413	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
414	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
415	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
416	$"0000 002E 4549 4A4A 4A4A 4A4A 4A4A 4A4A"      /* ....EIJJJJJJJJJJ */
417	$"3B0A 0400 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ;Â.............. */
418	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
419	$"0000 2FF9 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ../ùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
420	$"FD52 0802 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ýR.............. */
421	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
422	$"0000 4DFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ..Mÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
423	$"FF7E 1306 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ÿ~.............. */
424	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
425	$"0002 ABFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ..«ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
426	$"FFBB 2C11 0B0B 0B0B 0B0B 0B0B 0B0B 0B0B"      /* ÿ»,............. */
427	$"0B0B 0B0B 0B0B 0903 0000 0000 0000 0000"      /* ......Æ......... */
428	$"08B2 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* .²ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
429	$"FFFF DFCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC"      /* ÿÿßÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ */
430	$"CCCC CCCC CCCC CBC9 8000 0000 0000 0026"      /* ÌÌÌÌÌÌËÉ&#x20AC;......& */
431	$"71F2 EDEE EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF"      /* qòíîïïïïïïïïïïïï */
432	$"EFEF F4F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7"      /* ïïô÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ */
433	$"F7F7 F7F7 F7F7 F7F5 CE41 2000 0000 5EF7"      /* ÷÷÷÷÷÷÷õÎA ...^÷ */
434	$"FFF8 F8F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9"      /* ÿøøùùùùùùùùùùùùù */
435	$"F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9"      /* ùùùùùùùùùùùùùùùù */
436	$"F9F9 F9F9 F9F9 F9F8 FAFF EE41 0000 C4FF"      /* ùùùùùùùøúÿîA..Äÿ */
437	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
438	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
439	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFA1 0000 B6FF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¡..¶ÿ */
440	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
441	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
442	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF91 0000 A2FF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&#x2018;..¢ÿ */
443	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
444	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
445	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF7A 0000 8FFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿz..?ÿ */
446	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
447	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
448	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF68 0000 79FF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿh..yÿ */
449	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
450	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
451	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF57 0000 5EFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿW..^ÿ */
452	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
453	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
454	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF48 0000 4BFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿH..Kÿ */
455	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
456	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
457	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FD3B 0000 3FFE"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý;..?þ */
458	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
459	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
460	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F62F 0000 33F8"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö/..3ø */
461	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
462	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
463	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ED23 0000 27F2"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿí#..'ò */
464	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
465	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
466	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF DE1A 0000 1FE9"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞ....é */
467	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
468	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
469	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF CE10 0000 1ADF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÎ....ß */
470	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
471	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
472	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF C10B 0100 14D5"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁ....Õ */
473	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
474	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
475	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF B509 0100 0FCD"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿµÆ...Í */
476	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
477	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
478	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF AA07 0001 0BC2"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿª.... */
479	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
480	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
481	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF A005 0101 09B3"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ...Ƴ */
482	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
483	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
484	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 9504 0101 08A6"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&#x2022;....¦ */
485	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
486	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
487	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 8D04 0101 069A"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?....&#x161; */
488	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
489	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
490	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 8505 0101 0691"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&#x2026;....&#x2018; */
491	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
492	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
493	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 7D05 0101 078B"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}....&#x2039; */
494	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
495	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
496	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 7606 0101 0885"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿv....&#x2026; */
497	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
498	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
499	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 7106 0102 0881"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿq.... */
500	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
501	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
502	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 6D07 0102 0A7E"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿm...Â~ */
503	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
504	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
505	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 6A08 0102 0B7B"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿj....{ */
506	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
507	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
508	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 6709 0102 0C7C"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgÆ...| */
509	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
510	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
511	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 670A 0102 0C75"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgÂ...u */
512	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
513	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
514	$"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 600B 0102 113A"      /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ`....: */
515	$"7B85 8585 8585 8585 8585 8585 8585 8585"      /* {&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026; */
516	$"8585 8585 8585 8585 8585 8585 8585 8585"      /* &#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026; */
517	$"8585 8585 8585 8585 8574 310F 0101 0B1E"      /* &#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;&#x2026;t1..... */
518	$"2B34 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535"      /* +455555555555555 */
519	$"3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535"      /* 5555555555555555 */
520	$"3535 3535 3535 3535 332A 1C0A 0100 040C"      /* 555555553*.Â.... */
521	$"1418 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818"      /* ................ */
522	$"1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818"      /* ................ */
523	$"1818 1818 1818 1818 1813 0B03 0000 0002"      /* ................ */
524	$"0304 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303"      /* ................ */
525	$"0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303"      /* ................ */
526	$"0303 0303 0303 0303 0402 0100 0000 0000"      /* ................ */
527	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
528	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
529	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
530	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
531	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"      /* ................ */
532	$"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0069 7433"      /* .............it3 */
533	$"3200 0025 F700 0000 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* 2..%÷....ÿ.ÿ.ÿ.ÿ */
534	$"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* .ÿ.ÿ.ÿ.ÿ.ÿ.ÿ.ÿ.ÿ */
535	$"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"      /* .ÿ.ÿ.ÿ.ÿ.ÿ.ÿ.ÿ.ÿ */
536	$"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00DF 009F 59D7"      /* .ÿ.ÿ.ÿ.ÿ.ÿ.ß.&#x;Y× */
537	$"00A6 59D3 0001 5959 8000 9D58 8459 D000"      /* .¦YÓ..YY&#x20AC;.?X&#x201E;YÐ. */
538	$"0359 5900 569F 5901 5658 8359 D000 0257"      /* .YY.V&#x;Y.VX&#x192;YÐ..W */
539	$"6287 9D95 0494 917F 5E58 8359 CD00 0459"      /* b&#x2021;?&#x2022;.&#x201D;&#x2018;.^X&#x192;YÍ..Y */
540	$"005C 9ABA 9EBC 03B9 AE85 5883 59CD 0004"      /* .\&#x161;º&#x17E;¼.¹®&#x2026;X&#x192;YÍ.. */
541	$"5900 6EB3 BE9E BF04 BEB6 9D62 5782 59CD"      /* Y.n³¾&#x17E;¿.¾¶?bW&#x201A;YÍ */
542	$"0003 5900 74B6 A0BE 03B8 9F63 5782 59CC"      /* ..Y.t¶ ¾.¸&#x;cW&#x201A;YÌ */
543	$"0004 5959 547A B8A0 BC03 B7A0 6357 8359"      /* ..YYTz¸ ¼.· cW&#x192;Y */
544	$"CB00 0459 5954 88B9 A0BB 03B7 A366 56B8"      /* Ë..YYT&#x2C6;¹ ».·£fV¸ */
545	$"5995 0005 5959 005B A0B9 A0BA 03B8 AA73"      /* Y&#x2022;..YY.[ ¹ º.¸ªs */
546	$"55BA 5992 0006 5959 0053 7BB4 B9A0 BA04"      /* UºY&#x2019;..YY.S{´¹ º. */
547	$"B9B2 905A 56BA 5990 0006 5959 0054 73AB"      /* ¹²?ZVºY?..YY.Ts« */
548	$"B8A2 B903 B5AB 865E B756 0300 5859 598E"      /* ¸¢¹.µ«&#x2020;^·V..XYY&#x17D; */
549	$"0007 5959 005A 83AD B6B7 A2B8 04B7 B4AD"      /* ..YY.Z&#x192;­¶·¢¸.·´­ */
550	$"9B87 B57D 047B 725D 0059 8D00 0759 5900"      /* &#x203A;&#x2021;µ}.{r].Y?..YY. */
551	$"5A8F B2B6 B6A4 B704 B6B5 B4B2 B1B4 B003"      /* Z?²¶¶¤·.¶µ´²±´°. */
552	$"ADA0 7600 8059 8900 8159 0355 77AC B0E2"      /* ­ v.&#x20AC;Y&#x2030;. Y.Uw¬°â */
553	$"B103 AFA4 7D56 8259 8600 0159 5980 0003"      /* ±.¯¤}V&#x201A;Y&#x2020;..YY&#x20AC;.. */
554	$"5279 9697 E298 0496 9073 5456 8000 0159"      /* Ry&#x2013;&#x2014;â&#x2DC;.&#x2013;?sTV&#x20AC;..Y */
555	$"5984 0008 5900 5457 6268 686D 7284 73A1"      /* Y&#x201E;..Y.TWbhhmr&#x201E;s¡ */
556	$"74B9 7309 706C 6868 6763 5900 5959 8200"      /* t¹sÆplhhgcY.YY&#x201A;. */
557	$"0759 0052 6E96 A4A7 A8E7 A980 A706 A6A0"      /* .Y.Rn&#x2013;¤§¨ç©&#x20AC;§.¦  */
558	$"8E6A 5759 5982 0002 536F A782 B0E5 AF81"      /* &#x17D;jWYY&#x201A;..So§&#x201A;°å¯ */
559	$"B006 AFAF AB99 6A00 5980 0004 5900 5A9B"      /* °.¯¯«&#x2122;j.Y&#x20AC;..Y.Z&#x203A; */
560	$"AEF0 AF0B AEA6 895B 0059 0000 5900 6CA7"      /* ®ð¯.®¦&#x2030;[.Y..Y.l§ */
561	$"B4AE 03AF ABAE AFB7 AE0A A996 6500 5900"      /* ´®.¯«®¯·®Â©&#x2013;e.Y. */
562	$"0059 5470 A7B3 AD05 AEA8 A299 A8AE B6AD"      /* .YTp§³­.®¨¢&#x2122;¨®¶­ */
563	$"0AA8 9666 0059 0059 5900 6CA3 B4AB 05A6"      /* ¨&#x2013;f.Y.YY.l£´«.¦ */
564	$"EDE9 99A7 ACB5 AB0A A692 6200 5900 5959"      /* íé&#x2122;§¬µ«Â¦&#x2019;b.Y.YY */
565	$"0063 9EB3 A905 A8A8 ECFF E195 B6A9 0BA3"      /* .c&#x17E;³©.¨¨ìÿá&#x2022;¶©.£ */
566	$"8D5F 5859 0059 5900 6099 A7B3 A806 A4DC"      /* ?_XY.YY.`&#x2122;§³¨.¤Ü */
567	$"FFFF CA96 AAB4 A80B A187 5B58 5900 5959"      /* ÿÿÊ&#x2013;ª´¨.¡&#x2021;[XY.YY */
568	$"005C 94A6 B3A7 01A3 C580 FF02 AD9D A8B3"      /* .\&#x201D;¦³§.£Å&#x20AC;ÿ.­?¨³ */
569	$"A70B 9F82 5A58 5900 5959 5857 8DA5 B3A6"      /* §.&#x;&#x201A;ZXY.YYXW?¥³¦ */
570	$"07A4 AEF8 FFFF ED97 A4B2 A603 A59C 7C58"      /* ®øÿÿí&#x2014;¤²¦.¥&#x153;|X */
571	$"8359 0257 87A3 B4A4 01A1 E180 FF02 CB94"      /* &#x192;Y.W&#x2021;£´¤.¡á&#x20AC;ÿ.Ë&#x201D; */
572	$"A6B1 A403 A399 7657 8359 0254 80A1 B4A2"      /* ¦±¤&#x2122;vW&#x192;Y.T&#x20AC;¡´¢ */
573	$"019D C180 FF03 FEA4 9BA3 B0A2 03A1 9672"      /* .?Á&#x20AC;ÿ.þ¤&#x203A;£°¢.¡&#x2013;r */
574	$"5783 5902 547A 9FB4 A202 A0A6 F380 FF02"      /* W&#x192;Y.Tz&#x;´¢. ¦ó&#x20AC;ÿ. */
575	$"E192 A3B0 A203 A094 6D56 8359 0255 759D"      /* á&#x2019;£°¢. &#x201D;mV&#x192;Y.Uu? */
576	$"B5A0 019B D381 FF02 B495 A1AF A006 9D90"      /* µ .&#x203A;Ó ÿ.´&#x2022;¡¯ .?? */
577	$"6957 5959 0080 5902 546D 9BB1 9E00 9F80"      /* iWYY.&#x20AC;Y.Tm&#x203A;±&#x17E;.&#x;&#x20AC; */
578	$"A002 9CAF FD80 FF02 EF93 9DAF 9E06 9B8C"      /*  .&#x153;¯ý&#x20AC;ÿ.ï&#x201C;?¯&#x17E;.&#x203A;&#x152; */
579	$"6657 5959 0080 5902 5568 97B0 9D07 9F95"      /* fWYY.&#x20AC;Y.Uh&#x2014;°?.&#x;&#x2022; */
580	$"8A89 8B98 9CE2 81FF 02C3 8F9E AE9D 0699"      /* &#x160;&#x2030;&#x2039;&#x2DC;&#x153;â ÿ.Ã?&#x17E;®?.&#x2122; */
581	$"8861 5759 5900 8059 0256 6494 AF9C 089D"      /* &#x2C6;aWYY.&#x20AC;Y.Vd&#x201D;¯&#x153;.? */
582	$"8C9E D0DD C793 8CBC 81FF 02F7 9899 AE9C"      /* &#x152;&#x17E;ÐÝÇ&#x201C;&#x152;¼ ÿ.÷&#x2DC;&#x2122;®&#x153; */
583	$"0697 855F 5859 5900 8059 0257 5E91 AF9B"      /* .&#x2014;&#x2026;_XYY.&#x20AC;Y.W^&#x2018;¯&#x203A; */
584	$"0195 B781 FF03 F69B 96ED 81FF 02CE 8B9C"      /* .&#x2022;· ÿ.ö&#x203A;&#x2013;í ÿ.Î&#x2039;&#x153; */
585	$"AD9B 0D95 815D 5859 5900 0059 5957 5B8C"      /* ­&#x203A;.&#x2022; ]XYY..YYW[&#x152; */
586	$"98AD 9903 9889 9AD8 81FF 02E0 89C4 81FF"      /* &#x2DC;­&#x2122;.&#x2DC;&#x2030;&#x161;Ø ÿ.à&#x2030;Ä ÿ */
587	$"02FD 9E93 AD99 0D93 7C5A 5859 5900 0059"      /* &#x17E;&#x201C;­&#x2122;.&#x201C;|ZXYY..Y */
588	$"5958 5987 96AC 970C 9889 D3CE 88A1 E8FF"      /* YXY&#x2021;&#x2013;¬&#x2014;.&#x2DC;&#x2030;ÓÎ&#x2C6;¡èÿ */
589	$"FFF9 9B9D F481 FF02 D788 98AC 9702 9079"      /* ÿù&#x203A;?ô ÿ.×&#x2C6;&#x2DC;¬&#x2014;.?y */
590	$"5A80 5901 0000 8059 0255 8395 AB96 0D97"      /* Z&#x20AC;Y...&#x20AC;Y.U&#x192;&#x2022;«&#x2013;.&#x2014; */
591	$"8DA4 FFFF F6B2 84B4 F6FB A28E CC82 FF02"      /* ?¤ÿÿö²&#x201E;´öû¢&#x17D;Ì&#x201A;ÿ. */
592	$"A28F 97AB 9601 8E75 8159 0100 0080 5902"      /* ¢?&#x2014;«&#x2013;.&#x17D;u Y...&#x20AC;Y. */
593	$"547F 94AB 9502 9688 E481 FF07 E99E 8CBC"      /* T.&#x201D;«&#x2022;.&#x2013;&#x2C6;ä ÿ.é&#x17E;&#x152;¼ */
594	$"9991 A2F8 81FF 02DD 8896 AA95 0394 8D71"      /* &#x2122;&#x2018;¢ø ÿ.Ý&#x2C6;&#x2013;ª&#x2022;.&#x201D;?q */
595	$"5880 5901 0000 8059 0255 7993 AA94 0295"      /* X&#x20AC;Y...&#x20AC;Y.Uy&#x201C;ª&#x201D;.&#x2022; */
596	$"87B4 84FF 05D4 8C93 948F D182 FF02 A68C"      /* &#x2021;´&#x201E;ÿ.Ô&#x152;&#x201C;&#x201D;?Ñ&#x201A;ÿ.¦&#x152; */
597	$"95A9 9403 938A 6D57 8059 0700 0059 595A"      /* &#x2022;©&#x201D;.&#x201C;&#x160;mW&#x20AC;Y...YYZ */
598	$"5374 91AA 9302 908C F284 FF06 DD92 9293"      /* St&#x2018;ª&#x201C;.?&#x152;ò&#x201E;ÿ.Ý&#x2019;&#x2019;&#x201C; */
599	$"8FA4 FB81 FF01 E086 AA93 0391 876A 5780"      /* ?¤û ÿ&#x2020;ª&#x201C;.&#x2018;&#x2021;jW&#x20AC; */
600	$"5907 0000 5959 5A53 6F8F A991 0292 87CA"      /* Y...YYZSo?©&#x2018;.&#x2019;&#x2021;Ê */
601	$"84FF 02F8 A18D 8091 018D D782 FF02 A788"      /* &#x201E;ÿ.ø¡?&#x20AC;&#x2018;.?×&#x201A;ÿ.§&#x2C6; */
602	$"92A8 9103 8F84 6757 8059 0100 0080 5902"      /* &#x2019;¨&#x2018;.?&#x201E;gW&#x20AC;Y...&#x20AC;Y. */
603	$"556B 8DA9 9002 8E85 DB84 FF01 C78A 8190"      /* Uk?©?.&#x17D;&#x2026;Û&#x201E;ÿ.Ç&#x160; ? */
604	$"028B A8FE 81FF 01E2 84A9 9003 8E82 6357"      /* .&#x2039;¨þ ÿ.â&#x201E;©?.&#x17D;&#x201A;cW */
605	$"8059 0100 0080 5902 5466 8CA8 9005 9186"      /* &#x20AC;Y...&#x20AC;Y.Tf&#x152;¨?.&#x2018;&#x2020; */
606	$"AB85 A6EE 81FF 02EE 958E 8190 028F 8CDC"      /* «&#x2026;¦î ÿ.î&#x2022;&#x17D; ?.?&#x152;Ü */
607	$"82FF 02AA 8591 A790 038D 7F62 5880 5901"      /* &#x201A;ÿ.ª&#x2026;&#x2018;§?.?.bX&#x20AC;Y. */
608	$"0000 8059 0254 618A A78E 0C8F 84A5 FFF0"      /* ..&#x20AC;Y.Ta&#x160;§&#x17D;.?&#x201E;¥ÿð */
609	$"A480 BBF9 FFFF B688 838E 0189 A982 FF01"      /* ¤&#x20AC;»ùÿÿ¶&#x2C6;&#x192;&#x17D;.&#x2030;©&#x201A;ÿ. */
610	$"E583 A88E 038B 7C5F 5880 5901 0000 8059"      /* å&#x192;¨&#x17D;.&#x2039;|_X&#x20AC;Y...&#x20AC;Y */
611	$"0256 5F87 A78D 028C 83E8 80FF 06DF 9087"      /* .V_&#x2021;§?.&#x152;&#x192;è&#x20AC;ÿ.ß?&#x2021; */
612	$"D4E0 8C8C 838D 028C 8ADE 82FF 02AB 838E"      /* Ôà&#x152;&#x152;&#x192;?.&#x152;&#x160;Þ&#x201A;ÿ.«&#x192;&#x17D; */
613	$"A68D 038A 7A5D 5880 5901 0000 8059 0257"      /* ¦?.&#x160;z]X&#x20AC;Y...&#x20AC;Y.W */
614	$"5C84 A68C 028D 7EB7 83FF 03C9 8B8E 8B85"      /* \&#x201E;¦&#x152;.?~·&#x192;ÿ.É&#x2039;&#x17D;&#x2039;&#x2026; */
615	$"8C01 87AA 82FF 01E6 82A7 8C03 8877 5C58"      /* &#x152;.&#x2021;ª&#x201A;ÿ.æ&#x201A;§&#x152;.&#x2C6;w\X */
616	$"8059 0100 0080 5902 5757 81A6 8A02 878A"      /* &#x20AC;Y...&#x20AC;Y.WW ¦&#x160;.&#x2021;&#x160; */
617	$"F584 FF01 CB83 868A 0289 88E0 82FF 02A8"      /* õ&#x201E;ÿ.Ë&#x192;&#x2020;&#x160;.&#x2030;&#x2C6;à&#x201A;ÿ.¨ */
618	$"808B A58A 0386 735B 5880 5901 0000 8059"      /* &#x20AC;&#x2039;¥&#x160;.&#x2020;s[X&#x20AC;Y...&#x20AC;Y */
619	$"0258 557F A58A 028B 7BC9 84FF 02F6 9987"      /* .XU.¥&#x160;.&#x2039;{É&#x201E;ÿ.ö&#x2122;&#x2021; */
620	$"878A 0184 AB82 FF01 E580 A68A 0285 715A"      /* &#x2021;&#x160;.&#x201E;«&#x201A;ÿ.å&#x20AC;¦&#x160;.&#x2026;qZ */
621	$"8159 0100 0081 5902 577B 88A3 8902 8A81"      /* Y... Y.W{&#x2C6;£&#x2030;.&#x160; */
622	$"9685 FF01 BF82 8889 0288 87E0 82FF 02A7"      /* &#x2013;&#x2026;ÿ.¿&#x201A;&#x2C6;&#x2030;.&#x2C6;&#x2021;à&#x201A;ÿ.§ */
623	$"7F8A A489 0183 6F82 5901 0000 8159 0254"      /* .&#x160;¤&#x2030;.&#x192;o&#x201A;Y... Y.T */
624	$"7787 A488 017A DC84 FF02 EA8C 8689 8801"      /* w&#x2021;¤&#x2C6;.zÜ&#x201E;ÿ.ê&#x152;&#x2020;&#x2030;&#x2C6;. */
625	$"82A9 82FF 01E3 7EA4 8802 8781 6C82 5901"      /* &#x201A;©&#x201A;ÿ.ã~¤&#x2C6;.&#x2021; l&#x201A;Y. */
626	$"0000 8159 0151 7497 860E 8784 8686 8486"      /* .. Y.Qt&#x2014;&#x2020;.&#x2021;&#x201E;&#x2020;&#x2020;&#x201E;&#x2020; */
627	$"8684 8685 8486 877B A685 FF11 AD7D 8685"      /* &#x2020;&#x201E;&#x2020;&#x2026;&#x201E;&#x2020;&#x2021;{¦&#x2026;ÿ.­}&#x2020;&#x2026; */
628	$"8486 8584 8784 8487 8485 8783 83DF 82FF"      /* &#x201E;&#x2020;&#x2026;&#x201E;&#x2021;&#x201E;&#x201E;&#x2021;&#x201E;&#x2026;&#x2021;&#x192;&#x192;ß&#x201A;ÿ */
629	$"0FA4 7D87 8584 8785 8487 8485 8784 8586"      /* }&#x2021;&#x2026;&#x201E;&#x2021;&#x2026;&#x201E;&#x2021;&#x201E;&#x2026;&#x2021;&#x201E;&#x2026;&#x2020; */
630	$"8596 8602 7F69 5881 5901 0000 8059 035A"      /* &#x2026;&#x2013;&#x2020;..iX Y...&#x20AC;Y.Z */
631	$"5170 8496 850E 8182 7F7F 827F 8082 7E81"      /* Qp&#x201E;&#x2013;&#x2026;. &#x201A;..&#x201A;.&#x20AC;&#x201A;~ */
632	$"8280 837E EC84 FF12 DB7E 817F 8082 7E81"      /* &#x201A;&#x20AC;&#x192;~ì&#x201E;ÿ.Û~ .&#x20AC;&#x201A;~ */
633	$"827E 8182 7E82 817E 827B A682 FF10 E07B"      /* &#x201A;~ &#x201A;~&#x201A; ~&#x201A;{¦&#x201A;ÿ.à{ */
634	$"8380 827E 8181 7E82 817E 8280 7F81 8494"      /* &#x192;&#x20AC;&#x201A;~ ~&#x201A; ~&#x201A;&#x20AC;. &#x201E;&#x201D; */
635	$"8503 847D 6758 8159 0100 0080 5903 5A53"      /* &#x2026;.&#x201E;}gX Y...&#x20AC;Y.ZS */
636	$"6E84 9585 0E82 90FB BCAC FFA4 B9FF 9BD3"      /* n&#x201E;&#x2022;&#x2026;.&#x201A;?û¼¬ÿ¤¹ÿ&#x203A;Ó */
637	$"FC97 7BB9 84FF 14FC 91AA FFA8 BFFF 92D1"      /* ü&#x2014;{¹&#x201E;ÿ.ü&#x2018;ªÿ¨¿ÿ&#x2019;Ñ */
638	$"FB92 E5ED 87F4 DC95 FFCB 73DF 82FF 0FA0"      /* û&#x2019;åí&#x2021;ôÜ&#x2022;ÿËsß&#x201A;ÿ.  */
639	$"79DC F889 E5ED 90F6 D88F FFC7 AAC2 7D94"      /* yÜø&#x2030;åí?öØ?ÿǪÂ}&#x201D; */
640	$"8503 847C 6558 8159 0100 0080 5903 5A52"      /* &#x2026;.&#x201E;|eX Y...&#x20AC;Y.ZR */
641	$"6983 9584 0E81 92FF BCAA FFC4 D2FF 96D4"      /* i&#x192;&#x2022;&#x201E;. &#x2019;ÿ¼ªÿÄÒÿ&#x2013;Ô */
642	$"FF9A 82F8 84FF 14C6 78CE FFA6 BFFF B6E4"      /* ÿ&#x161;&#x201A;ø&#x201E;ÿ.ÆxÎÿ¦¿ÿ¶ä */
643	$"FF8D E8F9 AFFE DE91 FFE3 899E 82FF 0FDB"      /* ÿ?èù¯þÞ&#x2018;ÿã&#x2030;&#x17E;&#x201A;ÿ.Û */
644	$"74E2 FFB1 F3F0 8AFA E9B4 FFC8 A6C7 7C94"      /* tâÿ±óð&#x160;úé´ÿȦÇ|&#x201D; */
645	$"8403 8379 6258 8159 0100 0080 5903 5A51"      /* &#x201E;.&#x192;ybX Y...&#x20AC;Y.ZQ */
646	$"6581 9582 047F 90FF D5C8 81FF 04BB E5F9"      /* e &#x2022;&#x201A;..?ÿÕÈ ÿ.»åù */
647	$"86CA 84FF 06F2 82D6 FFFF C6D6 80FF 02FC"      /* &#x2020;Ê&#x201E;ÿ.ò&#x201A;ÖÿÿÆÖ&#x20AC;ÿ.ü */
648	$"B5EF 80FF 06E9 B8FF FFFA 8AD6 82FF 0196"      /* µï&#x20AC;ÿ.é¸ÿÿú&#x160;Ö&#x201A;ÿ.&#x2013; */
649	$"C680 FF02 F4B4 FA80 FF03 DCC9 C57A 9482"      /* Æ&#x20AC;ÿ.ô´ú&#x20AC;ÿ.ÜÉÅz&#x201D;&#x201A; */
650	$"0381 7761 5881 5901 0000 8059 035A 5262"      /* . waX Y...&#x20AC;Y.ZRb */
651	$"7F95 8102 7E8F FA85 FF01 B190 85FF 01AC"      /* .&#x2022; .~?ú&#x2026;ÿ.±?&#x2026;ÿ.¬ */
652	$"9A90 FF01 C494 82FF 02D5 8DF9 87FF 01BF"      /* &#x161;?ÿ.Ä&#x201D;&#x201A;ÿ.Õ?ù&#x2021;ÿ.¿ */
653	$"7994 8103 8075 5F58 8159 0100 0081 5902"      /* y&#x201D; .&#x20AC;u_X Y... Y. */
654	$"5461 7D95 8002 7D8E FA84 FF02 E779 DD84"      /* Ta}&#x2022;&#x20AC;.}&#x17D;ú&#x201E;ÿ.çyÝ&#x201E; */
655	$"FF02 E47C E690 FF02 FC8A D281 FF02 FC8C"      /* ÿ|æ?ÿ&#x160;Ò ÿ.ü&#x152; */
656	$"C787 FF01 BF77 9480 037E 725E 5881 5901"      /* Ç&#x2021;ÿ.¿w&#x201D;&#x20AC;.~r^X Y. */
657	$"0000 8159 0254 5D7C 957F 027C 8EFA 84FF"      /* .. Y.T]|&#x2022;..|&#x17D;ú&#x201E;ÿ */
658	$"019C A285 FF01 97AD 92FF 01C7 8F80 FF04"      /* .&#x153;¢&#x2026;ÿ.&#x2014;­&#x2019;ÿ.Ç?&#x20AC;ÿ. */
659	$"FBC0 748B F986 FF01 BE76 947F 037D 715C"      /* ûÀt&#x2039;ù&#x2020;ÿ.¾v&#x201D;..}q\ */
660	$"5881 5901 0000 8159 0254 597B 957F 027C"      /* X Y... Y.TY{&#x2022;..| */
661	$"8EFA 83FF 02D7 7BEF 84FF 02D1 7EF4 92FF"      /* &#x17D;ú&#x192;ÿ.×{ï&#x201E;ÿ.Ñ~ô&#x2019;ÿ */
662	$"09FE 8CC9 F8CB 8C64 9F83 C386 FF01 BE76"      /* Æþ&#x152;ÉøË&#x152;d&#x;&#x192;Ã&#x2020;ÿ.¾v */
663	$"947F 037C 6F5B 5881 5901 0000 8159 0355"      /* &#x201D;..|o[X Y... Y.U */
664	$"5779 7E94 7D02 7A8C FA82 FF02 FD8A B884"      /* Wy~&#x201D;}.z&#x152;ú&#x201A;ÿ.ý&#x160;¸&#x201E; */
665	$"FF02 FA86 C094 FF09 CF74 7C64 7FCB FFC0"      /* ÿ&#x2020;À&#x201D;ÿÆÏt|d.ËÿÀ */
666	$"80F7 85FF 01BD 7494 7D02 7A6D 5B82 5901"      /* &#x20AC;÷&#x2026;ÿ.½t&#x201D;}.zm[&#x201A;Y. */
667	$"0000 8159 0256 5677 957C 0279 8BFA 82FF"      /* .. Y.VVw&#x2022;|.y&#x2039;ú&#x201A;ÿ */
668	$"02C3 82FB 84FF 02BB 86FE 95FF 088C 99D5"      /* &#x201A;û&#x201E;ÿ.»&#x2020;þ&#x2022;ÿ.&#x152;&#x2122;Õ */
669	$"FCFF FFFA 7FBC 85FF 01BD 7394 7C02 796B"      /* üÿÿú&#x2026;ÿ.½s&#x201D;|.yk */
670	$"5A82 5901 0000 8159 0257 5575 957B 0277"      /* Z&#x201A;Y... Y.WUu&#x2022;{.w */
671	$"8BFA 81FF 02F4 7DCE 84FF 02EE 7BD6 96FF"      /* &#x2039;ú ÿ.ô}Î&#x201E;ÿ.î{Ö&#x2013;ÿ */
672	$"01D0 A782 FF02 C47B F484 FF01 BC72 947B"      /* §&#x201A;ÿ.Ä{ô&#x201E;ÿ.¼r&#x201D;{ */
673	$"0178 6983 5901 0000 8159 0258 5272 957A"      /* .xi&#x192;Y... Y.XRr&#x2022;z */
674	$"0877 8AE8 EEEC ECF2 AA91 85FF 02A8 92F2"      /* .w&#x160;èîììòª&#x2018;&#x2026;ÿ.¨&#x2019;ò */
675	$"95EC 03ED ED93 DC81 FF03 FD83 B2F2 82EC"      /* &#x2022;ì.íí&#x201C;Ü ÿ.ý&#x192;²ò&#x201A;ì */
676	$"02F3 B573 947A 0176 6783 5901 0000 8159"      /* .óµs&#x201D;z.vg&#x192;Y... Y */
677	$"0258 5070 9679 007A 817F 027E 71E3 84FF"      /* .XPp&#x2013;y.z ..~qã&#x201E;ÿ */
678	$"03DF 797F 8096 7F02 8078 A382 FF02 C970"      /* .ßy.&#x20AC;&#x2013;..&#x20AC;x£&#x201A;ÿ.Ép */
679	$"8083 7F00 7D95 7902 7565 5882 5901 0000"      /* &#x20AC;&#x192;..}&#x2022;y.ueX&#x201A;Y... */
680	$"8159 0258 4F6F 9779 8077 0278 69AB 85FF"      /* Y.XOo&#x2014;y&#x20AC;w.xi«&#x2026;ÿ */
681	$"029B 7378 9977 0178 DF81 FF02 B468 7583"      /* .&#x203A;sx&#x2122;w.xß ÿ.´hu&#x192; */
682	$"7700 7895 7902 7464 5882 5901 0000 8259"      /* w.x&#x2022;y.tdX&#x201A;Y...&#x201A;Y */
683	$"0150 6D9A 7802 747A F384 FF02 CD72 779A"      /* .Pm&#x161;x.tzó&#x201E;ÿ.Írw&#x161; */
684	$"7808 71A0 FFFF D98C 8FC6 6D9C 7801 7363"      /* x.q ÿÿÙ&#x152;?Æm&#x153;x.sc */
685	$"8359 0100 0082 5901 516B 9A77 016B C484"      /* &#x192;Y...&#x201A;Y.Qk&#x161;w.kÄ&#x201E; */
686	$"FF02 F68A 729B 770A 7677 9B8A 80BD FDFF"      /* ÿ&#x160;r&#x203A;wÂvw&#x203A;&#x160;&#x20AC;½ýÿ */
687	$"9C6A 789A 7702 7261 5882 5901 0000 8159"      /* &#x153;jx&#x161;w.raX&#x201A;Y... Y */
688	$"035A 4F68 7598 7602 737B F184 FF01 B96E"      /* .ZOhu&#x2DC;v.s{ñ&#x201E;ÿ.¹n */
689	$"9D76 0371 85D7 FB80 FF02 F076 719A 7602"      /* ?v.q&#x2026;×û&#x20AC;ÿ.ðvq&#x161;v. */
690	$"7060 5882 5901 0000 8159 035A 4E66 7498"      /* p`X&#x201A;Y... Y.ZNft&#x2DC; */
691	$"7504 7380 77C3 FE81 FF02 E97B 729D 7502"      /* u.s&#x20AC;wÃþ ÿ.é{r?u. */
692	$"727F EF82 FF01 CD66 9A75 026F 5E58 8259"      /* r.ï&#x201A;ÿ.Íf&#x161;u.o^X&#x201A;Y */
693	$"0100 0081 5903 5A4D 6473 9774 0672 76EE"      /* ... Y.ZMds&#x2014;t.rvî */
694	$"CC73 83DA 80FF 01A4 6C9F 7401 6CBE 83FF"      /* Ìs&#x192;Ú&#x20AC;ÿ.¤l&#x;t.l¾&#x192;ÿ */
695	$"02A5 6575 9874 026D 5C58 8259 0100 0081"      /* .¥eu&#x2DC;t.m\X&#x201A;Y... */
696	$"5902 5A4D 6298 730B 6F82 FAFF F9AD 6A97"      /* Y.ZMb&#x2DC;s.o&#x201A;úÿù­j&#x2014; */
697	$"F1DC 7172 9F73 016D 9283 FF03 F981 6B74"      /* ñÜqr&#x;s.m&#x2019;&#x192;ÿ.ù kt */
698	$"9773 026C 5B58 8259 0100 0081 5902 5A4D"      /* &#x2014;s.l[X&#x201A;Y... Y.ZM */
699	$"6098 7301 6C94 81FF 04EC 957B 8470 A073"      /* `&#x2DC;s.l&#x201D; ÿ.ì&#x2022;{&#x201E;p s */
700	$"0271